[Hỏi đáp] Hiện pet khi mua shop auto?

  Bài viết hay nhất1
Tình hình tìm trên bác google có cái shop holyland share lâu rồi

về add thử vào forum,

mặc dù đã get field nhưng khi mua đồ xong nó không hiện trong profile ạ :(

code shop đây

Code:
<div style="height:3px"></div><style type="text/css">

.thuty img{border:2px solid white;cursor:pointer}</style>

<script>

$(function(){
$(".module-advert").remove();
      $("span.thuty").each(function(a){
          $(this).children().attr("alt","thuthoi"+a);
$("img[alt='thuthoi"+a+"']").click(function(){
$(".thuty img").css({"border":"2px solid white"});
$(this).css({"border":"2px solid yellow"});
 var linkanh = $(this).attr("src");$("span.thudo").html('<img src="'+linkanh+'">');
$(".thichthigui").html('?a Mua Hang Trong Shop Pet Auto<br>V?t Ph?m:<br><center><img src="'+linkanh+'"></center>');

      });


$(".xonglabien").click(function(){
jQuery(".baove").load("/post?f=2&mode=newtopic input[name^=auth]").appendTo("form#hetcai");
});
});
jQuery('<div ></div>').load('/profile?mode=editprofile textarea#profile_field_2_2', function () {
                jQuery(this).appendTo('.chovoday3');
             
            });
            jQuery('<div ></div>').load('/profile?mode=editprofile .catBottom', function () {
                $(this).appendTo('.chovoday');
$("input.liteoption").remove();

$("input.mainoption").click(function(){
var linknua=$("span.thudo img").attr("src"),
 giatri2 = $("textarea#profile_field_2_2").val();
$("textarea#profile_field_2_2").val(giatri2+''+linknua+'');


$("form#Bienngay").fadeOut(3000);
$("form#Bienngay").remove();
$("span.loadding").show(3000);
 
});
          $("span.loadding").click(function(){
$(this).remove();
$("form#hetcai").fadeIn(2000);

  });   
            });
          jQuery('<div style="display:none;" ></div>').load('/profile?mode=editprofile form table', function () {
                jQuery(this).appendTo('.chovoday2')
            }); });
</script>


    <b>
  <div width="100%" align="center" style="text-shadow: 0 1px 1px #000;color:blue">Click Vao V?t Ph?m C?n Mua. Ch? mua ???c 1 V?t Ph?m 1 l?n.</div>

<iframe name="abcd" style="display:none;"></iframe>


<div width="100%" align="center">
<table width="100%"><tr><td width="70%" height="200"><table cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" align="center"><tr><td><img src="http://i67.servimg.com/u/f67/14/67/90/38/tcat_l12.jpg" alt="" /></td> <td style="background: url(http://i67.servimg.com/u/f67/14/67/90/38/tcat_c12.jpg) repeat-x top left" align="center" valign="bottom" width="100%"><div width="100%" align="center" style="text-shadow: 0 1px 1px #000;color:#00FFAA">                        </div></td> <td><img src="http://i67.servimg.com/u/f67/14/67/90/38/tcat_r12.jpg" alt="" /></td></tr><tr><td style="background: url(http://i67.servimg.com/u/f67/14/67/90/38/scale_14.jpg) repeat-y top left" valign="bottom"> </td><td style="background: #FFFFFF;" width="100%">          <table style="background: white bottom; color: #333333;  border: 1px dotted #CFD3D5; border-radius: 5px; padding: 0px; box-shadow: 1px 1px 2px #999999;" height="200px" width="100%" focellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="tborder">

<tr><td width="50%"><span class="thuty"><img src="http://i43.photobucket.com/albums/e357/giadinha4/TN/Birdie.gif"/></span></td><td>Chim xanh</td></tr>

<tr><td width="50%"><span class="thuty"><img src="http://i43.photobucket.com/albums/e357/giadinha4/TN/Parrot.gif"/></span></td><td>V?t xinh</td></tr>

<tr><td width="50%"><span class="thuty"><img src="http://i43.photobucket.com/albums/e357/giadinha4/TN/Dog1.gif"/></span></td><td>Cun xinh</td></tr>

