[TUTs] Quick register - Đăng ký nhanh

  Bài viết hay nhất1
Hướng dẫn này sẽ giúp bạn tạo chức năng Đăng ký nhanh cho diễn đàn, người dùng sau khi điền đủ thông tin đăng ký, tài khoản sẽ được kích hoạt và tự đăng nhập ngay sau đó.


Chức năng


  • Đăng ký thành viên nhanh.
  • Tự đăng nhập sau khi đăng ký.
  • Quay trở lại trang đang xem.
  • Không cần kích hoạt tài khoản.
  • Giới hạn số lần đăng ký theo IP.
  • Áp dụng cho tất cả liên kết đăng ký.
  • Giao diện gọn, đẹp.
  • Hỗ trợ ngôn ngữ Anh - Việt.Demo

[You must be registered and logged in to see this image.]


Hướng dẫn


Bước 1

Tùy chỉnh
ACP >> General >> Forum >> Security >> Security Administration
Giới hạn số tài khoản có thể tạo trong 24h cho một IP:
IP address accounts creation limit, for each 24 hours : 10

ACP >> Users & Groups >> Users >> Users options
Cho phép tự kích hoạt tài khoản:
New accounts activation : No activation
Bỏ yêu cầu nhập mã captcha:
Confirmation code : No
Cho phép đăng ký thành viên:
Allow new members : Yes

ACP >> Users & Groups >> Users >> Profiles >> Profile fields >> [You must be registered and logged in to see this image.]Modify
Bỏ hết các field bắt buộc khi đăng ký:
Necessarily filled ? No

Bước 3

Sửa Template
ACP >> Display >> Templates >> General >> overall_footer_begin

Tìm:
Code:
<div id="pun-foot">

Đặt trước nó:
Code:
<!-- Quick register by Zzbaivong - devs.forumvi.com -->
<!-- BEGIN switch_user_logged_out -->
<div id="qick_reg_overlay" style="z-index:99999;"></div>
<div id="qick_reg" style="z-index:999999;">
   <div id="reg_loder">Đang kiểm tra dữ liệu...</div>
   <p id="reg_tip">Bạn phải điền đầy đủ thông tin đăng ký.</p>
   <a href="javascript:void(0)" class="modal_close"></a>
   <form onsubmit="submit_reg(); return false" action="/register?agreed=true&step=2" method="post" name="post" id="ucp">
      <div class="main-content frm" style="border: 0px none;">
         <fieldset class="frm-set multi" style="border: 0px none; margin:0;background-color: #FFF;">
            <dl>
               <dt>
                  <label>Tên tài khoản :</label>
               </dt>
               <dd>
                  <input autocomplete="off" type="text" id="username_reg" name="username" value="" size="25" maxlength="25" required />
                  <div id="name_reg" class="check_reg">
                     <div class="pwd_img reg_er kytu">Số ký tự phải từ 3 trở lên</div>
                     <div class="pwd_img reg_er loi">Hãy chọn tài khoản khác</div>
                     <div class="pwd_img reg_ok">Có thể dùng tài khoản này</div>
                  </div>
               </dd>
            </dl>
            <dl>
               <dt>
                  <label>Địa chỉ E-mail :</label>
               </dt>
               <dd>
                  <input autocomplete="off" class="ltr" type="email" id="email" name="email" value="" size="25" maxlength="64" required />
                  <div id="email_reg" class="check_reg">
                     <div class="pwd_img reg_er">Không sử dụng địa chỉ này</div>
                     <div class="pwd_img reg_wa">E-mail sẽ được kiểm sau</div>
                  </div>
               </dd>
            </dl>
            <dl>
               <dt>
                  <label>Mật khẩu :</label>
               </dt>
               <dd>
                  <input autocomplete="off" class="ltr" type="password" id="password_reg" name="password" value="" size="25" maxlength="25" required />
                  <div class="check_reg" id="cont_pwd">
                     <div class="pwd_img reg_er kytu">Số ký tự phải từ 3 trở lên</div>
                     <div class="pwd_img reg_er trung">Trùng tên đăng nhập</div>
                     <div class="pwd_img" id="pwd_bad" style="display: none;">Quá đơn giản</div>
                     <div class="pwd_img" id="pwd_middle" style="display: none;">Tạm ổn</div>
                     <div class="pwd_img" id="pwd_good" style="display: none;">Vãi</div>
                  </div>
               </dd>
            </dl>
            <dl>
               <dt>
                  <label>Gõ lại mật khẩu :</label>
               </dt>
               <dd>
                  <input autocomplete="off" type="password" id="password_confirm" size="25" maxlength="25" name="password_confirm" class="inputbox narrow" required />
                  <div id="pass_co" class="check_reg">
                     <div class="pwd_img reg_er">Chưa đúng</div>
                     <div class="pwd_img reg_ok">Chính xác</div>
                  </div>
               </dd>
            </dl>
            <dl class="frm-buttons">
               <p style="padding: 10px 0px 0px; text-align: center;">
                  <input class="button2" type="submit" name="submit" value="Đăng ký" />
                  <input class="button2" type="reset" name="reset" value="Làm mới" />
               </p>
            </dl>
         </fieldset>
      </div>
   </form>
</div>
<script type="text/javascript" src="{Js}"></script>
<!-- END switch_user_logged_out -->

Bước 4

ACP >> Modules >> HTML & JAVASCRIPT >> Javascript codes management
Tạo file javascript, lấy liên kết (Không check Placement) thay vào vị trí {Js} ở cuối code trong bước 3

Code:
/* Quick register by Zzbaivong - devs.forumvi.com */
var shortPass = "bad",
    badPass = "bad",
    goodPass = "good",
    strongPass = "strong";

function passwordStrength(a, b) {
    score = 0;
    if ("" == a) return null;
    if (4 > a.length) return shortPass;
    if (void 0 != b && a.toLowerCase() == b.toLowerCase()) return badPass;
    score += 4 * a.length;
    score += 1 * (checkRepetition(1, a).length - a.length);
    score += 1 * (checkRepetition(2, a).length - a.length);
    score += 1 * (checkRepetition(3, a).length - a.length);
    score += 1 * (checkRepetition(4, a).length - a.length);
    a.match(/(.*[0-9].*[0-9].*[0-9])/) && (score += 5);
    a.match(/(.*[!,@,#,$,%,^,&,*,?,_,~].*[!,@,#,$,%,^,&,*,?,_,~])/) && (score += 5);
    a.match(/([a-z].*[A-Z])|([A-Z].*[a-z])/) &&
        (score += 10);
    a.match(/([a-zA-Z])/) && a.match(/([0-9])/) && (score += 15);
    a.match(/([!,@,#,$,%,^,&,*,?,_,~])/) && a.match(/([0-9])/) && (score += 15);
    a.match(/([!,@,#,$,%,^,&,*,?,_,~])/) && a.match(/([a-zA-Z])/) && (score += 15);
    if (a.match(/^\w+$/) || a.match(/^\d+$/)) score -= 10;
    0 > score && (score = 0);
    100 < score && (score = 100);
    return 34 > score ? badPass : 68 > score ? goodPass : strongPass
}

