[Userscript] View source beautify

  Bài viết hay nhất1
Xem mã nguồn website đã được định dạng bằng cách nhấn Alt+U. Có thể cuộn bằng cách giữ chuột phải và kéo.

DemoSource đã được format

Gợi ý: Nếu tổ hợp phím Alt+U bị chặn, chọn View source trên menu User script command.
Nên sử dụng chung với js-css beautify

Cài đặt


Dùng một trong các link sau:

 1. https://greasyfork.org/vi/scripts/16112-viewsource
 2. https://openuserjs.org/scripts/baivong/viewsource
 3. https://github.com/baivong/Userscript/raw/master/view_source/view_source.user.js

Mã nguồn


Code:
// ==UserScript==
// @name        viewsource
// @namespace    devs.forumvi.com
// @description  View and beauty website source code. Support to view the source code by holding the right mouse and drag. Shortcut: Alt+U.
// @version      2.5.2
// @icon        http://i.imgur.com/6yZMOeH.png
// @author      Zzbaivong
// @license      MIT
// @match        http://*/*
// @match        https://*/*
// @resource    light https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/highlight.js/9.12.0/styles/tomorrow.min.css
// @resource    dark https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/highlight.js/9.12.0/styles/tomorrow-night.min.css
// @require      https://greasyfork.org/scripts/18530-beautify-html/code/beautify-html.js?version=194234
// @require      https://greasyfork.org/scripts/18531-beautify-js/code/beautify-js.js?version=216536
// @require      https://greasyfork.org/scripts/18528-beautify-css/code/beautify-css.js?version=194233
// @require      https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/highlight.js/9.12.0/highlight.min.js
// @noframes
// @connect      self
// @supportURL  https://github.com/baivong/Userscript/issues
// @run-at      document-idle
// @grant        GM_addStyle
// @grant        GM_getResourceText
// @grant        GM_xmlhttpRequest
// @grant        GM_registerMenuCommand
// ==/UserScript==

/* global html_beautify, hljs */
(function () {

    'use strict';

    var theme = 'light', // light|dark
        lineColor = {
            light: ['#a7a7a7', '#e8e8e7'],
            dark: ['#4d4d4d', '#3a3a3a']
        },
        bgColor = {
            light: '#ffffff',
            dark: '#1d1f21'
        },
        linkColor = {
            light: ['#718c00', '#556416'],
            dark: ['#b5bd68', '#8b9433']
        },

        win = window,
        urlpage = location.href,
        doc = document,
        wrapcontent = doc.documentElement,
        content = doc.body;

    function scrollByDragging(container, disableH, disableV) {

        function mouseUp(e) {
            if (e.which !== 3) return;

            window.removeEventListener('mousemove', mouseMove, true);
            container.style.cursor = 'default';
        }

        function mouseDown(e) {
            if (e.which !== 3) return;

            pos = {
                x: e.clientX,
                y: e.clientY
            };

            window.addEventListener('mousemove', mouseMove, true);
            container.style.cursor = 'move';
        }

        function mouseMove(e) {
            if (!disableH) container.scrollLeft -= (-pos.x + (pos.x = e.clientX));
            if (!disableV) container.scrollTop -= (-pos.y + (pos.y = e.clientY));
        }

        var pos = {
            x: 0,
            y: 0
        };

        container.oncontextmenu = function (e) {
            e.preventDefault();
        };

        container.addEventListener('mousedown', mouseDown, false);
        window.addEventListener('mouseup', mouseUp, false);