<tr><td width="50%"><span class="thuty"><img src="http://i43.photobucket.com/albums/e357/giadinha4/TN/Bobcat.gif"/></span></td><td>Soi con</td></tr>

<tr><td width="50%"><span class="thuty"><img src="http://i43.photobucket.com/albums/e357/giadinha4/TN/Dog2.gif"/></span></td><td>Cun c?ng</td></tr>

<tr><td width="50%"><span class="thuty"><img src="http://i43.photobucket.com/albums/e357/giadinha4/TN/Butterfly.gif"/></span></td><td>B??m ?en</td></tr>

<tr><td width="50%"><span class="thuty"><img src="http://i43.photobucket.com/albums/e357/giadinha4/TN/Dog4.gif"/></span></td><td>Cun tr?ng</td></tr>

<tr><td width="50%"><span class="thuty"><img src="http://i43.photobucket.com/albums/e357/giadinha4/TN/Cow.gif"/></span></td><td>Bo s?a</td></tr>

<tr><td width="50%"><span class="thuty"><img src="http://i43.photobucket.com/albums/e357/giadinha4/TN/Dolphin.gif"/></span></td><td>Ca heo</td></tr>

<tr><td width="50%"><span class="thuty"><img src="http://i43.photobucket.com/albums/e357/giadinha4/TN/Bunny.gif"/></span></td><td>Th? xinh</td></tr>

<tr><td width="50%"><span class="thuty"><img src="http://i43.photobucket.com/albums/e357/giadinha4/TN/Shark.gif"/></span></td><td>Ca m?p</td></tr>

<tr><td width="50%"><span class="thuty"><img src="http://i43.photobucket.com/albums/e357/giadinha4/TN/Bee.gif"/></span></td><td>Ong vang</td></tr>

<tr><td width="50%"><span class="thuty"><img src="http://i43.photobucket.com/albums/e357/giadinha4/TN/Fishy.gif"/></span></td><td>Ca vang</td></tr>


<tr style="background:#FFF"><td width="50%"><img src="http://i43.servimg.com/u/f43/16/03/04/56/13x13p10.gif"/> ?ang ti?p t?c update them v?t ph?m...</td><td><img src="http://i43.servimg.com/u/f43/16/03/04/56/13x13p10.gif"/> ?ang ti?p t?c update them v?t ph?m...</td></tr>

</table></td><td style="background: url(http://i67.servimg.com/u/f67/14/67/90/38/scale_15.jpg) repeat-y top right" valign="bottom"> </td> </tr><tr><td><img src="http://i67.servimg.com/u/f67/14/67/90/38/footer16.jpg" alt="" /></td> <td style="background: url(http://i67.servimg.com/u/f67/14/67/90/38/footer17.jpg) repeat-x top left" width="100%"> </td> <td><img src="http://i67.servimg.com/u/f67/14/67/90/38/footer18.jpg" alt="" /></td></tr></table>

</td>
<td valign="top">


<table style="background: white url(http://www.taochu.com/backgrounds/thumbs/bgrnew17.gif.thumb.jpg) bottom; color: #333333;  border: 1px dotted #CFD3D5; border-radius: 5px; padding: 0px; box-shadow: 1px 1px 2px #999999;" width="100%" focellspacing="1" cellpadding="0" border="0" class="tborder">
              <tbody>
                  <tr>
                    <td>                        <span style="color:blue; font-weight: bold; padding: 2px 10px">
                          Xin chao:
                        </span>
                        <span id="nickthanhvien9x">
                          <img height="12" alt="Loading..." src="http://static.gox.vn/media/homepage/images/awaiting.gif">
                        </span>
<br/>
                        <span style="color:red; font-weight: bold; padding: 2px 2px 2px 10px">
                          Tai kho?n:
                        </span>
                        <span id="pointthanhvien9x">
                          <img height="12" alt="Loading..." src="http://static.gox.vn/media/homepage/images/awaiting.gif">
                        </span> xu_pro

<br/>
                        <span style="color:green; font-weight: bold; padding: 2px 10px">
                          S? bai vi?t:
                        </span>
                        <span id="agethanhvien9x">
                          <img height="12" alt="Loading..." src="http://static.gox.vn/media/homepage/images/awaiting.gif">
                        </span> posts
                        <br/>
<br/>