function checkRepetition(a, b) {
    res = "";
    for (i = 0; i < b.length; i++) {
        repeated = !0;
        for (j = 0; j < a && j + i + a < b.length; j++) repeated = repeated && b.charAt(j + i) == b.charAt(j + i + a);
        j < a && (repeated = !1);
        repeated ? (i += a - 1, repeated = !1) : res += b.charAt(i)
    }
    return res
}

function submit_reg() {
    $("#reg_tip").text("Đang kiểm tra dữ liệu...");
    $("#qick_reg .reg_er").each(function() {
        "block" == $(this).css("display") && $(this).parent().parent().addClass("error")
    });
    $("#qick_reg input").each(function() {
        "" == $(this).val() && $(this).parent().addClass("error")
    });
    $("#qick_reg .error").length ? $("#reg_tip").text("Lỗi thông tin đăng ký.") : ($("#reg_loder").show(), $.ajax({
        type: "POST",
        url: "/register?agreed=true&step=2",
        data: {
            username: $("#username_reg").val(),
            email: $("#email").val(),
            "profile_field_3_-10": $("#profile_field_3_-10").val(),
            password: $("#password_reg").val(),
            submit: "Save"
        },
        success: function(a) {
            if ($(a).find("p.message").length) $("#reg_tip").text("Quản trị viên đã giới hạn số lần tạo tài khoản hôm nay."), $("#reg_loder").fadeOut(500), $("#ucp").hide();
            else if ($("#reg_tip").text("Đang kiểm tra tài khoản, mật khẩu..."),
                $(a).find("#form_confirm").length) $("#qick_reg .frm-buttons input[name='confirm_pass'], #qick_reg .frm-buttons input[name='auth[]']").remove(), $(a).find("input[name='confirm_pass'], input[name='auth[]']").prependTo("#qick_reg .frm-buttons"), $("#reg_tip").text("Đang kiểm tra E-mail..."), $.ajax({
                type: "POST",
                url: "/register?agreed=true&step=2",
                data: {
                    password_confirm: $("#password_confirm").val(),
                    "auth[]": $("#qick_reg input[name='auth[]']:first").val(),
                    username: $("#username_reg").val(),
                    email: $("#email").val(),
                    "profile_field_3_-10": $("#profile_field_3_-10").val(),
                    password: $("#password_reg").val(),
                    confirm_pass: $("#qick_reg input[name='confirm_pass']").val(),
                    submit: "Save"
                },
                success: function(a) {
                    if ($(a).find("p.message a").length) $("#reg_tip").text("Đăng ký thành công."), $.ajax({
                        type: "POST",
                        url: "/login",
                        data: {
                            username: $("#username_reg").val(),
                            password: $("#password_reg").val(),
                            login: "true"
                        },
                        success: function() {
                            window.location.reload()
                        }
                    });
                    else if (-1 != $(a).find("p.center:first span").text().indexOf("e-mail address") || -1 != $(a).find("p.center:first span").text().indexOf("địa chỉ email")) $("#reg_tip").text("Địa chỉ E-mail không hợp lệ hoặc đã được sử dụng."), $("#reg_loder").fadeOut(500), $("#email").parent().addClass("error"), $("#email_reg .reg_er").show().next().hide()
                }
            });
            else if (-1 != $(a).find("#main-content p.center:first span").text().indexOf("username has") ||
                -1 != $(a).find("p.center:first span").text().indexOf("ên truy cập")) $("#reg_tip").text("Tài khoản đã được sử dụng hoặc bị cấm."), $("#reg_loder").fadeOut(500), $("#username_reg").parent().addClass("error"), $("#name_reg div").hide(), $("#name_reg .reg_er.loi").show();
            else if (0 == $(a).find("p.center:first span").text().indexOf("Your password") || 0 == $(a).find("p.center:first span").text().indexOf("Mật khẩu")) $("#reg_tip").text("Mật khẩu phải từ 6 - 32 ký tự và không được trùng tài khoản."),
                $("#reg_loder").fadeOut(500), $("#password_reg, #password_confirm").val("").parent().addClass("error"), $("#cont_pwd div, #pass_co div").hide()
        }
    }))
}

function conpass() {
    "" != $("#password_confirm").val() ? ($("#password_confirm").parent().removeClass("error"), $("#password_reg").val() != $("#password_confirm").val() ? $("#pass_co .reg_er").show().next().hide() : $("#pass_co .reg_er").hide().next().show()) : $("#pass_co div").hide()
}

