[zEditor] Changelog

  Bài viết hay nhất1

Phiên bản 1.3


CHÍNH:

 • Thêm hiệu ứng đóng thanh công cụ khi sử dụng preview
 • Giao diện mới
 • Thêm bbcode [tag]
 • BBcode [tag] hoạt động khi sử dụng chức năng preview
 • Bỏ hỗ trợ nút multi
 • quote vì không cần thiết

PHỤ:

 • Thêm hỗ trợ language cho chức năng tag
 • Thêm một object mới tên lang
 • Bỏ variable reply_text, edit_text, quote_text, preview_text, reply_button, và loading_text
 • Nút Preview sẽ chuyển thành Close và thanh toolbar sẽ thu nhỏ khi chức năng preview đang được sử dụng


Phiên bản 1.3.1 • Sửa css và js cho phù hợp với chrome
 • Thêm hàm mới zeditor.preview_close
 • Sửa lỗi không tự động hiện bài mới trên forum tiếng việt


Phiên bản 1.3.2


 • Sửa lỗi nút chọn màu chỉ hoạt động cho 1 vài người dùng


Phiên bản 1.4


CHÍNH:

 • Sửa chức năng edit không hoạt động trên 1 vài forum
 • Thêm chức năng upload
 • Thêm chức năng advanced

PHỤ:

 • Nâng cấp hàm zeditor.popup
 • Thêm hàm zeditor.advance

Phiên bản 1.5


CHÍNH:

 • Thêm hex và RGB vào color picker
 • Thêm chức năng quote có link

PHỤ:

 • Hàm zeditor.color đượcc sửa thành zeditor.hideColor
 • Hàm zeditor.load được sửa thành zeditor.edit và zeditor.quote
 • Thêm hàm zeditor.convertHex, zeditor.convertRHB, zeditor.submitColor, và zeditor.createColor
 • Sửa lỗi hiện thêm 1 reply button khi gửi bài trong chế độ edit
 • Sửa lỗi zeditor.close_prieview không hoạt động và được sửa thành zeditor.closePreview
 • Sửa lỗi cursor không nằm trong textarea khi sử dụng popups

Phiên bản 1.6


CHÍNH:

 • Thêm chức năng gửi pm
 • Bài mới gửi và chỉnh sửa bài sẽ hiện custom bbcode
 • Thêm hiệu ứng smooth scroll khi gửi bài
 • Thêm button ?

PHỤ:

 • Chức năng tag sẽ báo lỗi khi không tìm thấy user
 • Đưa tất cả variable vào hàm zeditor
 • Xoá 1 vài variable không sử dụng
 • Sửa 1 vài chỗ về giao diện
 • Thêm hàm zeditor.copyright, zeditor.pm, và zeditor.post_pm

Phiên bản 1.6.1 • Sửa lỗi không hiện button reply và pm cho bài mới
 • Thêm hiệu ứng slideup khi mở editor

Phiên bản 1.6.2 • Sửa lỗi zeditor hiện ở trên đầu trang cho phpBB3 và Invision
 • Sửa lỗi button nằm đè lên nhau cho phpBB3 và Invision
 • Sửa lỗi textarea to hơn bình thường với một số trang
  Bài viết hay nhất2
Version 1.3


MAJOR:

 • Added slide effect for toolbar
 • New layout
 • Added [tag] bbcode
 • [tag] bbcode works in preview mode
 • No longer support multi-quote

MINOR:

 • Added lang object
 • Added language support for [tag] bbcode
 • Removed reply_text, edit_text, quote_text, preview_text, reply_button, and loading_text variable
 • Preview button now will turn into Close button when used


Version 1.3.1 • Fixed css and js for chrome users
 • Added zeditor.preview_close function
 • Fixed new posts not showing after posting on vietnamese forums


Version 1.3.2


 • Fixed color picker not working for some users


Version 1.4


MAJOR:

 • Fixed editing only working on some forums
 • Added upload feature
 • Users can now go to the advanced editor

MINOR:

 • Updated zeditor.popup function
 • Added zeditor.advance function

Version 1.5


MAJOR:

 • Added Hex and RGB to color picker
 • Added new quote system

MINOR:

 • Renamed zeditor.color function to zeditor.hideColor function
 • Changed zeditor.load function to zeditor.edit and zeditor.quote function
 • Added zeditor.convertHex, zeditor.convertRHB, zeditor.submitColor, and zeditor.createColor function
 • Fixed an extra reply button showing after sending an edited post
 • Fixed zeditor.close_prieview function not show and renamed to zeditor.closePreview
 • Fixed cursor not staying in the textarea while using popups

Version 1.6


MAJOR:

 • Added sending pm feature
 • New posts and edited posts are now showing custom bbcodes correctly
 • Added smooth scroll effect after posting
 • Added ? button

MINOR:

 • Tagging feature will now display the error message if it cannot find the user
 • Moved all variables to zeditor function
 • Removed some untouched variables
 • Fixed some little details on the layout
 • Added zeditor.copyright, zeditor.pm, and zeditor.post_pm function

Version 1.6.1 • Fixed Reply and Pm button not showing on the new post
 • Added slideup effect to editor

Version 1.6.2 • Fixed editor showing on the top of the page on phpBB3 and Invision
 • Fixed buttons laying on top of each other on phpBB3 and Invision
 • Fixed textarea being bigger than usual on some forums
You cannot reply to topics in this forum