[TUTs] Thống kê bài viết 5 cột

  Bài viết hay nhất1
First topic message reminder :

Hướng dẫn này giúp bạn tạo một bảng thống kê bài viết gọn gàng ở đầu trang chủ, với 5 cột 7 thông tin.

Chức năng  • Hỗ trợ responsive.
  • 12 bài viết mới nhất.
  • 5 chủ đề được xem nhiều nhất.
  • 5 chủ đề thảo luận nhiều nhất.
  • 5 thành viên tạo chủ đề nhiều nhất.
  • 5 thành viên gửi bài nhiều nhất.
  • 5 thành viên gửi bài nhiều nhất tuần.
  • 5 thành viên gửi bài nhiều nhất tháng.


Screenshot


[TUTs] Thống kê bài viết 5 cột - Page 4 Deskto10
Hiển thị trên Desktop

Mobile và Tablet:

Hướng dẫn


Hướng dẫn này dành cho phiên bản PunBB, các phiên bản khác sẽ được cập nhật sau.

Bước 1


ACP >> Display >> Pictures and Colors >> Colors >> CSS Stylesheet

CSS


Thêm vào cuối:
Code:
/* Latest Topics Board */
#left .lastRight,#left td,#left th{display:none}
#left td,#left th{padding:1em;border:0}
#left td.double{display:table-cell;border-bottom:0 none!important}
#content-container div#left{width:100%;float:none}
.olList{padding-left:2em!important;list-style:none}
.olList li{position:relative;height:2.5em;border-bottom:1px dashed #e7e7e7;line-height:2.5em;counter-increment:zzindex}
.olList li a{display:block;overflow:hidden;white-space:nowrap;text-overflow:ellipsis;text-decoration:none}
.hide{display:none}
.olList li:before{border-radius:3px;text-align:center;content:counter(zzindex);position:absolute;top:.9em;left:-2.5em;width:1.6em;height:1.5em;font-size:.8em;line-height:1.5em;color:#fff}
.olList li:after{content:" ";position:absolute;top:1em;left:-.8em;border-width:4px 0 4px 4px;border-style:solid;border-color:transparent transparent transparent #ebebeb}
.olList li:nth-child(1):before{background:red}
.olList li:nth-child(1):after{border-left-color:red}
.olList li:nth-child(2):before{background:#fd5405}
.olList li:nth-child(2):after{border-left-color:#fd5405}
.olList li:nth-child(3):before{background:#fdb55a}
.olList li:nth-child(3):after{border-left-color:#fdb55a}
.olList li:nth-child(3)~li:before{background:#ebebeb;color:#ec4403;text-shadow:0 0 1px #fff,0 0 1px #fff,0 0 1px #fff,0 0 1px #fff}
@media only screen and (min-width: 480px) {
.olList li{height:2em;line-height:2em}
.olList li:before{top:.45em}
.olList li:after{top:.65em}
.olList li a:first-child{width:80%}
#left .lastRight{display:block;position:absolute;top:0;right:0}
}
@media only screen and (min-width: 768px) {
#left td,#left th{display:table-cell;width:25%;border-style:solid;border-color:#ddd;vertical-align:top}
#left td.double,#left th.double{width:50%;text-align:left}
#left td:last-child,#left th:last-child{border-left-width:1px}
#left th{padding-top:.5em;padding-bottom:.5em;border-bottom-width:1px;vertical-align:middle}
#left .double{border-right-width:1px}
#left .topicLast{border-top-width:1px}
#left .changeLast{height:1.4em;padding:0;border:0;background:0 0;box-shadow:none;color:inherit}
#left .changeLast option{padding:1px 7px}
#left #active_starters,#left #users_month,#left .half li:nth-child(5)~li{display:none}
#left .half{height:10em}
#tooltip{border:1px solid #e7e7e7;border-radius:3px;position:fixed;z-index:888;min-width:170px;max-width:280px;padding:8px 15px;background:#fff;box-shadow:0 1px 3px rgba(0,0,0,.24)}
#tooltip span{margin-right:.4em}
}

