[Add-ons] Forumotion backup templates

  Bài viết hay nhất1

Forumotion Backup TemplatesGiới thiệu


Tiện ích này sẽ giúp bạn lưu trữ và cài đặt tất cả Template trong Forumotion một cách nhanh chóng và chính xác.


 • Tất cả Template sẽ được nén vào một tệp zip nên rất thuận tiện lưu trữ và chia sẻ.
 • Cài đặt tệp zip lưu trữ từ máy sẽ có đủ thông tin và được cảnh báo về phiên bản giúp tránh nhầm lẫn.
 • Chế độ One-Click: Đơn giản hóa thao tác với 1 click, sử dụng khi cần cài đặt và lưu trữ toàn bộ Template.
 • Thông báo trên màn hình khi tiến trình hoàn tất, bạn chỉ cần giữ tab mở trong lúc tiện ích đang xử lý và làm việc khác.
 • Để đảm bảo bạn không vô tình tắt trình duyệt khi tiến trình đang chạy, một cảnh báo đã được thêm vào.


Cài đặt


Google Chrome: [You must be registered and logged in to see this link.]
Sau khi tải xong, bạn mở tab chrome://extensions/ và kéo thả file cxr vừa tải vào để cài đặt.
Firefox: [You must be registered and logged in to see this link.]
Opera: [You must be registered and logged in to see this link.]

Phiên bản Userscript cho các trình duyệt khác: [You must be registered and logged in to see this link.].


Ảnh chụp màn hình


[You must be registered and logged in to see this image.]
Tiện ích vừa hoàn tất lưu trữ toàn bộ Template

Xem thêm ảnh chụp màn hình khác tại đây.


Video hướng dẫn


Google Chrome: [You must be registered and logged in to see this link.]
Firefox: [You must be registered and logged in to see this link.]
Opera: [You must be registered and logged in to see this link.]


Mã nguồn


[You must be registered and logged in to see this link.]

Tài nguyên

jsZip (v2.5.0) By StuartKnightley
jszip-utils (v0.0.2) By Stuart Knightley, David Duponchel
FileSaver (2015-05-07.2) By Eli Grey
ForumotionBackupTemplates (v2.0.1) By [You must be registered and logged in to see this link.]


Tác giả


[You must be registered and logged in to see this link.] (https://devs.forumvi.com)
Tags: [You must be registered and logged in to see this link.] [You must be registered and logged in to see this link.] [You must be registered and logged in to see this link.] [You must be registered and logged in to see this link.] [You must be registered and logged in to see this link.] [You must be registered and logged in to see this link.] [You must be registered and logged in to see this link.]
  Bài viết hay nhất2
Hàng Hot nhất năm nay. Không không thể ngon hơn. Quá toẹt vời.
  Bài viết hay nhất3
bây h mới có cái gọi là backup hoàn chỉnh rùi này
  Bài viết hay nhất4
hello to all how can I translate it in other languages.thanks
  Bài viết hay nhất5
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.] wrote:hello to all how can I translate it in other languages.thanks
See a list of words to be translated here: [You must be registered and logged in to see this link.]
Translate the phrase in quotes.
Note, retain the special character [[]] {{}} << >>.

Then send a reply in this thread or here, and I'll add it to the next update.

For example:

Language Code: vi

Export
Code:
title: "Xuất Template",
tooltip: "Trong bảng này, bạn có thể xuất tất cả [[template đã được thay đổi]] của bạn vào một tập tin nén (.zip) và tải nó về máy.\nĐể bắt đầu, bạn nhấn vào nút {{Kiểm tra}} để lấy thông tin phiên bản và danh sách template cần xuất. Sau đó nhấn {{Xác nhận}} và chờ tiến trình hoàn thành.",
checkall: "Chọn tất cả",
unpublish: "Template chưa công khai",
firsttip: "Chọn các mục chứa template cần lưu trữ và nhấn {{Kiểm tra}}.",
download: "Tập tin đang được tải xuống. Nhấn vào đây nếu bạn đợi quá lâu.",
download2: "Template của bạn đã được tải xong.",
notemplate: "Không có template cần lưu trữ.",
sumtemplate: "Tổng số template cần lưu trữ là",
presssubmit: "Nhấn {{Xác nhận}} để bắt đầu!",
pressrefresh: "Nhấn {{Làm lại}} để chọn mục khác!",
loading: "Đang tạo tập tin lưu trữ..."
  Bài viết hay nhất6
thanks for the reply question :

because you see so :
[You must be registered and logged in to see this image.]

I would like to see it so
[You must be registered and logged in to see this image.]

because it always fails and I'm not the backup ?
[You must be registered and logged in to see this image.]

version :invision  Thank you very much!
  Bài viết hay nhất7
There're three reasons may cause for this error:

 1. Conflict with older versions. Please remove the old version from the previous installation, and then reinstall the latest version according to the instructions above.
 2. You have not edited templates, all of you is the default templates.
 3. Cookie overdue. With this error, you just need to refresh your browser.
  Bài viết hay nhất8
ok..no works

[You must be registered and logged in to see this image.]

ok ... so let him.Thank you very much!
  Bài viết hay nhất9
how can I add the mobile version ? Thank you very much!

Code:
 post: "post & private messages",
        moderation: "Moderation",
        profil: "Profil",
version modile:"version modile"
  Bài viết hay nhất10
The current version was supported mobile templates.
  Bài viết hay nhất11
sorry I have not explained in the panel there 'template mobile version in the script no.thanks
  Bài viết hay nhất12
was add an item on the template Forumotion. (mentions_tooltip).how can I update it ?Thank you very much!
  Bài viết hay nhất13
The new update is unnecessary because it still works well.
Do not worry, its operating mechanism does not rely on the list of templates, so the update to add or delete a template will not affect it. Only when there is a group of new templates are added (e.g. Mobile version), then you can update the parameter listTempGroup at here.
  Bài viết hay nhất14
Ok..Thank you very much
  Bài viết hay nhất15
Hình như link [You must be registered and logged in to see this link.] die rồi Admin ơi :(
  Bài viết hay nhất16
[You must be registered and logged in to see this link.] wrote:Hình như link [You must be registered and logged in to see this link.] die rồi Admin ơi :(
Dùng link này: [You must be registered and logged in to see this link.]
  Bài viết hay nhất17
[You must be registered and logged in to see this link.] wrote:
[You must be registered and logged in to see this link.] wrote:Hình như link [You must be registered and logged in to see this link.] die rồi Admin ơi :(
Dùng link này: [You must be registered and logged in to see this link.]
ok cảm ơn Baivong
  Bài viết hay nhất18
I have a problem :

refill...refill.