function isEmail(a) {
    return /^((([a-z]|\d|[!#\$%&'\*\+\-\/=\?\^_`{\|}~]|[\u00A0-\uD7FF\uF900-\uFDCF\uFDF0-\uFFEF])+(\.([a-z]|\d|[!#\$%&'\*\+\-\/=\?\^_`{\|}~]|[\u00A0-\uD7FF\uF900-\uFDCF\uFDF0-\uFFEF])+)*)|((\x22)((((\x20|\x09)*(\x0d\x0a))?(\x20|\x09)+)?(([\x01-\x08\x0b\x0c\x0e-\x1f\x7f]|\x21|[\x23-\x5b]|[\x5d-\x7e]|[\u00A0-\uD7FF\uF900-\uFDCF\uFDF0-\uFFEF])|(\\([\x01-\x09\x0b\x0c\x0d-\x7f]|[\u00A0-\uD7FF\uF900-\uFDCF\uFDF0-\uFFEF]))))*(((\x20|\x09)*(\x0d\x0a))?(\x20|\x09)+)?(\x22)))@((([a-z]|\d|[\u00A0-\uD7FF\uF900-\uFDCF\uFDF0-\uFFEF])|(([a-z]|\d|[\u00A0-\uD7FF\uF900-\uFDCF\uFDF0-\uFFEF])([a-z]|\d|-|\.|_|~|[\u00A0-\uD7FF\uF900-\uFDCF\uFDF0-\uFFEF])*([a-z]|\d|[\u00A0-\uD7FF\uF900-\uFDCF\uFDF0-\uFFEF])))\.)+(([a-z]|[\u00A0-\uD7FF\uF900-\uFDCF\uFDF0-\uFFEF])|(([a-z]|[\u00A0-\uD7FF\uF900-\uFDCF\uFDF0-\uFFEF])([a-z]|\d|-|\.|_|~|[\u00A0-\uD7FF\uF900-\uFDCF\uFDF0-\uFFEF])*([a-z]|[\u00A0-\uD7FF\uF900-\uFDCF\uFDF0-\uFFEF])))$/.test(a)
}
$(function() {
    "/register" != location.pathname ? ($("a[href='/register']").click(function(a) {
        a.preventDefault();
        $("#qick_reg, #qick_reg_overlay").fadeIn()
    }), $("#qick_reg_overlay, .modal_close").click(function() {
        $("#qick_reg, #qick_reg_overlay").fadeOut()
    }), $("#qick_reg input[name='reset']").click(function() {
        $("#reg_tip").text("Bạn phải điền đầy đủ thông tin đăng ký.");
        $("#qick_reg dd").removeClass("error");
        $("#qick_reg .pwd_img").hide()
    }), $("#username_reg").on("blur",
        function() {
            "" != $("#username_reg").val() ? ($("#username_reg").parent().removeClass("error"), 3 > $("#username_reg").val().length ? ($("#name_reg .reg_er.kytu").show(), $("#name_reg .reg_er.loi, #name_reg .reg_ok").hide()) : $.ajax({
                type: "GET",
                url: "/search?mode=searchuser&fieldname=username",
                data: {
                    search_username: $("#username_reg").val(),
                    time: timestamp()
                },
                success: function(a) {
                    $("#name_reg div").hide();
                    $(a).find("#username_list").val() == $("#username_reg").val() ?
                        $("#name_reg .reg_er.loi").show() : $("#name_reg .reg_ok").show()
                }
            })) : $("#name_reg div").hide()
        }), $("#email").on("blur", function() {
        "" != $("#email").val() ? ($("#email").parent().removeClass("error"), isEmail($("#email").val()) ? $("#email_reg .reg_er").hide().next().show() : $("#email_reg .reg_er").show().next().hide()) : $("#email_reg div").hide()
    }), $("#password_confirm").on("input", function() {
        conpass()
    }), $("#password_reg, #username_reg").on("input",
        function() {
            if ("" != $("#password_reg").val())
                if ($("#password_reg").parent().removeClass("error"), 3 > $("#password_reg").val().length) $("#cont_pwd div").hide(), $("#cont_pwd .reg_er.kytu").show();
                else if ($("#cont_pwd .reg_er.kytu").hide(), $("#password_reg").val() == $("#username_reg").val()) $("#cont_pwd div").hide(), $("#cont_pwd .reg_er.trung").show();
            else switch ($("#cont_pwd .reg_er.trung").hide(), passwordStrength($("#password_reg").val(), $("#username_reg").val())) {
                case "bad":
                    $("#pwd_middle,#pwd_good").hide();
                    $("#pwd_bad").show();
                    break;
                case "good":
                    $("#pwd_good,#pwd_bad").hide();
                    $("#pwd_middle").show();
                    break;
                case "strong":
                    $("#pwd_middle,#pwd_bad").hide(), $("#pwd_good").show()
            } else $("#cont_pwd div, #pass_co div").hide(), $("#password_confirm").val("");
            "" != $("#password_confirm").val() && conpass()
        })) : $("#qick_reg, #qick_reg_overlay").remove()
});

Bước 5

Thêm vào CSS
ACP >> Display >> Pictures and Colors >> Colors >> CSS Stylesheet

Code:
/* Quick register by Zzbaivong - devs.forumvi.com */
#qick_reg_overlay{background:#000;position:fixed;left:0;top:0;width:100%;height:100%;display:none;opacity:0.8}
#qick_reg, #qick_reg *{box-sizing:border-box;-o-box-sizing:border-box;-webkit-box-sizing:border-box;-moz-box-sizing:border-box}
#qick_reg{background-color:#FFF;border:1px solid rgba(0,0,0,0.333);box-shadow:0 4px 16px rgba(0,0,0,0.2);color:#000;outline:0 none;position:fixed;width:500px;display:none;left:50%;top:50%;margin-left:-250px;margin-top:-200px;padding:40px}
#qick_reg input{width:100%}
#qick_reg fieldset.frm-set dl dd,#qick_reg fieldset.frm-set dl dt{padding:0}
#qick_reg fieldset.frm-set dl dt{width:13em}
#qick_reg fieldset.frm-set dl dd{margin-left:14em}
#qick_reg #cont_pwd, #qick_reg .check_reg{float:none;height:24px;width: 100%;padding:2px 0!important}
#pwd_bad, .reg_er{background: url(http://i15.servimg.com/u/f15/16/58/89/73/001_3010.png) no-repeat scroll left center/16px 16px transparent;color:red}
#pwd_middle, .reg_wa{background:url(http://i15.servimg.com/u/f15/16/58/89/73/alert_10.png) no-repeat scroll left center/16px 16px transparent;color:blue}
#pwd_good, .reg_ok{background:url(http://i15.servimg.com/u/f15/16/58/89/73/001_0610.png) no-repeat scroll left center/16px 16px transparent;color:green}
#qick_reg .pwd_img{float:left;height:24px;line-height:24px;text-align:left;width: 100%;padding: 0 0 0 20px;}
#reg_tip{background-color:#FCF8E3;color:#C09853;border-color:#FBEED5;border:1px solid;padding:5px 7px}
#qick_reg form{margin-top:20px}
#reg_loder{background:url(http://i15.servimg.com/u/f15/16/58/89/73/ajax-l11.gif) no-repeat scroll center 130px rgba(255, 255, 255, 0.65);color:#086CC5;display:none;font-family:Comic Sans MS;font-weight:700;height:100%;left:0;line-height:350px;position:absolute;text-align:center;top:0;width:100%}
.modal_close{background:url(http://i40.servimg.com/u/f40/17/70/81/78/close-10.png) repeat scroll 0 0 transparent;content:"";height:11px;position:absolute;right:17px;top:17px;width:11px}
.error input{border:1px solid #F5A7A7;background-color:#F2DEDE}
#qick_reg .button2{background:#055fff;border:1px solid #DDD;color:#FFF;padding:7px 15px}
#qick_reg .button2:hover{background:#666;cursor:pointer}
#qick_reg .button2[name="reset"]{background:url(http://i15.servimg.com/u/f15/16/58/89/73/reload10.png) no-repeat center scroll green;text-indent:-9999px}


