[Hỏi đáp] di chuyển nút Thanks

  Bài viết hay nhất1
Tình là mình đang sài viewbody_topic mặc định rồi dùng code thay thế dấu + thành ảnh Thanks như hình bên dưới , giờ mình muốn di chuyển nó xuống như 1 hoặc 2 trong hình thì làm sao nhỉ ? mình thử add code nút Thanks vào trước Button mà nó không hiện

[Hỏi đáp] di chuyển nút Thanks  Snapsh10
  Bài viết hay nhất2
@AnChina wrote:Tình là mình đang sài viewbody_topic mặc định rồi dùng code thay thế dấu + thành ảnh Thanks như hình bên dưới , giờ mình muốn di chuyển nó xuống như 1 hoặc 2 trong hình thì làm sao nhỉ ? mình thử add code nút Thanks vào trước Button mà nó không hiện

[Hỏi đáp] di chuyển nút Thanks  Snapsh10

Có thể di chuyển dấu bình chọn đó qua trong đoạn khung bài viết bằng đoạn CSS này tùy theo vị trí bạn có thể chỉnh các con số .

.vote .vote-bar {margin-top: 400px;margin-left:-400px;}

Còn đưa xuống vị trí đó thì chắc không ai làm như bạn hết cả , có làm được cũng phát sinh lỗi .
  Bài viết hay nhất3
@loving9you wrote:
@AnChina wrote:Tình là mình đang sài viewbody_topic mặc định rồi dùng code thay thế dấu + thành ảnh Thanks như hình bên dưới , giờ mình muốn di chuyển nó xuống như 1 hoặc 2 trong hình thì làm sao nhỉ ? mình thử add code nút Thanks vào trước Button mà nó không hiện

[Hỏi đáp] di chuyển nút Thanks  Snapsh10

Có thể di chuyển dấu bình chọn đó qua trong đoạn khung bài viết bằng đoạn CSS này tùy theo vị trí bạn có thể chỉnh các con số .

.vote .vote-bar {margin-top: 400px;margin-left:-400px;}

Còn đưa xuống vị trí đó thì chắc không ai làm như bạn hết cả , có làm được cũng phát sinh lỗi .

Làm sao không ai làm hả bạn ? mình thấy lúc trước view của devs củng làm như vậy mà ?

nếu sài CSS như thế thì ở mõi độ phân giãi nó sẽ k hợp
  Bài viết hay nhất4
Bạn cứ bật kiểm tra phần tử, quăng cái tag chứa cái nút thank xuống vùng tag muốn đặt vào là được
  Bài viết hay nhất5
@kingofgame wrote:Bạn cứ bật kiểm tra phần tử, quăng cái tag chứa cái nút thank xuống vùng tag muốn đặt vào là được

nói thế thì ai làm chả được ? vấn đề quà làm r nó k hiện dc , mà hiện thì nó lại không thanks được
  Bài viết hay nhất6
Cho cái demo
  Bài viết hay nhất7
@kingofgame wrote:Cho cái demo

http://diendan.ngoinhagame.com/

@AnChina : Thử chuyển code vote đó bên dưới :

Code:
<div class="post-options profile_{postrow.displayed.PROFILE_POSITION}">
(Code trên tìm trong view )

  Bài viết hay nhất8
@trandangduat wrote:
@kingofgame wrote:Cho cái demo

http://diendan.ngoinhagame.com/

@AnChina : Thử chuyển code vote đó bên dưới :


Code:
<div class="post-options profile_{postrow.displayed.PROFILE_POSITION}">
(Code trên tìm trong view )


Trước khi lập topic này mình có làm cách này rồi mà nó không hiện :(
  Bài viết hay nhất9
@AnChina wrote:
@trandangduat wrote:
@kingofgame wrote:Cho cái demo

http://diendan.ngoinhagame.com/

@AnChina : Thử chuyển code vote đó bên dưới :


Code:
<div class="post-options profile_{postrow.displayed.PROFILE_POSITION}">
(Code trên tìm trong view )


Trước khi lập topic này mình có làm cách này rồi mà nó không hiện :(

Thử tìm :

Code:
<div class="user-contact profile_{postrow.displayed.PROFILE_POSITION}">

Đưa code vote đằng sau nó ( Chú ý : Đừng ấn nút + vội nhé !

Rồi vào css , thêm :

Code:
.vote.gensmall {
    margin-right: -30px!important;
}

Demo: http://testduat.forumvi.com/t1-topic?tt=1
  Bài viết hay nhất10
Hình như mình coppy sai code vote rồi ^^ ! Bạn xem rồi sửa giúp với

View mình
Code:
<script type="text/javascript">//<![CDATA[
var multiquote_img_off = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_OFF}', multiquote_img_on = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_ON}', _atr = '{JS_DIR}addthis/', _ati = '{PATH_IMG_FA}addthis/'{ADDTHIS_LANG}, addthis_localize = { share_caption: "{L_SHARE_CAPTION}", email: "{L_EMAIL}", email_caption: "{L_EMAIL_CAPTION}", favorites: "{L_SHARE_BOOKMARKS}", print: "{L_PRINT}", more: "{L_MORE}" };
$(function(){

    if(typeof(_atc) == "undefined") {
        _atc = { };
    }

    _atc.cwait = 0;
    $('.addthis_button').mouseup(function(){
        if ($('#at15s').css('display') == 'block') {
            addthis_close();
        }
    });
});

var hiddenMsgLabel = { visible:'{JS_HIDE_HIDDEN_MESSAGE}', hidden:'{JS_SHOW_HIDDEN_MESSAGE}' };
showHiddenMessage = function(id)
{
    try
    {
        var regId = parseInt(id, 10);
        if( isNaN(regId) ) { regId = 0; }
       
        if( regId > 0)
        {
            $('.post--' + id).toggle(0, function()
         {
            if( $(this).is(":visible") )
            {
               $('#hidden-title--' + id).html(hiddenMsgLabel.visible);
            }
            else
            {
               $('#hidden-title--' + id).html(hiddenMsgLabel.hidden);
            }
         });
        }
    }
    catch(e) { }
   
   return false;
};

//]]>
</script>

<!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
<div id="pun-visit" class="clearfix">
   <ul>
      <!-- BEGIN switch_plus_menu -->
      <li>
         <script type="text/javascript">//<![CDATA[
            var url_favourite = '{switch_user_logged_in.U_FAVOURITE_JS_PLUS_MENU}';
            var url_newposts = '{U_NEWPOSTS_JS_PLUS_MENU}';
            var url_egosearch = '{U_EGOSEARCH_JS_PLUS_MENU}';
            var url_unanswered = '{U_UNANSWERED_JS_PLUS_MENU}';
            var url_watchsearch = '{U_WATCHSEARCH_JS_PLUS_MENU}';
            var url_tellfriend = '{U_TELLFRIEND_JS_PLUS_MENU}';
            insert_plus_menu_new('f{FORUM_ID}&amp;t={TOPIC_ID}','{JS_SESSION_ID}', {JS_AUTH_FAVOURITES});
         //]]>
         </script>
      </li>
      <!-- END switch_plus_menu -->
      <li><a class="addthis_button" href="http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&amp;pub=forumotion">{L_SHARE}</a></li>
      <li><a href="{U_SEARCH_NEW}">{L_SEARCH_NEW}</a></li>
      <li><a href="{U_SEARCH_SELF}">{L_SEARCH_SELF}</a></li>
      <!-- BEGIN watchtopic -->
      <li>{S_WATCH_TOPIC}</li>
      <!-- END watchtopic -->
   </ul>
   <p>{LOGGED_AS}. {LAST_VISIT_DATE}</p>
</div>
<!-- END switch_user_logged_in -->
<!-- BEGIN switch_user_logged_out -->
<div id="pun-visit">
   <p>{L_NOT_CONNECTED} {L_LOGIN_REGISTER}</p>
</div>
<!-- END switch_user_logged_out -->

