[Đóng góp] Thêm Emoji Twitter vào khung soạn thảo

  Bài viết hay nhất1

Thêm Emoji Twitter vào khung soạn thảo

TUTs này sẽ hướng dẫn các bạn thêm biểu tượng cảm xúc của Twitter vào khung soạn thảo trên diễn đàn Forumotion, bạn có thể sử dụng chúng trong thư, PMs, vv.. :D

Demo


[Đóng góp] Thêm Emoji Twitter vào khung soạn thảo Captu111

XEM DEMO ONL

Hướng dẫn

Bước 1

ACP - Modules - HTML & Javascript - Javascript codes management - Create a new javascript
Title : Twemoji
Placement : In all the pages
Code:
(function() {
  var config = {
    button_title : 'Emojis',
    auto_close : false,
    async_load : true,
  
    emoji_size : 16, // 16, 36, or 72
    emoji_list : '\uD83D\uDE00 \uD83D\uDE01 \uD83D\uDE02 \uD83D\uDE03 \uD83D\uDE04 \uD83D\uDE05 \uD83D\uDE06 \uD83D\uDE09 \uD83D\uDE0A \uD83D\uDE0B \uD83D\uDE0E \uD83D\uDE0D \uD83D\uDE18 \uD83D\uDE17 \uD83D\uDE19 \uD83D\uDE1A \u263A\uFE0F \uD83D\uDE07 \uD83D\uDE10 \uD83D\uDE11 \uD83D\uDE36 \uD83D\uDE0F \uD83D\uDE23 \uD83D\uDE25 \uD83D\uDE2E \uD83D\uDE2F \uD83D\uDE2A \uD83D\uDE2B \uD83D\uDE34 \uD83D\uDE0C \uD83D\uDE1B \uD83D\uDE1C \uD83D\uDE1D \uD83D\uDE12 \uD83D\uDE13 \uD83D\uDE14 \uD83D\uDE15 \uD83D\uDE16 \uD83D\uDE37 \uD83D\uDE32 \uD83D\uDE1E \uD83D\uDE1F \uD83D\uDE24 \uD83D\uDE22 \uD83D\uDE2D \uD83D\uDE26 \uD83D\uDE27 \uD83D\uDE28 \uD83D\uDE29 \uD83D\uDE2C \uD83D\uDE30 \uD83D\uDE31 \uD83D\uDE33 \uD83D\uDE35 \uD83D\uDE21 \uD83D\uDE20 \uD83D\uDC7F \uD83D\uDE08 \uD83D\uDC66 \uD83D\uDC67 \uD83D\uDC68 \uD83D\uDC69 \uD83D\uDC74 \uD83D\uDC75 \uD83D\uDC76 \uD83D\uDC71 \uD83D\uDC6E \uD83D\uDC72 \uD83D\uDC73 \uD83D\uDC77 \uD83D\uDC78 \uD83D\uDC82 \uD83C\uDF85 \uD83D\uDC7C \uD83D\uDC6F \uD83D\uDC86 \uD83D\uDC87 \uD83D\uDC70 \uD83D\uDE4D \uD83D\uDE4E \uD83D\uDE45 \uD83D\uDE46 \uD83D\uDC81 \uD83D\uDE4B \uD83D\uDE47 \uD83D\uDE4C \uD83D\uDE4F \uD83D\uDC64 \uD83D\uDC65 \uD83D\uDEB6 \uD83C\uDFC3 \uD83D\uDC83 \uD83D\uDC8F \uD83D\uDC91 \uD83D\uDC6A \uD83D\uDC6B \uD83D\uDC6C \uD83D\uDC6D \uD83D\uDCAA \uD83D\uDC48 \uD83D\uDC49 \u261D\uFE0F \uD83D\uDC46 \uD83D\uDC47 \u270C\uFE0F \u270A \u270B \uD83D\uDC4A \uD83D\uDC4C \uD83D\uDC4D \uD83D\uDC4E \uD83D\uDC4B \uD83D\uDC4F \uD83D\uDC50 \uD83D\uDC85 \uD83D\uDC63 \uD83D\uDC40 \uD83D\uDC42 \uD83D\uDC43 \uD83D\uDC45 \uD83D\uDC44 \uD83D\uDC8B \uD83D\uDC98 \u2764\uFE0F \uD83D\uDC93 \uD83D\uDC94 \uD83D\uDC95 \uD83D\uDC96 \uD83D\uDC97 \uD83D\uDC99 \uD83D\uDC9A \uD83D\uDC9B \uD83D\uDC9C \uD83D\uDC9D \uD83D\uDC9E \uD83D\uDC9F \uD83D\uDC8C \uD83D\uDCA7 \uD83D\uDCA4 \uD83D\uDCA2 \uD83D\uDCA3 \uD83D\uDCA5 \uD83D\uDCA6 \uD83D\uDCA8 \uD83D\uDCAB \uD83D\uDCAC \uD83D\uDCAD \uD83D\uDC53 \uD83D\uDC54 \uD83D\uDC55 \uD83D\uDC56 \uD83D\uDC57 \uD83D\uDC58 \uD83D\uDC59 \uD83D\uDC5A \uD83D\uDC5B \uD83D\uDC5C \uD83D\uDC5D \uD83C\uDF92 \uD83D\uDC5E \uD83D\uDC5F \uD83D\uDC60 \uD83D\uDC61 \uD83D\uDC62 \uD83D\uDC51 \uD83D\uDC52 \uD83C\uDFA9 \uD83D\uDC84 \uD83D\uDC8D \uD83D\uDC8E \uD83D\uDC79 \uD83D\uDC7A \uD83D\uDC7B \uD83D\uDC80 \uD83D\uDC7D \uD83D\uDC7E \uD83D\uDCA9 \uD83D\uDC35 \uD83D\uDE48 \uD83D\uDE49 \uD83D\uDE4A \uD83D\uDC12 \uD83D\uDC36 \uD83D\uDC15 \uD83D\uDC29 \uD83D\uDC3A \uD83D\uDC31 \uD83D\uDE38 \uD83D\uDE39 \uD83D\uDE3A \uD83D\uDE3B \uD83D\uDE3C \uD83D\uDE3D \uD83D\uDE3E \uD83D\uDE3F \uD83D\uDE40 \uD83D\uDC08 \uD83D\uDC2F \uD83D\uDC05 \uD83D\uDC06 \uD83D\uDC34 \uD83D\uDC0E \uD83D\uDC2E \uD83D\uDC02 \uD83D\uDC03 \uD83D\uDC04 \uD83D\uDC37 \uD83D\uDC16 \uD83D\uDC17 \uD83D\uDC3D \uD83D\uDC0F \uD83D\uDC11 \uD83D\uDC10 \uD83D\uDC2A \uD83D\uDC2B \uD83D\uDC18 \uD83D\uDC2D \uD83D\uDC01 \uD83D\uDC00 \uD83D\uDC39 \uD83D\uDC30 \uD83D\uDC07 \uD83D\uDC3B \uD83D\uDC28 \uD83D\uDC3C \uD83D\uDC3E \uD83D\uDC14 \uD83D\uDC13 \uD83D\uDC23 \uD83D\uDC24 \uD83D\uDC25 \uD83D\uDC26 \uD83D\uDC27 \uD83D\uDC38 \uD83D\uDC0A \uD83D\uDC22 \uD83D\uDC0D \uD83D\uDC32 \uD83D\uDC09 \uD83D\uDC33 \uD83D\uDC0B \uD83D\uDC2C \uD83D\uDC1F \uD83D\uDC20 \uD83D\uDC21 \uD83D\uDC19 \uD83D\uDC1A \uD83D\uDC0C \uD83D\uDC1B \uD83D\uDC1C \uD83D\uDC1D \uD83D\uDC1E \uD83D\uDC90 \uD83C\uDF38 \uD83D\uDCAE \uD83C\uDF39 \uD83C\uDF3A \uD83C\uDF3B \uD83C\uDF3C \uD83C\uDF37 \uD83C\uDF31 \uD83C\uDF32 \uD83C\uDF33 \uD83C\uDF34 \uD83C\uDF35 \uD83C\uDF3E \uD83C\uDF3F \uD83C\uDF40 \uD83C\uDF41 \uD83C\uDF42 \uD83C\uDF43 \uD83C\uDF47 \uD83C\uDF48 \uD83C\uDF49 \uD83C\uDF4A \uD83C\uDF4B \uD83C\uDF4C \uD83C\uDF4D \uD83C\uDF4E \uD83C\uDF4F \uD83C\uDF50 \uD83C\uDF51 \uD83C\uDF52 \uD83C\uDF53 \uD83C\uDF45 \uD83C\uDF46 \uD83C\uDF3D \uD83C\uDF44 \uD83C\uDF30 \uD83C\uDF5E \uD83C\uDF56 \uD83C\uDF57 \uD83C\uDF54 \uD83C\uDF5F \uD83C\uDF55 \uD83C\uDF72 \uD83C\uDF71 \uD83C\uDF58 \uD83C\uDF59 \uD83C\uDF5A \uD83C\uDF5B \uD83C\uDF5C \uD83C\uDF5D \uD83C\uDF60 \uD83C\uDF62 \uD83C\uDF63 \uD83C\uDF64 \uD83C\uDF65 \uD83C\uDF61 \uD83C\uDF66 \uD83C\uDF67 \uD83C\uDF68 \uD83C\uDF69 \uD83C\uDF6A \uD83C\uDF82 \uD83C\uDF70 \uD83C\uDF6B \uD83C\uDF6C \uD83C\uDF6D \uD83C\uDF6E \uD83C\uDF6F \uD83C\uDF7C \u2615 \uD83C\uDF75 \uD83C\uDF76 \uD83C\uDF77 \uD83C\uDF78 \uD83C\uDF79 \uD83C\uDF7A \uD83C\uDF7B \uD83C\uDF74 \uD83C\uDF73 \uD83C\uDF0D \uD83C\uDF0E \uD83C\uDF0F \uD83C\uDF10 \uD83C\uDF0B \uD83D\uDDFB \uD83C\uDFE0 \uD83C\uDFE1 \u26EA \uD83C\uDFE2 \uD83C\uDFE3 \uD83C\uDFE4 \uD83C\uDFE5 \uD83C\uDFE6 \uD83C\uDFE8 \uD83C\uDFE9 \uD83C\uDFEA \uD83C\uDFEB \uD83C\uDFEC \uD83C\uDFED \uD83C\uDFEF \uD83C\uDFF0 \uD83D\uDC92 \uD83D\uDDFC \uD83D\uDDFD \uD83D\uDDFE \u26F2 \u26FA \uD83C\uDF01 \uD83C\uDF03 \uD83C\uDF04 \uD83C\uDF05 \uD83C\uDF06 \uD83C\uDF07 \uD83C\uDF09 \uD83C\uDF0A \u2668\uFE0F \uD83D\uDDFF \uD83C\uDF0C \uD83C\uDFA0 \uD83C\uDFA1 \uD83C\uDFA2 \uD83D\uDC88 \uD83C\uDFAA \uD83C\uDFAD \uD83C\uDFA8 \uD83C\uDFB0 \uD83D\uDE82 \uD83D\uDE83 \uD83D\uDE84 \uD83D\uDE85 \uD83D\uDE86 \uD83D\uDE87 \uD83D\uDE88 \uD83D\uDE89 \uD83D\uDE8A \uD83D\uDE9D \uD83D\uDE9E \uD83D\uDE8B \uD83D\uDE8C \uD83D\uDE8D \uD83D\uDE8E \uD83D\uDE8F \uD83D\uDE90 \uD83D\uDE91 \uD83D\uDE92 \uD83D\uDE93 \uD83D\uDE94 \uD83D\uDE95 \uD83D\uDE96 \uD83D\uDE97 \uD83D\uDE98 \uD83D\uDE99 \uD83D\uDE9A \uD83D\uDE9B \uD83D\uDE9C \uD83D\uDEB2 \uD83D\uDEB3 \u26FD \uD83D\uDEA8 \u2693 \uD83D\uDD31 \u26F5 \uD83D\uDEA3 \uD83D\uDEA4 \uD83D\uDEA2 \u2708\uFE0F \uD83D\uDCBA \uD83D\uDE81 \uD83D\uDE9F \uD83D\uDEA0 \uD83D\uDEA1 \uD83D\uDE80 \uD83C\uDFE7 \uD83D\uDEAE \uD83D\uDEA5 \uD83D\uDEA6 \uD83D\uDEA7 \uD83D\uDEAB \uD83D\uDEAD \uD83D\uDEAF \uD83D\uDEB0 \uD83D\uDEB1 \uD83D\uDEB7 \uD83D\uDEB8 \u267F \uD83D\uDEB9 \uD83D\uDEBA \uD83D\uDEBB \uD83D\uDEBC \uD83D\uDEBE \uD83D\uDEC2 \uD83D\uDEC3 \uD83D\uDEC4 \uD83D\uDEC5 \u26A0\uFE0F \u26D4 \uD83D\uDEAA \uD83D\uDEBD \uD83D\uDEBF \uD83D\uDEC0 \uD83D\uDEC1 \u231B \u23F3 \u231A \u23F0 \uD83D\uDD5B \uD83D\uDD67 \uD83D\uDD50 \uD83D\uDD5C \uD83D\uDD51 \uD83D\uDD5D \uD83D\uDD52 \uD83D\uDD5E \uD83D\uDD53 \uD83D\uDD5F \uD83D\uDD54 \uD83D\uDD60 \uD83D\uDD55 \uD83D\uDD61 \uD83D\uDD56 \uD83D\uDD62 \uD83D\uDD57 \uD83D\uDD63 \uD83D\uDD58 \uD83D\uDD64 \uD83D\uDD59 \uD83D\uDD65 \uD83D\uDD5A \uD83D\uDD66 \u2648 \u2649 \u264A \u264B \u264C \u264D \u264E \u264F \u2650 \u2651 \u2652 \u2653 \u26CE \uD83C\uDF11 \uD83C\uDF12 \uD83C\uDF13 \uD83C\uDF14 \uD83C\uDF15 \uD83C\uDF16 \uD83C\uDF17 \uD83C\uDF18 \uD83C\uDF19 \uD83C\uDF1A \uD83C\uDF1B \uD83C\uDF1C \u2600\uFE0F \uD83C\uDF1D \uD83C\uDF1E \u2601\uFE0F \u26C5 \uD83C\uDF00 \uD83C\uDF08 \uD83C\uDF02 \u2614 \u2744\uFE0F \u26C4 \uD83C\uDF1F \uD83C\uDF20 \uD83D\uDD25 \uD83C\uDF83 \uD83C\uDF84 \uD83C\uDF86 \uD83C\uDF87 \u2728 \uD83C\uDF88 \uD83C\uDF89 \uD83C\uDF8A \uD83C\uDF8B \uD83C\uDF8C \uD83C\uDF8D \uD83C\uDF8E \uD83C\uDF8F \uD83C\uDF90 \uD83C\uDF91 \uD83C\uDF93 \uD83C\uDFAF \uD83C\uDFB4 \uD83C\uDF80 \uD83C\uDF81 \uD83C\uDFAB \u26BD \u26BE \uD83C\uDFC0 \uD83C\uDFC8 \uD83C\uDFC9 \uD83C\uDFBE \uD83C\uDFB1 \uD83C\uDFB3 \u26F3 \uD83C\uDFA3 \uD83C\uDFBD \uD83C\uDFBF \uD83C\uDFC2 \uD83C\uDFC4 \uD83C\uDFC7 \uD83C\uDFCA \uD83D\uDEB4 \uD83D\uDEB5 \uD83C\uDFC6 \uD83C\uDFAE \uD83C\uDFB2 \u2660\uFE0F \u2665\uFE0F \u2666\uFE0F \u2663\uFE0F \uD83C\uDCCF \uD83C\uDC04 \uD83D\uDD07 \uD83D\uDD08 \uD83D\uDD09 \uD83D\uDD0A \uD83D\uDCE2 \uD83D\uDCE3 \uD83D\uDCEF \uD83D\uDD14 \uD83D\uDD15 \uD83D\uDD00 \uD83D\uDD01 \uD83D\uDD02 \u25B6\uFE0F \u23E9 \u25C0\uFE0F \u23EA \uD83D\uDD3C \u23EB \uD83D\uDD3D \u23EC \uD83C\uDFBC \uD83C\uDFB5 \uD83C\uDFB6 \uD83C\uDFA4 \uD83C\uDFA7 \uD83C\uDFB7 \uD83C\uDFB8 \uD83C\uDFB9 \uD83C\uDFBA \uD83C\uDFBB \uD83D\uDCFB \uD83D\uDCF1 \uD83D\uDCF3 \uD83D\uDCF4 \uD83D\uDCF2 \uD83D\uDCF5 \u260E\uFE0F \uD83D\uDCDE #\u20E3\uFE0F 0\u20E3\uFE0F 1\u20E3\uFE0F 2\u20E3\uFE0F 3\u20E3\uFE0F 4\u20E3\uFE0F 5\u20E3\uFE0F 6\u20E3\uFE0F 7\u20E3\uFE0F 8\u20E3\uFE0F 9\u20E3\uFE0F \uD83D\uDD1F \uD83D\uDCF6 \uD83D\uDCDF \uD83D\uDCE0 \uD83D\uDD0B \uD83D\uDD0C \uD83D\uDCBB \uD83D\uDCBD \uD83D\uDCBE \uD83D\uDCBF \uD83D\uDCC0 \uD83C\uDFA5 \uD83C\uDFA6 \uD83C\uDFAC \uD83D\uDCFA \uD83D\uDCF7 \uD83D\uDCF9 \uD83D\uDCFC \uD83D\uDD05 \uD83D\uDD06 \uD83D\uDD0D \uD83D\uDD0E \uD83D\uDD2C \uD83D\uDD2D \uD83D\uDCE1 \uD83D\uDCA1 \uD83D\uDD26 \uD83C\uDFEE \uD83D\uDCD4 \uD83D\uDCD5 \uD83D\uDCD6 \uD83D\uDCD7 \uD83D\uDCD8 \uD83D\uDCD9 \uD83D\uDCDA \uD83D\uDCD3 \uD83D\uDCD2 \uD83D\uDCC3 \uD83D\uDCDC \uD83D\uDCC4 \uD83D\uDCF0 \uD83D\uDCD1 \uD83D\uDD16 \uD83D\uDCB0 \uD83D\uDCB4 \uD83D\uDCB5 \uD83D\uDCB6 \uD83D\uDCB7 \uD83D\uDCB8 \uD83D\uDCB1 \uD83D\uDCB2 \uD83D\uDCB3 \uD83D\uDCB9 \u2709\uFE0F \uD83D\uDCE7 \uD83D\uDCE8 \uD83D\uDCE9 \uD83D\uDCE4 \uD83D\uDCE5 \uD83D\uDCE6 \uD83D\uDCEB \uD83D\uDCEA \uD83D\uDCEC \uD83D\uDCED \uD83D\uDCEE \u270F\uFE0F \u2712\uFE0F \uD83D\uDCDD \uD83D\uDCBC \uD83D\uDCC1 \uD83D\uDCC2 \uD83D\uDCC5 \uD83D\uDCC6 \uD83D\uDCC7 \uD83D\uDCC8 \uD83D\uDCC9 \uD83D\uDCCA \uD83D\uDCCB \uD83D\uDCCC \uD83D\uDCCD \uD83D\uDCCE \uD83D\uDCCF \uD83D\uDCD0 \uD83D\uDCDB \u2702\uFE0F \uD83D\uDD12 \uD83D\uDD13 \uD83D\uDD0F \uD83D\uDD10 \uD83D\uDD11 \uD83D\uDD28 \uD83D\uDD27 \uD83D\uDD29 \uD83D\uDD17 \uD83D\uDC89 \uD83D\uDC8A \uD83D\uDD2A \uD83D\uDD2B \uD83D\uDEAC \uD83C\uDFC1 \uD83D\uDEA9 \uD83C\uDDE8\uD83C\uDDF3 \uD83C\uDDEB\uD83C\uDDF7 \uD83C\uDDE9\uD83C\uDDEA \uD83C\uDDEE\uD83C\uDDF9 \uD83C\uDDEF\uD83C\uDDF5 \uD83C\uDDF7\uD83C\uDDFA \uD83C\uDDF0\uD83C\uDDF7 \uD83C\uDDEA\uD83C\uDDF8 \uD83C\uDDEC\uD83C\uDDE7 \uD83C\uDDFA\uD83C\uDDF8 \u2B06\uFE0F \u2197\uFE0F \u27A1\uFE0F \u2198\uFE0F \u2B07\uFE0F \u2199\uFE0F \u2B05\uFE0F \u2196\uFE0F \u2195\uFE0F \u2194\uFE0F \u21A9\uFE0F \u21AA\uFE0F \u2934\uFE0F \u2935\uFE0F \uD83D\uDD03 \uD83D\uDD04 \uD83D\uDD19 \uD83D\uDD1A \uD83D\uDD1B \uD83D\uDD1C \uD83D\uDD1D \uD83D\uDD30 \uD83D\uDD2E \uD83D\uDD2F \u267B\uFE0F \u26A1 \u2B50 \u2B55 \u2705 \u2611\uFE0F \u2714\uFE0F \u2716\uFE0F \u274C \u274E \u2795 \u2796 \u2797 \u27B0 \u27BF \u303D\uFE0F \u2733\uFE0F \u2734\uFE0F \u2747\uFE0F \u203C\uFE0F \u2049\uFE0F \u2753 \u2754 \u2755 \u2757 \u3030\uFE0F \u00A9\uFE0F \u00AE\uFE0F \u2122\uFE0F \uD83D\uDCAF \uD83D\uDD1E \uD83D\uDD20 \uD83D\uDD21 \uD83D\uDD22 \uD83D\uDD23 \uD83D\uDD24 \uD83C\uDD70\uFE0F \uD83C\uDD8E \uD83C\uDD71\uFE0F \uD83C\uDD91 \uD83C\uDD92 \uD83C\uDD93 \u2139\uFE0F \uD83C\uDD94 \u24C2\uFE0F \uD83C\uDD95 \uD83C\uDD96 \uD83C\uDD7E\uFE0F \uD83C\uDD97 \uD83C\uDD7F\uFE0F \uD83C\uDD98 \uD83C\uDD99 \uD83C\uDD9A \uD83C\uDE01 \uD83C\uDE02\uFE0F \uD83C\uDE37\uFE0F \uD83C\uDE36 \uD83C\uDE2F \uD83C\uDE50 \uD83C\uDE39 \uD83C\uDE1A \uD83C\uDE32 \uD83C\uDE51 \uD83C\uDE38 \uD83C\uDE34 \uD83C\uDE33 \u3297\uFE0F \u3299\uFE0F \uD83C\uDE3A \uD83C\uDE35 \u25AA\uFE0F \u25AB\uFE0F \u25FB\uFE0F \u25FC\uFE0F \u25FD \u25FE \u2B1B \u2B1C \uD83D\uDD36 \uD83D\uDD37 \uD83D\uDD38 \uD83D\uDD39 \uD83D\uDD3A \uD83D\uDD3B \uD83D\uDCA0 \uD83D\uDD18 \uD83D\uDD32 \uD83D\uDD33 \u26AA \u26AB \uD83D\uDD34 \uD83D\uDD35 \uE50A \uD83C\uDDE6 \uD83C\uDDE7 \uD83C\uDDE8 \uD83C\uDDE9 \uD83C\uDDEA \uD83C\uDDEB \uD83C\uDDEC \uD83C\uDDED \uD83C\uDDEE \uD83C\uDDEF \uD83C\uDDF0 \uD83C\uDDF1 \uD83C\uDDF2 \uD83C\uDDF3 \uD83C\uDDF4 \uD83C\uDDF5 \uD83C\uDDF6 \uD83C\uDDF7 \uD83C\uDDF8 \uD83C\uDDF9 \uD83C\uDDFA \uD83C\uDDFB \uD83C\uDDFC \uD83C\uDDFD \uD83C\uDDFE \uD83C\uDDFF'
  },
 
