[Quán bar] Mọi người thường lấy icon ở trang nào?

  Bài viết hay nhất1
Thiết kế forum kiểu gì ai cũng phải lấy icon ở một số trang nào đó để thể hiện chức năng như bút tắt bật một sự kiện nào đó chẳng hạn. Vậy mọi người thường lấy icon ở trang nào nhiều nhất chia sẻ cho mọi người đuê :v

Không chơi cái trò "lấy icon ở google" nhé

Méo thì thường hay lấy ở hai trang http://findicons.com/ và http://www.iconsdb.com/
  Bài viết hay nhất2
https://www.iconfinder.com/
http://www.iconarchive.com/
http://thenounproject.com/
dribbble.com
  Bài viết hay nhất3
Thank for share :3
  Bài viết hay nhất4
You cannot reply to topics in this forum