[You must be registered and logged in to see this image.]

does not create files. thanks in advance

Broswer : google chrome
  Bài viết hay nhất19

 1. Check your network connection.
 2. Check your backup file.
  Code:
  version.timestamp.domain.zip (Invision.1470528770.devs.forumvi.com.zip)
  |__main
     |__101.agreement.txt
     |__105.buy_credits.txt
  Bài viết hay nhất20
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.] wrote:

 1. Check your network connection.
 2. Check your backup file.
  Code:
  version.timestamp.domain.zip (Invision.1470528770.devs.forumvi.com.zip)
  |__main
     |__101.agreement.txt
     |__105.buy_credits.txtwhere I have to look ? this and my userscript

userscript:

Code:
// ==UserScript==
// @name         Forumotion backup templates
// @namespace    http://devs.forumvi.com/
// @version      2.0.1
// @description  Export & Import forumotion Templates
// @copyright    2014+, Zzbaivong
// @icon         http://i19.servimg.com/u/f19/18/83/32/63/icon-610.png
// @match        http://*/admin/index.forum?mode=export*
// @match        http://*/admin/index.forum?*&mode=export*
// @resource     jszip https://openuserjs.org/src/libs/baivong/jszip.js
// @resource     jsziputils https://openuserjs.org/src/libs/baivong/jszip-utils.js
// @resource     filesaver https://openuserjs.org/src/libs/baivong/FileSaver.js
// @resource     zzFmBackup
// @require      http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.7.2/jquery.min.js
// @run-at       document-end
// @grant        GM_addStyle
// @grant        GM_getResourceText
// ==/UserScript==

/**
 * jsZip (v2.5.0) By Stuart Knightley <http://stuartk.com/jszip>
 * jszip-utils (v0.0.2) By Stuart Knightley, David Duponchel <http://stuk.github.io/jszip-utils>
 * FileSaver (2015-05-07) By Eli Grey <http://eligrey.com>
 * zzFmBackup (v2.0.1) By Zzbaivong <http://devs.forumvi.com>
 */

function addscript(source) {
    $("<script>", {
        type: "text/javascript",
        text: source
    }).appendTo("head");
}

GM_addStyle("#zzBackup fieldset{counter-reset:section;border:1px solid #07f}#zzBackup legend{color:#e000a2}#zzBackup ol{margin:5px 0 15px;list-style:none outside none}#zzBackup li:before{counter-increment:section;content:counter(section) '.';width:30px;display:inline-block;text-align:right;margin-right:5px}.backupOption{font-size:18px;color:#00a8a1}#importNoti strong{color:#DA4FB8}#zzBackup dt label{display:block;margin-top:10px;color:#777}#zzBackup dt label:hover{color:#111}#zzBackup label input:checked ~ span{color:#0094CA}.buttonOne{display:none;margin-top:10px;padding:7px 20px;background:#f90e5e;color:#FFF;font-weight:700;border:3px solid #DDD}.buttonOne:hover{border-color:#444;cursor:pointer}.buttonOne:active{background:#444}#zzBackup :disabled,#zzBackup :disabled ~ span{color:#999;cursor:not-allowed}");
addscript(GM_getResourceText("jszip"));
addscript(GM_getResourceText("jsziputils"));
addscript(GM_getResourceText("filesaver"));
addscript(GM_getResourceText("zzFmBackup"));/**
/**
 * zzFmBackup
 * ForumotionBackupTemplates
 * v2.0.1
 * Zzbaivong <http://devs.forumvi.com> *
 */

var goodIcon = "http://i.imgur.com/YNQGXWY.png",
    badIcon = "http://i.imgur.com/cf2Pe8g.png",
    disableIcon = "http://i.imgur.com/06GXmA1.png",
    errorIcon = "http://i.imgur.com/ffXpTVP.gif",
    infoIcon = "http://i.imgur.com/Tuv2aWf.png",
    loadIcon = "http://i.imgur.com/m3NXDa6.gif",
    successIcon = "http://i.imgur.com/R7Y7JtX.gif";

var allowNotification = true;
Notification.requestPermission(function (result) {
    if (result === "denied") {
        allowNotification = false;
        // console.log("Permission wasn't granted. Allow a retry.");
        return;
    } else if (result === "default") {
        allowNotification = false;
        // console.log("The permission request was dismissed.");
        return;
    }
    allowNotification = true;
});


/**
 * Yêu c?u c?p phép b?t thông báo n?u chua du?c b?t
 */
if (Notification.permission !== "denied") {
    Notification.requestPermission();
}


/**
 * L?y th?i gian hi?n t?i
 * @return {Number} Th?i gian hi?n t?i, không tính giây
 */
function timestamp() {
    return Math.floor((new Date()).getTime() / 1000);
}