Ghi chú

Áp dụng cho phiên bản PunBB.
Cập nhật ngày 19/04/2015


Nguồn

Zzbaivong (devs.forumvi.com)
Tags: [You must be registered and logged in to see this link.]
  Bài viết hay nhất2
Thế có cách nào thêm field tự do như field Status không bác :v
  Bài viết hay nhất3
Thêm vào thông tin đăng ký rồi copy source của cái field đó cho vào form đăng ký nhanh, nhưng mà đã là đăng ký nhanh thì nên bỏ bớt đi cho khỏe :3
  Bài viết hay nhất4
hi is posible translate this excelent code for english boards??

thank you
  Bài viết hay nhất5
any help here?? :(
  Bài viết hay nhất6
-Quick register
-Auto login afer register
-Back to the viewing page
-Don't have to active account
-Limit register
+Step 3:
Edit Template
ACP >> Display >> Templates >> General >> overall_footer_begin
Find:
Code:
<div id="pun-foot">
Add the code below before :
Code:
<div id="pun-foot">
+Step 4:
ACP >> Modules >> HTML & JAVASCRIPT >> Javascript codes management
Create a javascript, copy the javascript link you have just created (Dont't check Placement) replace {Js} at the bottom of the code in Step 3.
+Step 5:
ACP >> Display >> Pictures and Colors >> Colors >> CSS Stylesheet
Add all the code to the bottom of the CSS

  Bài viết hay nhất7
ACP >> General >> Forum >> Security >> Security Administration
IP address accounts creation limit, for each 24 hours : 10

ACP >> Users & Groups >> Users >> Users options
New accounts activation : No activation
Confirmation code : No
Allow new members : Yes

ACP >> Users & Groups >> Users >> Profiles >> Profile fields >> Modify
Necessarily filled ? No

1. ACP >> Display >> Templates >> General >> overall_footer_begin
Find this code:


Code:
<div id="pun-foot">

Add this code to before:

Code:
<!-- Quick register by Zzbaivong - devs.forumvi.com -->
<!-- BEGIN switch_user_logged_out -->
<div id="qick_reg_overlay" style="z-index:99999;"></div>
<div id="qick_reg" style="z-index:999999;">
   <div id="reg_loder">Checking data ...</div>
   <p id="reg_tip">You must fill out the registration information.</p>
   <a href="javascript:void(0)" class="modal_close"></a>
   <form onsubmit="submit_reg(); return false" action="/register?agreed=true&step=2" method="post" name="post" id="ucp">
      <div class="main-content frm" style="border: 0px none;">
         <fieldset class="frm-set multi" style="border: 0px none; margin:0;background-color: #FFF;">
            <dl>
               <dt>
                  <label>Account: </label>
               </dt>
               <dd>
                  <input autocomplete="off" type="text" id="username_reg" name="username" value="" size="25" maxlength="25" required />
                  <div id="name_reg" class="check_reg">
                     <div class="pwd_img reg_er kytu">Please enter more than 3 characters.</div>
                     <div class="pwd_img reg_er loi">Please choose another account.</div>
                     <div class="pwd_img reg_ok">You can use this account.</div>
                  </div>
               </dd>
            </dl>
            <dl>
               <dt>
                  <label>E-mail :</label>
               </dt>
               <dd>
                  <input autocomplete="off" class="ltr" type="email" id="email" name="email" value="" size="25" maxlength="64" required />
                  <div id="email_reg" class="check_reg">
                     <div class="pwd_img reg_er">Do not use this address</div>
                     <div class="pwd_img reg_wa">Your email will be evaluated later</div>
                  </div>
               </dd>
            </dl>
            <dl>
               <dt>
                  <label>Password :</label>
               </dt>
               <dd>
                  <input autocomplete="off" class="ltr" type="password" id="password_reg" name="password" value="" size="25" maxlength="25" required />
                  <div class="check_reg" id="cont_pwd">
                     <div class="pwd_img reg_er kytu">Please enter more than 3 characters.</div>
                     <div class="pwd_img reg_er trung">the same with your Account name</div>
                     <div class="pwd_img" id="pwd_bad" style="display: none;">Too simple</div>
                     <div class="pwd_img" id="pwd_middle" style="display: none;">Normal</div>
                     <div class="pwd_img" id="pwd_good" style="display: none;">Strong</div>
                  </div>
               </dd>
            </dl>
            <dl>
               <dt>
                  <label>Type your password again :</label>
               </dt>
               <dd>
                  <input autocomplete="off" type="password" id="password_confirm" size="25" maxlength="25" name="password_confirm" class="inputbox narrow" required />
                  <div id="pass_co" class="check_reg">
                     <div class="pwd_img reg_er">False</div>
                     <div class="pwd_img reg_ok">Correct</div>
                  </div>
               </dd>
            </dl>
            <dl class="frm-buttons">
               <p style="padding: 10px 0px 0px; text-align: center;">
                  <input class="button2" type="submit" name="submit" value="Register" />
                  <input class="button2" type="reset" name="reset" value="Reset" />
               </p>
            </dl>
         </fieldset>
      </div>
   </form>
</div>
<script type="text/javascript" src="{Js}"></script>
<!-- END switch_user_logged_out -->

2. ACP >> Modules >> HTML & JAVASCRIPT >> Javascript codes management
Create a javascript file, for links (no check Placement ) and replace for {Js} at the end of the code in step 3.


Code:
/* Quick register by Zzbaivong - devs.forumvi.com */
var shortPass = "bad",
    badPass = "bad",
    goodPass = "good",
    strongPass = "strong";

function passwordStrength(a, b) {
    score = 0;
    if ("" == a) return null;
    if (4 > a.length) return shortPass;
    if (void 0 != b && a.toLowerCase() == b.toLowerCase()) return badPass;
    score += 4 * a.length;
    score += 1 * (checkRepetition(1, a).length - a.length);
    score += 1 * (checkRepetition(2, a).length - a.length);
    score += 1 * (checkRepetition(3, a).length - a.length);
    score += 1 * (checkRepetition(4, a).length - a.length);
    a.match(/(.*[0-9].*[0-9].*[0-9])/) && (score += 5);
    a.match(/(.*[!,@,#,$,%,^,&,*,?,_,~].*[!,@,#,$,%,^,&,*,?,_,~])/) && (score += 5);
    a.match(/([a-z].*[A-Z])|([A-Z].*[a-z])/) &&
        (score += 10);
    a.match(/([a-zA-Z])/) && a.match(/([0-9])/) && (score += 15);
    a.match(/([!,@,#,$,%,^,&,*,?,_,~])/) && a.match(/([0-9])/) && (score += 15);
    a.match(/([!,@,#,$,%,^,&,*,?,_,~])/) && a.match(/([a-zA-Z])/) && (score += 15);
    if (a.match(/^\w+$/) || a.match(/^\d+$/)) score -= 10;
    0 > score && (score = 0);
    100 < score && (score = 100);
    return 34 > score ? badPass : 68 > score ? goodPass : strongPass
}

