[Đóng góp] shop Pet auto

  Bài viết hay nhất1
Thực ra thì shop pet này là mình edit từ shop gunny đã share nên các bạn đừng gạch đá
demo online: http://www.vngame.pro/h4-shoppet
demo ảnh:


Chú ý 1: (Cho newbies)
Để cài đặt được MOD này, các bạn phải kích hoạt Points trước, bằng cách: Modules >> Points and reputation >> Points system >> General options Chỉnh như sau: (In đậm tô đỏ là bắt buộc)

 • Activate points system : Yes
 • Display average points per message : Yes
 • "Points" field name : (Điền gì tùy bạn)
 • Display this field in : Profile & Messages (Check cả 2)
 • Display this field for users that are at least : Guests

Tham khảo hình sau: https://i.servimg.com/u/f81/17/70/31/89/per13.png

General >> Messages and e-mails >> Announcements:
General announcements options

 • Activate announcements : Yes
 • Announcements display : All pages
 • Scrolling : No

Tạo mới ([Đóng góp] shop Pet auto Ajouter)

 • Name : drop down
 • Content * :

  Code:
  <span class="name" id="userID" style="display:none">{USERLINK}</span>
  <span style="display:none" id="numID"></span>


Nhớ là phải luôn luôn đặt drop down lên trên cùng.

General >> Forum >> Categories and forums >> Tạo chuyên mục mới: Tên : Linh Thú
Phân quyền:
[Đóng góp] shop Pet auto Per10


Modules >> Points and reputation >> Points system >> Points management: Chỉnh như sau:
[Đóng góp] shop Pet auto Per11


Users & Groups >> Users >> Profiles >> Tạo mới
[Đóng góp] shop Pet auto Per12

View id mục này rồi thay vào profile_field_2_2 trong đoạn HTML ở bước dưới.


Tạo trang HTML mới (lưu 2 lần)

Do you wish to use your forum header and footer ?: chọn có
Code:
<style>
#hi{margin-bottom:-5px}
.dulieu{height:430px;overflow:auto}
.tabss{margin-bottom:-6px;width:532px}
.tabss ul li.activetabs a,

.tabss ul li.activetabs a:hover{text-decoration:none;border:1px solid #E8E8E8;background-color:#fff;border-bottom:1px solid #fff;color:#333}
.tabss ul li a{font-size:.9em;border:1px solid #E8E8E8;text-decoration:none;-webkit-border-radius:5px 5px 0 0;-moz-border-radius:5px 5px 0 0;border-radius:5px 5px 0 0;background:#FBFBFB;margin:2px;padding:4px 12px}
.tabss ul li{float:left}
.tabss ul{list-style:none}
.dulieu img{border:2px solid #FBFBFB!important;}
.dulieu img:hover, img.chon{cursor:pointer;border:2px solid #ccc!important}
#mat,#kinh,#canh,#ao,#vkhi,#non,#toc,#suc,#vongtron{min-width:250px!important;height:250px!important;border:2px solid #ddd}
#mat img,#kinh img,#canh img,#ao img,#vkhi img,#non img,#toc img,#suc img,#vongtron img{max-width:250px;max-height:250px}
</style> <div class="dulieucu" style="display:none">
</div>
 <style type="text/css">
</style>
<table align="center" cellspacing="1" cellpadding="0" border="0" class="tborder" style="width: 100%; background: 100% 0% repeat rgb(255, 255, 255);">
 
 <tbody>
 
 <tr>
 
 <td colspan="2" class="tcat" style="height: 30px;">
 
 <div id="menushop" style="display:block;padding: 0 20px">
 <input value="1" class="mat" type="hidden" /> <input value="0" class="kinh" type="hidden" /> <input value="1" class="ao" type="hidden" /> <input value="0" class="toc" type="hidden" /> <input value="0" class="non" type="hidden" /> <input value="0" class="mat" type="hidden" /> <input value="0" class="canh" type="hidden" /> <input value="0" class="vkhi" type="hidden" /> <input value="0" class="vongtron" type="hidden" /> <img id="clickLoad" style="float:right; display:none;" src="http://farm04.go.vn/photo/data/20111012/10798851/946D73AB7E9F949624C2BF756D1ED794.gif" alt="Loading" />
 <div class="tabss clearfix" style="float: right; width: 600px">
 
 <ul>
 
 <li class="activetabs">
 <a href="http://www.vngame.pro/h9-page"><span>Pet 1</span></a>
 </li>
 