/**
 * H? tr? ngôn ng? Anh và Vi?t
 * @type {Object}
 */
var lang = {
    vi: {
        ex: {
            title: "Xu?t Template",
            tooltip: "Trong b?ng này, b?n có th? xu?t t?t c? [[template dã du?c thay d?i]] c?a b?n vào m?t t?p tin nén (.zip) và t?i nó v? máy.\nÐ? b?t d?u, b?n nh?n vào nút {{Ki?m tra}} d? l?y thông tin phiên b?n và danh sách template c?n xu?t. Sau dó nh?n {{Xác nh?n}} và ch? ti?n trình hoàn thành.",
            checkall: "Ch?n t?t c?",
            unpublish: "Template chua công khai",
            firsttip: "Ch?n các m?c ch?a template c?n luu tr? và nh?n {{Ki?m tra}}.",
            download: "T?p tin dang du?c t?i xu?ng. Nh?n vào dây n?u b?n d?i quá lâu.",
            download2: "Template c?a b?n dã du?c t?i xong.",
            notemplate: "Không có template c?n luu tr?.",
            sumtemplate: "T?ng s? template c?n luu tr? là",
            presssubmit: "Nh?n {{Xác nh?n}} d? b?t d?u!",
            pressrefresh: "Nh?n {{Làm l?i}} d? ch?n m?c khác!",
            loading: "Ðang t?o t?p tin luu tr?..."
        },
        im: {
            title: "Nh?p Template",
            tooltip: "Trong b?ng này, b?n có th? nh?p template t? t?p tin nén (.zip) dã luu tr? tru?c dó. Luu ý r?ng: di?n dàn ph?i du?c ch?y cùng phiên b?n v?i b?n luu tr?.\nÐ? b?t d?u, b?n nh?n [[Ch?n t?p]] (Browse...) và tìm d?n v? trí t?p tin luu tr?. Sau dó nh?n {{Xác nh?n}} và ch? ti?n trình hoàn thành.",
            choose: "Ch?n t?p tin luu tr?",
            notpublish: "Không công khai template",
            firsttip: "Ch?n t?p tin dã luu tr? và nh?n {{Xác nh?n}}.",
            notname: "L?i không tuong thích! Tên t?p tin <<không h?p l?>>.",
            notversion: "L?i không tuong thích! T?p tin này luu tr? Template cho phiên b?n",
            source: "Ngu?n",
            version: "Phiên b?n",
            time: "Luu lúc",
            count: "S? template",
            updateAll: "T?t c? template dã du?c c?p nh?t.",
            loading: "Ðang c?p nh?t template..."
        },
        option: "Tùy ch?n",
        simpleclick: "Ch? d? 1-Click",
        wail: "Vui lòng ch? trong giây lát...",
        notsupport: "Trình duy?t c?a b?n không h? tr? ?ng d?ng này!",
        requestlimit: "L?i máy ch? t? ch?i truy c?p! Ti?n trình s? b?t d?u l?i sau",
        reloadtemplate: "T?i l?i template ",
        errortemplate: "L?i template ",
        second: "giây.",
        filtering: "Ðang ki?m tra...",
        checkone: "B?n ph?i ch?n ít nh?t 1 m?c!",
        bt: {
            filter: "Ki?m tra",
            refresh: "Làm l?i",
            submit: "Xác nh?n",
            start: "B?T Ð?U"
        }
    },
    en: {
        ex: {
            title: "Exporta Template",
            tooltip: "In questa tabella puoi esportare un template [[dopo la modifica]] in un files forumato *.zip direttamente sul tuo computer.\per iniziare clicca su {{Check}} il bottone per ottenere le informazioni sulla versione e l'elenco dei template che si desidera esportare. Clicca su {{Ok}}, attendi qualche secondo e puoi cominciare.",
            checkall: "Scegli tutto",
            unpublish: "Template in attesa",
            firsttip: "E neccessario scegliere le categorie e clicca su {{Check}}.",
            download: "Se il download e' troppo lungo per scaricare il template clicca qui!",
            download2: "I template sono stati scaricati,con successo.",
            notemplate: "Non ci sono template modificati da salvare",
            sumtemplate: "E necessario inserire il numero dei template's",
            presssubmit: "Clicca su {{Ok}} per cominciare!",
            pressrefresh: "Clicca su {{Start over}} per modificare le opzioni!",
            loading: "Creazione si un files zip..."
        },
        im: {
            title: "Importa Template",
            tooltip: "In questa tabella, è possibile importare il template il file * .zip. Attenzione: la versione deve corrispondere con la versione del template che si sta per importare.\per iniziare clicca su [[Apri file]] (Sfoglia...) seleziona il file del template sippato (*.zip). clicca su {{Ok}}, attendi il caricamento.",
            choose: "Aprire il file zippato",
            notpublish: "Non istallare il template...solo anteprima",
            firsttip: "Scegli il tuo file zippato e clicca su {{Ok}}.",
            notname: "Opps!Questo template  <<non e' valido>>.",
            notversion: "Opps!Questo template richiede  ",
            source: "Fonte",
            version: "Versione",
            time: "Ultimo aggiornamento",
            count: "Template(s)",
            updateAll: "Ripristino eseguito con successo!",
            loading: "Modello in aggiornamento..."
        },
        option: "Opzioni",
        simpleclick: "Controlla tutti",
        wail: "Attendere...",
        notsupport: "Il tuo browser non supporta questa applicazione!",
        requestlimit: "Accesso negato ! ",
        reloadtemplate: "Ricaricare template ",
        errortemplate: "template con bug ",
        second: "s.",
        filtering: "Filtraggio template...",
        checkone: "Scegliere almeno 1 template",
        bt: {
            filter: "Check",
            refresh: "Start over",
            submit: "Ok",
            start: "Start",
        }
    }
};

var icons = {
    load: loadIcon,
    info: infoIcon,
    error: errorIcon,
    success: successIcon,
    disable: disableIcon
};


var langCode = "en",
    trans;
if ($("#user_connected .txt_blue:last").text() === "Thoát") {
    langCode = "vi";
}
trans = lang[langCode]; // Ch?n gói ngôn ng?


if (allowNotification) {
    new Notification("Backup templates", {        
        body: trans.bt.start,
        icon: goodIcon
    });
}

/**
 * Chuy?n các ký hi?u trong gói ngôn ng? sang 2 d?ng html và text
 * @param  {String} txt N?i dung ghi chú
 * @return {Object}     html, text
 */
function showTip(txt) {
    return {
        html: txt.replace(/{{([^\}\}]+)}}/g, "<span style="color:green">$1</span>").replace(/\[\[([^\]\]]+)\]\]/g, "<span style="color:#444">$1</span>").replace(/<<([^>>]+)>>/g, "<strong>$1</strong>").replace(/\n/g, "<br />"),
        text: txt.replace(/{{([^\}\}]+)}}/g, "$1").replace(/\[\[([^\]\]]+)\]\]/g, "$1").replace(/<<([^>>]+)>>/g, "$1")
    };
}


