[Hỏi đáp] Thay thế opition trong html bằng .attr()

  Bài viết hay nhất1
Đệ có 1 đoạn HTML như sau.

Code:
<div class="boxlistanime">
  <a animefmt="fmt_list=22%2F1280x720%2C35%2F854x480%2C34%2F640x360%2C18%2F640x360%2C5%2F426x240&fmt_stream_map=22%7Chttp%3a%2f%2fredirector.googlevideo.com%2fvideoplayback%3fid%3d6fbda0bcabbff7cb%26itag%3d22%26source%3dpicasa%26cmo%3dsensitive_content%3dyes%26ip%3d0.0.0.0%26ipbits%3d0%26expire%3d1402549254%26sparams%3did%252Citag%252Csource%252Cip%252Cipbits%252Cexpire%26signature%3dB9D2F6216A43A273FFB4F38CE8A5369699339B83.30263A95DEDBC75098277EAF574941A0AEB37383%26key%3dlh1%2C35%7Chttp%3a%2f%2fredirector.googlevideo.com%2fvideoplayback%3fid%3d6fbda0bcabbff7cb%26itag%3d35%26source%3dpicasa%26cmo%3dsensitive_content%3dyes%26ip%3d0.0.0.0%26ipbits%3d0%26expire%3d1402549254%26sparams%3did%252Citag%252Csource%252Cip%252Cipbits%252Cexpire%26signature%3d4B1F6484443073CE4CC34E4EF2C7D2D9608CDB1D.9D1009345627794886BB1190197A7B46A3447E27%26key%3dlh1%2C34%7Chttp%3a%2f%2fredirector.googlevideo.com%2fvideoplayback%3fid%3d6fbda0bcabbff7cb%26itag%3d34%26source%3dpicasa%26cmo%3dsensitive_content%3dyes%26ip%3d0.0.0.0%26ipbits%3d0%26expire%3d1402549254%26sparams%3did%252Citag%252Csource%252Cip%252Cipbits%252Cexpire%26signature%3dD64769B30AC6E302A16F2AA112940DB0B2AE699A.4EBDA656DD9351FBFD6DD409EF2D5B0B23EE4733%26key%3dlh1%2C18%7Chttp%3a%2f%2fredirector.googlevideo.com%2fvideoplayback%3fid%3d6fbda0bcabbff7cb%26itag%3d18%26source%3dpicasa%26cmo%3dsensitive_content%3dyes%26ip%3d0.0.0.0%26ipbits%3d0%26expire%3d1402549254%26sparams%3did%252Citag%252Csource%252Cip%252Cipbits%252Cexpire%26signature%3dAD2CC797C4D1A89B555331B722726A32B9FDDC54.AF1BFCA36960A86250BA4DFC9981602E0E1C54AD%26key%3dlh1%2C5%7Chttp%3a%2f%2fredirector.googlevideo.com%2fvideoplayback%3fid%3d6fbda0bcabbff7cb%26itag%3d5%26source%3dpicasa%26cmo%3dsensitive_content%3dyes%26ip%3d0.0.0.0%26ipbits%3d0%26expire%3d1402549254%26sparams%3did%252Citag%252Csource%252Cip%252Cipbits%252Cexpire%26signature%3d6B25144286C52DA99723A104C8F2E322A41D5816.2836DF5A3918B253BBAB8B1FEEE4C00C29E7A8AD%26key%3dlh1&video_id=picasacid&fs=1&hl=en&autoplay=1&ps=picasaweb&playerapiid=uniquePlayerId&t=1&vq=large&auth_timeout=86400000000">1</a>
  <a animefmt="fmt_list=22%2F1280x720%2C35%2F854x480%2C34%2F640x360%2C18%2F640x360%2C5%2F426x240&fmt_stream_map=22%7Chttp%3a%2f%2fredirector.googlevideo.com%2fvideoplayback%3fid%3d8bd07b30368808b0%26itag%3d22%26source%3dpicasa%26cmo%3dsensitive_content%3dyes%26ip%3d0.0.0.0%26ipbits%3d0%26expire%3d1402549290%26sparams%3did%252Citag%252Csource%252Cip%252Cipbits%252Cexpire%26signature%3d2FF97691D09388C111DD84D152AD5623E5E1432F.C2613B2B051DB68AB0C0DA1DDDEDF11FF755731%26key%3dlh1%2C35%7Chttp%3a%2f%2fredirector.googlevideo.com%2fvideoplayback%3fid%3d8bd07b30368808b0%26itag%3d35%26source%3dpicasa%26cmo%3dsensitive_content%3dyes%26ip%3d0.0.0.0%26ipbits%3d0%26expire%3d1402549290%26sparams%3did%252Citag%252Csource%252Cip%252Cipbits%252Cexpire%26signature%3dCDD5F5BB73E4B9235D7B9FE026409229C807957F.7BBEA0D1E1293AF53528B18EBBF0688D82891484%26key%3dlh1%2C34%7Chttp%3a%2f%2fredirector.googlevideo.com%2fvideoplayback%3fid%3d8bd07b30368808b0%26itag%3d34%26source%3dpicasa%26cmo%3dsensitive_content%3dyes%26ip%3d0.0.0.0%26ipbits%3d0%26expire%3d1402549290%26sparams%3did%252Citag%252Csource%252Cip%252Cipbits%252Cexpire%26signature%3d797C2C1AA60D049F3FB42C3611181C9B64E70BF2.5E8706E9F09ACFC31E81A8802F2F810C34F49C1D%26key%3dlh1%2C18%7Chttp%3a%2f%2fredirector.googlevideo.com%2fvideoplayback%3fid%3d8bd07b30368808b0%26itag%3d18%26source%3dpicasa%26cmo%3dsensitive_content%3dyes%26ip%3d0.0.0.0%26ipbits%3d0%26expire%3d1402549290%26sparams%3did%252Citag%252Csource%252Cip%252Cipbits%252Cexpire%26signature%3dD843AFF3D6DB517CA764C2AD31FFEEC501C4E45D.A7CFC9FB3AD6E48C3D1BE5494B79A7A35A658FBE%26key%3dlh1%2C5%7Chttp%3a%2f%2fredirector.googlevideo.com%2fvideoplayback%3fid%3d8bd07b30368808b0%26itag%3d5%26source%3dpicasa%26cmo%3dsensitive_content%3dyes%26ip%3d0.0.0.0%26ipbits%3d0%26expire%3d1402549290%26sparams%3did%252Citag%252Csource%252Cip%252Cipbits%252Cexpire%26signature%3d9DA32084D54DC8BD7748CD2CB9A8AE9FBAF469E1.28DC71C957380940672BB478948D36DB677D7F15%26key%3dlh1&video_id=picasacid&fs=1&hl=en&autoplay=1&ps=picasaweb&playerapiid=uniquePlayerId&t=1&vq=large&auth_timeout=86400000000">2</a>
</div>