<div class="demo"><font face="Georgia">Gi? Hang:</font><br/>

    <table cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" align="center"> <tr> <td><img src="http://i66.servimg.com/u/f66/14/26/60/46/thtx_010.png" alt="" /></td> <td style="background: url(http://i66.servimg.com/u/f66/14/26/60/46/thtx_011.png) repeat-x top left" width="100%"> </td> <td><img src="http://i66.servimg.com/u/f66/14/26/60/46/thtx_012.png" alt="" /></td> </tr> <tr> <td style="background: url(http://i66.servimg.com/u/f66/14/26/60/46/thtx_013.png) repeat-y top left" valign="bottom"> </td> <td>


<div width="100%" align="center">
<span class="thudo" style="text-shadow: 0 1px 1px #000;color:red">Click Vao V?t Ph?m ?? Ch?n</span></div>

 
</td> <td style="background: url(http://i66.servimg.com/u/f66/14/26/60/46/thtx_014.png) repeat-y top right" valign="bottom"> </td> </tr> <tr> <td><img src="http://i66.servimg.com/u/f66/14/26/60/46/thtx_015.png" alt="" /></td> <td style="background: url(http://i66.servimg.com/u/f66/14/26/60/46/thtx_016.png) repeat-x top left" width="100%"> </td> <td> <img src="http://i66.servimg.com/u/f66/14/26/60/46/thtx_017.png" alt="" /></td> </tr> </table>
</div>

<br/>

<div valign="bottom"><font face="Georgia"><span style="color:green"><strong><i>Gia :</i> <span style="color:red"><strong>100</strong></span><i> xu_pro ( </i><span style="color:red"><strong>100</strong></span><i> points)</i></strong></span></font></div>
       


                    </td>
                  </tr>
              </tbody>
            </table>

     
</td></tr></table>

</div><div valign="middle" class="guestwarn" style="display:block;height:28px;background:#ccc url(http://ng6.upanh.com/b6.s13.d5/341eccd14a871d18a1f72a003a19d539_39068996.tcatm.gif);" align="center" width="100%">

<span class="loadding" style="display:none;cursor:pointer;text-shadow: 0 1px 1px #000;color:red;" >Click ?? xac nh?n l?i b?n ?a mua v?t ph?m ( Tranh tr??ng h?p click t? ??ng )</span>

  <form style="display:block" id="Bienngay" action="/profile" enctype="multipart/form-data" method="post" name="register" target="abcd"><span class="chovoday2" style="display:none;"></span>
<span class="chovoday3" style="display:none;"></span>
    <span class="chovoday" width="100%" style="display:none;"></span>

<input class="mainoption" type="submit" name="submit" value="Mua hang">

  </form>
</div>


<div class="hienno1" style="background:#ccc url(http://ng6.upanh.com/b6.s13.d5/341eccd14a871d18a1f72a003a19d539_39068996.tcatm.gif);" align="center" width="100%">


<form style="display:none;" id="hetcai" action="/post" method="post" name="post" onsubmit="return vB_Editor['text_editor'].prepare_submit(0,0)" enctype="multipart/form-data">
   <input class="post" style="width:450px" type="hidden" name="subject" value="? Hoa ??n Xac Nh?n Mua Thu C?ng" size="45" maxlength="255" tabindex="2" title="The length of the title for this topic must be ranging between 3 and 255 characters" onkeypress="if (event.keyCode==13){return false}">
   <textarea style="display:none" id="text_editor_textarea" class="thichthigui" style="width:90%;height:250px" onclick="storeCaret(this)" onkeyup="storeCaret(this)" name="message" rows="15" cols="35" tabindex="3" onselect="storeCaret(this)" wrap="virtual"></textarea>
   <input type="hidden" name="lt" value="0">
<input type="hidden" name="mode" value="newtopic">
<input type="hidden" name="f" value="2">
<input id="xonglabien" class="mainoption2" type="submit" name="post" value="L?y hoa ??n" tabindex="6" accesskey="s">
</form></div>
<br>


  <table style="background:#FFF url('http://i43.servimg.com/u/f43/15/83/61/45/bg10.png') repeat; border: 0px solid black; border-radius: 5px; padding: 10px; box-shadow: 1px 1px 2px #999999;"
  width="100%" focellspacing="1" cellpadding="0" border="0" width="100%"
  class="tborder">
      <tr>
        <td width="100%" align="left">
            Powered by phpBBR Version 2.0
            <br>
            Copyright c2000 - 2011, GNU General Public License
        </td>