/**
 * Ð?nh d?ng th?i gian
 * @param  {Number} time Thông s? th?i gian
 * @return {String}      Th?i gian dã d?nh d?ng
 */
function timeFormat(time) {
    var a = (new Date(time)).toString().split(/\s/),
        dd = a[2],
        mm = {
            Jan: "01",
            Feb: "02",
            Mar: "03",
            Apr: "04",
            May: "05",
            Jun: "06",
            Jul: "07",
            Aug: "08",
            Sep: "09",
            Oct: "10",
            Nov: "11",
            Dec: "12"
        }[a[1]],
        yyyy = a[3],
        showTime = mm + "/" + dd + "/" + yyyy + " " + a[4];
    if (langCode === "vi") {
        showTime = dd + "-" + mm + "-" + yyyy + " " + a[4];
    }
    return showTime;
}


var tId = $("a", "#activetab").attr("href").match(/&tid=([^&?]+)/)[1]; // Mã truy c?p ACP

var progressIsRun = true;
function progressIsRunning(e) {
    var message = "Programma in esecuzione.";
    e.returnValue = message;
    return message;
}

function alertUnload() {
    if (progressIsRun) {
        $(window).on("beforeunload", progressIsRunning);
    }
    progressIsRun = false;
}

function alertUnloadOff() {
    if (!progressIsRun) {
        $(window).off("beforeunload", progressIsRunning);
    }
    progressIsRun = true;
}

/**
 * Hi?n th? ghi chú kèm bi?u tu?ng
 * @param  {htmlString} mess N?i dung ghi chú
 * @param  {String} icon Lo?i hi?u tu?ng: load/info/error/success/disabled
 * @param  {Selector} imp  V? trí hi?n th? ghi chú
 */
function noti(mess, icon, imp) {
    var showIcon = "<img src="" + icons[icon] + "" alt="icon" style="height: 13px; width: 13px; vertical-align: middle; margin-top: -3px;" > ";
    if (!icon) {
        showIcon = "";
    }
    var se = "#exportNoti";
    if (imp) {
        se = "#importNoti";
    }
    $(se).html(showIcon + showTip(mess).html);
    // console.log(showTip(mess).text);
}


/**
 * Cu?n d?n d?i tu?ng
 * @param  {Selector} Id Ð?i tu?ng c?n cu?n d?n
 */
function scrollGoto(Id) {
    $("body, html").animate({
        scrollTop: $("#" + Id).offset().top
    });
}


var arrTempExport = []; // Danh sách các Template du?c chon d? luu tr?
var zip = new JSZip(); // T?o d? li?u zip m?i
var prevZip = ""; // D? li?u t?p zip tru?c dó
var forumVersion = ""; // Phiên b?n Forumotion dang s? d?ng

/**
 * Thay th? bi?u tu?ng
 * @param  {Selector} se   Ð?i tu?ng có bi?u tu?ng c?n thay
 * @param  {String} icon Lo?i bi?u tu?ng: load/info/error/success/disabled
 */
function replaceIcon(se, icon) {
    var img = $(se).next("img");
    if (img.length) {
        img.attr({
            "class": "icon_" + icon,
            src: icons[icon]
        });
    } else {
        $(se).hide().after("<img class="icon_" + icon + "" src="" + icons[icon] + "" alt="icon" style="height: 13px; width: 13px;" />");
    }
}


/**
 * X? lý khi b? t? ch?i truy c?p
 * @param  {Boolean}   exim     Khu v?c x?y ra l?i {true:Import, false:Export}
 * @param  {Number}   time     Th?i gian ch?
 * @param  {Selector}   se       V? trí x?y ra l?i
 * @param  {String}   temp     Template b? l?i
 * @param  {Selector}   Id       V? trí hi?n th? d?m ngu?c tuong ?ng v?i khu v?c
 * @param  {Function} callback X? lý khi h?t th?i gian ch?
 */
function requestLimit(exim, time, se, temp, Id, callback) {
    var place = "zzExport";
    if (exim) {
        place = "zzImport";
    }
    scrollGoto(place); // Cu?n d?n m?c b? l?i

    replaceIcon(se, "errore"); // Ð?i tr?ng thái

    noti(trans.errortemplate + temp + "!", "errore", exim);
    noti(trans.requestlimit + " <span id="" + Id + "" style="color:#FF0080">" + time + "</span> " + trans.second, "errore", exim);
    if (allowNotification) {
        new Notification("Errore", {            
            body: trans.requestlimit + " " + time + " " + trans.second,
            icon: badIcon
        });
    }
    // B?t d?u d?m ngu?c
    var count = time - 1,
        resum = setInterval(function () {
            var result = count--;
            $("#" + Id).html(result);

            if (result <= 0) {
                clearInterval(resum);
                replaceIcon(se, "load"); // Ð?i tr?ng thái
                noti(trans.reloadtemplate + temp + "!", "info", exim);
                callback(); // X? lý khi h?t th?i gian ch?
            }
        }, 1000);
}

/**
 * Xu?t template ra và t?i v? máy
 * @param  {Number} n V? trí template dang x? lý trong danh sách
 */
function exportTemp(n) {
    var item = arrTempExport[n];
    /**
     * item là m?t m?ng ch?a thông tin c?a Template dang xét nhu sau
     * [0] Folder
     * [1] Temp Id
     * [2] Temp name
     */

    var bkLeg = arrTempExport.length; // Ki?m tra s? lu?ng Templates s? xu?t
    var m = n + 1; // V? trí Temp k? ti?p trong danh sách

    replaceIcon(".cusTemp[value='" + item[1] + "']", "load");