 <li>
 <a href="http://www.vngame.pro/h9-page"><span>Pet 2</span></a>
 </li>
 
 
 
 </ul>
 
 </div>
 
 </div>
 
 </td>
 
 </tr>
 
 <tr>
 
 <td align="center" valign="middle" style="padding: 5px;">
 
 <table style="color: rgb(51, 51, 51); border: 1px dotted rgb(207, 211, 213); border-top-left-radius: 5px; border-top-right-radius: 5px; border-bottom-right-radius: 5px; border-bottom-left-radius: 5px; padding: 0px; box-shadow: rgb(153, 153, 153) 1px 1px 2px; width: 100%; background: url(http://i43.servimg.com/u/f43/16/03/04/56/bg_pos10.gif) 50% 100% white;" focellspacing="1" cellpadding="0" border="0" class="tborder">
 
 <tbody>
 
 <tr>
 
 <td>
 
 <table cellspacing="1" cellpadding="0" border="0" style="width: 100%; background: url(http://www.s2u.vn/template/S2u-NewStyle/images/stripe.gif) 100% 0% repeat white;" class="tborder">
 
 <tbody>
 
 <tr>
 
 <td colspan="4">
 
 <div align="center" style="padding: 5px; background: transparent!important; text-shadow: 0 0 0.2em #8877FF, 0 0 0.2em #8877FF, 0 0 0.2em #8877FF;">
 Xem trước pet
 </div>
 
 </td>
 
 </tr>
 
 <tr>
 
 <td align="center" valign="center" id="mat">
 <span class="mat">PET</span>
 </td>
 
 </tr>
 
 </tbody>
 
 </table>
 
 </td>
 
 </tr>
 
 <tr>
 
 <td valign="middle" style="width: 240px; height: 10px;">
 <span style="color:blue; font-weight: bold; padding: 2px 10px"> Xin chào: </span> <span class="USERLINK" alt="xit" style="float:right"></span> <br /> <span style="color:red; font-weight: bold; padding: 2px 2px 2px 10px"> Tài khoản: </span> <strong style="float:right" class="points"></strong> <strong style="float:right" class="gender"></strong>
 </td>
 
 </tr>
 
 </tbody>
 
 </table>
 
 </td>
 
 <td rowspan="2" style="border: 1px dotted rgb(207, 211, 213); border-top-left-radius: 5px; border-top-right-radius: 5px; border-bottom-right-radius: 5px; border-bottom-left-radius: 5px; padding: 0px; box-shadow: rgb(153, 153, 153) 1px 1px 2px; width: 100%; background: url(http://i43.servimg.com/u/f43/16/03/04/56/title_10.jpg) repeat white;" focellspacing="1" cellpadding="0" border="0" class="tborder" id="tditemshop">
 
 <div class="dulieu">
 
 </div>
 
 </td>
 
 </tr>
 
 </tbody>
</table><br />
<table id="muahang" cellspacing="1" cellpadding="0" border="0" class="tborder" style="width: 100%;">
 
 <tbody>
 
 <tr>
 
 <td align="center" colspan="2" style="border: 1px dotted rgb(207, 211, 213); border-top-left-radius: 5px; border-top-right-radius: 5px; border-bottom-right-radius: 5px; border-bottom-left-radius: 5px; padding-top: 20px; box-shadow: rgb(153, 153, 153) 1px 1px 2px; height: 28px; background: url(http://i43.servimg.com/u/f43/16/03/04/56/title_10.jpg) repeat white;">
 <span class="maintitle" style="text-align: center; width: 100%; padding-top:10px"> <span style="color: red;"> <strong> Chú ý </strong> </span> : <em> <span style="font-family: Georgia;">Giá tiền một lần chọn là</span></em><span style="font-family: Georgia;"> <strong><span style="color: green;">500</span> $Icoin</strong>. <em>Chọn kỹ trước khi mua, không mất tiền ráng chịu nhé <img src="http://r20.imgfast.net/users/2012/10/88/45/smiles/876762964.gif" /><span style="float: right; margin-bottom: 4px;"> <input value="Mua Hàng" class="muahang  btn btn-primary" type="submit" title="Xác nhận mua item" /> <a href="/" title="Quay về trang chủ"><input value="Hủy" class="btn btn-primary" type="submit" /></a></span> </em></span><em> </em> </span>
 </td>
 
 </tr>
 
 </tbody>
</table>
 <br /><br /><span style="font-family: Tahoma; font-size: 11px"> </span><span style="font-family: Tahoma; font-size: 11px"></span> <div class="fancybox-overlay fancybox-overlay-fixed khach">
 