function checkRepetition(a, b) {
    res = "";
    for (i = 0; i < b.length; i++) {
        repeated = !0;
        for (j = 0; j < a && j + i + a < b.length; j++) repeated = repeated && b.charAt(j + i) == b.charAt(j + i + a);
        j < a && (repeated = !1);
        repeated ? (i += a - 1, repeated = !1) : res += b.charAt(i)
    }
    return res
}

function submit_reg() {
    $("#reg_tip").text("Checking data ...");
    $("#qick_reg .reg_er").each(function() {
        "block" == $(this).css("display") && $(this).parent().parent().addClass("error")
    });
    $("#qick_reg input").each(function() {
        "" == $(this).val() && $(this).parent().addClass("error")
    });
    $("#qick_reg .error").length ? $("#reg_tip").text("Error registration information.") : ($("#reg_loder").show(), $.ajax({
        type: "POST",
        url: "/register?agreed=true&step=2",
        data: {
            username: $("#username_reg").val(),
            email: $("#email").val(),
            "profile_field_3_-10": $("#profile_field_3_-10").val(),
            password: $("#password_reg").val(),
            submit: "Save"
        },
        success: function(a) {
            if ($(a).find("p.message").length) $("#reg_tip").text("The administrator has limited the number of times to create an account today ."), $("#reg_loder").fadeOut(500), $("#ucp").hide();
            else if ($("#reg_tip").text("Checking accounts , passwords ..."),
                $(a).find("#form_confirm").length) $("#qick_reg .frm-buttons input[name='confirm_pass'], #qick_reg .frm-buttons input[name='auth[]']").remove(), $(a).find("input[name='confirm_pass'], input[name='auth[]']").prependTo("#qick_reg .frm-buttons"), $("#reg_tip").text("Checking E-mail..."), $.ajax({
                type: "POST",
                url: "/register?agreed=true&step=2",
                data: {
                    password_confirm: $("#password_confirm").val(),
                    "auth[]": $("#qick_reg input[name='auth[]']:first").val(),
                    username: $("#username_reg").val(),
                    email: $("#email").val(),
                    "profile_field_3_-10": $("#profile_field_3_-10").val(),
                    password: $("#password_reg").val(),
                    confirm_pass: $("#qick_reg input[name='confirm_pass']").val(),
                    submit: "Save"
                },
                success: function(a) {
                    if ($(a).find("p.message a").length) $("#reg_tip").text("Success."), $.ajax({
                        type: "POST",
                        url: "/login",
                        data: {
                            username: $("#username_reg").val(),
                            password: $("#password_reg").val(),
                            login: "true"
                        },
                        success: function() {
                            window.location.reload()
                        }
                    });
                    else if (-1 != $(a).find("p.center:first span").text().indexOf("e-mail address") || -1 != $(a).find("p.center:first span").text().indexOf("email address")) $("#reg_tip").text("E - mail address is invalid or has been used."), $("#reg_loder").fadeOut(500), $("#email").parent().addClass("error"), $("#email_reg .reg_er").show().next().hide()
                }
            });
            else if (-1 != $(a).find("#main-content p.center:first span").text().indexOf("username has") ||
                -1 != $(a).find("p.center:first span").text().indexOf("ên truy cập")) $("#reg_tip").text("The account was used or banned."), $("#reg_loder").fadeOut(500), $("#username_reg").parent().addClass("error"), $("#name_reg div").hide(), $("#name_reg .reg_er.loi").show();
            else if (0 == $(a).find("p.center:first span").text().indexOf("Your password") || 0 == $(a).find("p.center:first span").text().indexOf("Password")) $("#reg_tip").text("Passwords must be between 6-32 characters and not be the same account."),
                $("#reg_loder").fadeOut(500), $("#password_reg, #password_confirm").val("").parent().addClass("error"), $("#cont_pwd div, #pass_co div").hide()
        }
    }))
}

function conpass() {
    "" != $("#password_confirm").val() ? ($("#password_confirm").parent().removeClass("error"), $("#password_reg").val() != $("#password_confirm").val() ? $("#pass_co .reg_er").show().next().hide() : $("#pass_co .reg_er").hide().next().show()) : $("#pass_co div").hide()
}

