[Đóng góp]MOD Thông điệp yêu thương

  Bài viết hay nhất1
First topic message reminder :

tình hình là có nhiều bạn xài last của bác Vong thì xài TDYT hay bị lỗi
hôm nay mình share cái này - cách fix thì bác Vong cũng đã bày rồi nên mình k nói thêm ở đây
và đây là demo : http://www.nhipsongcva.forumvi.com/
còn đây là cách làm
ACP >> DISPLAY >> QLTT >> PORTAL >> MOD_News *thay toàn bộ code trong đó bằng code dưới đây
Spoiler:
Code:
<tr>
  <td colspan="3">
    <div class="main-contentr" style="border-bottom: 1px solid #E8E8E8;-webkit-border-radius: 5px 5px 5px 5px;-moz-border-radius: 5px 5px 5px 5px;border-radius: 5px 5px 5px 5px;">
     
      <div style="height:75px;position:relative;border-bottom: 5px solid #359bed;">
        <div style="width: 100%;position:relative;">
         
          <marquee behavior="scroll" onmouseover="this.stop()" onmouseout="this.start()" scrollamount="1" scrolldelay="20" direction="left" truespeed="truespeed" style="float: right;position: absolute;top: 14px;right: 13px;left:5px">
            <!-- BEGIN post_row -->
            <span onmouseover="show_tooltip(this,this.getElementsByTagName('div')[0].innerHTML,'Thông Báo');"
            onmouseout="hidetip();" style="color:#2F2F2F; font-size:11px">
              <b>
                <span class="gensmall" style="font-size: 9pt"  >
                  <b>
                    {post_row.POSTER}
                  </b>
                </span>
               
              </b>
             
              <span style="font-size: 9pt">
                nhắn với
              </span>
             
              <span style="color:#FF009A;font-weight:bold;font-size: 9pt">
                {post_row.TITLE}
              </span>
              <div id="hoang" style="display: none;">
                gửi vào lúc {post_row.TIME} ...
              </div>
            </span>
            :
            <span class="lovemes" style="font-size: 9pt">
              <font color="blue">
                {post_row.TEXT}
              </font>
            </span>
            <span style="padding: 0px 40px">
            </span>
          </span>
          <!-- END post_row -->
        </marquee>
        <span  onmouseover="show_tooltip(this, 'Bấm vào đây để gửi thông điệp', 'Thông báo');" onMouseOut="hidetip();" class='thongbao' style="cursor: pointer;">
          <img src="http://i.imgur.com/HZrBpXi.png" style="float:left;position:absolute;bottom:-73px;left:0px;border:0" >
         
