Cách đếm số phần tử con trong phần tử mẹ xác định bằng js

  Bài viết hay nhất1
Mấy bác cho em biết cách đếm số phần tử con trong phần tử mẹ xác định bằng javascript với, em nghĩ nát đầu mà không có giải pháp???
  Bài viết hay nhất2
https://www.w3schools.com/jsref/prop_node_childnodes.asp
You cannot reply to topics in this forum