  script = document.createElement('SCRIPT');
  script.type = 'text/javascript';
  script.src = 'http://twemoji.maxcdn.com/twemoji.min.js';
 
  document.getElementsByTagName('HEAD')[0].appendChild(script);
  document.write('<style type="text/css">.sceditor-button-twemoji div{background:url(http://twemoji.maxcdn.com/16x16/1f600.png)!important}.sceditor-twemoji{width:220px;height:250px;overflow-y:auto}.sceditor-twemoji img{cursor:pointer;padding:3px}.sceditor-twemoji img:hover{opacity:.7}</style>');
 
  $(function(){
    if ($.sceditor) {
    
      // create sceditor button and drop down
      $.sceditor.command.set('twemoji', {
        dropDown : function(editor, caller, callback) {
        
          if (!fa_twemoji.element) {
            fa_twemoji.element = document.createElement('DIV');
            fa_twemoji.element.innerHTML = twemoji.parse(fa_twemoji.emoji_list, {
              size : fa_twemoji.emoji_size,
              attributes : function() {
                return {
                  style : 'display:none;'
                };
              }
            }).replace(/\s(?=<|$)/g, '');
          
            // load handler for images to lighten the deployment of emoji
            // it displays and loads one image at a time rather all at once which can make the browser unresponsive
            if (fa_twemoji.async_load) {
              fa_twemoji.image = {
                collection : $('img', fa_twemoji.element),
                index : 0,
                timeout : [0, 6000], // timeout after 6000 attempts on 1 image
            
                load : window.setInterval(function() {
                  if (fa_twemoji.image.collection[fa_twemoji.image.index].complete) {
                    fa_twemoji.image.index++;
                
                    if (fa_twemoji.image.collection[fa_twemoji.image.index]) {
                      fa_twemoji.image.collection[fa_twemoji.image.index].style.display = '';
                      fa_twemoji.image.timeout[0] = 0;
                    } else {
                      window.clearInterval(fa_twemoji.image.load);
                      fa_twemoji.image.load = 'COMPLETE';
                    }
                
                  } else if (++fa_twemoji.image.timeout[0] > fa_twemoji.image.timeout[1]) {
                    window.clearInterval(fa_twemoji.image.load);
                    fa_twemoji.image.load = 'ERROR';
                  }
                }, 10)
            };
          
            fa_twemoji.image.collection[fa_twemoji.image.index].style.display = ''; // start loading
            } else {
              $('img', fa_twemoji.element).show();
            }
          }
        
          $(fa_twemoji.element).click(function(e) {
            var target = e.target;
            if (target.tagName == 'IMG') {
              callback(target.src);
              fa_twemoji.auto_close && editor.closeDropDown(true);
            }
          });
        
          editor.createDropDown(caller, 'twemoji', fa_twemoji.element);
        },
 
        // wysiwyg
        exec : function(c) {
          var e = this;
          $.sceditor.command.get('twemoji').dropDown(e, c, function(icon) {
            e.insert('&nbsp;[img]' + icon + '[/img]&nbsp;', '', true, true, true);
          });
        },
  
        // source
        txtExec : function(c) {
          var e = this;
          $.sceditor.command.get('twemoji').dropDown(e, c, function(icon) {
            e.insert(' [img]' + icon + '[/img] ', '', true, true, true);
          });
        },
  
        tooltip : fa_twemoji.button_title
      });
 
      toolbar = toolbar.replace(/date,/,'twemoji,date,'); // add the button to the toolbar
    }
  });
 
  if (!window.fa_twemoji) {
    window.fa_twemoji = config;
  }
}());

Bước 2

Tùy chỉnh: từ script ở trên, các bạn có thể tùy chỉnh theo ý muốn
emoji_size: Xác định kích thước của emojis, mặc định là 16x16. Các kích thước có sẵn là 16, 36, hoặc 72. Bạn có thể thay đổi điều này cho các biểu tượng Emoji lớn hơn hoặc nhỏ hơn.

emoji_list: Danh sách các emojis trong JavaScript Escaped Unicode Code Points. Bạn có thể chỉnh sửa vị trí của emojis hoặc xóa cái bạn không thích. Bạn có thể sử dụng công cụ chuyển đổi này để chuyển đổi các ký tự và javascript: https://r12a.github.io/apps/conversion/

button_title: Xác định tên của nút biểu tượng khi rê chuột vào.

auto_close: Nếu bạn chọn true thì khi chọn emojis xong, khung chọn sẽ biến mất, ngược lại bạn chọn false thì nó sẽ luôn hiện khung chọn ngay cả khi bạn đã chọn xong emojis.

async_load: Nếu bạn chọn true thì chỉ khi bạn mở khung chọn emojis thì nó mới bắt đầu load các emojis, ngược lại bạn chọn false thì trình duyệt sẽ tải tất cả các emojis (điều này sẽ làm trình duyệt load trang chậm hơn)

Nguồn

Ange Tuteur (help.forumotion.com)
Dịch bởi Boom DEVs.forumvi.com
You cannot reply to topics in this forum