Bước 2


ACP >> Display >> QLTT

overall_header


Tìm và xóa đoạn sau:
Code:
<div id="{ID_LEFT}">
        <!-- BEGIN giefmod_index1 -->
        {giefmod_index1.MODVAR}
        <!-- BEGIN saut -->
        <div style="height:{SPACE_ROW}px"></div>
        <!-- END saut -->
        <!-- END giefmod_index1 -->
</div>

index_body


Tìm:
Code:
{CHATBOX_TOP}

...và thêm vào trước nó:
Code:
<div id="{ID_LEFT}" class="main">
    <div class="main-head">
        <div class="page-title">
            <h2>Latest topics</h2>
        </div>
    </div>
    <div class="main-content">
        <table cellspacing="0" class="table">
            <tbody class="statused">
                <!-- BEGIN giefmod_index1 -->
                {giefmod_index1.MODVAR}
                <!-- END giefmod_index1 -->
            </tbody>
        </table>
    </div>
</div>
<script>
/* Latest Topics Board */
(function($) {
    'use strict';

    var current_tooltip;

    function show_tooltip(element, content) {
        current_tooltip = document.getElementById('tooltip');

        if (!current_tooltip) {
            current_tooltip = document.createElement('div');
            current_tooltip.setAttribute('id', 'tooltip');
            document.body.appendChild(current_tooltip);
        }

        current_tooltip.style.visibility = 'visible';

        element.title = '';
        element.onmousemove = function(event) {
            var xMouse = event.clientX,
                yMouse = event.clientY,
                wWidth = window.innerWidth,
                wHeight = window.innerHeight,
                tWidth = current_tooltip.offsetWidth,
                tHeight = current_tooltip.offsetHeight,
                yOffset = -(20 + tHeight),
                xOffset = 0;

            if (current_tooltip.innerHTML !== content) current_tooltip.innerHTML = content;
            if (current_tooltip.style.visibility !== 'visible') current_tooltip.style.visibility = 'visible';

            if (xMouse + tWidth + 50 > wWidth) xOffset = -(tWidth);
            if (xMouse + xOffset < 0) xOffset = -xMouse;
            current_tooltip.style.left = xMouse + xOffset + 'px';

            if (yMouse < tHeight + 20) yOffset = 30;
            if (yMouse + yOffset + tHeight > wHeight) yOffset = -yMouse + (wHeight - tHeight - 18);
            current_tooltip.style.top = yMouse + yOffset + 'px';
        };

        element.onmouseout = function() {
            current_tooltip.style.visibility = 'hidden';
        };
    }


    $('.sub-title').replaceWith(function() {
        return this.textContent.replace(/^(.+)\s-\s(\d+)\s[^-]+$/, '<span class="hide"><span class="tooltip-title">$1</span></span><span class="lastRight">$2</span>');
    });

    $('.group_post .lastRight, .group_time .lastRight').text(function() {
        return this.textContent.match(/\d+/)[0];
    });

    $('#recent_topics a:first-child, #active_topics a, #viewed_topics a').mouseover(function() {
        show_tooltip(this, this.nextElementSibling.innerHTML);
    });

    $('.changeLast').change(function() {
        $('.half.group_' + this.dataset.group).hide();
        $('#' + this.value).show();
    });

})(jQuery);
</script>

Bước 3


ACP >> Display >> Portal

Thay thế toàn bộ các template sau:

mod_most_active_starters

Code:
<!--<td>-->
    <ol id="active_starters" class="olList half group_post">
        <!-- BEGIN POSTER -->
        <li>
            {POSTER.NAME}
            <span class="lastRight">
                {POSTER.NB_TOPICS}
             </span>
        </li>
        <!-- END POSTER -->
    </ol>
</td>

mod_most_active_topics

Code:
<tr>
    <th class="topicLast centered">
        Most active topics
    </th>
    <th class="topicLast centered">
        Most Viewed Topics
    </th>
</tr>
<tr>
    <td>
        <ol id="active_topics" class="olList half">
            <!-- BEGIN TOPIC -->
            <li>
                <a href="{TOPIC.LINK}" title="{TOPIC.TITLE}">{TOPIC.NAME}</a>
                <span class="sub-title hide">{TOPIC.TITLE}</span>
            </li>
            <!-- END TOPIC -->
        </ol>
    </td>
<!--</tr>-->

mod_most_viewed_topics

Code:
<!--<tr>-->
   <td>
        <ol id="viewed_topics" class="olList half">
            <!-- BEGIN TOPIC -->
            <li>
                <a href="{TOPIC.LINK}" title="{TOPIC.TITLE}">{TOPIC.NAME}</a>
                <span class="sub-title hide">{TOPIC.TITLE}</span>
            </li>
            <!-- END TOPIC -->
        </ol>
    </td>
</tr>

