[TUTs] fb_Vote đánh giá bài viết và thông báo lên tường

  Bài viết hay nhất1

fb_Vote đánh giá bài viết và thông báo lên tường


fb_Vote sẽ thay đổi giao diện nút #vote mặc định thành giao diện nút like của #facebook().

Chức năng


 1. Vote plus chuyển thành nút Thích, có thể gửi một lời khen lên tường người viết. (nếu họ cho phép)
 2. Vote minus chuyển thành nút Báo xấu, có thể gửi một báo cáo đến Ban quản trị diễn đàn.
 3. Các thông số hiển thị ngay bên cạnh nút bấm.
 4. Cả 2 nút đều có thể gửi thông điệp trực tiếp.
 5. Thông điệp không được gửi nếu người dùng không nhấn Gửi.
 6. Có một thông điệp mặc định nếu người dùng không nhập nội dung.


Demo

[TUTs] fb_Vote đánh giá bài viết và thông báo lên tường 11-25-16
fb_Vote chưa nhấn

[TUTs] fb_Vote đánh giá bài viết và thông báo lên tường 11-25-17
Sau khi nhấn có thể gửi tin


Hướng dẫn


Bước 1

Tắt kiểm duyệt và kích hoạt chức năng Vote, Report của diễn đàn.

ACP >> QLTT >> Forum >> Security
Unauthorize unofficial forms to post messages and private messages on the forum : Không

ACP >> Modules >> Points and reputation >> Points system
Activate points system :
Display average points per message :

ACP >> QLTT >> Reports >> Report Post Hack - Configuration
Report status : Members
Allows users to report their own posts. Self-Reports :
Allows your users to edit their own reports. Report edit by users :


Bước 2

ACP >> Display >> Pictures and Colors >> Colors >> CSS Stylesheet

Code:
/* fb_Vote - DEVs.forumvi.com */
.vote-Zzbaivong, .vote-Zzbaivong *,.vote-Zzbaivong *:before,.vote-Zzbaivong *:after{-webkit-box-sizing:border-box;-moz-box-sizing:border-box;box-sizing:border-box}
.vote-Zzbaivong{margin-left:13em} /* 13em là khoảng cách đến mép trái, sửa nó về 0 hoặc số khác nếu bị lệch */
.vote-Zzbaivong{float:left;height:26px;line-height:24px;position:relative;text-align:left;white-space:nowrap}
.vote-plus-post,.vote-minus-post{z-index:10;position:absolute;top:32px;left:0;display:none;width:250px;background:#FFF;border:1px solid #F2F2F2;box-shadow:4px 4px 7px 0 #999;padding:5px}
.vote-minus-post{left:120px}
.vote-note{height:20px;line-height:20px;font-size:11px;background:#ffffd3;border:1px solid #F7EB93;margin-bottom:2px;padding:0 5px}
.vote-mess{width:200px;resize:vertical;min-height:40px;height:40px}
.vote-Zzbaivong .vote-send{width:36px;margin-top:0!important;margin-left:2px;cursor:pointer;text-align:center;vertical-align:top;height:40px;background:#0085FF;border:1px #87CEEB;color:#FFF}
.vote-plus-post:before,.vote-minus-post:before{content:'';display:inline-block;border-left:10px solid transparent;border-right:10px solid transparent;border-bottom:10px solid #E2E2E2;position:absolute;left:10px;width:10px;right:-10px;top:-10px}
.vote-plus-post:after,.vote-minus-post:after{content:'';display:inline-block;border-left:9px solid transparent;border-right:9px solid transparent;border-bottom:9px solid #fff;position:absolute;left:11px;right:-9px;width:9px;top:-9px}
.vote-plus{background:url(http://i57.servimg.com/u/f57/17/05/17/70/like10.png) no-repeat 5px 2px #deeaf7;height:24px;border:1px solid #C8D7EC;color:#5089BE!important;font-family:sans-serif;border-radius:2px;display:inline-block;padding:0 5px 0 25px}
.vote-plus:hover{border-color:#6A9AD6}
.vote-plus[href="javascript:;"]{color:#666!important;background-color:#DDD;cursor:no-drop;background-image:url(http://i57.servimg.com/u/f57/17/05/17/70/gpqbxh10.png);border-color:#CCC}
.vote-time{position:relative;border-radius:2px;display:inline-block;height:24px;line-height:22px;border:1px solid #D8D7D7;margin:auto 5px;padding:0 5px}
.vote-time:before{content:'';display:inline-block;border-top:6px solid transparent;border-bottom:6px solid transparent;border-right:6px solid #CCC;position:absolute;left:-6px;width:6px;top:5px}
.vote-time:after{content:'';display:inline-block;border-bottom:5px solid transparent;border-top:5px solid transparent;border-right:5px solid #fff;position:absolute;left:-5px;width:5px;top:6px}
.vote-minus{margin-left:20px;color:#666!important}
.vote-minus:hover{color:red!important}
.vote-minus[href="javascript:;"]{color:#C5C5C5!important;cursor:no-drop}