    // T?i Temp dang xét
    $.get("/admin/index.forum?part=themes&sub=templates&mode=edit_" + item[0] + "&t=" + item[1] + "&l=" + item[0] + "&extended_admin=1&tid=" + tId).done(function (data) { // X? lý khi t?i thành công

        zip.file(item[0] + "/" + item[1] + "." + item[2] + ".txt", $(data).find("#template").val()); // Luu thông tin Temp dã t?i vào t?p zip

        noti("(" + m + "/" + bkLeg + ") " + trans.ex.loading, "load");
        replaceIcon(".cusTemp[value='" + item[1] + "']", "successo");

        if (m < bkLeg) { // N?u v?n còn Temp trong danh sách

            // T?i Temp ti?p theo sau 1 giây (th?i gian ch? này là d? tránh l?i t? ch?i truy c?p)
            setTimeout(function () {
                exportTemp(m);
            }, 1000);
        } else { // Khi t?t c? Temp dã t?i xong

            var zipName = forumVersion + "." + timestamp() + "." + location.host + ".zip";
            var blob = zip.generate({
                type: "blob"
            });
            saveAs(blob, zipName); // T?o t?p zip

            if (prevZip) { // Ki?m tra xem d? li?u t?p zip cu còn luu trong trình duy?t không
                window.URL.revokeObjectURL(prevZip); // Xóa t?p zip cu n?u còn
            }
            prevZip = blob; // Luu t?p zip hi?n t?i thành d? li?u zip cu d? dùng khi t?i xu?ng b? l?i

            $("#exportWait, #exportOne, #exportStart").prop("disabled", false);

            noti("<a href="" + window.URL.createObjectURL(blob) + "" download="" + zipName + "">" + trans.ex.download + "</a>", "successo");

            scrollGoto("zzExport");
            $("#refreshTemp").show();

            if (allowNotification) {
                new Notification("Complimenti", {                    
                    body: trans.ex.download2,
                    icon: goodIcon
                });
            }

            alertUnloadOff();
        }
    }).fail(function () { // X? lý khi t?i b? l?i

        // G?i phuong th?c x? lý khi b? t? ch?i truy c?p, ch? 60 giây tru?c khi ti?p t?i
        requestLimit(false, 60, ".cusTemp[value='" + item[1] + "']", item[2], "exportResume", function () {
            exportTemp(n);
        });
    });
}


/**
 * T?i lên thành công m?t Temp
 * @param  {Number} m      V? trí Temp t?i lên k? ti?p
 * @param  {Number} bkLeg  T?ng s? lu?ng Temp t?i lên
 * @param  {[type]} tempId Temp Id
 */
function importSuccess(m, bkLeg, tempId) {
    replaceIcon(".cusTemp2[value='" + tempId + "']", "successo");
    noti("(" + $(".hasTemp2 li .icon_success").length + "/" + $(".cusTemp2:checked").length + ") " + trans.im.loading, "load", true);
}


/**
 * Ti?n trình sau khi k?t thúc t?i lên m?t Temp
 * @param  {Number} m      V? trí Temp t?i lên k? ti?p
 * @param  {Number} bkLeg  T?ng s? lu?ng Temp t?i lên
 * @param  {Boolean} nopick Tùy ch?n xu?t b?n Temp
 */
function importEnd(m, bkLeg, nopick) {
    if (m < bkLeg) { // N?u còn Temp trong danh sách
        if (nopick) { // Tru?ng h?p Temp không du?c ch?n d? xu?t b?n
            importTemp(m); // Ti?p t?c ngay v?i Temp k? ti?p trong danh sách
        } else {

            // Ch? 2 giây m?i ti?p t?c d? tránh l?i t? ch?i truy c?p
            setTimeout(function () {
                importTemp(m);
            }, 2000);
        }
    } else { // Khi dã t?i lên t?t c? Temp
        $("#importPublish, #importZip, #importOne, #importStart").prop("disabled", false);
        noti(trans.im.updateAll, "Complimenti", true);
        scrollGoto("zzImport");
        if (allowNotification) {
            new Notification("Complimenti", {                
                body: trans.im.updateAll,
                icon: goodIcon
            });
        }

        alertUnloadOff();
    }
}


/**
 * Xu?t b?n m?t Temp sau khi t?i lên
 * @param  {Selector} se       V? trí bi?u tu?ng
 * @param  {Number} m        V? trí Temp trong danh sách t?i lên
 * @param  {Number} bkLeg    T?ng s? lu?ng Temp t?i lên
 * @param  {String} tempId   Temp Id
 * @param  {String} tempName Temp Name
 * @param  {URL} link     Liên k?t truy v?n d? xu?t b?n Temp sau khi t?i lên
 */
function importPublish(se, m, bkLeg, tempId, tempName, link) {
    replaceIcon(se, "load");
    $.post(link).done(function () {
        importSuccess(m, bkLeg, tempId);
        importEnd(m, bkLeg);
    }).fail(function () {
        requestLimit(true, 120, se, tempName, "importResume", function () {
            importPublish(se, m, bkLeg, tempId, tempName, link);
        });
    });
}


var zipTemp = []; // Danh sách các Temp trong t?p zip t?i lên

/**
 * T?i lên m?t Temp
 * @param  {Number} n V? trí Temp trong danh sách t?i lên
 */
function importTemp(n) {

    var temp = zipTemp[n];
    /**
     * Thông s? c?a m?t Temp
     * [wail] Temp dã s?a nhung không du?c xu?t b?n
     * [l] Temp Mode
     * [t] Temp Id
     * [tpl_name] Temp Name
     * [template] N?i dung Temp
     */

    var bkLeg = zipTemp.length;
    var m = n + 1;
    var tempId = temp.t;
    var tempMode = temp.l;
    var tempName = temp.tpl_name;
    var se = ".cusTemp2[value="" + tempId + ""]";

    if ($(se).is(":checked")) { // N?u temp du?c ngu?i dùng ch?n

        // B?t d?u t?i lên
        replaceIcon(se, "load");
        $.post("/admin/index.forum?part=themes&sub=templates&mode=edit_" + tempMode + "&extended_admin=1&tid=" + tId, {
            t: tempId,
            l: tempMode,
            tpl_name: tempName,
            template: temp.template,
            submit: "Save"
        }).done(function () {
            if (temp.wail && !$("#importPublish").is(":checked")) { // Xu?t b?n Temp

