[Userscript] k_QuickAddCharacter

  Bài viết hay nhất1
UserScript này sẽ giúp bạn gắn nhanh thành viên vào Character, không phải làm thủ công với 1 đống member như thế này:
[Userscript] k_QuickAddCharacter 7qFzIMc

[Userscript] k_QuickAddCharacter 95wzOnU

Cài đặt: http://goo.gl/8KZGeG
Code:
// ==UserScript==
// @name        QuickAddCharacter
// @namespace  © Darklce ♜
// @description Gắn nhanh Character
// @include    http://*/admin/index.forum?mode=generate&part=modules&sub=roleplay&tid=*
// @exclude    http://nkdesign.forumvi.com
// @version    1
// @grant      none
// ==/UserScript==

$(function(){
  $('#main-content > fieldset').after('<div class="center"><input value="Cập nhật đanh sách" id="k_QAC_update" type="submit" /></div>');
  $('#k_QAC_update').click(function(){
    var u_link = $('#main-content > fieldset').find('.forumline tbody > tr + tr > td + td > a').attr("href");
    $('#main-content > fieldset').css('opacity','0.5');
    $('#main-content > fieldset').load(u_link + " #main-content > fieldset", function(){
        var u_comp = $(this).html();
        $(this).after(u_comp).remove();
    });
  });
});

© .k//Darklce♜
  Bài viết hay nhất2
Dùng dropbox ấy, bỏ vào folder public.
Link user.js thì lấy nguyên phần script, còn link meta.js thì chỉ lấy phần meta block.
Có thể upload lên https://greasyfork.org/ hoặc https://openuserjs.org/
  Bài viết hay nhất3
Uầy, sản phầm đầu tiên cơ đấy :v
  Bài viết hay nhất4
You cannot reply to topics in this forum