    }

    function removeEvents(ele, attr) {
        var events = 'onafterprint onbeforeprint onbeforeunload onerror onhashchange onload onmessage onoffline ononline onpagehide onpageshow onpopstate onresize  onstorage onunload onblur onchange oncontextmenu onfocus oninput oninvalid onreset onsearch onselect onsubmit onkeydown onkeypress onkeyup onclick ondblclick ondrag ondragend ondragenter ondragleave ondragover ondragstart ondrop onmousedown onmousemove onmouseout onmouseover onmouseup onmousewheel onscroll onwheel oncopy oncut onpaste onerror onshow ontoggle'.split(' '),
            x;
        for (x in events) {
            var _event = events[x];
            ele[_event] = null;
            if (attr) {
                ele.removeAttribute(_event);
            }
        }
    }

    function viewsource() {
        GM_xmlhttpRequest({
            method: 'GET',
            url: urlpage,
            onload: function (response) {

                removeEvents(win);
                removeEvents(doc);
                removeEvents(wrapcontent, true);
                removeEvents(content, true);

                var txt = html_beautify(response.response);

                doc.head.innerHTML = '';
                content.innerHTML = '';
                content.removeAttribute('id');
                content.removeAttribute('class');
                content.removeAttribute('style');
                doc.title = 'view-source:' + urlpage;

                GM_addStyle(GM_getResourceText(theme) + 'html,body,pre{margin:0;padding:0;background:' + bgColor[theme] + '}.hljs{word-wrap:normal!important;white-space:pre!important;padding-left:4em;line-height:100%}.hljs::before{content:attr(data-lines);position:absolute;color:' + lineColor[theme][0] + ';text-align:right;width:3.5em;left:-.5em;border-right:1px solid ' + lineColor[theme][1] + ';padding-right:.5em}a{color:' + linkColor[theme][0] + '}a:active,a:hover,a:visited{color:' + linkColor[theme][1] + '}');

                var output = doc.createElement('PRE');
                output.setAttribute('class', 'xml');
                output.textContent = txt;

                content.appendChild(output);

                hljs.highlightBlock(output);

                var lines = txt.split('\n'),
                    l = '';
                lines = lines ? lines.length : 0;
                for (var i = 0; i < lines; i++) {
                    l += (i + 1) + '\n';
                }

                output.setAttribute('data-lines', l);
                output.style.width = output.scrollWidth + 'px';

                scrollByDragging(content);
                scrollByDragging(wrapcontent);

                var attrUrl = doc.getElementsByClassName('hljs-attr');
                for (var j = 0; j < attrUrl.length; j++) {
                    if (/\b(src|href\b)/.test(attrUrl[j].textContent)) {
                        var link = attrUrl[j].nextSibling.nextSibling,
                            url = link.textContent,
                            quote = url.slice(0, 1);
                       
                        if (quote !== '\'' && quote !== '"') {
                            quote = '';
                        } else {
                            url = url.slice(1, -1);
                        }
                       
                        link.innerHTML = quote + '<a href="' + url + '" target="_blank">' + url + '</a>' + quote;
                    }
                }

            }
        });
    }

    GM_registerMenuCommand('View source', viewsource, 'u');

    if (/^application\/(xhtml+xml|xml|rss+xml)|text\/(html|xml)$/.test(doc.contentType)) {
        doc.onkeydown = function (e) {

            // Alt+U
            if (e.which === 85 && e.altKey) {
                e.preventDefault();

                viewsource();
            }
        };
    }

}());

Hướng dẫn


Bạn có thể chọn giao diện Dark hoặc Light bằng cách sửa tham số theme ở dòng 32.
Tags: #userscript #highlight #beautify #view-source
  Bài viết hay nhất2
Cập nhật

 1. Viết lại mã nguồn, thay Codemirror bằng highlightjs
 2. Cập nhật các plugin dùng trong script
 3. Thêm User script command, dùng khi tổ hợp phím Ctrl+M bị chặn
  Bài viết hay nhất3
v2.4.0

 • Nâng cấp thư viện phụ thuộc.
 • Thay tổ hợp phím tắt bằng Alt+U.
 • Sửa lỗi mất dấu nháy bao ngoài liên hết.

v2.5.0

 • Cập nhật giao diện sang Tomorrow.
 • Thêm cấu hình màu số dòng.
 • Nâng cấp thư viện phụ thuộc.

v2.5.1

 • Sửa lỗi sai liên kết mà không có dấu nháy.

v2.5.2

 • Thêm cấu hình màu nền.
  Bài viết hay nhất4
You cannot reply to topics in this forum