          <div style="display:none">
            <!-- BEGIN switch_user_logged_out -->
            <div id='noidungne' style='padding:10px; overflow:hidden;'>
              <table width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
                <tr>
                  <td class="starsTitle" height="25">
                    <span class="genmed module-title">
                      <center>
                        Bạn phải đăng nhập để gửi Thông điệp
                      </center>
                    </span>
                  </td>
                </tr>
                <tr>
                  <td>
                    <form action="/login" method="post">
                      <table align="center" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="3">
                        <tr>
                          <td align="center" width="50%">
                            <span class="gen">
                              Tài khoản:
                            </span>
                          </td>
                          <td align="center" width="50%">
                            <span class="gen">
                              Mật khẩu:
                            </span>
                          </td>
                      </tr>
                      <tr>
                        <td align="center" style="position:relative;padding-right:5px;">
                          <input type="text" name="username" value="" size="20" maxlength="40" style="width:100%;"/>
                        </td>
                        <td align="center" style="position:relative;padding-right:5px;">
                          <input type="password" name="password" size="20" maxlength="32" style="width:100%;"/>
                        </td>
                      </tr>
                      <tr align="center">
                        <td colspan="2">
                          <span class="gen">
                            Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập:
                            <input type="checkbox" name="autologin"
                            checked="checked"/>
                          </span>
                        </td>
                      </tr>
                      <tr align="center">
                        <td colspan="2">
                          <br />
                          <input class="mainoption" type="submit" name="login" value="Đăng Nhập"/>
                        </td>
                      </tr>
                      <tr align="center">
                        <td colspan="2">
                          <span class="gensmall">
                            <a class="gensmall" href="/profile?mode=sendpassword" rel="nofollow">
                              :: Quên mật khẩu
                            </a>
                          </span>
                        </td>
                      </tr>
                  </table>
              </form>
          </td>
      </tr>
  </table>
    </div>
    <!-- END switch_user_logged_out -->
    <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
    <div id='noidungne' style='padding:10px; overflow:hidden;'>
      <form action="/post" method="post" name="post" onsubmit="return vB_Editor['text_editor'].prepare_submit(0,0);"
      enctype="multipart/form-data">
        <table width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
          <tbody>
            <tr>
              <td width="12%" nowrap="nowrap">
                <span class="gen">
                  <b>
                    Gửi đến :
                  </b>
                </span>
              </td>
              <td width="88%">
                <table cellspacing="0" cellpadding="0">
                  <tbody>
                    <tr>
                      <td width="60%">
                        <input class="post gen" style="width:200px; display:inline" type="text"
                        name="subject" value="Tất cả thành viên" onblur="if(this.value=='') this.value='Tất cả thành viên';"
                        onfocus="if(this.value=='Tất cả thành viên') this.value='';" size="45" maxlength="40"
                        tabindex="2" title="" onkeypress="if (event.keyCode==13){return false}"/>
                      </td>
                     
                      <td width="40%">
                        <a onMouseOver="_tooltip(this, 'Chèn emoticon vào thông điệp, 'Thông báo');" onMouseOut="hidetip();" id="emoclik" style="font-size:10px" href="#emo">
                          <b>
                            Mặt cười
                          </b>
                        </a>
                        <a onMouseOver="show_tooltip(this, 'Chèn emoticon vào thông điệp, 'Thông báo');" onMouseOut="hidetip();" id="emoclik2" style="font-size:10px;display:none;" href="#emo">
                          <b>
                            Ẩn Emo
                          </b>
                        </a>
                      </td>
                     
                      <td align="right" width="40">
                        <input onClick="set_solved(this.form.elements['subject'],'» '), dongtimo()" class="mainoption" style="float:right" type="submit" name="post" value="Gửi ..." tabindex="6" accesskey="s" />
                      </td>
                     
                    </tr>
                   
                    <tr>
                      <td>
                      </td>
                     
                    </tr>
                   
                   
                   
                   
                  </tbody>
                </table>
              </td>
          </tr>
          <tr>
            <td nowrap="nowrap" valign="top">
              <p style="padding: 2px;">
              </p>
              <span class="gen">
                <b>
                  Lời nhắn :
                </b>
              </span>
              <br>
            </td>
            <br />
            <td valign="top">
              <p style="padding: 2px;">
              </p>
              <textarea id="c3z_lovemess" class="gen" style="width: 100%; height: 100px; display: inline;" onClick="storeCaret(this)" onKeyUp="storeCaret(this)" name="message" rows="1" cols="35" tabindex="3" onSelect="storeCaret(this)" wrap="virtual">
              </textarea>
            </td>
           
            <tr>
              <td>
              </td>
          </tr>
          <tr>
            <td id="security">
            </td>
            <td>
              <div id="xong" style="width: 100%; height: auto; margin-top: 6px; display: block;">
               
              </div>
            </td>
          </tr>
         
          <b>
            <input type="hidden" name="lt" value="0"/>
            <input type="hidden" name="mode" value="newtopic"/>
            <input type="hidden" name="f" value="42"/>
          </b>
      </td>
            </tr>
           