                // Ch? 2 giây d? tránh l?i t? ch?i truy c?p
                setTimeout(function () {
                    importPublish(se, m, bkLeg, tempId, tempName, "/admin/index.forum?part=themes&sub=templates&mode=edit_" + tempMode + "&t=" + tempId + "&l=" + tempMode + "&main_mode=edit&extended_admin=1&pub=1&tid=" + tId);
                }, 2000);
            } else { // N?u Temp không cho phép xu?t b?n thì ti?p t?c v?i Temp k? ti?p
                importSuccess(m, bkLeg, tempId);
                importEnd(m, bkLeg);
            }
        }).fail(function () {

            // X? lý l?i t? ch?i truy c?p, ch? 120 giây tru?c khi b?t d?u l?i
            requestLimit(true, 120, se, tempName, "importResume", function () {
                importTemp(n);
            });
        });
    } else { // N?u không du?c ch?n

        importEnd(m, bkLeg, true); // K?t thúc ti?n trình và ti?p t?c v?i Temp k? ti?p
    }
}

var arrTest = [];
/**
 * L?p danh sách template dã du?c thay d?i
 * @param  {Number} n V? trí nhóm Temp trong danh sách
 */
function testTemp(n) {

    var cat = arrTest[n];
    var se = ".catTemp[value='" + cat + "']";
    var $this = $(se);
    var catWrap = $this.parent().parent();
    var m = n + 1;
    var bkLeg = arrTest.length;

    replaceIcon(se, "load");

    $.get("/admin/index.forum?mode=" + cat + "&part=themes&sub=templates&tid=" + tId).done(function (data) {

        // Ki?m tra Temp dã ch?nh s?a mà chua luu
        var tempWait = "";
        if ($("#exportWait").is(":checked")) {
            tempWait = ", td.row1 span[style="color:red"]";
        }

        // T?p h?p danh sách các Temp dã s?a (bao g?m Temp chua luu n?u du?c ch?n)
        var $customTemp = $(data).find("td.row1 span[style="color:#7CBA2C"]" + tempWait).parent();

        var showResult = "";
        var status = "noTemp";

        if ($customTemp.length) { // Có Temp dã ch?nh s?a
            $customTemp.each(function () {

                // Ðánh d?u x vào tên c?a Temp chua luu
                var markWail = "";
                if ($(this).find("span[style="color:red"]").length) {
                    markWail = "x";
                }

                var customTempId = this.search.match(/&t=(\d+)&/)[1];
                showResult += "<li><label><input class="cusTemp" type="checkbox" value="" + customTempId + markWail + "" checked /> " + $(this).html() + "</label></li>";
            });
            status = "hasTemp";

        } else { // Không có tem ch?nh s?a
            $this.prop("checked", false);
            showResult = "<li><img src="" + icons.disable + "" alt="icon" style="height: 13px; width: 13px;" /> <em>" + trans.ex.notemplate + "</em></li>";
        }

        catWrap.attr("class", status);
        $("#listTemp ." + cat).html(showResult);

        replaceIcon(se, "success");
        noti("(" + m + "/" + bkLeg + ") " + trans.filtering, "load");

        if (m < bkLeg) { // N?u còn nhóm Temp trong danh sách

            setTimeout(function () {
                testTemp(m);
            }, 500); // Ch? 0.5 giây và ki?m tra nhóm k? ti?p

        } else { // Khi dã ki?m tra toàn b? nhóm temp

            // Ð?m t?ng s? Temp và thông báo
            var sumTemp = $(".cusTemp").length;
            var mess = trans.ex.presssubmit;
            if (sumTemp === 0) {
                mess = trans.ex.pressrefresh;
                $("#exportTemp").hide();
            }
            noti(trans.ex.sumtemplate + ": <span style="color:#FF0080">" + sumTemp + "</span>.\n" + mess, "info");

            if ($("#exportOne").prop("checked")) {
                $("#exportTemp").click();
            }
        }
    }).fail(function () {
        requestLimit(false, 60, se, cat, "testResume", function () {
            testTemp(n);
        });
    });
}

var listTempGroup = {
    main: "Generale",
    portal: "Portale",
    gallery: "Galleria",
    calendar: "Calendario",
    group: "Gruppi",
    post: "Post & Messaggi Privati",
    moderation: "Moderazione",
    profil: "Profilo",
    mobile: "Versione mobile"
}; // Danh sách các nhóm Templates

/**
 * T?o danh sách các nhóm Templates d? ngu?i dùng ch?n
 */
function menuTemp() {
    var listTemp = $("#listTemp");
    listTemp.empty();
    $.each(listTempGroup, function (key, val) {
        listTemp.append("<div><label><input class="catTemp" type="checkbox" value="" + key + "" /> <strong style="color: #0014FF">" + val + "</strong></label><ol class="" + key + ""></ol></div>");
    });
}

// C?p nh?t thông tin phiên b?n Forumotion
$.get("/admin/index.forum?part=themes&sub=styles&mode=version&extended_admin=1&tid=" + tId, function (data) {
    forumVersion = $(data).find("dd:first > input:checked", "[name="form_version"]").val();
});

// Thêm Forumotion Backup Templates vào B?ng qu?n tr? giao di?n
$("blockquote").after("<div id="zzBackup"><fieldset id="zzExport" class="style-theme-export"><legend>" + trans.ex.title + "</legend><p id="exportNoti" class="messagebox"></p><dl class="clearfix"><dt><label for="exportAll"><input id="exportAll" type="checkbox" value="" style="display: none;"><img src="http://2img.net/i/fa/admin/icones/question2.png" title="" + showTip(trans.ex.tooltip).text + "" class="show_tooltips" align="absmiddle"><span> " + trans.ex.checkall + "</span></label><br /><br /><span class="backupOption">" + trans.option + "</span><br /><label for="exportWait"><input id="exportWait" type="checkbox" value=""><span> " + trans.ex.unpublish + "</span></label><label for="exportOne"><input id="exportOne" class="oneMode" type="checkbox" value=""><span> " + trans.simpleclick + "</span></label><button id="exportStart" class="buttonOne">" + trans.bt.start + "</button></dt><dd><div id="listTemp"></div><div class="div_btns"><input type="button" id="testTemp" name="testTemp" value="" + trans.bt.filter + "" class="icon_search" /><input type="button" id="refreshTemp" name="refreshTemp" value="" + trans.bt.refresh + "" class="icon_refresh" style="display: none;" /><input type="button" id="exportTemp" name="exportTemp" value="" + trans.bt.submit + "" class="icon_ok" style="display: none;" /></div></dd></dl></fieldset><fieldset id="zzImport" class="style-theme-export"><legend>" + trans.im.title + "</legend><p id="importNoti" class="messagebox"></p><dl class="clearfix"><dt><label for="importZip"><img src="http://2img.net/i/fa/admin/icones/question2.png" title="" + showTip(trans.im.tooltip).text + "" class="show_tooltips" align="absmiddle"> " + trans.im.choose + "</label><br /><br /><span class="backupOption">" + trans.option + "</span><br /><label for="importPublish"><input id="importPublish" type="checkbox" value="" /><span> " + trans.im.notpublish + "</span></label><label for="importOne"><input id="importOne" class="oneMode" type="checkbox" value=""><span> " + trans.simpleclick + "</span></label><button id="importStart" class="buttonOne">" + trans.bt.start + "</button></dt><dd><input type="file" id="importZip" name="importZip" accept="application/zip" /><div id="readerTemp" style="margin-top: 20px;"></div><div class="div_btns"><input type="button" id="importTemp" name="importTemp" value="" + trans.bt.submit + "" class="icon_ok" /></div></dd></dl></fieldset></div>");

