[Thùng rác] Bộ gõ Latex cho diễn đàn học tập

  Bài viết hay nhất1
Cái này rất hữu ích trong việc hiển thị các công thức toán học

Vào Display------->Templates------->QLTT------->overall_header

Code:
<script type="text/x-mathjax-config">
MathJax.Hub.Config({tex2jax: {inlineMath: [['$','$'], ['\\(','\\)']]}});
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://cdn.mathjax.org/mathjax/latest/MathJax.js?config=TeX-AMS-MML_HTMLorMML">
</script>

Chèn ở sau
Code:
<head>
phía trên luôn, mở overall_header là thấy liền

  Bài viết hay nhất2
R.I.P Topic ~ Thân
  Bài viết hay nhất3
có rồi chứ nhỉ @@ : [Only admins are allowed to see this link]
các code lấy từ nguồn khác hoặc tự viết trước khi đc vào box code thì phải đăng ở : [Only admins are allowed to see this link] (nếu là coppy) hoặc [Only admins are allowed to see this link] (nếu là tự viết)
và hiện tại bài này sẽ đi vào sọt chờ kiểm duyệt của admin :)
p/s: mình cũng dân qn đây, nhưng đọc cái phương châm có lẻ là mới lớp 9 nhỉ :)
  Bài viết hay nhất4
You cannot reply to topics in this forum