[Hỏi đáp] Mất sô thống kê Chủ đề Bài viết Thành viên

  Bài viết hay nhất1
Chỉ mình khắc phục lỗi mất số
Chủ đề
Bài viết
Thành viên
Demo http://hoaphuong.forumvi.com/
  Bài viết hay nhất2
Bạn có thể tham khảo tại đây https://devs.forumvi.com/popup_help.forum?l=miscvars&i=site_desc
  Bài viết hay nhất3
Chưa hiểu lắm!
  Bài viết hay nhất4
Đặt code này trong templates chứa đoạn bị mất số (chỉ lấy code trong {})
Code:
{FORUMCOUNTOPIC} : 1467 (Tổng số chủ đề)
{FORUMCOUNTPOST} : 9994 (Tổng số bài gửi)
{FORUMCOUNTUSER} : 677 (Tổng số thành viên)
  Bài viết hay nhất5
Không hiểu thì ném index_body lên đây bạn [Hỏi đáp] Mất sô thống kê Chủ đề Bài viết Thành viên 1f602
  Bài viết hay nhất6
Spoiler:
  Bài viết hay nhất7
Chưa ai giúp mình ah
  Bài viết hay nhất8
quăng code này cuối index_body
Code:
<script type="text/javascript">function treatvar(nom){var trouve=xhr.responseText.replace(RegExp("^.+<li style=\"margin-bottom:5px;direction:ltr;text-align:left;\"><strong>{"+nom+"}<\\/strong>&nbsp;:&nbsp;(.*?)&nbsp;<span style='direction:ltr'>\\(.*?\\)<\\/span><br \\/><\\/li>.+$"),'$1');if(xhr.responseText==trouve)return;var children=document.getElementsByTagName('*')||document.all;var v=new Array();var i=-1;while(++i<children.length){var child=children[i];var classNames=child.className.split(' ');for(var j=0;j<classNames.length;j++){if(classNames[j]==nom){v.push(child);break}}}i=-1;while(++i!=v.length)if(v[i].tagName=='INPUT'||v[i].tagName=='TEXTAREA')v[i].value+=trouve;else v[i].innerHTML+=trouve};if(window.ActiveXObject){var xhr=new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP")}else if(window.XMLHttpRequest){var xhr=new XMLHttpRequest()}if(xhr!=null){xhr.onreadystatechange=function(){if(xhr.readyState==4){treatvar('FORUMURL');treatvar('FORUMURLINK');treatvar('FORUMNAME');treatvar('FORUMNAMELINK');treatvar('FORUMDESC');treatvar('FORUMBIRTHDAY');treatvar('FORUMAGE');treatvar('FORUMCOUNTFORUM');treatvar('FORUMCOUNTOPIC');treatvar('FORUMCOUNTPOST');treatvar('FORUMCOUNTUSER');treatvar('FORUMONLINEUSER');treatvar('FORUMONLINEDATE');treatvar('FORUMLASTUSER');treatvar('FORUMLASTUSERLINK');treatvar('USERNAME');treatvar('USERLINK');treatvar('USERBIRTHDAY');treatvar('USERAGE');treatvar('USERREGDATE');treatvar('USERLASTVISIT');treatvar('USERCOUNTPOST')}};xhr.open("GET","/popup_help.forum?l=miscvars",true);xhr.send(null)}</script>
  Bài viết hay nhất9

nguoidaukho_qn wrote:quăng code này cuối index_body
Code:
<script type="text/javascript">function treatvar(nom){var trouve=xhr.responseText.replace(RegExp("^.+<li style="margin-bottom:5px;direction:ltr;text-align:left;"><strong>{"+nom+"}<\\/strong>&nbsp;:&nbsp;(.*?)&nbsp;<span style='direction:ltr'>\\(.*?\\)<\\/span><br \\/><\\/li>.+$"),'$1');if(xhr.responseText==trouve)return;var children=document.getElementsByTagName('*')||document.all;var v=new Array();var i=-1;while(++i<children.length){var child=children[i];var classNames=child.className.split(' ');for(var j=0;j<classNames.length;j++){if(classNames[j]==nom){v.push(child);break}}}i=-1;while(++i!=v.length)if(v[i].tagName=='INPUT'||v[i].tagName=='TEXTAREA')v[i].value+=trouve;else v[i].innerHTML+=trouve};if(window.ActiveXObject){var xhr=new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP")}else if(window.XMLHttpRequest){var xhr=new XMLHttpRequest()}if(xhr!=null){xhr.onreadystatechange=function(){if(xhr.readyState==4){treatvar('FORUMURL');treatvar('FORUMURLINK');treatvar('FORUMNAME');treatvar('FORUMNAMELINK');treatvar('FORUMDESC');treatvar('FORUMBIRTHDAY');treatvar('FORUMAGE');treatvar('FORUMCOUNTFORUM');treatvar('FORUMCOUNTOPIC');treatvar('FORUMCOUNTPOST');treatvar('FORUMCOUNTUSER');treatvar('FORUMONLINEUSER');treatvar('FORUMONLINEDATE');treatvar('FORUMLASTUSER');treatvar('FORUMLASTUSERLINK');treatvar('USERNAME');treatvar('USERLINK');treatvar('USERBIRTHDAY');treatvar('USERAGE');treatvar('USERREGDATE');treatvar('USERLASTVISIT');treatvar('USERCOUNTPOST')}};xhr.open("GET","/popup_help.forum?l=miscvars",true);xhr.send(null)}</script>
Vẫn mất số bạn ơi
  Bài viết hay nhất10
đoạn code mình vẫn đang xài nhé , bạn xem lại đi
  Bài viết hay nhất11
Không biết bị gì nữa
  Bài viết hay nhất12
tham khảo thêm tại đây
Code:
http://gameland.forumvi.com/popup_help.forum?l=miscvars
  Bài viết hay nhất13

nguoidaukho_qn wrote:tham khảo thêm tại đây

Code:
http://gameland.forumvi.com/popup_help.forum?l=miscvars

Có thể nó bị code index_body vì khi mình thử gỡ code thì nó hiện số lên.
  Bài viết hay nhất14
vậy cuối cùng nó được chưa , nếu được rồi Close Topic hay sao ? !!!
  Bài viết hay nhất15
tóm lại chưa dc
  Bài viết hay nhất16
Cuối cùng đã tự làm được rồi.
  Bài viết hay nhất17
You cannot reply to topics in this forum