Bước 3

ACP >> Display >> QLTT >> Templates >> viewtopic_body

Tìm và xóa đoạn sau:
Code:
<!-- BEGIN switch_vote_active -->
...
<!-- END switch_vote_active -->
Tìm:
Code:
<div class="post-options profile_{postrow.displayed.PROFILE_POSITION}">
hoặc:
Code:
<div class="post-options">
Và thêm vào bên dưới nó code sau:
Code:
<div class="vote-Zzbaivong">
   <!-- BEGIN switch_vote_active -->
   <a class="vote-plus" href="<!-- BEGIN switch_vote -->{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_PLUS}<!-- END switch_vote -->">
    Thích
    </a>
   <span class="vote-time plus-time">0</span>
   <a class="vote-minus" href="<!-- BEGIN switch_vote -->{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_MINUS}<!-- END switch_vote -->">
    Báo xấu
    </a>
   <span class="vote-time minus-time">0</span>
   <div class="vote-plus-post vote-cmt">
      <p class="vote-note">Gửi một tin nhắn lên tường.</p>
      <textarea class="vote-mess"></textarea>
      <input class="vote-send" tyle="button" value="Gửi" />
   </div>
   <div class="vote-minus-post vote-cmt">
      <p class="vote-note">Gửi báo cáo lỗi về bài viết này.</p>
      <textarea class="vote-mess"></textarea>
      <input class="vote-send" tyle="button" value="Gửi" />
   </div>
   <input class="vote-tip" type="hidden" value="<!-- BEGIN switch_bar -->{postrow.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}<!-- END switch_bar --><!-- BEGIN switch_no_bar -->{postrow.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}<!-- END switch_no_bar -->" />
   <!-- END switch_vote_active -->
</div>
Thêm script dưới đây vào cuối temp viewtopic_body:
Code:
<script type="text/javascript">
 //<![CDATA[
 $(".vote-Zzbaivong").each(function() {
   var b = $(this);
   if (b.is(":empty")) b.html('<a class="vote-plus" href="">Thích</a><span class="vote-time plus-time">0</span><a class="vote-minus" href="">Báo xấu</a><span class="vote-time minus-time">0</span>');
   else {
      var a = b.find(".vote-tip").val(),
         c;
      /Message\sreputation\s:/.test(a) ? (c = a.split(/\W/), a = Math.round(parseInt(c[4], 10) / 100 * parseInt(c[7], 10)), c = parseInt(c[7], 10) - a) : a = c = 0;
      b.find(".plus-time").text(a);
      b.find(".minus-time").text(c)
   }
});
$(document).click(function(b) {
   $(".vote-cmt").fadeOut()
});
$(".vote-Zzbaivong").click(function(b) {
   b.stopPropagation()
});
$(".vote-plus, .vote-minus").one("click", function(b) {
   b.preventDefault();
   var a = $(this);
   b = a.attr("href");
   /us\&p_vote\=/.test(this.href) && (a.parent().children(".vote-plus, .vote-minus").attr("href", "javascript:;"), a.next(".vote-time").text(function() {
      return parseInt($(this).text(), 10) + 1
   }), a.parent().find(".vote-plus").css("background-image", "url(http://i57.servimg.com/u/f57/17/05/17/70/preloa10.gif)"), $.get(b, function() {
      a.parent().children(".vote-plus").removeAttr("style")
   }), a.siblings("." + a.attr("class") +
      "-post").fadeIn().children(".vote-mess").focus())
});
$(".vote-send").one("click", function() {
   var b = $(this),
      a = b.closest(".post"),
      c = a.find("a[href^='/report']").attr("href"),
      d = b.parent().children(".vote-mess").val(),
      f = b.parent().children(".vote-note");
   f.text("Đang xử lý...");
   if ("vote-plus-post vote-cmt" == b.parent().attr("class")) {
      var e = "http://" + location.host + location.pathname + "#" + c.replace(/.*p=(\d+).*/, "$1"),
         c = $.trim(a.find(".user a[href^='/u']:not(:has(img)):first").text()),
         a = a.find(".user a[href^='/u']:first").attr("href").replace(/.*\/u(\d+).*/, "$1"),
         e = "Mình thích bài viết của bạn tại [url=" +
         e + "]" + document.title + "[/url]";
      d.replace(/\s/g, "").length && (e = e + "[quote]" + d + "[/quote]");
      $.post("/privmsg", {
         subject: "Bài viết hay",
         message: e,
         username: c,
         u: a,
         mode: "post_profile",
         folder: "profile",
         post: "Send"
      }, function() {
         f.text("Tin nhắn đã được gửi");
         b.closest(".vote-cmt").delay(300).fadeOut()
      })
   } else 3 >= d.replace(/\s/g, "").length && (d = "Bài viết vi phạm nội quy diễn đàn."), $.post(c, {
      message: d,
      post: "Save"
   }, function() {
      f.text("Báo cáo đã được gửi");
      b.closest(".vote-cmt").delay(300).fadeOut()
   })
});
$(".vote-Zzbaivong > a[href='']").attr("href", "javascript:;");
 //]]>
</script>