mod_recent_topics

Code:
<!-- BEGIN classical_row -->
<tr>
    <th class="double">
        Newest post
        <span class="right">Latest reply</span>
    </th>
    <th class="centered">
        <select class="changeLast" data-group="post">
            <option value="top_posters">Top posters</option>
            <option value="active_starters">Most active topic starters</option>
        </select>
    </th>
    <th class="centered">
        <select class="changeLast" data-group="time">
            <option value="users_week">Top posting users this week</option>
            <option value="users_month">Top posting users this month</option>
        </select>
    </th>
</tr>
<tr>
    <td class="double" rowspan="3">
        <ol id="recent_topics" class="olList">
            <!-- BEGIN recent_topic_row -->
            <li>
                <a href="{classical_row.recent_topic_row.U_TITLE}">{classical_row.recent_topic_row.L_TITLE}</a>
                <div class="tooltip_data hide">
                    <div>
                        <span class="tooltip-title">{classical_row.recent_topic_row.L_TITLE}</span>
                    </div>
                    <div>
                        <small class="tooltip-date">{classical_row.recent_topic_row.S_POSTTIME}</small>
                    </div>
                </div>

                <!-- BEGIN switch_poster -->
                <a class="lastRight" href="{classical_row.recent_topic_row.switch_poster.U_POSTER}">{classical_row.recent_topic_row.switch_poster.S_POSTER}</a>
                <!-- END switch_poster -->
                <!-- BEGIN switch_poster_guest -->
                <span class="lastRight">{classical_row.recent_topic_row.switch_poster_guest.S_POSTER}</span>
                <!-- END switch_poster_guest -->
            </li>
            <!-- END recent_topic_row -->
        </ol>
    </td>
<!-- </tr> -->
<!-- END classical_row -->

mod_top_post_users_month

Code:
<!--<tr>-->
    <!--<td>-->
      <ol id="users_month" class="olList half group_time">
            <!-- BEGIN POSTER -->
            <li>
                {POSTER.NAME}
                <span class="lastRight">
               {POSTER.NB_POSTS}
            </span>
            </li>
            <!-- END POSTER -->
        </ol>
    </td>
</tr>

mod_top_post_users_week

Code:
<td>
    <ol id="users_week" class="olList half group_time">
        <!-- BEGIN POSTER -->
        <li>
            {POSTER.NAME}
            <span class="lastRight">
            {POSTER.NB_POSTS}
         </span>
        </li>
        <!-- END POSTER -->
    </ol>
<!--</td>-->

mod_top_posters

Code:
<td>
    <ol id="top_posters" class="olList half group_post">
        <!-- BEGIN POSTER -->
        <li>
            {POSTER.NAME}
            <span class="lastRight">
            {POSTER.NB_POSTS}
         </span>
        </li>
        <!-- END POSTER -->
    </ol>
<!--</td>-->

Bước 4


ACP >> Modules >> Portal & Widgets >> Forum widgets management

[TUTs] Thống kê bài viết 5 cột - Page 4 Widget10
Kích hoạt cột widget trái

[TUTs] Thống kê bài viết 5 cột - Page 4 Widget11
Sắp xếp các widget theo thứ tự

[TUTs] Thống kê bài viết 5 cột - Page 4 Recent10
Tùy chỉnh Recent topics

[TUTs] Thống kê bài viết 5 cột - Page 4 Toppos10
Tùy chỉnh Top posters

Nguồn


Zzbaivong (devs.forumvi.com)
  Bài viết hay nhất76
OK, đã sửa được lỗi, baivong quá đỉnh :D

Còn cái chỗ Bài viết mới ấy, muốn ngăn nó cập nhật 1 4rum con nào đó mình không muốn cho hiện (tại có cái box Nhạc tụi nó đăng loạn quá làm mấy bài khác bị chìm) thì làm sao vậy cậu ? Cám ơn nhiều nhiều nghen hì
  Bài viết hay nhất77
Không có cách nào cả :v
  Bài viết hay nhất78
Vì sao lastopic 5 cột không hiễn thị tốt ở IE nhỉ ?
  Bài viết hay nhất79
Demo ???
  Bài viết hay nhất80

Yasuo wrote:Demo ???

