[Userscript] Sửa tiền tố cho bài viết

  Bài viết hay nhất1
Userscript này dùng cho Mod của diễn đàn, giúp sửa tiền tố cho bài viết trong Thùng rác ở Devs forumvi.

Devs forumvi, mình thiết lập tiền tố riêng cho từng mục, trong đó tiền tố [Thùng rác] có tác dụng là kéo những bài đó xuống cuối bảng thống kê bài mới.
Khi quăng bài vào Thùng rác thì nó vẫn còn nguyên tiền tố chuyên mục cũ, vì vậy phải sửa nó về tiền tố [Thùng rác], userscript này là để giúp Mod làm việc đó nhẹ nhàng hơn.

Nếu diễn đàn khác có nhu cầu tương tự, cần dùng thì sửa Selector và liên kết ở @include cho phù hợp.


Cài đặt


https://openuserjs.org/scripts/baivong/S%E1%BB%ADa_ti%E1%BB%81n_t%E1%BB%91_cho_b%C3%A0i_vi%E1%BA%BFt
https://github.com/baivong/Userscript/blob/master/Forumotion/editPrefix.user.js

Mã nguồn


Code:
// ==UserScript==
// @name        Sửa tiền tố cho bài viết
// @namespace  zzbaivong
// @description Nhấn [Sửa tiền tố] ở những bài chưa đổi tiền tố trong Thùng rác
// @include    http://devs.forumvi.com/f24-*
// @include    http://devs.forumvi.com/f24p*
// @version    1.0.1
// @grant      none
// ==/UserScript==

$(function () {
    $('.prefix').show();
    $('.stat4r a[href^=\'/t\']a[href*=\'#\']').attr('href', function () {
        return '/post?p=' + this.href.split('#') [1] + '&mode=editpost'
    }).text('[ Sửa tiền tố ]').css('float', 'right').click(function (d) {
        d.preventDefault();
        var b = this;
        $.post(b.href, function (a) {
            a = $(a);
            var c = '[' + $('.nav[href^=\'/f\']:last').text() + '] ' + $.trim(a.find('#modif_topic_title').val().replace(/\[([^\[\]])+\]/g, ''));
            $.post(b.href, {
                subject: c,
                modif_topic_title: c,
                message: a.find('#text_editor_textarea').val(),
                post: 'Send'
            }, function (a) {
                $(b).closest('tr').fadeOut(300)
            });
        })
    })
});


Zzbaivong (devs.forumvi.com)
Tags: #google-chrome #firefox #userscript #prefix
  Bài viết hay nhất2
add cái js trên đc k anh, file anh share mở ko đc
  Bài viết hay nhất3
Được chứ, để mã nguồn phòng trường hợp đấy mà :v
  Bài viết hay nhất4
Add vô thì hoạt động nhưng em sửa ở @include thành link liên kết đến Thùng rác của forum em rồi mà nó hiện toàn forum @@
Thêm vấn đề nữa là khi add js trên vô thì tiền tố trước tên topic hiện tràn forum luôn, e nhớ trước đó nó ẩn đi mà
  Bài viết hay nhất5
@boom: Đây là UserScript, không phải là JavaScrip hay JQuery ứng dụng cho forum nên không phải là dùng để add vào JavaScript trong APC.
Xem thêm : http://en.wikipedia.org/wiki/Greasemonkey
  Bài viết hay nhất6
Đã mần được

[Userscript] Sửa tiền tố cho bài viết NDYO2jt
  Bài viết hay nhất7
You cannot reply to topics in this forum