<div class="pun-crumbs noprint clearfix">
   <span class="crumbs" itemscope itemtype="http://data-vocabulary.org/Breadcrumb">
      <a href="{U_INDEX}" itemprop="url"><span itemprop="title">{L_INDEX}</span></a>{NAV_CAT_DESC}&nbsp;»&nbsp;
      <strong><a href="{TOPIC_URL}" itemprop="url"><span itemprop="title">{TOPIC_TITLE}</span></a></strong>
    </span>
    <div class="right">
        <!-- BEGIN switch_twitter_btn -->
        <span>
            <a href="https://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-via="{TWITTER}">Tweet</a>
            <script>!function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0],p=/^http:/.test(d.location)?'http':'https';if(!d.getElementById(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src=p+'://platform.twitter.com/widgets.js';fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}}(document, 'script', 'twitter-wjs');</script>
        </span>
        <!-- END switch_twitter_btn -->
      <!-- BEGIN switch_fb_likebtn -->
      <script>(function(d, s, id) {
        var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
        if (d.getElementById(id)) return;
        js = d.createElement(s); js.id = id;
        js.src = "//connect.facebook.net/{LANGUAGE}/all.js#xfbml=1";
        fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
      }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));</script>   
      <span class="fb-like" data-href="{FORUM_URL}{TOPIC_URL}" data-layout="button_count" data-action="like" data-show-faces="false" data-share="false"></span>
      <!-- END switch_fb_likebtn -->
    </div>
</div>

<div class="main paged">
   <div class="paged-head clearfix">
            <h1>{TOPIC_TITLE}</h1>
      <!-- BEGIN topicpagination -->
      <p class="paging">{PAGINATION}</p>
      <!-- END topicpagination -->
      <p class="posting">
         <!-- BEGIN switch_user_authpost -->
         <a href="{U_POST_NEW_TOPIC}" rel="nofollow"><img src="{POST_IMG}" class="{POST_IMG_CLASS}" alt="{L_POST_NEW_TOPIC}" /></a>&nbsp;&nbsp;
         <!-- END switch_user_authpost -->

         <!-- BEGIN switch_user_authreply -->
         <a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><img src="{REPLY_IMG}" class="i_reply" alt="{L_POST_REPLY_TOPIC}" /></a>
         <!-- END switch_user_authreply -->
      </p>
   </div>
   {POLL_DISPLAY}
   <div class="main-head clearfix">
      <p class="h2">
         <a href="{U_VIEW_OLDER_TOPIC}">{L_VIEW_PREVIOUS_TOPIC}</a>&nbsp;<a href="{U_VIEW_NEWER_TOPIC}">{L_VIEW_NEXT_TOPIC}</a>&nbsp;<a href="#bottom">{L_GOTO_DOWN}</a>&nbsp;&nbsp;
         {L_MESSAGE} [{PAGE_NUMBER}]
      </p>
   </div>

   <div class="main-content topic">
      <!-- BEGIN postrow -->
         <!-- BEGIN hidden -->
            <p class="p-hidden">{postrow.hidden.MESSAGE}</p>
         <!-- END hidden -->
         
         <!-- BEGIN displayed -->
         
         <div class="post post--{postrow.displayed.U_POST_ID}"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR} style="{postrow.displayed.DISPLAYABLE_STATE}">
            <a name="{postrow.displayed.U_POST_ID}" style="position: relative; top: -20px; width: 1px;" id="{postrow.displayed.U_POST_ID}"></a>
            <div class="postmain"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR}>
               <div id="p{postrow.displayed.U_POST_ID}" class="posthead"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR}>
                  <h2>
                     <strong>{postrow.displayed.COUNT_POSTS}</strong>
                     {postrow.displayed.ICON} <a href="{postrow.displayed.POST_URL}">{postrow.displayed.POST_SUBJECT}</a> {postrow.displayed.POST_DATE_NEW}
                  </h2>
               </div>

               <div class="postbody"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR}>
                  <div class="user">
                                                 
                                                  <center><span class="poster-name">{postrow.displayed.POSTER_NAME}</span></center> 
                                                 
                     <div class="user-ident dropRight"> 
  <div class="poster-avatar">
      {postrow.displayed.POSTER_AVATAR}
  </div> 
  <div class="poster-info">     
      <div>       
                 
        <span class="poster-connect">
            {postrow.displayed.ONLINE_IMG}
        </span>       
        <span class="poster-rank">
            {postrow.displayed.RANK_IMAGE}
        </span>
      </div>     
      <div class="poster-field">       
        <!-- BEGIN profile_field -->       
        <p>
            {postrow.displayed.profile_field.LABEL}{postrow.displayed.profile_field.CONTENT}
        </p>       
        <!-- END profile_field -->
      </div>     
      <div class="poster-link">       
        <a target="_blank" href="/profile.forum?mode=viewprofile&u=POSTER_NAME&page_profil=messages">           
            <img alt="Tường nhà" src="http://i48.servimg.com/u/f48/16/58/89/73/profil10.png" /> Tường nhà
        </a>       
        <a target="_blank" href="/spa/POSTER_NAME">           
            <img alt="Xem bài viết" src="http://i48.servimg.com/u/f48/16/58/89/73/total_10.gif" /> Bài viết                              </a>       
        <a target="_blank" href="/profile?friend=POSTER_NAME&mode=editprofile&page_profil=friendsfoes">           
            <img alt="Kết bạn" src="http://i48.servimg.com/u/f48/16/58/89/73/friend10.png" /> Kết bạn
        </a>       
        <a target="_blank" href="/profile?foe=POSTER_NAME&mode=editprofile&page_profil=friendsfoes">           
            <img alt="Chặn người này" src="http://i57.servimg.com/u/f57/17/05/17/70/button10.png" /> Ngăn cấm
        </a>
      </div>
  </div>
</div>
                  </div>

                  <div class="post-entry">
                     <div class="entry-content">
                        <!-- BEGIN switch_vote_active -->
                        <div class="vote gensmall">
                  <!-- BEGIN switch_vote -->
                            <div class="vote-button"><a href="{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_PLUS}"><img src="http://hitsk.in/t/16/92/67/i_icon_thanks_off.png" title="Avis positif" alt="Avis positif" /></a></div>
                            <!-- END switch_vote -->
                           <!-- BEGIN switch_bar -->
                           <div class="vote-bar" title="{postrow.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}">
                              <!-- BEGIN switch_vote_plus -->
                              <div class="vote-bar-plus" style="height:{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_bar.switch_vote_plus.HEIGHT_PLUS}px;"></div>
                              <!-- END switch_vote_plus -->

                              <!-- BEGIN switch_vote_minus -->
                              <div class="vote-bar-minus" style="height:{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_bar.switch_vote_minus.HEIGHT_MINUS}px;"></div>
                              <!-- END switch_vote_minus -->
                           </div>
                           <!-- END switch_bar -->

                           <!-- BEGIN switch_no_bar -->
                           <div title="{postrow.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}" class="vote-no-bar"></div>
                           <!-- END switch_no_bar -->

                           
                        </div>
                        <!-- END switch_vote_active -->
                        <div>
                           <div>{postrow.displayed.MESSAGE}</div>
                           <!-- BEGIN switch_attachments -->
                           <dl class="attachbox">
                              <dt>{postrow.displayed.switch_attachments.L_ATTACHMENTS}</dt>
                              <dd>
                                 <!-- BEGIN switch_post_attachments -->
                                 <dl class="file">
                                    <dt>
                                       <img src="{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.U_IMG}" alt="" />

                                       <!-- BEGIN switch_dl_att -->
                                       <a class="postlink" href="{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.U_ATTACHMENT}">{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.ATTACHMENT}</a> {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.ATTACHMENT_DEL}
                                       <!-- END switch_dl_att -->

                                       <!-- BEGIN switch_no_dl_att -->
                                       {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT} {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT_DEL}
                                       <!-- END switch_no_dl_att -->
                                    </dt>

                                    <!-- BEGIN switch_no_comment -->
                                    <dd>
                                       <em>{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_comment.ATTACHMENT_COMMENT}</em>
                                    </dd>
                                    <!-- END switch_no_comment -->

                                    <!-- BEGIN switch_no_dl_att -->
                                    <dd>
                                       <em><strong>{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.TEXT_NO_DL}</strong></em>
                                    </dd>
                                    <!-- END switch_no_dl_att -->

                                    <dd>({postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.FILE_SIZE}) {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.NB_DL}</dd>
                                 </dl>
                                 <!-- END switch_post_attachments -->
                              </dd>
                           </dl>
                           <!-- END switch_attachments -->
                           <div class="clear"></div>
                        </div>
                        <p>
                           {postrow.displayed.EDITED_MESSAGE}
                        </p>
                     </div>
                  </div>
               </div>

               <!-- BEGIN switch_signature -->
               <div class="sig-content">
                  {postrow.displayed.SIGNATURE_NEW}
               </div>
               <!-- END switch_signature -->

