[Tips] Huớng dẫn sử dụng Font Awesome

  Bài viết hay nhất1
Trang chủ: http://fontawesome.io/

Giới thiệu: Font Awesome bao gồm 439 icons, có thể gọi ra bằng HTML. Những icons này có thể chỉnh sửa bằng css và không cần dùng javascript.

Hướng dẫn:
  1. Cho đoạn code dưới đây vào trên </head> trong overall_header
    Code:
    <link href="http://netdna.bootstrapcdn.com/font-awesome/4.1.0/css/font-awesome.min.css" rel="stylesheet">
  2. Để hiện icon, dùng html tag <i> với class là mã của icon đó (xem danh sách). Ví dụ, đoạn code dưới sẽ hiện ra icon "bomb"
    Code:
    <i class="fa fa-bomb"></i>
  Bài viết hay nhất2
Toàn là FA :putnam:
hồi trước méo có lên trang của glyphicon hay nào đó cũng đùng icon kiểu này nè
  Bài viết hay nhất3
Trước giờ toàn xài Genericons :v
  Bài viết hay nhất4
trước giờ toàn sài cái này http://icomoon.io/ tùy chỉnh theo ý mình nên tối ưu hơn , save project lại thì sau này muốn thêm bớt gì cũng rất dễ
  Bài viết hay nhất5
You cannot reply to topics in this forum