 <div class="fancybox-wrap fancybox-desktop fancybox-type-html fancybox-opened" tabindex="-1" style="width: 560px; height: auto; position: absolute; top: 100px; left: 385px; opacity: 1; overflow: visible;">
 
 <div class="fancybox-skin" style="padding: 15px; width: auto; height: auto;">
 
 <div class="fancybox-outer">
 
 <div class="fancybox-inner" style="overflow: hidden; width: 530px; height: auto;">
 
 <div id="alert" class="post-entrys">
 
 <div class="alerts alert-info">
 <strong>Thông báo</strong>: Bạn cần <a href="/register">đăng kí</a> hoặc <a href="/login">đăng nhập</a> để sử dụng tiện ích này.
 </div>
 
 <form action="/login" method="post" name="form_login">
 
 <div class="user_login_form main-box center">
 <label><span class="genmed">Tên truy cập :</span> <input class="post" type="text" size="10" name="username" /> </label> <label><span class="genmed">Mật khẩu :</span> <input class="post" type="password" size="10" name="password" /> </label> <label><span class="gensmall">Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập</span> <input class="radio" type="checkbox" name="autologin" checked="checked" /> </label> <input class="mainoption" type="submit" name="login" value="Đăng Nhập" />
 </div>
 
 </form>
 
 </div>
 
 </div>
 
 </div>
 <a title="Close" class="fancybox-item fancybox-close close" href="/forum"></a>
 </div>
 
 </div>
</div><br /><br /><span style="font-family: Tahoma; font-size: 11px"> </span>
<table style="font-family: Tahoma; font-size: 11px; border: 0px solid black; border-top-left-radius: 5px; border-top-right-radius: 5px; border-bottom-right-radius: 5px; border-bottom-left-radius: 5px; padding: 10px; box-shadow: rgb(153, 153, 153) 1px 1px 2px; width: 100%; background: url(http://i43.servimg.com/u/f43/15/83/61/45/bg10.png) repeat rgb(255, 255, 255);" focellspacing="1" cellpadding="0" border="0" class="tborder">
 
 <tbody>
 
 <tr>
 
 <td align="left" style="width: 100%;">
 Shop Gunny© 2012 <a href="http://www.9xstudio.biz" target="_blank"> 9XSTUDIO</a> <br /> Written (punbb) by <a href="http://www.9xstudio.biz/u500" title="Các chức năng trên punbb được thực hiện bởi notme " target="_blank"><strong>notme</strong></a>
 </td>
 
 <td align="right" style="display: inline; float: right; width: 300px;">
 edit by <a href="http://www.v-game.net/u5" title="Shop được viết lại, convert và edit cho phiên bản punbb bởi anhdausai "><span style="color:#FA0000"><strong>Anhdausai</strong></span></a>- <a href="http://www.v-game.net/u5" title="wWw.V-game.net diễn đàn giao lưu và chia sẻ của game thủ Việt Nam "><span style="color:orange"><strong>V</strong></span><span style="color:green"><strong>-</strong></span><span style="color:indigo"><strong>Game</strong></span></a> <br />Style Shop Avatar Anime by <a href="http://www.fmvi.vn/u15" target="_blank"><strong>baivong</strong></a>
 </td>
 