               <div class="postfoot">
                                         
                  <div class="user-contact profile_{postrow.displayed.PROFILE_POSITION}">
                     {postrow.displayed.PROFILE_IMG} {postrow.displayed.PM_IMG} {postrow.displayed.EMAIL_IMG}<!-- BEGIN contact_field --> {postrow.displayed.contact_field.CONTENT}<!-- END contact_field -->
                  </div>
                                          <div class="post-options profile_{postrow.displayed.PROFILE_POSITION}">
                     {postrow.displayed.THANK_IMG} {postrow.displayed.MULTIQUOTE_IMG} {postrow.displayed.QUOTE_IMG} {postrow.displayed.EDIT_IMG} {postrow.displayed.DELETE_IMG} {postrow.displayed.IP_IMG} {postrow.displayed.REPORT_IMG}
                  </div>
                  <div style="clear:both;"></div>
               </div>
            </div>
         </div>
         <!-- BEGIN first_post_br -->
         </div>
         <hr id="first-post-br" />
         <div class="main-content topic">
         <!-- END first_post_br -->
         <!-- END displayed -->
      <!-- END postrow -->
   </div>

   <div class="main-foot clearfix">
      <p class="h2">
         <a href="{U_VIEW_OLDER_TOPIC}">{L_VIEW_PREVIOUS_TOPIC}</a>&nbsp;<a href="{U_VIEW_NEWER_TOPIC}">{L_VIEW_NEXT_TOPIC}</a>&nbsp;<a href="#top">{L_BACK_TO_TOP}</a>&nbsp;&nbsp;
         {L_MESSAGE} [{PAGE_NUMBER}]
      </p>
      <p class="options">
         <input type="hidden" name="t" value="{TOPIC_ID}" />

         <!-- <input type="hidden" name="sid" value="{S_SID}" /> -->
         <input type="hidden" name="{SECURE_ID_NAME}" value="{SECURE_ID_VALUE}" />

         <!-- BEGIN viewtopic_bottom -->
         {S_TOPIC_ADMIN}
         <!-- END viewtopic_bottom -->
      </p>
   </div>

   <a name="bottomtitle"></a>

   <div class="paged-foot clearfix">
      <!-- BEGIN topicpagination -->
      <p class="paging">{PAGINATION}</p>
      <!-- END topicpagination -->
      <p class="posting">
         <!-- BEGIN switch_user_authpost -->
         <a href="{U_POST_NEW_TOPIC}" rel="nofollow"><img src="{POST_IMG}" class="{POST_IMG_CLASS}" alt="{L_POST_NEW_TOPIC}" /></a>&nbsp;&nbsp;
         <!-- END switch_user_authpost -->

         <!-- BEGIN switch_user_authreply -->
         <a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><img src="{REPLY_IMG}" class="i_reply" alt="{L_POST_REPLY_TOPIC}" /></a>
         <!-- END switch_user_authreply -->
      </p>
   </div>

</div>

<div class="pun-crumbs">
   <p class="crumbs">
      <a href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a>{NAV_CAT_DESC}&nbsp;»&nbsp;
      <strong><a href="{TOPIC_URL}">{TOPIC_TITLE}</a></strong>
   </p>
</div>

<!-- BEGIN promot_trafic -->
<div class="main" id="ptrafic_close" style="display:none">
   <div class="main-head clearfix">
      <p class="h2">{PROMOT_TRAFIC_TITLE}</p>
      <p class="options"><a href="javascript:ShowHideLayer('ptrafic_open','ptrafic_close');"><img src="{TABS_MORE_IMG}" alt="+" align="" border="0" /></a></p>
   </div>
</div>
<div class="main" id="ptrafic_open" style="display:''">
   <div class="main-head clearfix">
      <p class="h2">{PROMOT_TRAFIC_TITLE}</p>
      <p class="options"><a href="javascript:ShowHideLayer('ptrafic_open','ptrafic_close');"><img src="{TABS_LESS_IMG}" alt="-" align="" border="0" /></a></p>
   </div>
   <div class="main-content clearfix">
      <!-- BEGIN link -->
      »&nbsp;<a href="{promot_trafic.link.U_HREF}" target="_blank" title="{promot_trafic.link.TITLE}" rel="nofollow">{promot_trafic.link.TITLE}</a><br />
      <!-- END link -->
   </div>
</div>
<!-- END promot_trafic -->

<!-- BEGIN switch_forum_rules -->
<div class="main" id="forum_rules">
   <div class="main-head clearfix">
      <p class="h2">{L_FORUM_RULES}</p>
   </div>
   <table class="main-content frm">
      <tr>
         <!-- BEGIN switch_forum_rule_image -->
         <td class="logo">
            <img src="{RULE_IMG_URL}" alt="" />
         </td>
         <!-- END switch_forum_rule_image -->
         <td class="rules entry-content">
            {RULE_MSG}
         </td>
      </tr>
   </table>
</div>
<!-- END switch_forum_rules -->

<!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
<a name="quickreply"></a>
{QUICK_REPLY_FORM}
<!-- END switch_user_logged_in -->

<div id="pun-info" class="main">
   <div class="main-content">
      <div id="stats">
         <p>{L_TABS_PERMISSIONS} <br />{S_AUTH_LIST}</p>
      </div>
   </div>
</div>

<!-- BEGIN switch_image_resize -->
<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
$(resize_images({ 'selector' : '.post-entry .entry-content', 'max_width' : {switch_image_resize.IMG_RESIZE_WIDTH}, 'max_height' : {switch_image_resize.IMG_RESIZE_HEIGHT} }));
//]]>
</script>
<!-- END switch_image_resize -->

<!-- <script src="{JS_DIR}addthis/addthis_widget_bak002.js" type="text/javascript"></script> -->
<!-- <script src="{JS_DIR}addthis/addthis_widget.js" type="text/javascript"></script> -->
<!-- --><script type="text/javascript" src="//s7.addthis.com/js/300/addthis_widget.js#pubid=forumotion" async></script><!-- -->

<script type="text/javascript">
$(".poster-info .label:contains('Status')").parent().addClass("status");
$(".poster-link a").attr("href", function () {
  return this.href.replace(/POSTER_NAME/, encodeURI($.trim($(this).closest(".poster-info").find(".poster-name").text())));
});
</script>


CSS dang dùng :
Code:
/* viewtopic_body */
.poster-name {background-color: #F55;font-size: 14px; height: 22px;left: 0;padding: 4px 0 0; position: absolute;text-align: center;top: -5px;width: 155px;}
.vote .vote-button {margin-left: -50px;}

.dropRight,.dropRight *{-webkit-box-sizing:border-box;-moz-box-sizing:border-box;box-sizing:border-box}
.pun .post .user{overflow:visible;margin-left:-13em;width:12em}
.pun .postmain{margin-left:13em}
.postfoot{margin-left:-13em}
.pun .post:hover{border-left:1px solid #359bed;margin-left:-1px}
.dropRight{z-index:10;position:relative;background:transparent;border:1px solid transparent;width:1px;margin-left:-3px;white-space:nowrap;transition:width .2s;-webkit-transition:width .2s;overflow:hidden;padding:10px 0 10px 13em !important}
.dropRight:hover{background:#fff;width:542px;border-color:#359bed #359bed #359bed #FFF}
.dropRight .poster-avatar{float:left;margin-left:-12em}
.dropRight .poster-avatar a{background:url(http://i56.servimg.com/u/f56/18/59/49/93/noavat10.jpg) no-repeat center #FFF;border:1px solid #6699cc;min-height:122px;display:block;width:132px}
.dropRight .poster-avatar img{background:#FFF;min-height:122px;max-height:155px;width:130px;padding:5px}
.dropRight .poster-info{white-space:normal;padding-right:10px;display:none;width:380px}
.dropRight:hover .poster-info{display:block}
.poster-info .poster-field{border:1px dashed #DDD;border-width:1px 0;margin:5px 0;padding:5px 0}
.poster-info .poster-field p{line-height:20px;color:#999;width:180px;display:inline-block}
.poster-info .poster-field p.status{font-style:italic;width:100%;color:#0085FF}
.poster-info .poster-field p.status .label{font-weight:700}
.poster-connect{display:inline-block;width:27px;height:16px;background:url(http://i48.servimg.com/u/f48/16/58/89/73/icon_u11.gif) no-repeat transparent}
.poster-connect img{background:#fff}
.poster-rank{float:right;margin-top:-7px}
.poster-link a{padding-right:13px}
  Bài viết hay nhất11
@AnChina wrote:Hình như mình coppy sai code vote rồi ^^ ! Bạn xem rồi sửa giúp với