function isEmail(a) {
    return /^((([a-z]|\d|[!#\$%&'\*\+\-\/=\?\^_`{\|}~]|[\u00A0-\uD7FF\uF900-\uFDCF\uFDF0-\uFFEF])+(\.([a-z]|\d|[!#\$%&'\*\+\-\/=\?\^_`{\|}~]|[\u00A0-\uD7FF\uF900-\uFDCF\uFDF0-\uFFEF])+)*)|((\x22)((((\x20|\x09)*(\x0d\x0a))?(\x20|\x09)+)?(([\x01-\x08\x0b\x0c\x0e-\x1f\x7f]|\x21|[\x23-\x5b]|[\x5d-\x7e]|[\u00A0-\uD7FF\uF900-\uFDCF\uFDF0-\uFFEF])|(\\([\x01-\x09\x0b\x0c\x0d-\x7f]|[\u00A0-\uD7FF\uF900-\uFDCF\uFDF0-\uFFEF]))))*(((\x20|\x09)*(\x0d\x0a))?(\x20|\x09)+)?(\x22)))@((([a-z]|\d|[\u00A0-\uD7FF\uF900-\uFDCF\uFDF0-\uFFEF])|(([a-z]|\d|[\u00A0-\uD7FF\uF900-\uFDCF\uFDF0-\uFFEF])([a-z]|\d|-|\.|_|~|[\u00A0-\uD7FF\uF900-\uFDCF\uFDF0-\uFFEF])*([a-z]|\d|[\u00A0-\uD7FF\uF900-\uFDCF\uFDF0-\uFFEF])))\.)+(([a-z]|[\u00A0-\uD7FF\uF900-\uFDCF\uFDF0-\uFFEF])|(([a-z]|[\u00A0-\uD7FF\uF900-\uFDCF\uFDF0-\uFFEF])([a-z]|\d|-|\.|_|~|[\u00A0-\uD7FF\uF900-\uFDCF\uFDF0-\uFFEF])*([a-z]|[\u00A0-\uD7FF\uF900-\uFDCF\uFDF0-\uFFEF])))$/.test(a)
}
$(function() {
    "/register" != location.pathname ? ($("a[href='/register']").click(function(a) {
        a.preventDefault();
        $("#qick_reg_overlay").fadeIn()
    }), $("#qick_reg_overlay, .modal_close").click(function() {
        $("#qick_reg_overlay").fadeOut()
    }), $("#qick_reg input[name='reset']").click(function() {
        $("#reg_tip").text("You must fill out the registration information.");
        $("#qick_reg dd").removeClass("error");
        $("#qick_reg .pwd_img").hide()
    }), $("#username_reg").on("blur",
        function() {
            "" != $("#username_reg").val() ? ($("#username_reg").parent().removeClass("error"), 3 > $("#username_reg").val().length ? ($("#name_reg .reg_er.kytu").show(), $("#name_reg .reg_er.loi, #name_reg .reg_ok").hide()) : $.ajax({
                type: "GET",
                url: "/search?mode=searchuser&fieldname=username",
                data: {
                    search_username: $("#username_reg").val(),
                    time: timestamp()
                },
                success: function(a) {
                    $("#name_reg div").hide();
                    $(a).find("#username_list").val() == $("#username_reg").val() ?
                        $("#name_reg .reg_er.loi").show() : $("#name_reg .reg_ok").show()
                }
            })) : $("#name_reg div").hide()
        }), $("#email").on("blur", function() {
        "" != $("#email").val() ? ($("#email").parent().removeClass("error"), isEmail($("#email").val()) ? $("#email_reg .reg_er").hide().next().show() : $("#email_reg .reg_er").show().next().hide()) : $("#email_reg div").hide()
    }), $("#password_confirm").on("input", function() {
        conpass()
    }), $("#password_reg, #username_reg").on("input",
        function() {
            if ("" != $("#password_reg").val())
                if ($("#password_reg").parent().removeClass("error"), 3 > $("#password_reg").val().length) $("#cont_pwd div").hide(), $("#cont_pwd .reg_er.kytu").show();
                else if ($("#cont_pwd .reg_er.kytu").hide(), $("#password_reg").val() == $("#username_reg").val()) $("#cont_pwd div").hide(), $("#cont_pwd .reg_er.trung").show();
            else switch ($("#cont_pwd .reg_er.trung").hide(), passwordStrength($("#password_reg").val(), $("#username_reg").val())) {
                case "bad":
                    $("#pwd_middle,#pwd_good").hide();
                    $("#pwd_bad").show();
                    break;
                case "good":
                    $("#pwd_good,#pwd_bad").hide();
                    $("#pwd_middle").show();
                    break;
                case "strong":
                    $("#pwd_middle,#pwd_bad").hide(), $("#pwd_good").show()
            } else $("#cont_pwd div, #pass_co div").hide(), $("#password_confirm").val("");
            "" != $("#password_confirm").val() && conpass()
        })) : $("#qick_reg_overlay").remove()
});

3. Add to CSS
ACP >> Display >> Pictures and Colors >> Colors >> CSS Stylesheet


Code:
/* Quick register by Zzbaivong - devs.forumvi.com */
#qick_reg_overlay{background:#000;position:fixed;left:0;top:0;width:100%;height:100%;display:none;opacity:0.8}
#qick_reg, #qick_reg *{box-sizing:border-box;-o-box-sizing:border-box;-webkit-box-sizing:border-box;-moz-box-sizing:border-box}
#qick_reg{background-color:#FFF;border:1px solid rgba(0,0,0,0.333);box-shadow:0 4px 16px rgba(0,0,0,0.2);color:#000;outline:0 none;position:fixed;width:500px;display:none;left:50%;top:50%;margin-left:-250px;margin-top:-200px;padding:40px}
#qick_reg input{width:100%}
#qick_reg fieldset.frm-set dl dd,#qick_reg fieldset.frm-set dl dt{padding:0}
#qick_reg fieldset.frm-set dl dt{width:13em}
#qick_reg fieldset.frm-set dl dd{margin-left:14em}
#qick_reg #cont_pwd, #qick_reg .check_reg{float:none;height:24px;width: 100%;padding:2px 0!important}
#pwd_bad, .reg_er{background: url(http://i15.servimg.com/u/f15/16/58/89/73/001_3010.png) no-repeat scroll left center/16px 16px transparent;color:red}
#pwd_middle, .reg_wa{background:url(http://i15.servimg.com/u/f15/16/58/89/73/alert_10.png) no-repeat scroll left center/16px 16px transparent;color:blue}
#pwd_good, .reg_ok{background:url(http://i15.servimg.com/u/f15/16/58/89/73/001_0610.png) no-repeat scroll left center/16px 16px transparent;color:green}
#qick_reg .pwd_img{float:left;height:24px;line-height:24px;text-align:left;width: 100%;padding: 0 0 0 20px;}
#reg_tip{background-color:#FCF8E3;color:#C09853;border-color:#FBEED5;border:1px solid;padding:5px 7px}
#qick_reg form{margin-top:20px}
#reg_loder{background:url(http://i15.servimg.com/u/f15/16/58/89/73/ajax-l11.gif) no-repeat scroll center 130px rgba(255, 255, 255, 0.65);color:#086CC5;display:none;font-family:Comic Sans MS;font-weight:700;height:100%;left:0;line-height:350px;position:absolute;text-align:center;top:0;width:100%}
.modal_close{background:url(http://i40.servimg.com/u/f40/17/70/81/78/close-10.png) repeat scroll 0 0 transparent;content:"";height:11px;position:absolute;right:17px;top:17px;width:11px}
.error input{border:1px solid #F5A7A7;background-color:#F2DEDE}
#qick_reg .button2{background:#055fff;border:1px solid #DDD;color:#FFF;padding:7px 15px}
#qick_reg .button2:hover{background:#666;cursor:pointer}
#qick_reg .button2[name="reset"]{background:url(http://i15.servimg.com/u/f15/16/58/89/73/reload10.png) no-repeat center scroll green;text-indent:-9999px}

it is supported by google translate :v
  Bài viết hay nhất8
Mình muốn hỏi mình có một trang portal bằng blogspot ([You must be registered and logged in to see this link.] và forum của mình là (forum.vietaf.com), liệu mình có thể sử dụng TUT này tại trang blogspot để đăng ký thành viên cho diễn đàn không?
  Bài viết hay nhất9
[You must be registered and logged in to see this link.]
Mr.Winni wrote:Mình muốn hỏi mình có một trang portal bằng blogspot ([You must be registered and logged in to see this link.] và forum của mình là (forum.vietaf.com), liệu mình có thể sử dụng TUT này tại trang blogspot để đăng ký thành viên cho diễn đàn không?

Không nhé.
  Bài viết hay nhất10
[You must be registered and logged in to see this link.]
Mr.Winni wrote:Mình muốn hỏi mình có một trang portal bằng blogspot ([You must be registered and logged in to see this link.] và forum của mình là (forum.vietaf.com), liệu mình có thể sử dụng TUT này tại trang blogspot để đăng ký thành viên cho diễn đàn không?


