[OldEditor] BBcode Google URL Shortener

  Bài viết hay nhất1

BBcode Google URL Shortener cho OldEditor


Giới thiệu

Google URL Shortener sẽ giúp bạn rút gọn các liên kết dài, và theo dõi hoạt động của nó như số liên kết, trang web sử dụng. Trong forumotion, nó đặc biệt hữu dụng với các liên kết download, vì nếu bạn để dạng thông thường sẽ bị gắn liên kết adf.ly.
Ví dụ: http://goo.gl/wmGs7t (đây là liên kết từ mega.co.nz)

Plugin GoogleURLShortener, mình chỉ ứng dụng 2 api tạo liên kết rút gọn và lấy liên kết gốc. Để xem số liệu thống kê bạn làm theo cách sau:
Đăng nhập tài khoản google.
Lấy url_id của liên kết.
Ví dụ: http://goo.gl/YuSMzW thì url_idYuSMzW
Thay vào vị trí tương ứng: http://goo.gl/#analytics/goo.gl/url_id/all_time
Ví dụ: http://goo.gl/#analytics/goo.gl/YuSMzW/all_time


Demo

[OldEditor] BBcode Google URL Shortener C0NQ3RP
Giao diện BBcode Google URL Shortener


Hướng dẫn


ACP >> Display >> Templates >> Post & Tin nhắn >> posting_body

Tìm:
Code:
<div id="text_editor_select_controls">
... thêm vào bên dưới:
Code:
<div style="visibility:hidden" class="select" id="urlShortener">
        <p style="margin-top: 7px;">
                <img src="{PATH_IMG_FA}wysiwyg/link.png" alt="{L_URL}" title="{L_URL}" style="vertical-align:middle" />
                <img src="http://i.imgur.com/m3NXDa6.gif" alt="loading..." style="vertical-align:middle;display:none" />&nbsp;
                <input type="text" autocomplete="off" class="inputText" id="gooInput" title="{L_URL}" />
        </p>
        <p style="text-align:center">
                <input type="button" id="gooSubmit" class="button2" value="{L_OK}" />
        </p>
</div>

Tìm:
Code:
<button class="button2" onclick="selectWysiwyg(this,'url')" onmouseover="helpline('w')" type="button" id="addbbcode16" accesskey="w" title="{L_BBCODE_W}">
        <img src="{PATH_IMG_FA}wysiwyg/link.png" alt="{L_BBCODE_W}" />
</button>
... thêm vào bên dưới:
Code:
<button class="button2" onclick="selectWysiwyg(this,'urlShortener');urlShortener();" onmouseover="helpline('Rút gọn/Kiểm tra liên kết Google URL Shortener')" type="button" accesskey="r" title="{L_BBCODE_W}">
        <img src="http://i.imgur.com/ZUOYMBj.png" alt="goo.gl" />
</button>

Thêm vào cuối temp posting_body:
Code:
<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
     function urlShortenerOff() {
                selectWysiwyg($("#gooSubmit")[0], "urlShortener");
                $("#gooInput").prop("disabled", !1).val("");
                $("#urlShortener img").toggle()
        }        
        function urlShortener() {
                "undefined" == typeof $.GoogleURLShortener && ($("#urlShortener img").toggle(), $("#gooInput").prop("disabled", !0).val("Đang kết nối..."), $.getScript("http://devs.forumvi.com/32907.js", function () {
                        $("#gooSubmit").click(function () {
                                $("#gooInput").prop("disabled", !0);
                                $("#urlShortener img").toggle();
                                $.GoogleURLShortener({
                                        key: "API-Key",
                                        url: $("#gooInput").val(),
                                        success: function (a, b) {
                                                insert_text(a);
                                                urlShortenerOff()
                                        },
                                        error: function (a, b) {
                                                console.error(a, b);
                                                $("#helpbox").text("Có lỗi xảy ra! Vui lòng kiểm tra lại URL: " + $("#gooInput").val());
                                                urlShortenerOff()
                                        }
                                })
                        });
                        $("#urlShortener img").toggle();
                        $("#gooInput").prop("disabled", !1).focus().val("").keyup(function (a) {
                                13 == a.keyCode && $("#gooSubmit").click()
                        })
                }))
        }
//]]>
</script>
Thay API-Key(dòng 14) bằng key của bạn. Xem hướng dẫn


Nguồn

Zzbaivong (devs.forumvi.com)
  Bài viết hay nhất2
 Thanks!
You cannot reply to topics in this forum