View mình
Code:
<script type="text/javascript">//<![CDATA[
var multiquote_img_off = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_OFF}', multiquote_img_on = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_ON}', _atr = '{JS_DIR}addthis/', _ati = '{PATH_IMG_FA}addthis/'{ADDTHIS_LANG}, addthis_localize = { share_caption: "{L_SHARE_CAPTION}", email: "{L_EMAIL}", email_caption: "{L_EMAIL_CAPTION}", favorites: "{L_SHARE_BOOKMARKS}", print: "{L_PRINT}", more: "{L_MORE}" };
$(function(){

    if(typeof(_atc) == "undefined") {
        _atc = { };
    }

    _atc.cwait = 0;
    $('.addthis_button').mouseup(function(){
        if ($('#at15s').css('display') == 'block') {
            addthis_close();
        }
    });
});

var hiddenMsgLabel = { visible:'{JS_HIDE_HIDDEN_MESSAGE}', hidden:'{JS_SHOW_HIDDEN_MESSAGE}' };
showHiddenMessage = function(id)
{
    try
    {
        var regId = parseInt(id, 10);
        if( isNaN(regId) ) { regId = 0; }
        
        if( regId > 0)
        {
            $('.post--' + id).toggle(0, function()
 {
 if( $(this).is(":visible") )
 {
 $('#hidden-title--' + id).html(hiddenMsgLabel.visible);
 }
 else
 {
 $('#hidden-title--' + id).html(hiddenMsgLabel.hidden);
 }
 });
        }
    }
    catch(e) { }
    
 return false;
};

//]]>
</script>

<!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
<div id="pun-visit" class="clearfix">
 <ul>
 <!-- BEGIN switch_plus_menu -->
 <li>
 <script type="text/javascript">//<![CDATA[
 var url_favourite = '{switch_user_logged_in.U_FAVOURITE_JS_PLUS_MENU}';
 var url_newposts = '{U_NEWPOSTS_JS_PLUS_MENU}';
 var url_egosearch = '{U_EGOSEARCH_JS_PLUS_MENU}';
 var url_unanswered = '{U_UNANSWERED_JS_PLUS_MENU}';
 var url_watchsearch = '{U_WATCHSEARCH_JS_PLUS_MENU}';
 var url_tellfriend = '{U_TELLFRIEND_JS_PLUS_MENU}';
 insert_plus_menu_new('f{FORUM_ID}&t={TOPIC_ID}','{JS_SESSION_ID}', {JS_AUTH_FAVOURITES});
 //]]>
 </script>
 </li>
 <!-- END switch_plus_menu -->
 <li><a class="addthis_button" href="http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&pub=forumotion">{L_SHARE}</a></li>
 <li><a href="{U_SEARCH_NEW}">{L_SEARCH_NEW}</a></li>
 <li><a href="{U_SEARCH_SELF}">{L_SEARCH_SELF}</a></li>
 <!-- BEGIN watchtopic -->
 <li>{S_WATCH_TOPIC}</li>
 <!-- END watchtopic -->
 </ul>
 <p>{LOGGED_AS}. {LAST_VISIT_DATE}</p>
</div>
<!-- END switch_user_logged_in -->
<!-- BEGIN switch_user_logged_out -->
<div id="pun-visit">
 <p>{L_NOT_CONNECTED} {L_LOGIN_REGISTER}</p>
</div>
<!-- END switch_user_logged_out -->

<div class="pun-crumbs noprint clearfix">
 <span class="crumbs" itemscope itemtype="http://data-vocabulary.org/Breadcrumb">
 <a href="{U_INDEX}" itemprop="url"><span itemprop="title">{L_INDEX}</span></a>{NAV_CAT_DESC}&nbsp;»&nbsp;
 <strong><a href="{TOPIC_URL}" itemprop="url"><span itemprop="title">{TOPIC_TITLE}</span></a></strong>
    </span>
    <div class="right">
        <!-- BEGIN switch_twitter_btn -->
        <span>
            <a href="https://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-via="{TWITTER}">Tweet</a>
            <script>!function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0],p=/^http:/.test(d.location)?'http':'https';if(!d.getElementById(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src=p+'://platform.twitter.com/widgets.js';fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}}(document, 'script', 'twitter-wjs');</script>
        </span>
        <!-- END switch_twitter_btn -->
 <!-- BEGIN switch_fb_likebtn -->
 <script>(function(d, s, id) {
  var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
  if (d.getElementById(id)) return;
  js = d.createElement(s); js.id = id;
  js.src = "//connect.facebook.net/{LANGUAGE}/all.js#xfbml=1";
  fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
 }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));</script>
 <span class="fb-like" data-href="{FORUM_URL}{TOPIC_URL}" data-layout="button_count" data-action="like" data-show-faces="false" data-share="false"></span>
 <!-- END switch_fb_likebtn -->
    </div>
</div>

<div class="main paged">
 <div class="paged-head clearfix">
            <h1>{TOPIC_TITLE}</h1>
 <!-- BEGIN topicpagination -->
 <p class="paging">{PAGINATION}</p>
 <!-- END topicpagination -->
 <p class="posting">
 <!-- BEGIN switch_user_authpost -->
 <a href="{U_POST_NEW_TOPIC}" rel="nofollow"><img src="{POST_IMG}" class="{POST_IMG_CLASS}" alt="{L_POST_NEW_TOPIC}" /></a>&nbsp;&nbsp;
 <!-- END switch_user_authpost -->

 <!-- BEGIN switch_user_authreply -->
 <a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><img src="{REPLY_IMG}" class="i_reply" alt="{L_POST_REPLY_TOPIC}" /></a>
 <!-- END switch_user_authreply -->
 </p>
 </div>
 {POLL_DISPLAY}
 <div class="main-head clearfix">
 <p class="h2">
 <a href="{U_VIEW_OLDER_TOPIC}">{L_VIEW_PREVIOUS_TOPIC}</a>&nbsp;<a href="{U_VIEW_NEWER_TOPIC}">{L_VIEW_NEXT_TOPIC}</a>&nbsp;<a href="#bottom">{L_GOTO_DOWN}</a>&nbsp;&nbsp;
 {L_MESSAGE} [{PAGE_NUMBER}]
 </p>
 </div>

 <div class="main-content topic">
 <!-- BEGIN postrow -->
 <!-- BEGIN hidden -->
 <p class="p-hidden">{postrow.hidden.MESSAGE}</p>
 <!-- END hidden -->
 
 <!-- BEGIN displayed -->
 
 <div class="post post--{postrow.displayed.U_POST_ID}"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR} style="{postrow.displayed.DISPLAYABLE_STATE}">
 <a name="{postrow.displayed.U_POST_ID}" style="position: relative; top: -20px; width: 1px;" id="{postrow.displayed.U_POST_ID}"></a>
 <div class="postmain"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR}>
 <div id="p{postrow.displayed.U_POST_ID}" class="posthead"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR}>
 <h2>
 <strong>{postrow.displayed.COUNT_POSTS}</strong>
 {postrow.displayed.ICON} <a href="{postrow.displayed.POST_URL}">{postrow.displayed.POST_SUBJECT}</a> {postrow.displayed.POST_DATE_NEW}
 </h2>
 </div>

 <div class="postbody"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR}>
 <div class="user">
                                                  
                                                  <center><span class="poster-name">{postrow.displayed.POSTER_NAME}</span></center>  
                                                  
 <div class="user-ident dropRight">  
   <div class="poster-avatar">
      {postrow.displayed.POSTER_AVATAR}
   </div>  
   <div class="poster-info">      
      <div>        
                  
         <span class="poster-connect">
            {postrow.displayed.ONLINE_IMG}
         </span>        
         <span class="poster-rank">
            {postrow.displayed.RANK_IMAGE}
         </span>
      </div>      
      <div class="poster-field">        
         <!-- BEGIN profile_field -->        
         <p>
            {postrow.displayed.profile_field.LABEL}{postrow.displayed.profile_field.CONTENT}
         </p>        
         <!-- END profile_field -->
      </div>      
      <div class="poster-link">        
         <a target="_blank" href="/profile.forum?mode=viewprofile&u=POSTER_NAME&page_profil=messages">            
            <img alt="Tường nhà" src="http://i48.servimg.com/u/f48/16/58/89/73/profil10.png" /> Tường nhà
         </a>        
         <a target="_blank" href="/spa/POSTER_NAME">            
            <img alt="Xem bài viết" src="http://i48.servimg.com/u/f48/16/58/89/73/total_10.gif" /> Bài viết                              </a>        
         <a target="_blank" href="/profile?friend=POSTER_NAME&mode=editprofile&page_profil=friendsfoes">            
            <img alt="Kết bạn" src="http://i48.servimg.com/u/f48/16/58/89/73/friend10.png" /> Kết bạn
         </a>        
         <a target="_blank" href="/profile?foe=POSTER_NAME&mode=editprofile&page_profil=friendsfoes">            
            <img alt="Chặn người này" src="http://i57.servimg.com/u/f57/17/05/17/70/button10.png" /> Ngăn cấm
         </a>
      </div>
   </div>
</div>
 </div>