<div class="embedanime">
  <embed src="//www.youtube.com/get_player?enablejsapi=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" bgcolor="#fff" scale="noScale" wmode="opaque" flashvars="" style="width: 800px; height: 499px; " height="800" width="499"></embed>
</div>

Và đây là JQ:
Code:
$(document).ready(function(){
  $(".boxlistanime a").click(function(){
    var a = $(this).attr("animefmt");
    $(".embedanime embed").attr("flashvars", a);
    $(".boxlistanime a").removeClass("anime-active");
    $(this).addClass("anime-active");
  });
});

Nhưng khi click vào a của .boxlistanime thì attr của embed không thay đổi. Sao vậy ạ :(
  Bài viết hay nhất2
Code:
$(".boxlistanime a").click(function(){
  $(".boxlistanime a").removeClass("anime-active");
  $(this).addClass("anime-active");
});

Qách đờ phích i zít phụng? .boxlistanime a bỏ .anime-active xong thêm lại là sao :v ???

Thử bỏ chữ var đi xem :v


  Bài viết hay nhất3
Bỏ var thì hiện = niềm tin à?

Bỏ là bỏ cái cũ. Add là add cho cái vừa bấm -_-
  Bài viết hay nhất4
Ý là vậy nè ba ơi :v
Code:
$(".boxlistanime a").click(function(){
  a = $(this).attr("animefmt");
  //Something vui vẻ
});

Có mỗi một cái .boxlistanime a thì bỏ cái cũ thêm cái mới kiểu gì -_-
  Bài viết hay nhất5
Có nhiều link trong div.boxlistanime nhé cụ -_-
  Bài viết hay nhất6
//Bấm nhầm quote//

Đổi rồi mà sao video không hiện nhỉ :(
  Bài viết hay nhất7
replace nguyên cái luôn...embed đổi src không hiện video mới đâu
ví dụ: http://jsfiddle.net/creepyzero/zgW3e/
  Bài viết hay nhất8
You cannot reply to topics in this forum