[Userscript] Close web 8

  Bài viết hay nhất1
Cách dùng: Giữ chuột ở mép trên trình duyệt và kéo xuống cuối để đóng tab.

Cài đặt: http://goo.gl/JHHQ9F

Code:
// ==UserScript==
// @name        Close web 8
// @namespace    http://devs.forumvi.com/
// @version      0.5
// @description  Drag the website to the bottom of the screen like when your close windows 8 metro apps.
// @copyright    2013+, Zzbaivong
// @include      *
// @downloadURL  https://dl.dropboxusercontent.com/u/126946313/Userscript/close-web-8/close-web-8.user.js
// @updateURL    https://dl.dropboxusercontent.com/u/126946313/Userscript/close-web-8/close-web-8.meta.js
// @icon        http://imageshack.us/scaled/modthumb/843/jbdu.png
// @run-at      document-end
// ==/UserScript==
(function () {
  function e(a, c, b) {
      return parseInt(a) + (parseInt(c) - parseInt(a)) / 10 * b
  }
  var b = 0,
      h = 0,
      f = !0,
      c = document.getElementsByTagName("html")[0],
      a = document.getElementsByTagName("body")[0];
  c.onmousedown = function (a) {
      30 > a.clientY && (b = 1, c.style.cursor = "url('https://mail.google.com/mail/images/2/openhand.cur'),-webkit-grap", c.style["user-select"] = "none", c.style["-moz-user-select"] = "none", c.style["-webkit-user-select"] = "none")
  };
  c.onmouseup = function () {
      if (f) {
        if (1 == b) c.removeAttribute("style"), a.removeAttribute("style");
        else if (2 == b) {
            var d, k = a.style.left,
              l = a.style.top;
            d = setInterval(function () {
              var b = h++;
              if (10 == b) c.removeAttribute("style"), a.removeAttribute("style"), clearInterval(d), h = 0;
              else {
                  var g = e(0.3, 1, b);
                  a.style.transform = "scale(" + g + ")";
                  a.style["-ms-transform"] = "scale(" + g + ")";
                  a.style["-webkit-transform"] = "scale(" + g + ")";
                  a.style.opacity = e(0.8, 1, b);
                  a.style.width = e(1024, window.innerWidth, b) + "px";
                  a.style.height = e(720, window.innerHeight, b) + "px";
                  a.style.left = e(k, 0, b) + "px";
                  a.style.top = e(l, 0, b) + "px"
              }
            }, 1)
        }
        b = 0
      }
  };
  c.onmousemove = function (d) {
      if (1 == b && 40 <= d.clientY) b = 2, c.style.cursor = "url('https://mail.google.com/mail/images/2/closedhand.cur'),-webkit-grapping", c.style.overflow = "hidden", c.style.background = "#666", a.style.transform = "scale(.3)", a.style["-ms-transform"] = "scale(.3)", a.style["-webkit-transform"] = "scale(.3)", a.style.position = "fixed", a.style.zIndex = "99999", a.style.opacity = ".8", a.style.width = "1024px", a.style.height = "720px", a.style.overflow = "hidden";
      else if (2 == b && f) {
        a.style.left = d.clientX - 512 + "px";
        a.style.top = d.clientY -
            254 + "px";
        var e = window.innerHeight;
        d.clientY > e / 100 * 65 && (f = !1, c.style.background = "#333", a.style.transform = "scale(.3) rotateY(180deg)", a.style["-ms-transform"] = "scale(.3) rotateY(180deg)", a.style["-webkit-transform"] = "scale(.3) rotateY(180deg)", a.style.transition = "transform .5s", a.style["-ms-transition"] = "-ms-transform .5s", a.style["-webkit-transition"] = "-webkit-transform .5s", setTimeout(function () {
            var b = parseInt(a.style.top),
              c = 0,
              d;
            d = setInterval(function () {
              parseInt(a.style.top) >= e - 254 ? (clearInterval(d),
                  window.open("", "_self").close()) : a.style.top = b + 15 * c+++"px"
            }, 1)
        }, 500))
      }
  }
})();

Demo:

[Userscript] Close web 8 Dl8yIXN

[Userscript] Close web 8 VdXawsl

[Userscript] Close web 8 VHNru7s


Zzbaivong
  Bài viết hay nhất2
Cũng hay đó huynh :v
The author of this message was banned from the forum - See the message
  Bài viết hay nhất4
Code viết từ năm ngoái, màu mè là chính, không ép buộc ai sài :v
  Bài viết hay nhất5
Window khác sử dụng được hông bác :3
  Bài viết hay nhất6
KaiJit_GC wrote:Window khác sử dụng được hông bác :3
Chỉ là cái tên thôi mà -_-
  Bài viết hay nhất7
You cannot reply to topics in this forum