 <div class="post-entry">
 <div class="entry-content">
 <!-- BEGIN switch_vote_active -->
 <div class="vote gensmall">
            <!-- BEGIN switch_vote -->
                            <div class="vote-button"><a href="{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_PLUS}"><img src="http://hitsk.in/t/16/92/67/i_icon_thanks_off.png" title="Avis positif" alt="Avis positif" /></a></div>
                            <!-- END switch_vote -->
 <!-- BEGIN switch_bar -->
 <div class="vote-bar" title="{postrow.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}">
 <!-- BEGIN switch_vote_plus -->
 <div class="vote-bar-plus" style="height:{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_bar.switch_vote_plus.HEIGHT_PLUS}px;"></div>
 <!-- END switch_vote_plus -->

 <!-- BEGIN switch_vote_minus -->
 <div class="vote-bar-minus" style="height:{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_bar.switch_vote_minus.HEIGHT_MINUS}px;"></div>
 <!-- END switch_vote_minus -->
 </div>
 <!-- END switch_bar -->

 <!-- BEGIN switch_no_bar -->
 <div title="{postrow.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}" class="vote-no-bar"></div>
 <!-- END switch_no_bar -->

 
 </div>
 <!-- END switch_vote_active -->
 <div>
 <div>{postrow.displayed.MESSAGE}</div>
 <!-- BEGIN switch_attachments -->
 <dl class="attachbox">
 <dt>{postrow.displayed.switch_attachments.L_ATTACHMENTS}</dt>
 <dd>
 <!-- BEGIN switch_post_attachments -->
 <dl class="file">
 <dt>
 <img src="{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.U_IMG}" alt="" />

 <!-- BEGIN switch_dl_att -->
 <a class="postlink" href="{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.U_ATTACHMENT}">{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.ATTACHMENT}</a> {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.ATTACHMENT_DEL}
 <!-- END switch_dl_att -->

 <!-- BEGIN switch_no_dl_att -->
 {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT} {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT_DEL}
 <!-- END switch_no_dl_att -->
 </dt>

 <!-- BEGIN switch_no_comment -->
 <dd>
 <em>{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_comment.ATTACHMENT_COMMENT}</em>
 </dd>
 <!-- END switch_no_comment -->

 <!-- BEGIN switch_no_dl_att -->
 <dd>
 <em><strong>{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.TEXT_NO_DL}</strong></em>
 </dd>
 <!-- END switch_no_dl_att -->

 <dd>({postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.FILE_SIZE}) {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.NB_DL}</dd>
 </dl>
 <!-- END switch_post_attachments -->
 </dd>
 </dl>
 <!-- END switch_attachments -->
 <div class="clear"></div>
 </div>
 <p>
 {postrow.displayed.EDITED_MESSAGE}
 </p>
 </div>
 </div>
 </div>

 <!-- BEGIN switch_signature -->
 <div class="sig-content">
 {postrow.displayed.SIGNATURE_NEW}
 </div>
 <!-- END switch_signature -->

 <div class="postfoot">
                                          
 <div class="user-contact profile_{postrow.displayed.PROFILE_POSITION}">
 {postrow.displayed.PROFILE_IMG} {postrow.displayed.PM_IMG} {postrow.displayed.EMAIL_IMG}<!-- BEGIN contact_field --> {postrow.displayed.contact_field.CONTENT}<!-- END contact_field -->
 </div>
                                     <div class="post-options profile_{postrow.displayed.PROFILE_POSITION}">
 {postrow.displayed.THANK_IMG} {postrow.displayed.MULTIQUOTE_IMG} {postrow.displayed.QUOTE_IMG} {postrow.displayed.EDIT_IMG} {postrow.displayed.DELETE_IMG} {postrow.displayed.IP_IMG} {postrow.displayed.REPORT_IMG}
 </div>
 <div style="clear:both;"></div>
 </div>
 </div>
 </div>
 <!-- BEGIN first_post_br -->
 </div>
 <hr id="first-post-br" />
 <div class="main-content topic">
 <!-- END first_post_br -->
 <!-- END displayed -->
 <!-- END postrow -->
 </div>

 <div class="main-foot clearfix">
 <p class="h2">
 <a href="{U_VIEW_OLDER_TOPIC}">{L_VIEW_PREVIOUS_TOPIC}</a>&nbsp;<a href="{U_VIEW_NEWER_TOPIC}">{L_VIEW_NEXT_TOPIC}</a>&nbsp;<a href="#top">{L_BACK_TO_TOP}</a>&nbsp;&nbsp;
 {L_MESSAGE} [{PAGE_NUMBER}]
 </p>
 <p class="options">
 <input type="hidden" name="t" value="{TOPIC_ID}" />

 <!-- <input type="hidden" name="sid" value="{S_SID}" /> -->
 <input type="hidden" name="{SECURE_ID_NAME}" value="{SECURE_ID_VALUE}" />

 <!-- BEGIN viewtopic_bottom -->
 {S_TOPIC_ADMIN}
 <!-- END viewtopic_bottom -->
 </p>
 </div>

 <a name="bottomtitle"></a>

 <div class="paged-foot clearfix">
 <!-- BEGIN topicpagination -->
 <p class="paging">{PAGINATION}</p>
 <!-- END topicpagination -->
 <p class="posting">
 <!-- BEGIN switch_user_authpost -->
 <a href="{U_POST_NEW_TOPIC}" rel="nofollow"><img src="{POST_IMG}" class="{POST_IMG_CLASS}" alt="{L_POST_NEW_TOPIC}" /></a>&nbsp;&nbsp;
 <!-- END switch_user_authpost -->

 <!-- BEGIN switch_user_authreply -->
 <a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><img src="{REPLY_IMG}" class="i_reply" alt="{L_POST_REPLY_TOPIC}" /></a>
 <!-- END switch_user_authreply -->
 </p>
 </div>

</div>

<div class="pun-crumbs">
 <p class="crumbs">
 <a href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a>{NAV_CAT_DESC}&nbsp;»&nbsp;
 <strong><a href="{TOPIC_URL}">{TOPIC_TITLE}</a></strong>
 </p>
</div>

<!-- BEGIN promot_trafic -->
<div class="main" id="ptrafic_close" style="display:none">
 <div class="main-head clearfix">
 <p class="h2">{PROMOT_TRAFIC_TITLE}</p>
 <p class="options"><a href="javascript:ShowHideLayer('ptrafic_open','ptrafic_close');"><img src="{TABS_MORE_IMG}" alt="+" align="" border="0" /></a></p>
 </div>
</div>
<div class="main" id="ptrafic_open" style="display:''">
 <div class="main-head clearfix">
 <p class="h2">{PROMOT_TRAFIC_TITLE}</p>
 <p class="options"><a href="javascript:ShowHideLayer('ptrafic_open','ptrafic_close');"><img src="{TABS_LESS_IMG}" alt="-" align="" border="0" /></a></p>
 </div>
 <div class="main-content clearfix">
 <!-- BEGIN link -->
 »&nbsp;<a href="{promot_trafic.link.U_HREF}" target="_blank" title="{promot_trafic.link.TITLE}" rel="nofollow">{promot_trafic.link.TITLE}</a><br />
 <!-- END link -->
 </div>
</div>
<!-- END promot_trafic -->

<!-- BEGIN switch_forum_rules -->
<div class="main" id="forum_rules">
 <div class="main-head clearfix">
 <p class="h2">{L_FORUM_RULES}</p>
 </div>
 <table class="main-content frm">
 <tr>
 <!-- BEGIN switch_forum_rule_image -->
 <td class="logo">
 <img src="{RULE_IMG_URL}" alt="" />
 </td>
 <!-- END switch_forum_rule_image -->
 <td class="rules entry-content">
 {RULE_MSG}
 </td>
 </tr>
 </table>
</div>
<!-- END switch_forum_rules -->