Cách dùng khác


 1. Không viết lên tường: https://devs.forumvi.com/t15p45-code-fb_vote-danh-gia-bai-viet-va-thong-bao-len-tuong#2170
 2. Tự động viết lên tường: https://devs.forumvi.com/t15p60-code-fb_vote-danh-gia-bai-viet-va-thong-bao-len-tuong#2195


Tác giả

Zzbaivong (devs.forumvi.com)
  Bài viết hay nhất2
Sửa lỗi chuyển trang và gửi trùng tin khi click liên tiếp:
+ Sửa CSS dòng 12 và dòng 18
+ Sửa phần javascript cuối viewtopic_body
  Bài viết hay nhất3
Thanks for your share? I'll use it for my forum :lol:
  Bài viết hay nhất4

SRom wrote:Thanks for your share? I'll use it for my forum :lol:
Bác Ròm chơi trội quá, quất english luôn mới chịu
  Bài viết hay nhất5

Admin wrote:Sửa lỗi chuyển trang và gửi trùng tin khi click liên tiếp:
+ Sửa CSS dòng 12 và dòng 18
+ Sửa phần javascript cuối viewtopic_body
sửa sao vậy
  Bài viết hay nhất6

ReuPhong wrote:
Zzbaivong wrote:Sửa lỗi chuyển trang và gửi trùng tin khi click liên tiếp:
+ Sửa CSS dòng 12 và dòng 18
+ Sửa phần javascript cuối viewtopic_body
sửa sao vậy
Mình thông báo đã sửa các lỗi đó cho những bạn đã dùng code trước đó cập nhật lại thôi, còn code trong bài là đã sửa lỗi rồi.
  Bài viết hay nhất7
Code này ban đầu mình viết, có sử dụng các đặc trưng cấu trúc của DEVs nên gây ra lỗi khi sử dụng.