// T?o danh sách các nhóm Temp trong khu v?c T?i xu?ng
menuTemp();

noti(trans.ex.firsttip, "info");


// EXPORT TEMPLATE

// Ch?n/b? ch?n Toàn b? Temp s? T?i xu?ng
$("#exportAll").change(function () {
    $(".catTemp").prop("checked", $(this).prop("checked"));
});

// Cu?n d?n khu v?c dang thao tác (Ð? xem ghi chú ti?n trình)
$(":button", "#zzBackup").click(function () {
    scrollGoto($(this).closest("fieldset").attr("id"));
});

// L?y danh sách các Temp dã ch?nh s?a
$("#testTemp").click(function () {
    $("#exportWait, #exportOne, #exportStart").prop("disabled", true);
    arrTest = [];
    if ($(".catTemp:checked").length) { // N?u dã ch?n nhóm Temp c?n ki?m tra
        alertUnload();

        $(this).hide();
        $("#refreshTemp, #exportTemp").show();

        replaceIcon(".catTemp:not(:checked)", "disable");
        noti(trans.wail, "load");

        $(".catTemp:checked").each(function () {
            arrTest.push($(this).val());
        });

        testTemp(0);
    } else { // N?u chua ch?n nhóm Temp c?n ki?m tra

        noti(trans.checkone, "errore");

        alertUnloadOff();
    }
});

// Làm m?i các thông s?
$("#refreshTemp").click(function () {
    arrTempExport = [];
    zip = new JSZip();
    $(this).add("#exportTemp").hide();
    $("#testTemp").show();
    menuTemp();
    $("#exportAll, #exportWait").prop("checked", false);
    $("#exportWait, #exportOne, #exportStart").prop("disabled", false);
    noti(trans.ex.firsttip, "info");

    alertUnloadOff();
});

// B?t d?u t?i xu?ng
$("#exportTemp").click(function () {
    if (!$(".cusTemp:checked").length) { // N?u không có Temp ch?n t?i xu?ng

        $("#exportWait, #exportOne, #exportStart").prop("disabled", false);
        noti(trans.checkone, "errore");

        alertUnloadOff();
    } else {
        alertUnload();

        $(".cusTemp:checked").each(function () {
            var cus = [];
            var $this = $(this);
            cus[0] = $this.closest("ol").attr("class"); // Folder
            cus[1] = $this.val(); // Temp Id
            cus[2] = $this.next().text(); // Temp name
            arrTempExport.push(cus);
        });

        $(this).hide();
        $("#refreshTemp").hide();
        $(".cusTemp").prop("disabled", true);
        exportTemp(0);

        noti(trans.wail, "load");
        replaceIcon(".cusTemp:not(:checked)", "disable");
    }
});


// IMPORT TEMPLATE

var verName = {
    subsilver: "PhpBB2",
    prosilver: "PhpBB3",
    punbb: "PunBB",
    invision: "Invision"
}; // Tên phiên b?n forumotion

noti(trans.im.firsttip, "info", true);

// B?t d?u T?i lên
$("#importTemp").click(function () {
    if (!$(".cusTemp2:checked").length) {
        noti(trans.checkone, "errore", true);

        alertUnloadOff();
    } else {
        alertUnload();

        $(this).hide();
        noti(trans.wail, "load", true);
        replaceIcon(".cusTemp2:not(:checked), .catTemp2:not(:checked)", "disable");
        replaceIcon(".catTemp2:checked", "success");
        $(".cusTemp2, #importPublish, #importZip, #importOne, #importStart").prop("disabled", true);
        importTemp(0);
    }
});


var $result = $("#readerTemp"),
    vaild = true;

/**
 * Th?c hi?n khi phát hi?n tên t?p tin không h?p l?
 */
function notVaildName() {
    vaild = false;
    scrollGoto("zzImport");
    $("#importTemp").hide();

    noti(trans.im.notname, "errore", true);
    if (allowNotification) {
        new Notification("Errore", {            
            body: showTip(trans.im.notname).text,
            icon: badIcon
        });
    }

    alertUnloadOff();
}

// T?i lên t?p zip t? máy tính
$("#zzImport").on("change", "#importZip", function (evt) {
    alertUnload();

    $("#importTemp").show();
    scrollGoto("zzImport");
    $result.empty();
    var files = evt.target.files[0];
    var reader = new FileReader();

    reader.onload = (function (theFile) {

        return function (e) {

            // Phân tích tên file d? l?y ra thông s? c?n thi?t
            // invision.1432416686.devs.forumvi.com.zip
            var matchZip = /^(invision|punbb|prosilver|subsilver)\.(\d{10})\.(([\w\d\-]+\.)?([\w\d\-]+\.)\w{2,4})\.zip$/;
            var nameZip = theFile.name;
            if (!matchZip.test(nameZip)) { // N?u t?p không h?p l?
                notVaildName();