 </tr>
 
 </tbody>
</table>
 <style>
    /* ---Fancybox--- */
.fancybox-wrap,.fancybox-skin,.fancybox-outer,.fancybox-inner,.fancybox-image,.fancybox-wrap iframe,.fancybox-wrap object,.fancybox-nav,.fancybox-nav span,.fancybox-tmp{border:0;outline:none;vertical-align:top;margin:0;padding:0}
.fancybox-wrap{position:absolute;top:0;left:0;z-index:8020}
.fancybox-skin{position:relative;background:#f9f9f9;color:#444;text-shadow:none;-webkit-border-radius:4px;-moz-border-radius:4px;border-radius:4px}
.fancybox-opened{z-index:8030}
.fancybox-opened .fancybox-skin{-webkit-box-shadow:0 10px 25px rgba(0,0,0,0.5);-moz-box-shadow:0 10px 25px rgba(0,0,0,0.5);box-shadow:0 10px 25px rgba(0,0,0,0.5)}
.fancybox-outer,.fancybox-inner{position:relative}
.fancybox-type-iframe .fancybox-inner{-webkit-overflow-scrolling:touch}
.fancybox-error{color:#444;font:14px/20px "Helvetica Neue",Helvetica,Arial,sans-serif;white-space:nowrap;margin:0;padding:15px}
.fancybox-image,.fancybox-iframe{display:block;width:100%;height:100%}
.fancybox-image{max-width:100%;max-height:100%}
#fancybox-loading,.fancybox-close,.fancybox-prev span,.fancybox-next span{background-image:url(http://i12.servimg.com/u/f12/17/70/81/78/fancyb11.png)}
#fancybox-loading{position:fixed;top:50%;left:50%;margin-top:-22px;margin-left:-22px;background-position:0 -108px;opacity:0.8;cursor:pointer;z-index:8060}
#fancybox-loading div{width:44px;height:44px;background:url(http://i12.servimg.com/u/f12/17/70/81/78/fancyb10.gif) center center no-repeat}
.fancybox-close{position:absolute;top:-18px;right:-18px;width:36px;height:36px;cursor:pointer;z-index:8040}
.fancybox-nav{position:absolute;top:0;width:40%;height:100%;cursor:pointer;text-decoration:none;background:transparent url(http://i12.servimg.com/u/f12/17/70/81/78/blank10.gif);-webkit-tap-highlight-color:rgba(0,0,0,0);z-index:8040}
.fancybox-prev{left:0}
.fancybox-next{right:0}
.fancybox-nav span{position:absolute;top:50%;width:36px;height:34px;margin-top:-18px;cursor:pointer;z-index:999;visibility:hidden}
.fancybox-prev span{left:10px;background-position:0 -36px}
.fancybox-next span{right:10px;background-position:0 -72px}
.fancybox-tmp{position:absolute;top:-99999px;left:-99999px;visibility:hidden;max-width:99999px;max-height:99999px;overflow:visible!important}
.fancybox-overlay{position:absolute;top:0;left:0;overflow:hidden;display:none;z-index:999;background:url(http://i12.servimg.com/u/f12/17/70/81/78/fancyb12.png)}
.fancybox-overlay-fixed{position:fixed;bottom:0;right:0}
.fancybox-lock .fancybox-overlay{overflow:auto;overflow-y:scroll}
.fancybox-title{display:none;visibility:hidden;font:normal 13px/20px "Helvetica Neue",Helvetica,Arial,sans-serif;position:relative;text-shadow:none;z-index:8050}
.fancybox-title-float-wrap{position:absolute;bottom:0;right:50%;margin-bottom:-35px;z-index:999;text-align:center}
.fancybox-title-float-wrap .child{display:inline-block;margin-right:-100%;background:rgba(0,0,0,0.8);-webkit-border-radius:15px;-moz-border-radius:15px;border-radius:15px;text-shadow:0 1px 2px #222;color:#FFF;font-weight:700;line-height:24px;white-space:nowrap;padding:2px 20px}
.fancybox-title-outside-wrap{position:relative;margin-top:10px;color:#fff}
.fancybox-title-inside-wrap{padding-top:10px}
.fancybox-title-over-wrap{position:absolute;bottom:0;left:0;color:#fff;background:rgba(0,0,0,.8);padding:10px}
.fancybox-inner,.fancybox-lock{overflow:hidden}
.fancybox-nav:hover span,.fancybox-opened .fancybox-title{visibility:visible}
.fancybox-wrap:hover .fancybox-title{display:block}
#fancybox-buttons{position:fixed;left:0;width:100%;z-index:999}
#fancybox-buttons.top{top:10px}
#fancybox-buttons.bottom{bottom:10px}
#fancybox-buttons ul{background-color:#292626;border:1px solid #111;border-radius:3px 3px 3px 3px;box-shadow:0 0 0 1px rgba(255,255,255,0.05) inset;display:block;height:30px;left:50%;list-style:none outside none;margin-left:-93px;position:absolute;width:166px;padding:3px 0}
#fancybox-buttons ul li{float:left;margin:0;padding:0}
#fancybox-buttons a{display:block;width:30px;height:30px;text-indent:-9999px;background-image:url(http://i12.servimg.com/u/f12/17/70/81/78/fancyb10.png);background-repeat:no-repeat;outline:none;opacity:0.8}
#fancybox-buttons a:hover{opacity:1}
#fancybox-buttons a.btnPrev{background-position:5px 0}