            <!-- END switch_user_logged_in -->
<script>
    jQuery("#emoclik").click(function () {
        jQuery(this).hide();
        jQuery("#emoclik2").show();
        jQuery("#c3z_lovemess").animate({
            height: "-=50"
        }, 2000);
        jQuery.ajax({
            type: "POST",
            url: "/h42-",
            success: function (emo) {
                jQuery("#xong").html(emo).show("slow");
            }
        });
    });
    jQuery("#emoclik2").click(function () {
        jQuery(this).hide();
        jQuery("#emoclik").show();
        jQuery("#c3z_lovemess").animate({
            height: "+=50"
        }, 2000);
        jQuery.ajax({
            type: "POST",
            url: "/h42-",
            success: function (emo) {
                jQuery("#xong").html(emo).hide("slow");
            }
        });
    });
    $(function () {
        var x = $('#hoang');
        for (i = 0; i < x.length; i++) {
            x[i].innerHTML = x[i].innerHTML.replace('Today at', 'Hôm nay: ').replace('Yesterday at', 'Hôm qua: ').replace('Tue', 'Thứ 3 -').replace('Mon', 'Thứ 2 -').replace('Wed', 'Thứ 4 -').replace('Thu', 'Thứ 5 -').replace('Fri', 'Thứ 6 -').replace('Sat', 'Thứ 7 -').replace('Sun', 'Chủ nhật -').replace('Feb', '/ 2/').replace('Jan', '/ 1/').replace('Mar', '/ 3/').replace('Apr', '/ 4/').replace('May', '/ 5/').replace('Jun', '/ 6/').replace('Jul', '/ 7/').replace('Aug', '/8/').replace('Sep', '/ 9/').replace('Oct', '/ 10/').replace('Nov', '/ 11/').replace('Dec', '/ 12/').replace(',', '/');
        }
    });
</script>
<script>
            function dongtimo() {
    var t = setTimeout("reloadgiumcon()", 500);
}

function reloadgiumcon() {
    window.location.replace("/forum")
}
jQuery(document).ready(function () {
    jQuery(".thongbao").colorbox({
        width: "52%",
        innerHeight: "175px",
        title: 'Gửi Thông Điệp Yêu Thương',
        inline: true,
        href: "#noidungne",
        onOpen: function () {
            jQuery("#security").load("/post?f=42&mode=newtopic input[name^=auth]");
        }