        <td width="300" align="right" style="display:inline; float: right;">
            Shop Pet Auto c
         
<span style="color:blue"><strong>Mr.Ben</strong></span>
-
<a href="http://hollyland.forumvi.com/u1"><span style="color:green"><strong>miamor</strong></span></a>
           

            <br>
         
         
Version <span style="color:#09DB21"><strong>2.0</strong></span> - By: <a href="http://hollyland.forumvi.com/"><span style="color:red"><strong>HoLaN</strong></span></a>

        </td>
      </tr>


<tr>
<td align="right">
<span style="color:black"><strong>Lien h?: </strong></span><span style="color:brown"><strong>Phuthuybongdem@yahoo.com</strong></span>
</td>
<td align="left"> ho?c <span style="color:#A100A1"><strong>miamorwest@yahoo.com</strong></span></div>
</td>
</tr>


  </table>
</div>
<script>
var wxemthu = jQuery(window).width() / 2 - 64;
var hxemthu = jQuery(window).height() / 2 - 64;jQuery('#nickthanhvien9x').load('/popup_help.forum?l=miscvars&i=mes_txt a[href*="/profile.forum?mode=viewprofile"]:last', {
  limit: 25
}, function() {
  var khachmuafmvi = jQuery('#nickthanhvien9x a').attr('href');
  if (jQuery("#nickthanhvien9x").text() === "Anonymous") {
      jQuery("#menushop").html('<strong>B?n khong co quy?n truy c?p trang nay!</strong><font face="Comic Sans Ms"><strong> Vui long <a href="/login?redirect=/h24-Shop-Avatar-Anime" rel="nofollow">??ng Nh?p</a> ho?c <a href="/register" rel="nofollow">??ng ky</a>.</strong></font>');
      self.location = "/login?redirect=/h363-Shop-Pet-Auto";
  };
  jQuery('#pointthanhvien9x').load(khachmuafmvi + ' #field_id-13 .field_uneditable', {
      limit: 25
  }, function() {
      jQuery('#pointthanhvien9x').text(jQuery(this).text());      jQuery('#agethanhvien9x').load(khachmuafmvi + ' #field_id-6 .field_uneditable', {
        limit: 25
      }, function() {
      jQuery('#agethanhvien9x').text(jQuery(this).text());        jQuery("#userdata").load("/profile?mode=editprofile form#register", {
            limit: 25
        }, function() {

            jQuery("#register").attr("target", "shopAuto");
            jQuery("div#h304-canh, #menushop span").click(function() {
             
              jQuery(".ItemFMvilist").load('/' + jQuery(this).attr("id"), {
                  limit: 25
              }, function() { 
                jQuery("<div />").load("/post?f=2&mode=newtopic input[name^=auth]").appendTo("form#hetcai");
                  jQuery("#clickLoad").fadeOut(1000);
                  jQuery("#register input[type='submit']").click(function() {
                    jQuery("#hoadon input[name='subject']").val('Hoa ??n mua hang c?a ' + jQuery("#nickthanhvien9x").text());


                    jQuery("#register").hide();
                  });


                  if (Number(jQuery("#pointthanhvien9x").text()) <= 900) {
                    jQuery("#tipchokhach").parent().html('<span style="margin: auto; text-align: center; width: 100%;"><font color="red"><strong>Thong bao</strong></font>:<i> <font face="Georgia"><font color="yellow">B?n khong co ?? <font color="green"><strong>Points</strong></font> ?? mua Item! Vui long quay l?i sau</font></font></i>  <img title="hihi" src="http://r26.imgfast.net/users/2615/25/32/47/smiles/462594.gif" alt="hihi" longdesc="135"> </span>');
                    jQuery("#hoadon, #register tr:last td").remove();

                  };              });

            });
        });
      });
  });
});
</script>

do em copy ra notepad nên bị lỗi font >.< các bác thông cảm ạ
  Bài viết hay nhất2
Yes, I need Demo PLEASEEEEEEEEE -_-
You cannot reply to topics in this forum