Bạn có thể tạo 1 Trang html sử dung header và footer. Rồi dùng code nay. Sau khi xong có thể nhúng trang html vừa tạo vào blogspot.
  Bài viết hay nhất11
Theo code JS trên thì khi click vào link: "/register" thì hiện hộp thoại đăng ký nhanh, vậy sao forum mình vẫn bị chuyển về kiểu đăng ký thường nhỉ, ban đầu mình sợ do lỗi id với class nên mình đổi hết id về class nhưng vẫn không được :(
[You must be registered and logged in to see this link.] : Mình có làm thử nhưng cái trang HTML vẫn trống trơn
  Bài viết hay nhất12
phải xài punbb thật là tiếc quá. mình thuộc phbb2
  Bài viết hay nhất13
hi, please help, which means .indexOf ("ên truy cập"))
  Bài viết hay nhất14
[You must be registered and logged in to see this image.]
The author of this message was banned from the forum - See the message
  Bài viết hay nhất16
thanks!!
  Bài viết hay nhất17
*xin phép đào mộ*
Của mình nó bị như thế này là sao bạn
[You must be registered and logged in to see this image.]
  Bài viết hay nhất18
[You must be registered and logged in to see this link.]
KTV2 wrote:*xin phép đào mộ*
Của mình nó bị như thế này là sao bạn
[You must be registered and logged in to see this image.]

Lúc mới add mình cũng vậy... mò mãi
bạn thay code javascript bằng cái này là được
demo: [You must be registered and logged in to see this link.]
Code:

/* Quick register by Zzbaivong - devs.forumvi.com */
var shortPass = "bad",
    badPass = "bad",
    goodPass = "good",
    strongPass = "strong";

function passwordStrength(a, b) {
    score = 0;
    if ("" == a) return null;
    if (4 > a.length) return shortPass;
    if (void 0 != b && a.toLowerCase() == b.toLowerCase()) return badPass;
    score += 4 * a.length;
    score += 1 * (checkRepetition(1, a).length - a.length);
    score += 1 * (checkRepetition(2, a).length - a.length);
    score += 1 * (checkRepetition(3, a).length - a.length);
    score += 1 * (checkRepetition(4, a).length - a.length);
    a.match(/(.*[0-9].*[0-9].*[0-9])/) && (score += 5);
    a.match(/(.*[!,@,#,$,%,^,&,*,?,_,~].*[!,@,#,$,%,^,&,*,?,_,~])/) && (score += 5);
    a.match(/([a-z].*[A-Z])|([A-Z].*[a-z])/) &&
        (score += 10);
    a.match(/([a-zA-Z])/) && a.match(/([0-9])/) && (score += 15);
    a.match(/([!,@,#,$,%,^,&,*,?,_,~])/) && a.match(/([0-9])/) && (score += 15);
    a.match(/([!,@,#,$,%,^,&,*,?,_,~])/) && a.match(/([a-zA-Z])/) && (score += 15);
    if (a.match(/^\w+$/) || a.match(/^\d+$/)) score -= 10;
    0 > score && (score = 0);
    100 < score && (score = 100);
    return 34 > score ? badPass : 68 > score ? goodPass : strongPass
}

function checkRepetition(a, b) {
    res = "";
    for (i = 0; i < b.length; i++) {
        repeated = !0;
        for (j = 0; j < a && j + i + a < b.length; j++) repeated = repeated && b.charAt(j + i) == b.charAt(j + i + a);
        j < a && (repeated = !1);
        repeated ? (i += a - 1, repeated = !1) : res += b.charAt(i)
    }
    return res
}

function submit_reg() {
    $("#reg_tip").text("Đang kiểm tra dữ liệu...");
    $("#qick_reg .reg_er").each(function() {
        "block" == $(this).css("display") && $(this).parent().parent().addClass("error")
    });
    $("#qick_reg input").each(function() {
        "" == $(this).val() && $(this).parent().addClass("error")
    });
    $("#qick_reg .error").length ? $("#reg_tip").text("Lỗi thông tin đăng ký.") : ($("#reg_loder").show(), $.ajax({
        type: "POST",
        url: "/register?agreed=true&step=2",
        data: {
            username: $("#username_reg").val(),
            email: $("#email").val(),
            "profile_field_3_-10": $("#profile_field_3_-10").val(),
            password: $("#password_reg").val(),
            submit: "Save"
        },
        success: function(a) {
            if ($(a).find("p.message").length) $("#reg_tip").text("Quản trị viên đã giới hạn số lần tạo tài khoản hôm nay."), $("#reg_loder").fadeOut(500), $("#ucp").hide();
            else if ($("#reg_tip").text("Đang kiểm tra tài khoản, mật khẩu..."),
                $(a).find("#form_confirm").length) $("#qick_reg .frm-buttons input[name='confirm_pass'], #qick_reg .frm-buttons input[name='auth[]']").remove(), $(a).find("input[name='confirm_pass'], input[name='auth[]']").prependTo("#qick_reg .frm-buttons"), $("#reg_tip").text("Đang kiểm tra E-mail..."), $.ajax({
                type: "POST",
                url: "/register?agreed=true&step=2",
                data: {
                    password_confirm: $("#password_confirm").val(),
                    "auth[]": $("#qick_reg input[name='auth[]']:first").val(),
                    username: $("#username_reg").val(),
                    email: $("#email").val(),
                    "profile_field_3_-10": $("#profile_field_3_-10").val(),
                    password: $("#password_reg").val(),
                    confirm_pass: $("#qick_reg input[name='confirm_pass']").val(),
                    submit: "Save"
                },
                success: function(a) {
                    if ($(a).find("p.message a").length) $("#reg_tip").text("Đăng ký thành công."), $.ajax({
                        type: "POST",
                        url: "/login",
                        data: {
                            username: $("#username_reg").val(),
                            password: $("#password_reg").val(),
                            login: "true"
                        },
                        success: function() {
                            window.location.reload()
                        }
                    });
                    else if (-1 != $(a).find("p.center:first span").text().indexOf("e-mail address") || -1 != $(a).find("p.center:first span").text().indexOf("địa chỉ email")) $("#reg_tip").text("Địa chỉ E-mail không hợp lệ hoặc đã được sử dụng."), $("#reg_loder").fadeOut(500), $("#email").parent().addClass("error"), $("#email_reg .reg_er").show().next().hide()
                }
            });
            else if (-1 != $(a).find("#main-content p.center:first span").text().indexOf("username has") ||
                -1 != $(a).find("p.center:first span").text().indexOf("ên truy cập")) $("#reg_tip").text("Tài khoản đã được sử dụng hoặc bị cấm."), $("#reg_loder").fadeOut(500), $("#username_reg").parent().addClass("error"), $("#name_reg div").hide(), $("#name_reg .reg_er.loi").show();
            else if (0 == $(a).find("p.center:first span").text().indexOf("Your password") || 0 == $(a).find("p.center:first span").text().indexOf("Mật khẩu")) $("#reg_tip").text("Mật khẩu phải từ 6 - 32 ký tự và không được trùng tài khoản."),
                $("#reg_loder").fadeOut(500), $("#password_reg, #password_confirm").val("").parent().addClass("error"), $("#cont_pwd div, #pass_co div").hide()
        }
    }))
}