    });
});
</script>
<script src="//nhipsongcva.forumvi.com/28339.js" type="text/javascript"></script>
  <style type="text/css">
@charset "utf-8";.lovemes table,.lovemes div,.lovemes hr,.lovemes br,.lovemes embed{display:none!important}
.lovemes{font-weight:bold;font-size:11px}
.lovemes img{vertical-align:middle;max-height:30px}
.lovemes table,.lovemes div,.lovemes hr,.lovemes br,.lovemes embed{display:none!important}
.lovemes{font-weight:bold;font-size:11px}
.lovemes img{vertical-align:middle;max-height:30px}
#colorbox,#cboxOverlay,#cboxWrapper{position:absolute;top:0;left:0;z-index:999;overflow:hidden}
#cboxOverlay{position:fixed;width:100%;height:100%;background:rgba(56,56,56,1)}
#cboxMiddleLeft,#cboxBottomLeft{clear:left}
#cboxContent{position:relative;background:#fff;overflow:visible}
#cboxLoadedContent{overflow:auto;margin-bottom:5px}
#cboxTitle{position:absolute;bottom:-25px;left:0;text-align:center;width:100%;font-weight:700;color:#7C7C7C;margin:0}
#cboxLoadingOverlay,#cboxLoadingGraphic{position:absolute;top:0;left:0;width:100%}
#cboxPrevious,#cboxNext,#cboxClose,#cboxSlideshow{cursor:pointer;position:absolute;bottom:-29px;background:url(http://i20.servimg.com/u/f20/15/90/59/25/contro26.png) no-repeat 0 0!important;width:23px;height:23px!important;text-indent:-9999px;border:none}
.cboxPhoto{float:left;border:0;display:block;margin:auto}
.cboxIframe{width:100%;height:100%;display:block;border:0}
.thongbao img:hover{transition:.7s all;opacity:.7}
#cboxTopLeft{width:14px;height:14px;background:url(http://i20.servimg.com/u/f20/15/90/59/25/contro27.png) no-repeat 0 0}
#cboxTopCenter{height:14px;background:url(http://i20.servimg.com/u/f20/15/90/59/25/border23.png) repeat-x top left}
#cboxTopRight{width:14px;height:14px;background:url(http://i20.servimg.com/u/f20/15/90/59/25/contro28.png) no-repeat -36px 0}
#cboxBottomLeft{width:14px;height:43px;background:url(http://i20.servimg.com/u/f20/15/90/59/25/contro29.png) no-repeat 0 -32px}
#cboxBottomCenter{height:43px;background:url(http://i20.servimg.com/u/f20/15/90/59/25/border24.png) repeat-x bottom left}
#cboxBottomRight{width:14px;height:43px;background:url(http://i20.servimg.com/u/f20/15/90/59/25/contro30.png) no-repeat -36px -32px}
#cboxMiddleLeft{width:14px;background:url(http://i20.servimg.com/u/f20/15/90/59/25/contro30.png) repeat-y -175px 0}
#cboxMiddleRight{width:14px;background:url(http://i20.servimg.com/u/f20/15/90/59/25/contro30.png) repeat-y -211px 0}
#cboxLoadingOverlay{background:url(http://i20.servimg.com/u/f20/14/50/49/34/loadin10.png) no-repeat center center}
#cboxLoadingGraphic{background:url(http://i20.servimg.com/u/f20/15/90/59/25/loadin12.gif) no-repeat center center}
#cboxCurrent{position:absolute;bottom:-25px;left:58px;font-weight:700;color:#7C7C7C}
#cboxPrevious{left:0;background-position:-51px -25px}
#cboxPrevious.hover{background-position:-51px 0}
#cboxNext{left:27px;background-position:-75px -25px}
#cboxNext.hover{background-position:-75px 0}
#cboxClose{right:0;background-position:-100px -25px!important}
#cboxClose.hover{background-position:-100px 0}
.cboxSlideshow_on #cboxSlideshow{background-position:-125px 0;right:27px}
.cboxSlideshow_on #cboxSlideshow.hover{background-position:-150px 0}
.cboxSlideshow_off #cboxSlideshow{background-position:-150px -25px;right:27px}
.cboxSlideshow_off #cboxSlideshow.hover{background-position:-125px 0}
 </style>
trong đó tìm ("/post?f=42&mode=newtopic input[name^=auth]")
và : <input type="hidden" name="f" value="42"/>
thay số 42 bằng số box TĐYT của bạn
sau đó tìm url: "/h42-",
thay /h42- bằng link emo của forum bạn
--xong :)
anhoang_qn
  Bài viết hay nhất26

@Windwanderer wrote:Ai cho mình hỏi ví dụ như mình tạo 1 diễn đàn có tên thông điệp yêu thương thì số 42 mình ghi là 1 ạ?
Còn cái link emo là sao, mình không hiểu. Mong mọi người giúp đỡ.
Bạn tạo 1 box thông điệp yêu thương rồi vào box đó, nhìn lên thanh địa chỉ sẽ thấy ID của box
Ví dụ: Hình dưới là box Code thì nhìn trên thanh địa chỉ sẽ thấy /f19-code <= ID box là 19


Link Emoticon là link dẫn đến trang emoticon của bạn.
Ví dụ trang của @anhoang_qn là http://www.nhipsongcva.cf/h42-
  Bài viết hay nhất27
Mình làm xong phần trên rồi mà vẫn chưa thấy hiện TDYT nào nhỉ?
  Bài viết hay nhất28

@Windwanderer wrote:Mình làm xong phần trên rồi mà vẫn chưa thấy hiện TDYT nào nhỉ?

cái TĐYT này mình sửa lại là để chạy trên cái lastopic 5 cột mà devs share nhé, còn mấy cái last khác thì mình chả biết, lâu r nên cũng k test lại
mà nếu dùng last 5 cột của devs thì sắp xếp lại wideget như lầy
  Bài viết hay nhất29
Em làm xong thì nó đã hiện ra cái ô gửi sms thông điệp yêu thương như thế này.
Nhưng sao nó không xuất hiện và chạy ngang nhỉ? O_O Giống demo của anh ấy.

