[Userscript] Beautify page source

  Bài viết hay nhất1
Xem mã nguồn website đã được định dạng bằng cách nhấn Alt+U.

Demo


[Userscript] Beautify page source G7PNESO
Source đã được format

Gợi ý: Nếu tổ hợp phím Alt+U bị chặn, chọn Beautify Page Source trên menu User script command.
Nên sử dụng chung với js-css beautify

Cài đặt


Dùng một trong các link sau:

 1. https://greasyfork.org/vi/scripts/16112-viewsource
 2. https://openuserjs.org/scripts/baivong/viewsource
 3. https://github.com/baivong/Userscript/raw/master/view_source/view_source.user.js

Mã nguồn


Code:
// ==UserScript==
// @name        viewsource
// @namespace    devs.forumvi.com
// @description  View and beautify page source. Shortcut: Alt+U.
// @version      3.1.0
// @icon        http://i.imgur.com/6yZMOeH.png
// @author      Zzbaivong
// @oujs:author  baivong
// @license      MIT; https://baivong.mit-license.org/license.txt
// @match        http://*/*
// @match        https://*/*
// @resource    js_beautify https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/js-beautify/1.7.5/beautify.min.js
// @resource    css_beautify https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/js-beautify/1.7.5/beautify-css.min.js
// @resource    html_beautify https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/js-beautify/1.7.5/beautify-html.min.js
// @resource    hljs https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/highlight.js/9.12.0/highlight.min.js
// @require      https://greasemonkey.github.io/gm4-polyfill/gm4-polyfill.js?v=a834d46
// @noframes
// @connect      *
// @supportURL  https://github.com/lelinhtinh/Userscript/issues
// @run-at      document-idle
// @grant        GM.getResourceUrl
// @grant        GM_getResourceURL
// @grant        GM.xmlHttpRequest
// @grant        GM_xmlhttpRequest
// @grant        GM.openInTab
// @grant        GM_openInTab
// @grant        GM_registerMenuCommand
// ==/UserScript==

/* eslint-env worker, es6 */
(function () {
    'use strict';

    var doc = document,
        urlpage = location.href,
        urlbeautify = 'https://lelinhtinh.github.io/Userscript/?beautify-source=';

    if (!/^application\/(xhtml+xml|xml|rss+xml)|text\/(html|xml)$/.test(doc.contentType)) return;

    if (urlpage.indexOf(urlbeautify) !== 0) {
        var viewsource = function () {
            if (urlpage.indexOf(urlbeautify) === 0) return;
            GM.openInTab(urlbeautify + encodeURIComponent(urlpage), false);
        };

        GM_registerMenuCommand('Beautify Page Source', viewsource, 'u');
        doc.onkeydown = function (e) {
            if (e.which === 85 && e.altKey) { // Alt+U
                e.preventDefault();
                viewsource();
            }
        };

        return;
    }

    urlbeautify = urlpage.replace(urlbeautify, '');
    urlbeautify = decodeURIComponent(urlbeautify);

    var blobURL, worker,

        addstyle = function (aCss) {
            var head = doc.getElementsByTagName('head')[0];
            if (!head) return null;
            var style = doc.createElement('style');
            style.setAttribute('type', 'text/css');
            style.textContent = aCss;
            head.appendChild(style);
            return style;
        };

    blobURL = URL.createObjectURL(new Blob(['(',
        function () {
            self.window = {};

            self.onmessage = function (e) {
                var source = e.data.content;

                importScripts(e.data.libs[0]);
                importScripts(e.data.libs[1]);
                importScripts(e.data.libs[2]);
                source = self.window.html_beautify(source, { indent_scripts: 'keep' });

                self.postMessage({
                    action: 'beautify',
                    source: source
                });

                importScripts(e.data.libs[3]);
                source = self.window.hljs.highlight('xml', source, true).value;

                source = source.split('\n');
                source = source.join('</code><code>');
                source = '<code>' + source + '</code>';

                self.postMessage({
                    action: 'hljs',
                    source: source
                });
            };

