[Hỏi đáp] Cách viết hàm trong jQuery

  Bài viết hay nhất1
Hỏi: Cho đệ hỏi. Trong JQuery thấy có hàm được mở đầu bằng $(function(){ và kết thúc bằng });
Nhưng đôi khi đệ thấy mấy code viết không dùng hàm mở đầu này.
Vd:
https://devs.forumvi.com/t62-hoi-dap-profile-preview-on-mouseover#329 <~~ Không mở hàm function.
https://devs.forumvi.com/t48-hoi-dap-dong-status-nhu-devs#221 <~~ mở bằng hàm CDATA.
Vậy là sao ạ -_-

Đáp: https://devs.forumvi.com/t211-hoi-dap-ham-jquery?showpost=p1269
  Bài viết hay nhất2
Code:
$(function(){ ... });
... là viết tắt của
Code:
$(document).ready(function(){ ... });
Code trong đó sẽ chạy khi tài liệu đã sẵn sàng tức là khi đối tượng mình đang áp dụng jQuery xuất hiện, bất kể đặt trước hay sau đối tượng.
Trường hợp javascript đặt sau đối tượng thì chắc chắn là đối tượng đó đã xuất hiện rồi nên không cần hàm .ready() nữa.

Code:
//<![CDATA[ ... //]]>
... không phải là một hàm, nó là chú thích trong javascript để đánh dấu rằng đoạn code này sẽ sinh ra HTML hoặc thay đổi HTML của trang. Lúc nhớ thì mình viết, lúc quên không ghi cũng chẳng sao.
  Bài viết hay nhất3
Vậy còn tag đóng: }); có hàm đóng bằng }) là sao ạ ' '~
  Bài viết hay nhất4
}); khi tiếp theo có thêm một đoạn nữa
}) là cái cuối cùng rồi.
VD: $(function(){Something Vui Vẻ}); hay $(function(){Úm xì bùa}) mà đăng sau không có gì hay có </script> thì đều như nhau cả (trừ cái đoạn vui vẻ và xì bùa)
Còn Jq1 nối tiếp Jq2 thì bắt buộc cái đầu phải có thêm ;

Giống như css đó, cái cuối cùng đâu cần thêm ; đâu :v

Chắc thế
  Bài viết hay nhất5
You cannot reply to topics in this forum