Nếu phải chèn thêm code thì anh hướng dẫn chi tiết giúp em với nhé.
  Bài viết hay nhất30
cho xin js, host die nhòi -_-
  Bài viết hay nhất31

@Kelvin_Kingleon wrote:cho xin js, host die nhòi -_-
js:

Code:

(function($, document, window) {
    var defaults = {
            transition: "elastic",
            speed: 300,
            width: false,
            initialWidth: "600",
            innerWidth: false,
            maxWidth: false,
            height: false,
            initialHeight: "450",
            innerHeight: false,
            maxHeight: false,
            scalePhotos: true,
            scrolling: true,
            inline: false,
            html: false,
            iframe: false,
            fastIframe: true,
            photo: false,
            href: false,
            title: false,
            rel: false,
            opacity: 0.9,
            preloading: true,
            className: false,
            retinaImage: false,
            retinaUrl: false,
            retinaSuffix: '@2x.$1',
            current: "image {current} of {total}",
            previous: "previous",
            next: "next",
            close: "close",
            xhrError: "This content failed to load.",
            imgError: "This image failed to load.",
            open: false,
            returnFocus: true,
            reposition: true,
            loop: true,
            slideshow: false,
            slideshowAuto: true,
            slideshowSpeed: 2500,
            slideshowStart: "start slideshow",
            slideshowStop: "stop slideshow",
            photoRegex: /\.(gif|png|jp(e|g|eg)|bmp|ico)((#|\?).*)?$/i,
            onOpen: false,
            onLoad: false,
            onComplete: false,
            onCleanup: false,
            onClosed: false,
            overlayClose: true,
            escKey: true,
            arrowKey: true,
            top: false,
            bottom: false,
            left: false,
            right: false,
            fixed: false,
            data: undefined
        },
        colorbox = 'colorbox',
        prefix = 'cbox',
        boxElement = prefix + 'Element',
        event_open = prefix + '_open',
        event_load = prefix + '_load',
        event_complete = prefix + '_complete',
        event_cleanup = prefix + '_cleanup',
        event_closed = prefix + '_closed',
        event_purge = prefix + '_purge',
        isIE = !$.support.leadingWhitespace,
        isIE6 = isIE && !window.XMLHttpRequest,
        event_ie6 = prefix + '_IE6',
        $overlay, $box, $wrap, $content, $topBorder, $leftBorder, $rightBorder, $bottomBorder, $related, $window, $loaded, $loadingBay, $loadingOverlay, $title, $current, $slideshow, $next, $prev, $close, $groupControls, $events = $({}),
        settings, interfaceHeight, interfaceWidth, loadedHeight, loadedWidth, element, index, photo, open, active, closing, loadingTimer, publicMethod, div = "div",
        className, requests = 0,
        init;

    function $tag(tag, id, css) {
        var element = document.createElement(tag);
        if (id) {
            element.id = prefix + id
        }
        if (css) {
            element.style.cssText = css
        }
        return $(element)
    }

    function winheight() {
        return window.innerHeight ? window.innerHeight : $(window).height()
    }

    function getIndex(increment) {
        var max = $related.length,
            newIndex = (index + increment) % max;
        return (newIndex < 0) ? max + newIndex : newIndex
    }

    function setSize(size, dimension) {
        return Math.round((/%/.test(size) ? ((dimension === 'x' ? $window.width() : winheight()) / 100) : 1) * parseInt(size, 10))
    }

    function isImage(settings, url) {
        return settings.photo || settings.photoRegex.test(url)
    }