        }.toString(),
        ')()'
    ], {
        type: 'text/javascript'
    }));
    worker = new Worker(blobURL);

    worker.onmessage = function (e) {
        if (!e.data) return;
        var fragment = doc.createDocumentFragment(),
            pre = doc.createElement('pre');

        if (e.data.action === 'beautify') {
            addstyle('*{margin:0;padding:0}html{line-height:1em;background:#1d1f21;color:#c5c8c6}pre{counter-reset:line-numbers;white-space:pre-wrap;word-wrap:break-word;word-break:break-all}code::before{counter-increment:line-numbers;content:counter(line-numbers);display:block;position:absolute;left:-4.5em;top:0;width:4em;text-align:right;color:#60686f;white-space:pre}code{display:block;position:relative;margin-left:4em;padding-left:.5em;min-height:1em;border-left:1px solid #32363b}pre{padding:.5em .5em .5em 5em;border-left:1px solid #1d1f21}pre.hljs{padding-left:.5em;border-left:0 none}code::after{content:".";visibility:hidden}a{color:#b5bd68}a:active,a:hover,a:visited{color:#8b9433} .hljs-comment,.hljs-quote{color:#969896}.hljs-variable,.hljs-template-variable,.hljs-tag,.hljs-name,.hljs-selector-id,.hljs-selector-class,.hljs-regexp,.hljs-deletion{color:#c66}.hljs-number,.hljs-built_in,.hljs-builtin-name,.hljs-literal,.hljs-type,.hljs-params,.hljs-meta,.hljs-link{color:#de935f}.hljs-attribute{color:#f0c674}.hljs-string,.hljs-symbol,.hljs-bullet,.hljs-addition{color:#b5bd68}.hljs-title,.hljs-section{color:#81a2be}.hljs-keyword,.hljs-selector-tag{color:#b294bb}.hljs{display:block;overflow-x:auto;background:#1d1f21;color:#c5c8c6;padding:.5em}.hljs-emphasis{font-style:italic}.hljs-strong{font-weight:700}');

            pre.textContent = e.data.source;
            fragment.appendChild(pre);
            doc.body.appendChild(fragment);
        } else {
            pre.innerHTML = e.data.source;
            pre.className = 'hljs xml';
            fragment.appendChild(pre);
            doc.body.replaceChild(fragment, doc.getElementsByTagName('pre')[0]);

            var attrUrl = doc.getElementsByClassName('hljs-attr');
            for (var j = 0; j < attrUrl.length; j++) {
                if (/\b(src|href\b)/.test(attrUrl[j].textContent)) {
                    var link = attrUrl[j].nextSibling.nextSibling,
                        url = link.textContent,
                        quote = url.slice(0, 1);

                    if (quote !== '\'' && quote !== '"') {
                        quote = '';
                    } else {
                        url = url.slice(1, -1);
                    }

                    link.innerHTML = quote + '<a href="' + url + '" target="_blank">' + url + '</a>' + quote;
                }
            }
        }
    };

    var js_beautify = GM.getResourceUrl('js_beautify'),
        css_beautify = GM.getResourceUrl('css_beautify'),
        html_beautify = GM.getResourceUrl('html_beautify'),
        hljs = GM.getResourceUrl('hljs');

    GM.xmlHttpRequest({
        method: 'GET',
        url: urlbeautify,
        onload: function (response) {
            doc.title = 'beautify-source:' + urlbeautify;

            Promise.all([js_beautify, css_beautify, html_beautify, hljs]).then(function (urls) {
                worker.postMessage({
                    libs: urls,
                    content: response.response
                });
            });

            var baseUrl,
                baseMatch = response.response.match(/<base\s+href="([^"]+)"\s?[^>]*>/),
                base = doc.createElement('base');

            baseUrl = baseMatch ? baseMatch[1] : urlbeautify.replace(/[^/]*$/, '');

            base.href = baseUrl;
            doc.head.appendChild(base);
        }
    });

}());

Tags: #userscript #highlight #beautify #view-source
  Bài viết hay nhất2
Cập nhật

 1. Viết lại mã nguồn, thay Codemirror bằng highlightjs
 2. Cập nhật các plugin dùng trong script
 3. Thêm User script command, dùng khi tổ hợp phím Ctrl+M bị chặn
  Bài viết hay nhất3
v2.4.0

 • Nâng cấp thư viện phụ thuộc.
 • Thay tổ hợp phím tắt bằng Alt+U.
 • Sửa lỗi mất dấu nháy bao ngoài liên hết.

v2.5.0

 • Cập nhật giao diện sang Tomorrow.
 • Thêm cấu hình màu số dòng.
 • Nâng cấp thư viện phụ thuộc.

v2.5.1

 • Sửa lỗi sai liên kết mà không có dấu nháy.

v2.5.2

 • Thêm cấu hình màu nền.
  Bài viết hay nhất4
You cannot reply to topics in this forum