[Đóng góp] Lasttopic phpbb3 đơn giản

  Bài viết hay nhất1
Ngồi rãnh rồi edit được cái last :D nhờ 1 tý NCat và dc như này .

Demo :

Bước 1 : ACP >> Display >> QLTT

over_header: Tìm và xóa đoạn sau
Code:
<div id="{ID_LEFT}">
        <!-- BEGIN giefmod_index1 -->
        {giefmod_index1.MODVAR}
        <!-- BEGIN saut -->
        <div style="height:{SPACE_ROW}px"></div>
        <!-- END saut -->
        <!-- END giefmod_index1 -->
</div>

index_body: Chèn Code này dưới {JAVASCRIPT}

Code:
<!-- BEGIN giefmod_index1 -->
   {giefmod_index1.MODVAR}
   <!-- END giefmod_index1 -->

Bước 2: ACP >> Display >> Portal

Recent topics:
Code:
<style>.lastRight {
text-align: right;
  }</style>
<div class="module" style="float: left;margin-left: 10px;width:700px;">
   <div class="inner"><span class="corners-top"><span></span></span>

      <div class="h3">{L_RECENT_TOPICS}</div>

<!-- BEGIN scrolling_row -->
      <div id="comments_scroll_div">
         <!-- BEGIN recent_topic_row -->
         »&nbsp;<a onmouseover="document.getElementById('comments_scroll_container').stop();" onmouseout="document.getElementById('comments_scroll_container').start();" href="{scrolling_row.recent_topic_row.U_TITLE}" title="{scrolling_row.recent_topic_row.L_TITLE}">{scrolling_row.recent_topic_row.L_TOPIC_TITLE}</a>
         <img src="{ICON_TIME}" alt="" />{scrolling_row.recent_topic_row.S_POSTTIME} bởi &nbsp;

         <!-- BEGIN switch_poster -->
                  <a onmouseover="document.getElementById('comments_scroll_container').stop();" onmouseout="document.getElementById('comments_scroll_container').start();" href="{scrolling_row.recent_topic_row.switch_poster.U_POSTER}"><div class="lastRight">{scrolling_row.recent_topic_row.switch_poster.S_POSTER}</div></a>
         <!-- END switch_poster -->

         <!-- BEGIN switch_poster_guest -->
         {scrolling_row.recent_topic_row.switch_poster_guest.S_POSTER}<br /><br />
         <!-- END switch_poster_guest -->

         <!--
         <a onmouseover="document.getElementById('comments_scroll_container').stop();" onmouseout="document.getElementById('comments_scroll_container').start();" href="{scrolling_row.recent_topic_row.U_POSTER}">{scrolling_row.recent_topic_row.S_POSTER}</a><br /><br />
         -->
         <!-- END recent_topic_row -->
      </div>


<!-- END scrolling_row -->

<!-- BEGIN classical_row -->
   <!-- BEGIN recent_topic_row -->
      » <a href="{classical_row.recent_topic_row.U_TITLE}">{classical_row.recent_topic_row.L_TITLE}</a> {BY}&nbsp;

      <!-- BEGIN switch_poster -->
      <a href="{classical_row.recent_topic_row.switch_poster.U_POSTER}">{classical_row.recent_topic_row.switch_poster.S_POSTER}</a>
      <!-- END switch_poster -->

      <!-- BEGIN switch_poster_guest -->
      {classical_row.recent_topic_row.switch_poster_guest.S_POSTER}
      <!-- END switch_poster_guest -->

      {ON} {classical_row.recent_topic_row.S_POSTTIME}<br /><br />

      <!--
      <a href="{classical_row.recent_topic_row.U_POSTER}">{classical_row.recent_topic_row.S_POSTER}</a> {ON} {classical_row.recent_topic_row.S_POSTTIME}<br /><br />
      -->
   <!-- END recent_topic_row -->
<!-- END classical_row -->

   <span class="corners-bottom"><span></span></span></div>
</div>

mod_top_posters
Code:
<div class="module" style="float: left;width: 25%;height: 250px;">
   <div class="inner"><span class="corners-top"><span></span></span>

   <div class="h3">{L_TOP_POSTERS}</div>

   <table summary="{L_TOP_POSTERS}" width="100%">
      <!-- BEGIN POSTER -->
      <tr>
         <td class="{POSTER.ROW_CLASS}" width="1%">{POSTER.NAME}</td>
         <td class="{POSTER.ROW_CLASS}" nowrap="nowrap" title="{POSTER.NB_POSTS}">{POSTER.BARRE}</td>
      </tr>
      <!-- END POSTER -->
   </table>
   <br class="clear" />

   <span class="corners-bottom"><span></span></span></div>
</div>

Bước 3 : sắp sếp Forum widgets management


Xong rồi !
  Bài viết hay nhất2
Sẽ lỗi tùy theo độ rộng của máy và forum -_- đoạn width calc méo dùng riết có bị gì đâu :o
  Bài viết hay nhất3
@NCat wrote:Sẽ lỗi tùy theo độ rộng của máy và forum -_- đoạn width calc méo dùng riết có bị gì đâu :o

Sửa widht lại là dc mà
  Bài viết hay nhất4
Bỏ công edit temp mà vẫn như hồi sài CSS thế này :v
Like an ủi (y)
  Bài viết hay nhất5
@Zzbaivong wrote:Bỏ công edit temp mà vẫn như hồi sài CSS thế này :v
Like an ủi (y)

Bày méo cách làm last đi, tại huynh giấu nghề không bày đó chứ lị :v
  Bài viết hay nhất6
ẹc . mặc định cmnr @@
  Bài viết hay nhất7
^_^ cái này là edit 1 tý síu template với xíu CSS à :D
  Bài viết hay nhất8
You cannot reply to topics in this forum