<!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
<a name="quickreply"></a>
{QUICK_REPLY_FORM}
<!-- END switch_user_logged_in -->

<div id="pun-info" class="main">
 <div class="main-content">
 <div id="stats">
 <p>{L_TABS_PERMISSIONS} <br />{S_AUTH_LIST}</p>
 </div>
 </div>
</div>

<!-- BEGIN switch_image_resize -->
<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
$(resize_images({ 'selector' : '.post-entry .entry-content', 'max_width' : {switch_image_resize.IMG_RESIZE_WIDTH}, 'max_height' : {switch_image_resize.IMG_RESIZE_HEIGHT} }));
//]]>
</script>
<!-- END switch_image_resize -->

<!-- <script src="{JS_DIR}addthis/addthis_widget_bak002.js" type="text/javascript"></script> -->
<!-- <script src="{JS_DIR}addthis/addthis_widget.js" type="text/javascript"></script> -->
<!-- --><script type="text/javascript" src="//s7.addthis.com/js/300/addthis_widget.js#pubid=forumotion" async></script><!-- -->

<script type="text/javascript">
$(".poster-info .label:contains('Status')").parent().addClass("status");
$(".poster-link a").attr("href", function () {
   return this.href.replace(/POSTER_NAME/, encodeURI($.trim($(this).closest(".poster-info").find(".poster-name").text())));
});
</script>


CSS dang dùng :
Code:
/* viewtopic_body */
.poster-name {background-color: #F55;font-size: 14px; height: 22px;left: 0;padding: 4px 0 0; position: absolute;text-align: center;top: -5px;width: 155px;}
.vote .vote-button {margin-left: -50px;}

.dropRight,.dropRight *{-webkit-box-sizing:border-box;-moz-box-sizing:border-box;box-sizing:border-box}
.pun .post .user{overflow:visible;margin-left:-13em;width:12em}
.pun .postmain{margin-left:13em}
.postfoot{margin-left:-13em}
.pun .post:hover{border-left:1px solid #359bed;margin-left:-1px}
.dropRight{z-index:10;position:relative;background:transparent;border:1px solid transparent;width:1px;margin-left:-3px;white-space:nowrap;transition:width .2s;-webkit-transition:width .2s;overflow:hidden;padding:10px 0 10px 13em !important}
.dropRight:hover{background:#fff;width:542px;border-color:#359bed #359bed #359bed #FFF}
.dropRight .poster-avatar{float:left;margin-left:-12em}
.dropRight .poster-avatar a{background:url(http://i56.servimg.com/u/f56/18/59/49/93/noavat10.jpg) no-repeat center #FFF;border:1px solid #6699cc;min-height:122px;display:block;width:132px}
.dropRight .poster-avatar img{background:#FFF;min-height:122px;max-height:155px;width:130px;padding:5px}
.dropRight .poster-info{white-space:normal;padding-right:10px;display:none;width:380px}
.dropRight:hover .poster-info{display:block}
.poster-info .poster-field{border:1px dashed #DDD;border-width:1px 0;margin:5px 0;padding:5px 0}
.poster-info .poster-field p{line-height:20px;color:#999;width:180px;display:inline-block}
.poster-info .poster-field p.status{font-style:italic;width:100%;color:#0085FF}
.poster-info .poster-field p.status .label{font-weight:700}
.poster-connect{display:inline-block;width:27px;height:16px;background:url(http://i48.servimg.com/u/f48/16/58/89/73/icon_u11.gif) no-repeat transparent}
.poster-connect img{background:#fff}
.poster-rank{float:right;margin-top:-7px}
.poster-link a{padding-right:13px}

Trong view_topic ko có code vote
  Bài viết hay nhất12
chứ này là gì ?

Code:
<!-- BEGIN switch_vote -->
                            <div class="vote-button"><a href="{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_PLUS}"><img src="http://hitsk.in/t/16/92/67/i_icon_thanks_off.png" title="Avis positif" alt="Avis positif" /></a></div>
                            <!-- END switch_vote -->
  Bài viết hay nhất13
@AnChina wrote:chứ này là gì  ?

Code:
<!-- BEGIN switch_vote -->
                            <div class="vote-button"><a href="{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_PLUS}"><img src="http://hitsk.in/t/16/92/67/i_icon_thanks_off.png" title="Avis positif" alt="Avis positif" /></a></div>
                            <!-- END switch_vote -->

Thử cho view topic nó như này xem :

Code:
<script type="text/javascript">//<![CDATA[
var multiquote_img_off = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_OFF}', multiquote_img_on = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_ON}', _atr = '{JS_DIR}addthis/', _ati = '{PATH_IMG_FA}addthis/'{ADDTHIS_LANG}, addthis_localize = { share_caption: "{L_SHARE_CAPTION}", email: "{L_EMAIL}", email_caption: "{L_EMAIL_CAPTION}", favorites: "{L_SHARE_BOOKMARKS}", print: "{L_PRINT}", more: "{L_MORE}" };
$(function(){

    if(typeof(_atc) == "undefined") {
        _atc = { };
    }

    _atc.cwait = 0;
    $('.addthis_button').mouseup(function(){
        if ($('#at15s').css('display') == 'block') {
            addthis_close();
        }
    });
});

var hiddenMsgLabel = { visible:'{JS_HIDE_HIDDEN_MESSAGE}', hidden:'{JS_SHOW_HIDDEN_MESSAGE}' };
showHiddenMessage = function(id)
{
    try
    {
        var regId = parseInt(id, 10);
        if( isNaN(regId) ) { regId = 0; }
       
        if( regId > 0)
        {
            $('.post--' + id).toggle(0, function()
        {
            if( $(this).is(":visible") )
            {
              $('#hidden-title--' + id).html(hiddenMsgLabel.visible);
            }
            else
            {
              $('#hidden-title--' + id).html(hiddenMsgLabel.hidden);
            }
        });
        }
    }
    catch(e) { }
   
  return false;
};

//]]>
</script>

<!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
<div id="pun-visit" class="clearfix">
  <ul>
      <!-- BEGIN switch_plus_menu -->
      <li>
        <script type="text/javascript">//<![CDATA[
            var url_favourite = '{switch_user_logged_in.U_FAVOURITE_JS_PLUS_MENU}';
            var url_newposts = '{U_NEWPOSTS_JS_PLUS_MENU}';
            var url_egosearch = '{U_EGOSEARCH_JS_PLUS_MENU}';
            var url_unanswered = '{U_UNANSWERED_JS_PLUS_MENU}';
            var url_watchsearch = '{U_WATCHSEARCH_JS_PLUS_MENU}';
            var url_tellfriend = '{U_TELLFRIEND_JS_PLUS_MENU}';
            insert_plus_menu_new('f{FORUM_ID}&amp;t={TOPIC_ID}','{JS_SESSION_ID}', {JS_AUTH_FAVOURITES});
        //]]>
        </script>
      </li>
      <!-- END switch_plus_menu -->
      <li><a class="addthis_button" href="http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&amp;pub=forumotion">{L_SHARE}</a></li>
      <li><a href="{U_SEARCH_NEW}">{L_SEARCH_NEW}</a></li>
      <li><a href="{U_SEARCH_SELF}">{L_SEARCH_SELF}</a></li>
      <!-- BEGIN watchtopic -->
      <li>{S_WATCH_TOPIC}</li>
      <!-- END watchtopic -->
  </ul>
  <p>{LOGGED_AS}. {LAST_VISIT_DATE}</p>
</div>
<!-- END switch_user_logged_in -->
<!-- BEGIN switch_user_logged_out -->
<div id="pun-visit">
  <p>{L_NOT_CONNECTED} {L_LOGIN_REGISTER}</p>
</div>
<!-- END switch_user_logged_out -->

