[Hỏi đáp] Đóng mở chuyên mục có cookie

  Bài viết hay nhất1
Hỏi: Mình cần 1 đoạn code ngắn đóng mở mà có tác dụng của cookie :D

Đáp: http://devs.forumvi.com/t307-hoi-dap-dong-mo-chuyen-muc-co-cookie?showpost=p1907
  Bài viết hay nhất2
CSS:
Code:
/* zzCollapse by zzbaivong <devs.forumvi.com> */
.zzCollapse{float:right;padding:5px 0}
.zzCollapse i{display:block;cursor:pointer;width:16px;transform:rotate(180deg);-webkit-transform:rotate(180deg);-ms-transform:rotate(180deg);-moz-transform:rotate(180deg);height:16px;background:url(http://i.imgur.com/IVtrNsQ.png)}
.zzCollapse i.zzShow{transform:rotate(0);-webkit-transform:rotate(0);-ms-transform:rotate(0);-moz-transform:rotate(0)}

Javascript: In the home page
Code:
/* zzCollapse by zzbaivong <devs.forumvi.com> */
$(function () {
   var p = location.pathname, a = my_getcookie("zzCollapse" + p);
   $(".main .main-head .page-title").each(function (b) {
      $(this).before("<div class='zzCollapse'><i class='zzShow' id='zzcal_" + b + "'></i></div>")
   });
   null !== a && $.each(a.split("|"), function (b, a) {
      $("#zzcal_" + a).removeClass("zzShow").closest(".main-head").next().hide()
   });
   $(".zzCollapse i").click(function () {
      $(this).toggleClass("zzShow").closest(".main-head").next().slideToggle();
      var b = [];
      $.each($(".zzCollapse i:not(.zzShow)"), function (a, c) {
         b.push(c.id.match(/\d+/))
      });
      my_setcookie("zzCollapse" + p, b.join("|"), !0)
   })
});


zzbaivong
  Bài viết hay nhất3
của mình làm ko có hiện
link: http://enlovers.forumvi.com/
  Bài viết hay nhất4
You cannot reply to topics in this forum