function conpass() {
    "" != $("#password_confirm").val() ? ($("#password_confirm").parent().removeClass("error"), $("#password_reg").val() != $("#password_confirm").val() ? $("#pass_co .reg_er").show().next().hide() : $("#pass_co .reg_er").hide().next().show()) : $("#pass_co div").hide()
}

function isEmail(a) {
    return /^((([a-z]|\d|[!#\$%&'\*\+\-\/=\?\^_`{\|}~]|[\u00A0-\uD7FF\uF900-\uFDCF\uFDF0-\uFFEF])+(\.([a-z]|\d|[!#\$%&'\*\+\-\/=\?\^_`{\|}~]|[\u00A0-\uD7FF\uF900-\uFDCF\uFDF0-\uFFEF])+)*)|((\x22)((((\x20|\x09)*(\x0d\x0a))?(\x20|\x09)+)?(([\x01-\x08\x0b\x0c\x0e-\x1f\x7f]|\x21|[\x23-\x5b]|[\x5d-\x7e]|[\u00A0-\uD7FF\uF900-\uFDCF\uFDF0-\uFFEF])|(\\([\x01-\x09\x0b\x0c\x0d-\x7f]|[\u00A0-\uD7FF\uF900-\uFDCF\uFDF0-\uFFEF]))))*(((\x20|\x09)*(\x0d\x0a))?(\x20|\x09)+)?(\x22)))@((([a-z]|\d|[\u00A0-\uD7FF\uF900-\uFDCF\uFDF0-\uFFEF])|(([a-z]|\d|[\u00A0-\uD7FF\uF900-\uFDCF\uFDF0-\uFFEF])([a-z]|\d|-|\.|_|~|[\u00A0-\uD7FF\uF900-\uFDCF\uFDF0-\uFFEF])*([a-z]|\d|[\u00A0-\uD7FF\uF900-\uFDCF\uFDF0-\uFFEF])))\.)+(([a-z]|[\u00A0-\uD7FF\uF900-\uFDCF\uFDF0-\uFFEF])|(([a-z]|[\u00A0-\uD7FF\uF900-\uFDCF\uFDF0-\uFFEF])([a-z]|\d|-|\.|_|~|[\u00A0-\uD7FF\uF900-\uFDCF\uFDF0-\uFFEF])*([a-z]|[\u00A0-\uD7FF\uF900-\uFDCF\uFDF0-\uFFEF])))$/.test(a)
}
$(function() {
    "/register" != location.pathname ? ($("a[href='/register']").click(function(a) {
        a.preventDefault();
        $("#qick_reg").fadeIn();
        $("#qick_reg_overlay").fadeIn()
    }), $("#qick_reg_overlay, .modal_close").click(function() {
        $("#qick_reg_overlay, #qick_reg").fadeOut()
    }), $("#qick_reg input[name='reset']").click(function() {
        $("#reg_tip").text("Bạn phải điền đầy đủ thông tin đăng ký.");
        $("#qick_reg dd").removeClass("error");
        $("#qick_reg .pwd_img").hide()
    }), $("#username_reg").on("blur",
        function() {
            "" != $("#username_reg").val() ? ($("#username_reg").parent().removeClass("error"), 3 > $("#username_reg").val().length ? ($("#name_reg .reg_er.kytu").show(), $("#name_reg .reg_er.loi, #name_reg .reg_ok").hide()) : $.ajax({
                type: "GET",
                url: "/search?mode=searchuser&fieldname=username",
                data: {
                    search_username: $("#username_reg").val(),
                    time: timestamp()
                },
                success: function(a) {
                    $("#name_reg div").hide();
                    $(a).find("#username_list").val() == $("#username_reg").val() ?
                        $("#name_reg .reg_er.loi").show() : $("#name_reg .reg_ok").show()
                }
            })) : $("#name_reg div").hide()
        }), $("#email").on("blur", function() {
        "" != $("#email").val() ? ($("#email").parent().removeClass("error"), isEmail($("#email").val()) ? $("#email_reg .reg_er").hide().next().show() : $("#email_reg .reg_er").show().next().hide()) : $("#email_reg div").hide()
    }), $("#password_confirm").on("input", function() {
        conpass()
    }), $("#password_reg, #username_reg").on("input",
        function() {
            if ("" != $("#password_reg").val())
                if ($("#password_reg").parent().removeClass("error"), 3 > $("#password_reg").val().length) $("#cont_pwd div").hide(), $("#cont_pwd .reg_er.kytu").show();
                else if ($("#cont_pwd .reg_er.kytu").hide(), $("#password_reg").val() == $("#username_reg").val()) $("#cont_pwd div").hide(), $("#cont_pwd .reg_er.trung").show();
            else switch ($("#cont_pwd .reg_er.trung").hide(), passwordStrength($("#password_reg").val(), $("#username_reg").val())) {
                case "bad":
                    $("#pwd_middle,#pwd_good").hide();
                    $("#pwd_bad").show();
                    break;
                case "good":
                    $("#pwd_good,#pwd_bad").hide();
                    $("#pwd_middle").show();
                    break;
                case "strong":
                    $("#pwd_middle,#pwd_bad").hide(), $("#pwd_good").show()
            } else $("#cont_pwd div, #pass_co div").hide(), $("#password_confirm").val("");
            "" != $("#password_confirm").val() && conpass()
        })) : $("#qick_reg_overlay").remove()
});
  Bài viết hay nhất19
vẫn không được bạn à
  Bài viết hay nhất20
sao forum của em làm các bước y như thế mà cuối cùng đăng kí vẫn là giao diện đăng kí cũ, demo đây ạ : [You must be registered and logged in to see this link.]
  Bài viết hay nhất21
Thay lại script xem.
  Bài viết hay nhất22
vẫn như thế anh ạ T_T, thay bằng js như bạn ở trên nói cũng ko đc
  Bài viết hay nhất23
You cannot reply to topics in this forum