<div class="pun-crumbs noprint clearfix">
  <span class="crumbs" itemscope itemtype="http://data-vocabulary.org/Breadcrumb">
      <a href="{U_INDEX}" itemprop="url"><span itemprop="title">{L_INDEX}</span></a>{NAV_CAT_DESC}&nbsp;»&nbsp;
      <strong><a href="{TOPIC_URL}" itemprop="url"><span itemprop="title">{TOPIC_TITLE}</span></a></strong>
    </span>
    <div class="right">
        <!-- BEGIN switch_twitter_btn -->
        <span>
            <a href="https://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-via="{TWITTER}">Tweet</a>
            <script>!function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0],p=/^http:/.test(d.location)?'http':'https';if(!d.getElementById(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src=p+'://platform.twitter.com/widgets.js';fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}}(document, 'script', 'twitter-wjs');</script>
        </span>
        <!-- END switch_twitter_btn -->
      <!-- BEGIN switch_fb_likebtn -->
      <script>(function(d, s, id) {
        var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
        if (d.getElementById(id)) return;
        js = d.createElement(s); js.id = id;
        js.src = "//connect.facebook.net/{LANGUAGE}/all.js#xfbml=1";
        fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
      }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));</script> 
      <span class="fb-like" data-href="{FORUM_URL}{TOPIC_URL}" data-layout="button_count" data-action="like" data-show-faces="false" data-share="false"></span>
      <!-- END switch_fb_likebtn -->
    </div>
</div>

<div class="main paged">
  <div class="paged-head clearfix">
            <h1>{TOPIC_TITLE}</h1>
      <!-- BEGIN topicpagination -->
      <p class="paging">{PAGINATION}</p>
      <!-- END topicpagination -->
      <p class="posting">
        <!-- BEGIN switch_user_authpost -->
        <a href="{U_POST_NEW_TOPIC}" rel="nofollow"><img src="{POST_IMG}" class="{POST_IMG_CLASS}" alt="{L_POST_NEW_TOPIC}" /></a>&nbsp;&nbsp;
        <!-- END switch_user_authpost -->

        <!-- BEGIN switch_user_authreply -->
        <a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><img src="{REPLY_IMG}" class="i_reply" alt="{L_POST_REPLY_TOPIC}" /></a>
        <!-- END switch_user_authreply -->
      </p>
  </div>
  {POLL_DISPLAY}
  <div class="main-head clearfix">
      <p class="h2">
        <a href="{U_VIEW_OLDER_TOPIC}">{L_VIEW_PREVIOUS_TOPIC}</a>&nbsp;<a href="{U_VIEW_NEWER_TOPIC}">{L_VIEW_NEXT_TOPIC}</a>&nbsp;<a href="#bottom">{L_GOTO_DOWN}</a>&nbsp;&nbsp;
        {L_MESSAGE} [{PAGE_NUMBER}]
      </p>
  </div>

  <div class="main-content topic">
      <!-- BEGIN postrow -->
        <!-- BEGIN hidden -->
            <p class="p-hidden">{postrow.hidden.MESSAGE}</p>
        <!-- END hidden -->
       
        <!-- BEGIN displayed -->
       
        <div class="post post--{postrow.displayed.U_POST_ID}"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR} style="{postrow.displayed.DISPLAYABLE_STATE}">
            <a name="{postrow.displayed.U_POST_ID}" style="position: relative; top: -20px; width: 1px;" id="{postrow.displayed.U_POST_ID}"></a>
            <div class="postmain"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR}>
              <div id="p{postrow.displayed.U_POST_ID}" class="posthead"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR}>
                  <h2>
                    <strong>{postrow.displayed.COUNT_POSTS}</strong>
                    {postrow.displayed.ICON} <a href="{postrow.displayed.POST_URL}">{postrow.displayed.POST_SUBJECT}</a> {postrow.displayed.POST_DATE_NEW}
                  </h2>
              </div>

              <div class="postbody"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR}>
                  <div class="user">
                                                 
                                                  <center><span class="poster-name">{postrow.displayed.POSTER_NAME}</span></center> 
                                                 
                    <div class="user-ident dropRight"> 
  <div class="poster-avatar">
      {postrow.displayed.POSTER_AVATAR}
  </div> 
  <div class="poster-info">     
      <div>       
                 
        <span class="poster-connect">
            {postrow.displayed.ONLINE_IMG}
        </span>       
        <span class="poster-rank">
            {postrow.displayed.RANK_IMAGE}
        </span>
      </div>     
      <div class="poster-field">       
        <!-- BEGIN profile_field -->       
        <p>
            {postrow.displayed.profile_field.LABEL}{postrow.displayed.profile_field.CONTENT}
        </p>       
        <!-- END profile_field -->
      </div>     
      <div class="poster-link">       
        <a target="_blank" href="/profile.forum?mode=viewprofile&u=POSTER_NAME&page_profil=messages">           
            <img alt="Tường nhà" src="http://i48.servimg.com/u/f48/16/58/89/73/profil10.png" /> Tường nhà
        </a>       
        <a target="_blank" href="/spa/POSTER_NAME">           
            <img alt="Xem bài viết" src="http://i48.servimg.com/u/f48/16/58/89/73/total_10.gif" /> Bài viết                              </a>       
        <a target="_blank" href="/profile?friend=POSTER_NAME&mode=editprofile&page_profil=friendsfoes">           
            <img alt="Kết bạn" src="http://i48.servimg.com/u/f48/16/58/89/73/friend10.png" /> Kết bạn
        </a>       
        <a target="_blank" href="/profile?foe=POSTER_NAME&mode=editprofile&page_profil=friendsfoes">           
            <img alt="Chặn người này" src="http://i57.servimg.com/u/f57/17/05/17/70/button10.png" /> Ngăn cấm
        </a>
      </div>
  </div>
</div>
                  </div>

                  <div class="post-entry">
                    <div class="entry-content">
                        <div>
                          <div>{postrow.displayed.MESSAGE}</div>
                          <!-- BEGIN switch_attachments -->
                          <dl class="attachbox">
                              <dt>{postrow.displayed.switch_attachments.L_ATTACHMENTS}</dt>
                              <dd>
                                <!-- BEGIN switch_post_attachments -->
                                <dl class="file">
                                    <dt>
                                      <img src="{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.U_IMG}" alt="" />

                                      <!-- BEGIN switch_dl_att -->
                                      <a class="postlink" href="{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.U_ATTACHMENT}">{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.ATTACHMENT}</a> {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.ATTACHMENT_DEL}
                                      <!-- END switch_dl_att -->

                                      <!-- BEGIN switch_no_dl_att -->
                                      {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT} {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT_DEL}
                                      <!-- END switch_no_dl_att -->
                                    </dt>

                                    <!-- BEGIN switch_no_comment -->
                                    <dd>
                                      <em>{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_comment.ATTACHMENT_COMMENT}</em>
                                    </dd>
                                    <!-- END switch_no_comment -->

                                    <!-- BEGIN switch_no_dl_att -->
                                    <dd>
                                      <em><strong>{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.TEXT_NO_DL}</strong></em>
                                    </dd>
                                    <!-- END switch_no_dl_att -->

                                    <dd>({postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.FILE_SIZE}) {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.NB_DL}</dd>
                                </dl>
                                <!-- END switch_post_attachments -->
                              </dd>
                          </dl>
                          <!-- END switch_attachments -->
                          <div class="clear"></div>
                        </div>
                        <p>
                          {postrow.displayed.EDITED_MESSAGE}
                        </p>
                    </div>
                  </div>
              </div>

              <!-- BEGIN switch_signature -->
              <div class="sig-content">
                  {postrow.displayed.SIGNATURE_NEW}
              </div>
              <!-- END switch_signature -->

              <div class="postfoot">
                                         
                  <div class="user-contact profile_{postrow.displayed.PROFILE_POSITION}">
                    <!-- BEGIN switch_vote_active -->
                        <div class="vote gensmall">
                  <!-- BEGIN switch_vote -->
                            <div class="vote-button"><a href="{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_PLUS}"><img src="http://hitsk.in/t/16/92/67/i_icon_thanks_off.png" title="Avis positif" alt="Avis positif" /></a></div>
                            <!-- END switch_vote -->
                          <!-- BEGIN switch_bar -->
                          <div class="vote-bar" title="{postrow.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}">
                              <!-- BEGIN switch_vote_plus -->
                              <div class="vote-bar-plus" style="height:{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_bar.switch_vote_plus.HEIGHT_PLUS}px;"></div>
                              <!-- END switch_vote_plus -->

                              <!-- BEGIN switch_vote_minus -->
                              <div class="vote-bar-minus" style="height:{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_bar.switch_vote_minus.HEIGHT_MINUS}px;"></div>
                              <!-- END switch_vote_minus -->
                          </div>
                          <!-- END switch_bar -->

                          <!-- BEGIN switch_no_bar -->
                          <div title="{postrow.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}" class="vote-no-bar"></div>
                          <!-- END switch_no_bar -->