            } else {
                var backup = nameZip.match(matchZip);

                try {

                    // Ki?m tra phiên b?n Forumotion
                    if (backup[1] !== forumVersion) {
                        noti(trans.im.notversion + " <<" + verName[backup[1]] + ">>.", "errore", true);
                        if (allowNotification) {
                            new Notification("Errore", {                                
                                body: trans.im.notversion + " " + verName[backup[1]],
                                icon: badIcon
                            });
                        }

                        alertUnloadOff();
                    } else {
                        var zipImport = new JSZip(e.target.result); // Phân tích t?p zip

                        noti("<<" + trans.im.source + ">>: <a href="http://" + backup[3] + "" target="_blank">" + backup[3] + "</a>\n<<" + trans.im.version + ">>: " + verName[backup[1]] + "\n<<" + trans.im.time + ">>: " + timeFormat(1E3 * parseInt(backup[2], 10)) + "\n<<" + trans.im.count + ">>: " + Object.keys(zipImport.files).length, false, true);

                        zipTemp = [];
                        $.each(zipImport.files, function (index, zipEntry) { // L?y d? li?u các t?p bên trong

                            // Phân tích tên file d? l?y ra thông s? c?n thi?t
                            // main/110.index_body.txt
                            var nameFile = zipEntry.name;
                            if (!/^(main|portal|gallery|calendar|group|post|moderation|profil|mobile)\/\d{3,4}x?\.\w+\.txt$/.test(nameFile)) { // N?u t?p không h?p l?
                                $("#readerTemp").empty();
                                notVaildName();

                                return false;
                            }

                            // T?o nhóm Temp
                            var arrName = nameFile.split(/\/|\./);
                            if (!$(".catTemp2[value="" + arrName[0] + ""]").length) {
                                $result.append("<div class="hasTemp2"><label><input class="catTemp2" type="checkbox" value="" + arrName[0] + "" checked /> <strong style="color: #0014FF">" + listTempGroup[arrName[0]] + "</strong></label><ol class="" + arrName[0] + ""></ol></div>");
                            }

                            // Ðánh d?u Temp không du?c xu?t b?n
                            var wailTemp = arrName[1].split("x");
                            var colorName = "#7CBA2C";
                            var wailStatus = true;
                            if (wailTemp.length === 2) {
                                colorName = "red";
                                wailStatus = false;
                            }

                            // Thêm Temp vào nhóm tuong ?ng
                            $("<li><label><input class="cusTemp2" type="checkbox" value="" + wailTemp[0] + "" checked />&nbsp;<span style="color:" + colorName + "">" + arrName[2] + "</span></label></li>").appendTo(".hasTemp2 ." + arrName[0]);

                            // T?o danh sách d? li?u các Temp
                            zipTemp.push({
                                wail: wailStatus,
                                l: arrName[0],
                                t: wailTemp[0],
                                tpl_name: arrName[2],
                                template: zipEntry.asText()
                            });
                        });

                        if ($("#importOne").prop("checked") && vaild) {
                            $("#importTemp").click();
                        }
                    }
                } catch (es) { // L?i trình duy?t không h? tr?
                    noti(trans.notsupport, "errore", true);
                    // console.log(es.message);
                }
            }
        };
    })(files);

    reader.readAsArrayBuffer(files);
    $("#importZip").replaceWith($("#importZip").clone());
});

// Ch?n/B? ch?n t?t c? Temp trong nhóm
$("#zzBackup").on("change", ".catTemp, .catTemp2", function () {
    var $this = $(this);
    $(":checkbox", "." + $this.val()).prop("checked", $this.prop("checked"));
});

// ONE-CLICK MODE

$(".oneMode").on("change", function () {
    var $parent = $(this).closest("dl"),
        $start = $parent.find(".buttonOne"),
        $groupBtn = $parent.find(".div_btns");
    if ($(this).prop("checked")) {
        $start.show();
        $groupBtn.hide();
    } else {
        $start.hide();
        $groupBtn.show();
    }
});

$("#importStart").click(function () {
    alertUnload();

    $("#importZip").click();
});


$("#exportStart").click(function () {
    alertUnload();

    $("#refreshTemp").click();
    $("#exportAll, #exportWait, .catTemp").prop("checked", true);
    $("#testTemp").click();
});

Questions: I tried this  http://help.forumotion.com/t141441-backup-and-recovery-templates

backup : ok works

Skin : it does not work properly

fmbackup.page_id = "207"; Prewier

[You must be registered and logged in to see this image.]

validation :

[You must be registered and logged in to see this image.]

you can only do Backup and recovery templates with the language translation page? ..no skin no version

thank you
  Bài viết hay nhất21
Check your backup file: Unzip the backup file with explorer, or 7zip, winrar, etc...

I need more information:

 1. What your browser and operating system? (name, version)
 2. Logs in browser console? (F12 or Ctrl+Shift+J, choose Console, refresh)
  Bài viết hay nhất22
you can only do Backup and recovery templates with the language translation page? ..no skin no version

[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.] wrote:Check your backup file: Unzip the backup file with explorer, or 7zip, winrar, etc...

sorry I'm not able

[You must be registered and logged in to see this link.] wrote:

I need more information:

 1. What your browser and operating system? (name, version)
 2. Logs in browser console? (F12 or Ctrl+Shift+J, choose Console, refresh)


browser : Google chrome
operating system : Windows XP
Logs in browser console :
[You must be registered and logged in to see this image.]
chrome-search://thumb/https://www.archive-host.com/page-connexion (ERR_FAILED)
  Bài viết hay nhất23
I don't know why this error occurred, may be due to encoding errors. Try doing:

Disable admin password protection (if available).
ACP >> General >> Forum >> Security
Confirm password to administration access : No

Disable userscript and addon backup templates (if available).
Only use Backup and recovery templates.
  Bài viết hay nhất24
excuse and google problem...firefox everything ok

Please, you can do this

[You must be registered and logged in to see this link.]

only template with Translation (no skin no version)...so I can use with google

thank you very much for your availability , sorry to bother you again
  Bài viết hay nhất25
up thanks in advance
  Bài viết hay nhất26
You cannot reply to topics in this forum