Mình đã sửa và cập nhật trong bài hướng dẫn:
 1. CSS dòng 1: Cập nhật thuộc tính box-sizing
 2. CSS dòng 2: Tùy chọn căn chỉnh mép trái margin-left
 3. CSS dòng 3: Căn lại height và line-height của .vote-Zzbaivong
 4. javascript dòng 40: Tìm nickname theo user link
 5. javascript dòng 41: Tìm userID theo user link
  Bài viết hay nhất8
Em thích cái này nhưng lại không ưa nút báo xấu cho lắm
Nhiều khi cứ có mem khoái khoái là lại click vào cái nút đó, thành ra ai có uy tín âm lại không vote cho người khác được
  Bài viết hay nhất9

NCat wrote:Em thích cái này nhưng lại không ưa nút báo xấu cho lắm
Nhiều khi cứ có mem khoái khoái là lại click vào cái nút đó, thành ra ai có uy tín âm lại không vote cho người khác được
Vào ACP chỉnh vote minus mỗi bài là 0 thay vì -1 là được.
  Bài viết hay nhất10
code này lại thiếu mất phần
  Bài viết hay nhất11
Đã bổ sung lại bài viết. Già rồi lẩm cẩm quá (_ __!)
  Bài viết hay nhất12
e đã làm theo, mà không thành công, e không thấy nút like nào hết :(
demo : http://k12504.ohmylife.net/t3-topic
nick test: TheVinh_K12504
pass : thevinha9
  Bài viết hay nhất13

anhoang_qn wrote:e đã làm theo, mà không thành công, e không thấy nút like nào hết :(
demo : http://k12504.ohmylife.net/t3-topic
nick test: TheVinh_K12504
pass     : thevinha9
Do cái .postfoot bị ẩn nên ko thấy được, cần sửa lại css:
Code:
.postfoot {
   max-height: 100%;
   opacity: 1;
   overflow: visible;
   height: 23px!important;
}
Còn lại lệch méo thế nào bạn tự căn chỉnh.
  Bài viết hay nhất14
đc rồi ad ơi, nhưng cái phần viết lên tường nhà đó, vào chổ nào để xem vậy, e lục /u3wall không thấy :((
  Bài viết hay nhất15
Thành viên muốn nhận tin phải cho phép người khác viết lên tường mới được.
Chỉnh trong UCP.
  Bài viết hay nhất16

Admin wrote:Thành viên muốn nhận tin phải cho phép người khác viết lên tường mới được.
Chỉnh trong UCP.
cụ thể hơn được ko admin
  Bài viết hay nhất17
https://devs.forumvi.com/profile?mode=editprofile&page_profil=preferences

Allow visitor messages on my profile : Tất cả thành viên
  Bài viết hay nhất18
Mình dùng ko đc :(

http://www.phutu.vn/t57500-topic

inta

phutu321
  Bài viết hay nhất19
phutu01 wrote:Mình dùng ko đc :(

http://www.phutu.vn/t57500-topic

inta

phutu321
Temp viewtopic_body của bạn đã sửa mất class mặc định nên nó không tìm được tên người gửi.
Trong phần js của bài hướng dẫn, dòng 4041. Sửa:
.user thành .username.title_profile
  Bài viết hay nhất20
Thay như hướng dẫn
----------------------------
hix mình thử add view mặc định bên forum mặc định lun đấy

http://teenxx.forumotion.net/

dangthivan8A

phutu321
  Bài viết hay nhất21
"4rum mặc định" thì mình chắc chắn 99% là code chạy không lỗi!
1% lỗi là do bạn copy nhầm hoặc lỗi mạng, trình duyệt.
  Bài viết hay nhất22
À ông gửi Security của dev lên tôi kham khảo đc k , chắc bị gì trong này
  Bài viết hay nhất23
Bước 1 có ghi đấy.
Mình cũng vừa kiểm tra lại trên 4rum mặc định rồi mới dám nói thế.
Cậu đã thử hướng dẫn ở #19 chưa?
  Bài viết hay nhất24
xóa rồi
  Bài viết hay nhất25
http://lonme.forumvi.com/t1-topic

phutu01
phutu321

forum này mới tạo lun nè ông
  Bài viết hay nhất26
You cannot reply to topics in this forum