                         
                        </div>
                        <!-- END switch_vote_active -->
                    {postrow.displayed.PROFILE_IMG} {postrow.displayed.PM_IMG} {postrow.displayed.EMAIL_IMG}<!-- BEGIN contact_field --> {postrow.displayed.contact_field.CONTENT}<!-- END contact_field -->
                  </div>
                                          <div class="post-options profile_{postrow.displayed.PROFILE_POSITION}">
                    {postrow.displayed.THANK_IMG} {postrow.displayed.MULTIQUOTE_IMG} {postrow.displayed.QUOTE_IMG} {postrow.displayed.EDIT_IMG} {postrow.displayed.DELETE_IMG} {postrow.displayed.IP_IMG} {postrow.displayed.REPORT_IMG}
                  </div>
                  <div style="clear:both;"></div>
              </div>
            </div>
        </div>
        <!-- BEGIN first_post_br -->
        </div>
        <hr id="first-post-br" />
        <div class="main-content topic">
        <!-- END first_post_br -->
        <!-- END displayed -->
      <!-- END postrow -->
  </div>

  <div class="main-foot clearfix">
      <p class="h2">
        <a href="{U_VIEW_OLDER_TOPIC}">{L_VIEW_PREVIOUS_TOPIC}</a>&nbsp;<a href="{U_VIEW_NEWER_TOPIC}">{L_VIEW_NEXT_TOPIC}</a>&nbsp;<a href="#top">{L_BACK_TO_TOP}</a>&nbsp;&nbsp;
        {L_MESSAGE} [{PAGE_NUMBER}]
      </p>
      <p class="options">
        <input type="hidden" name="t" value="{TOPIC_ID}" />

        <!-- <input type="hidden" name="sid" value="{S_SID}" /> -->
        <input type="hidden" name="{SECURE_ID_NAME}" value="{SECURE_ID_VALUE}" />

        <!-- BEGIN viewtopic_bottom -->
        {S_TOPIC_ADMIN}
        <!-- END viewtopic_bottom -->
      </p>
  </div>

  <a name="bottomtitle"></a>

  <div class="paged-foot clearfix">
      <!-- BEGIN topicpagination -->
      <p class="paging">{PAGINATION}</p>
      <!-- END topicpagination -->
      <p class="posting">
        <!-- BEGIN switch_user_authpost -->
        <a href="{U_POST_NEW_TOPIC}" rel="nofollow"><img src="{POST_IMG}" class="{POST_IMG_CLASS}" alt="{L_POST_NEW_TOPIC}" /></a>&nbsp;&nbsp;
        <!-- END switch_user_authpost -->

        <!-- BEGIN switch_user_authreply -->
        <a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><img src="{REPLY_IMG}" class="i_reply" alt="{L_POST_REPLY_TOPIC}" /></a>
        <!-- END switch_user_authreply -->
      </p>
  </div>

</div>

<div class="pun-crumbs">
  <p class="crumbs">
      <a href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a>{NAV_CAT_DESC}&nbsp;»&nbsp;
      <strong><a href="{TOPIC_URL}">{TOPIC_TITLE}</a></strong>
  </p>
</div>

<!-- BEGIN promot_trafic -->
<div class="main" id="ptrafic_close" style="display:none">
  <div class="main-head clearfix">
      <p class="h2">{PROMOT_TRAFIC_TITLE}</p>
      <p class="options"><a href="javascript:ShowHideLayer('ptrafic_open','ptrafic_close');"><img src="{TABS_MORE_IMG}" alt="+" align="" border="0" /></a></p>
  </div>
</div>
<div class="main" id="ptrafic_open" style="display:''">
  <div class="main-head clearfix">
      <p class="h2">{PROMOT_TRAFIC_TITLE}</p>
      <p class="options"><a href="javascript:ShowHideLayer('ptrafic_open','ptrafic_close');"><img src="{TABS_LESS_IMG}" alt="-" align="" border="0" /></a></p>
  </div>
  <div class="main-content clearfix">
      <!-- BEGIN link -->
      »&nbsp;<a href="{promot_trafic.link.U_HREF}" target="_blank" title="{promot_trafic.link.TITLE}" rel="nofollow">{promot_trafic.link.TITLE}</a><br />
      <!-- END link -->
  </div>
</div>
<!-- END promot_trafic -->

<!-- BEGIN switch_forum_rules -->
<div class="main" id="forum_rules">
  <div class="main-head clearfix">
      <p class="h2">{L_FORUM_RULES}</p>
  </div>
  <table class="main-content frm">
      <tr>
        <!-- BEGIN switch_forum_rule_image -->
        <td class="logo">
            <img src="{RULE_IMG_URL}" alt="" />
        </td>
        <!-- END switch_forum_rule_image -->
        <td class="rules entry-content">
            {RULE_MSG}
        </td>
      </tr>
  </table>
</div>
<!-- END switch_forum_rules -->

<!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
<a name="quickreply"></a>
{QUICK_REPLY_FORM}
<!-- END switch_user_logged_in -->

<div id="pun-info" class="main">
  <div class="main-content">
      <div id="stats">
        <p>{L_TABS_PERMISSIONS} <br />{S_AUTH_LIST}</p>
      </div>
  </div>
</div>

<!-- BEGIN switch_image_resize -->
<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
$(resize_images({ 'selector' : '.post-entry .entry-content', 'max_width' : {switch_image_resize.IMG_RESIZE_WIDTH}, 'max_height' : {switch_image_resize.IMG_RESIZE_HEIGHT} }));
//]]>
</script>
<!-- END switch_image_resize -->

<!-- <script src="{JS_DIR}addthis/addthis_widget_bak002.js" type="text/javascript"></script> -->
<!-- <script src="{JS_DIR}addthis/addthis_widget.js" type="text/javascript"></script> -->
<!-- --><script type="text/javascript" src="//s7.addthis.com/js/300/addthis_widget.js#pubid=forumotion" async></script><!-- -->

<script type="text/javascript">
$(".poster-info .label:contains('Status')").parent().addClass("status");
$(".poster-link a").attr("href", function () {
  return this.href.replace(/POSTER_NAME/, encodeURI($.trim($(this).closest(".poster-info").find(".poster-name").text())));
});
</script>
<style>
  /* viewtopic_body */
.poster-name {background-color: #F55;font-size: 14px; height: 22px;left: 0;padding: 4px 0 0; position: absolute;text-align: center;top: -5px;width: 155px;}
.vote .vote-button {margin-left: -50px;}

.dropRight,.dropRight *{-webkit-box-sizing:border-box;-moz-box-sizing:border-box;box-sizing:border-box}
.pun .post .user{overflow:visible;margin-left:-13em;width:12em}
.pun .postmain{margin-left:13em}
.postfoot{margin-left:-13em}
.pun .post:hover{border-left:1px solid #359bed;margin-left:-1px}
.dropRight{z-index:10;position:relative;background:transparent;border:1px solid transparent;width:1px;margin-left:-3px;white-space:nowrap;transition:width .2s;-webkit-transition:width .2s;overflow:hidden;padding:10px 0 10px 13em !important}
.dropRight:hover{background:#fff;width:542px;border-color:#359bed #359bed #359bed #FFF}
.dropRight .poster-avatar{float:left;margin-left:-12em}
.dropRight .poster-avatar a{background:url(http://i56.servimg.com/u/f56/18/59/49/93/noavat10.jpg) no-repeat center #FFF;border:1px solid #6699cc;min-height:122px;display:block;width:132px}
.dropRight .poster-avatar img{background:#FFF;min-height:122px;max-height:155px;width:130px;padding:5px}
.dropRight .poster-info{white-space:normal;padding-right:10px;display:none;width:380px}
.dropRight:hover .poster-info{display:block}
.poster-info .poster-field{border:1px dashed #DDD;border-width:1px 0;margin:5px 0;padding:5px 0}
.poster-info .poster-field p{line-height:20px;color:#999;width:180px;display:inline-block}
.poster-info .poster-field p.status{font-style:italic;width:100%;color:#0085FF}
.poster-info .poster-field p.status .label{font-weight:700}
.poster-connect{display:inline-block;width:27px;height:16px;background:url(http://i48.servimg.com/u/f48/16/58/89/73/icon_u11.gif) no-repeat transparent}
.poster-connect img{background:#fff}
.poster-rank{float:right;margin-top:-7px}
.poster-link a{padding-right:13px}
</style>
  Bài viết hay nhất14
ĐƯợc chưa chủ thớt
  Bài viết hay nhất15
You cannot reply to topics in this forum