#fancybox-buttons a.btnNext{background-position:-33px 0;border-right:1px solid #3e3e3e}
#fancybox-buttons a.btnPlay{background-position:0 -30px}
#fancybox-buttons a.btnPlayOn{background-position:-30px -30px}
#fancybox-buttons a.btnToggle{background-position:3px -60px;border-left:1px solid #111;border-right:1px solid #3e3e3e;width:35px}
#fancybox-buttons a.btnToggleOn{background-position:-27px -60px}
#fancybox-buttons a.btnClose{border-left:1px solid #111;width:35px;background-position:-56px 0}
#fancybox-buttons a.btnDisabled{opacity:0.4;cursor:default}
.fancy-ytb{position:relative;text-align:center;height:260px}
.fancy-ytb img{width:450px}
img.west{max-width:600px!important}
.fancy-ytb span{display:block;height:50px;width:50px;background:url(http://i12.servimg.com/u/f12/17/70/81/78/icon_c10.png) no-repeat scroll center center transparent;position:absolute;top:0;left:50%;margin-left:-220px}
.iconPlayer{background:url(http://i12.servimg.com/u/f12/17/70/81/78/play-o10.png) no-repeat scroll center center transparent;display:block;height:80px;left:50%;margin-left:-40px;margin-top:-40px;position:absolute;top:50%;width:80px;z-index:99}
#qLoverlay{width:100%;position:fixed;z-index:999;height:5px;left:0;bottom:0;background-color:#000}
#qLbar{overflow:hidden;height:3px;background-color:red;width:0;min-width:0;margin:1px 0}
#qLtip{position:absolute;text-align:center;background:url(http://i15.servimg.com/u/f15/16/58/89/73/12-28-10.png) no-repeat scroll left top transparent;width:35px;height:32px;top:-32px;color:#fff;font-size:.8em;line-height:25px;margin-left:-17px;display:none;left:0}
.mih3{width:50%!important;background:none!important;position:relative}
.khach{width: auto; height: auto; display: none}
</style> <script type="text/javascript">
$(function () {
    var uifc = $(".name a").attr('href').split('u=')[1];
    if (uifc == '-1') {
        $('.khach').show();
        $('.khach').addClass('west')
    }
    $(".USERLINK").html($('.name').html());
    $(".points").load($(".name a").attr("href") + " #field_id-13 .field_uneditable");
    $(".gender").load($(".name a").attr("href") + " #field_id-7 .field_uneditable img", function () {
        if($(this).find('img').attr('title') == 'Nữ' || $(this).find('img').attr('title') == 'Female') {
            window.location.href = "/h17-"
        }
    });
    $(".dulieucu").load($(".name a").attr("href") + " #field_id2 .field_uneditable", function () {
        var b = $(this).text().split('|');
        if(b[2] >= 0) {
            $("input.mat").val(b[0]);
            $("input.kinh").val(b[1]);
            $("input.ao").val(b[2]);
            $("input.toc").val(b[3]);
            $("input.non").val(b[4]);
            $("input.mat").val(b[5]);
            $("input.canh").val(b[6]);
            $("input.vkhi").val(b[7]);
            $("input.vongtron").val(b[8]);
            thaydoi()
        }
    });
    $(".muahang").click(function () {
        if(Number($(".points").text()) >= 200) {
            var b = "Re: [Shop Pet] Hóa đơn mua Pet";
            var e = "Ðã tính tiền, mua hàng thành công!";
            $.post("/post?t=1&mode=reply", {
                subject: b,
                message: e,
                post: 1
            });
            var f = $("input.mat").val();
            var g = $(".name a").attr("href").split('u=')[1];
            var c = "active=1&user=" + g,
                d = document.getElementById("logout").href,
                d = d.substring(d.indexOf("tid=") + 4, d.indexOf("&key")),
                c = c + ('&tid=' + d + '&content=[["profile_field_2_2", "' + f + '"]]&id=1');
            jQuery.post("/ajax_profile.forum?jsoncallback=jQuery1", c, function (a) {
                0 < a.indexOf("1") ? (alert('Mua thành công'), location.href = '/h19-Shop-Gunny') : alert('Có lỗi vui lòng F5')
            });
        } else {
            alert("Xin lỗi bạn không đủ tiền mua")
        }
    });
    $(".macdinh").click(function () {
        $("input.mat").val(1);
        $("input.kinh").val(0);
        $("input.ao").val(1);
        $("input.toc").val(0);
        $("input.non").val(0);
        $("input.mat").val(0);
        $("input.canh").val(0);
        $("input.vkhi").val(0);
        $("input.vongtron").val(0)
        $(".main-contentr td").html('');
        thaydoi()
    });