Vào forum nào có dùng lastopic của baivong = IE thì sẽ biết thôi
  Bài viết hay nhất81
lastopic dùng nhiều css3 với html5 , IE cũ sẽ không hỗ trợ nwn6 việc hiển thị là dương nhiên .
  Bài viết hay nhất82
hình như ngoài nét toàn dùng IE cũ thì phải ?
  Bài viết hay nhất83
4 cột bên phải mình muốn hiển thị tất cả đều là 10 hàng chứ ko phải 5 hàng như bây giờ thì phải làm sao ?
The author of this message was banned from the forum - See the message
  Bài viết hay nhất85
Last này edit sang invision giúp E với a baivong hoac pro nào giúp với :(
The author of this message was banned from the forum - See the message
  Bài viết hay nhất87

hoangtin4vn wrote:vẫn xài như punbb nhé :v

A có chắc là như vậy không ? thữ đi ông
The author of this message was banned from the forum - See the message
  Bài viết hay nhất89
haizz ! Hại não quá đi . lỗi ông ơi .
  Bài viết hay nhất90
Có cách nào làm nó hiển thị nhiều hơn ko
Thay vì Last Topic là 12 thì cho nó thành 15 hay 20
Top Poster là 5 thì cho nó thành 8 hoặc 10
Ai chỉ em với :D
  Bài viết hay nhất91

kuzu_mtp wrote:
Top Poster là 5 thì cho nó thành 8 hoặc 10
Tìm trong css đoạn code:
Code:
.half li:nth-child(6),.half li:nth-child(7),.half li:nth-child(8),.half li:nth-child(9),.half li:nth-child(10),#active_starters,#users_month{display:none}
nếu muốn thành 8 thì thay thành:
Code:
.half li:nth-child(9),.half li:nth-child(10),#active_starters,#users_month{display:none}
nếu muốn thành 10 thì thay thành:
Code:
#active_starters,#users_month{display:none}
  Bài viết hay nhất92
Không đc bạn êi
  Bài viết hay nhất93
Cho em hỏi làm sao để xóa cột % của cái Top :D
  Bài viết hay nhất94
http://kinggunny.in-goo.com/ giúp em sao nó dư cái view lỗi ở trên thế :(
  Bài viết hay nhất95
^ rõ ràng cái TĐYT lỗi mà
  Bài viết hay nhất96
Cho em hỏi, forum của em nếu chưa đăng nhập (xem với tư cách guest) thì vẫn thấy hiện bảng thống kê, nhưng khi đăng nhập vào thì lại bị mất. Lý do là sao ạ

Em đã fix được lỗi trên, nhưng lại có vấn đề mới. Phần index_box của em nó có nền (như hình, phần màu đỏ) Tuy nhiên, sau khi add thêm thống kê, nó bị mất phần rìa bên ngoài (hình 2) Vậy giờ khắc phục làm sao ạ
Bình thường:
[TUTs] Thống kê bài viết 5 cột - Page 4 Rl2rara
Sau khi thêm thống kê:
[TUTs] Thống kê bài viết 5 cột - Page 4 IXoU9Qw
The author of this message was banned from the forum - See the message
  Bài viết hay nhất98

ZuniThoang wrote:[TUTs] Thống kê bài viết 5 cột - Page 4 2knegy

Nhờ anh em thủ tiêu hộ phần thông tin được khoanh tròn màu đỏ, mình đang thu hẹp forum còn nó thì làm tốn diện tích bảng thống kê, không cần thiết cho lắm

Dùng js nhé
Code:

$(function(){
    $('.half.group_post .lastRight').each(function(){$(this).text($(this).text().split(' - ')[0])})
})
The author of this message was banned from the forum - See the message
  Bài viết hay nhất100

ZuniThoang wrote:Mấy hôm trước sang Viethoagame tìm anh hỏi cái này mà không gặp, anh xem lại đoạn js có bị sao không. em thêm vào mà không có tác dụng

Anh test trên console ok mà. Em đặt đoạn script này ở đâu. Tốt nhất là đặt ở sau đoạn script thống kê của baivong nhé.

Với lại forum em bị lỗi 1 js nhé. Có thể nó khiến cho js không hoạt động dc.
  Bài viết hay nhất101
You cannot reply to topics in this forum