    function retinaUrl(settings, url) {
        return settings.retinaUrl && window.devicePixelRatio > 1 ? url.replace(settings.photoRegex, settings.retinaSuffix) : url
    }

    function trapFocus(e) {
        if ('contains' in $box[0] && !$box[0].contains(e.target)) {
            e.stopPropagation();
            $box.focus()
        }
    }

    function makeSettings() {
        var i, data = $.data(element, colorbox);
        if (data == null) {
            settings = $.extend({}, defaults);
            if (console && console.log) {
                console.log('Error: cboxElement missing settings object')
            }
        } else {
            settings = $.extend({}, data)
        }
        for (i in settings) {
            if ($.isFunction(settings[i]) && i.slice(0, 2) !== 'on') {
                settings[i] = settings[i].call(element)
            }
        }
        settings.rel = settings.rel || element.rel || $(element).data('rel') || 'nofollow';
        settings.href = settings.href || $(element).attr('href');
        settings.title = settings.title || element.title;
        if (typeof settings.href === "string") {
            settings.href = $.trim(settings.href)
        }
    }

    function trigger(event, callback) {
        $(document).trigger(event);
        $events.trigger(event);
        if ($.isFunction(callback)) {
            callback.call(element)
        }
    }

    function slideshow() {
        var timeOut, className = prefix + "Slideshow_",
            click = "click." + prefix,
            clear, set, start, stop;
        if (settings.slideshow && $related[1]) {
            clear = function() {
                clearTimeout(timeOut)
            };
            set = function() {
                if (settings.loop || $related[index + 1]) {
                    timeOut = setTimeout(publicMethod.next, settings.slideshowSpeed)
                }
            };
            start = function() {
                $slideshow.html(settings.slideshowStop).unbind(click).one(click, stop);
                $events.bind(event_complete, set).bind(event_load, clear).bind(event_cleanup, stop);
                $box.removeClass(className + "off").addClass(className + "on")
            };
            stop = function() {
                clear();
                $events.unbind(event_complete, set).unbind(event_load, clear).unbind(event_cleanup, stop);
                $slideshow.html(settings.slideshowStart).unbind(click).one(click, function() {
                    publicMethod.next();
                    start()
                });
                $box.removeClass(className + "on").addClass(className + "off")
            };
            if (settings.slideshowAuto) {
                start()
            } else {
                stop()
            }
        } else {
            $box.removeClass(className + "off " + className + "on")
        }
    }

    function launch(target) {
        if (!closing) {
            element = target;
            makeSettings();
            $related = $(element);
            index = 0;
            if (settings.rel !== 'nofollow') {
                $related = $('.' + boxElement).filter(function() {
                    var data = $.data(this, colorbox),
                        relRelated;
                    if (data) {
                        relRelated = $(this).data('rel') || data.rel || this.rel
                    }
                    return (relRelated === settings.rel)
                });
                index = $related.index(element);
                if (index === -1) {
                    $related = $related.add(element);
                    index = $related.length - 1
                }
            }
            $overlay.css({
                opacity: parseFloat(settings.opacity),
                cursor: settings.overlayClose ? "pointer" : "auto",
                visibility: 'visible'
            }).show();
            if (!open) {
                open = active = true;
                $box.css({
                    visibility: 'hidden',
                    display: 'block'
                });
                $loaded = $tag(div, 'LoadedContent', 'width:0; height:0; overflow:hidden').appendTo($content);
                interfaceHeight = $topBorder.height() + $bottomBorder.height() + $content.outerHeight(true) - $content.height();
                interfaceWidth = $leftBorder.width() + $rightBorder.width() + $content.outerWidth(true) - $content.width();
                loadedHeight = $loaded.outerHeight(true);
                loadedWidth = $loaded.outerWidth(true);
                settings.w = setSize(settings.initialWidth, 'x');
                settings.h = setSize(settings.initialHeight, 'y');
                publicMethod.position();
                if (isIE6) {
                    $window.bind('resize.' + event_ie6 + ' scroll.' + event_ie6, function() {
                        $overlay.css({
                            width: $window.width(),
                            height: winheight(),
                            top: $window.scrollTop(),
                            left: $window.scrollLeft()
                        })
                    }).trigger('resize.' + event_ie6)
                }
                slideshow();
                trigger(event_open, settings.onOpen);
                $groupControls.add($title).hide();
                $close.html(settings.close).show();
                $box.focus();
                if (document.addEventListener) {
                    document.addEventListener('focus', trapFocus, true);
                    $events.one(event_closed, function() {
                        document.removeEventListener('focus', trapFocus, true)
                    })
                }
                if (settings.returnFocus) {
                    $events.one(event_closed, function() {
                        $(element).focus()
                    })
                }
            }
            publicMethod.load(true)
        }
    }