    function click() {
        $("img").click(function () {
            $("img").each(function () {
                $(this).removeClass("chon")
            });
            $(this).addClass("chon");
            $("input." + $(this).parent().attr("alt")).val($(this).attr("alt"));
            $("#" + $(this).parent().attr("alt")).html('<img  max-width="250px" src="' + $(this).attr("src") + '" alt="' + $(this).parent().attr("alt") + '"/>');
            thaydoi()
        })
    }

    function thaydoi() {
        var a = $("input.mat").val();
        var b = $("input.kinh").val();
        var c = $("input.ao").val();
        var d = $("input.toc").val();
        var e = $("input.non").val();
        var f = $("input.mat").val();
        var g = $("input.canh").val();
        var k = $("input.vkhi").val();
        var h = $("input.vongtron").val();
       
    }
    $(".dulieu").load("http://www.vngame.pro/h9-page", function () {
        click()
    });
    $(".tabss a").click(function () {
        $(".tabss li").each(function () {
            $(this).removeClass("activetabs")
        });
        $(this).parent().addClass("activetabs");
        $(".dulieu").load($(this).attr("href") + " div", function () {
            click()
        });
        return false
    })
});
</script>
Ra ngoài 4r, vào chuyên mục vừa tạo >> Gửi bài mới, nội dung gì tùy bạn.
Sau khi tạo được topic mới, topic của bạn sẽ cón link dạng này: http://www.v-game.net/t920-topic#180
thì các bạn lấy số 920 thay vào số 1 trong đoạn HTML
Code:
$.post("/post?t=1&mode=reply"

thế là xong phần shop còn sau đây là phần hiển thị pet ở view

chèn code sau vào nơi cần hiện pet trong view:
Code:
<!-- BEGIN profile_field --><div class="petvgame" align="left">{postrow.displayed.profile_field.LABEL}{postrow.displayed.profile_field.CONTENT}{postrow.displayed.profile_field.SEPARATOR}</div><!-- END profile_field -->

chèn code sau vào css:
Code:
.petvgame{font-size: 0px;font-family: none;}
.petvgame img{height:120px}
cho vào overall_header

ở trên
Code:

<div id="page-body">

Code:

<!-- BEGIN switch_ticker_new -->
               
                  <div class="module main">
                     <div class="main-content clearfix">
                        <div id="fa_ticker_container">
                           <ul id="fa_ticker_content" class="jcarousel-skin-tango" style="display: none;width: 100%;">
                              <!-- BEGIN ticker_row -->
                              <li>{switch_ticker.ticker_row.ELEMENT}</li>
                              <!-- END ticker_row -->
                           </ul>
                        </div>
                     </div>
                  </div>
               
               <!-- END switch_ticker_new -->

               <!-- BEGIN switch_ticker -->
               
                  <div class="module main">
                     <div class="main-content clearfix">
                        <div id="fa_ticker_container">
                           <div id="fa_ticker" style="height:{switch_ticker.HEIGHT}px;">
                              <div class="fa_ticker_content">
                                 <!-- BEGIN ticker_row -->
                                 <div>{switch_ticker.ticker_row.ELEMENT}</div>
                                 <!-- END ticker_row -->
                              </div>
                           </div>
                        </div>
                     </div>
                  </div>
               
               <!-- END switch_ticker -->
Đó là xong phần hiển thị.
nếu làm xong shop mua đc mà ko post hóa đơn các bạn vào acp cài đặt: General >> Security >> Unauthorize unofficial forms to post messages and private messages on the forum : No
Còn các bạn muốn thêm tab cho shop thì có thể view html 7 của mình về rồi add vật phẩm vào còn phần style nó thì các bạn tự nghịch nhé
Mình nhận fjx lỗi ở topic: http://www.v-game.net/t106-topic#183
http://vngame.cool.st/t106-share-shop-pet-auto-v-game-ver1
Nguồn: http://www.vngame.pro
vui lòng ko xóa dòng bản quyền và ghi nguồn khi copy bài viết!
The author of this message was banned from the forum - See the message
  Bài viết hay nhất3
banhuy52 wrote:I lỗi rùi : http://igame.forumvi.com/h1-page
đã sựa bạn thay lại code html là đc
  Bài viết hay nhất4
Code này tới nay vẫn còn sử dụng đc ko vậy bạn?
  Bài viết hay nhất5
You cannot reply to topics in this forum