    function appendHTML() {
        if (!$box && document.body) {
            init = false;
            $window = $(window);
            $box = $tag(div).attr({
                id: colorbox,
                'class': isIE ? prefix + (isIE6 ? 'IE6' : 'IE') : '',
                role: 'dialog',
                tabindex: '-1'
            }).hide();
            $overlay = $tag(div, "Overlay", isIE6 ? 'position:absolute' : '').hide();
            $loadingOverlay = $tag(div, "LoadingOverlay").add($tag(div, "LoadingGraphic"));
            $wrap = $tag(div, "Wrapper");
            $content = $tag(div, "Content").append($title = $tag(div, "Title"), $current = $tag(div, "Current"), $prev = $tag('button', "Previous"), $next = $tag('button', "Next"), $slideshow = $tag('button', "Slideshow"), $loadingOverlay, $close = $tag('button', "Close"));
            $wrap.append($tag(div).append($tag(div, "TopLeft"), $topBorder = $tag(div, "TopCenter"), $tag(div, "TopRight")), $tag(div, false, 'clear:left').append($leftBorder = $tag(div, "MiddleLeft"), $content, $rightBorder = $tag(div, "MiddleRight")), $tag(div, false, 'clear:left').append($tag(div, "BottomLeft"), $bottomBorder = $tag(div, "BottomCenter"), $tag(div, "BottomRight"))).find('div div').css({
                'float': 'left'
            });
            $loadingBay = $tag(div, false, 'position:absolute; width:9999px; visibility:hidden; display:none');
            $groupControls = $next.add($prev).add($current).add($slideshow);
            $(document.body).append($overlay, $box.append($wrap, $loadingBay))
        }
    }

    function addBindings() {
        function clickHandler(e) {
            if (!(e.which > 1 || e.shiftKey || e.altKey || e.metaKey)) {
                e.preventDefault();
                launch(this)
            }
        }
        if ($box) {
            if (!init) {
                init = true;
                $next.click(function() {
                    publicMethod.next()
                });
                $prev.click(function() {
                    publicMethod.prev()
                });
                $close.click(function() {
                    publicMethod.close()
                });
                $overlay.click(function() {
                    if (settings.overlayClose) {
                        publicMethod.close()
                    }
                });
                $(document).bind('keydown.' + prefix, function(e) {
                    var key = e.keyCode;
                    if (open && settings.escKey && key === 27) {
                        e.preventDefault();
                        publicMethod.close()
                    }
                    if (open && settings.arrowKey && $related[1] && !e.altKey) {
                        if (key === 37) {
                            e.preventDefault();
                            $prev.click()
                        } else if (key === 39) {
                            e.preventDefault();
                            $next.click()
                        }
                    }
                });
                if ($.isFunction($.fn.on)) {
                    $(document).on('click.' + prefix, '.' + boxElement, clickHandler)
                } else {
                    $('.' + boxElement).live('click.' + prefix, clickHandler)
                }
            }
            return true
        }
        return false
    }
    if ($.colorbox) {
        return
    }
    $(appendHTML);
    publicMethod = $.fn[colorbox] = $[colorbox] = function(options, callback) {
        var $this = this;
        options = options || {};
        appendHTML();
        if (addBindings()) {
            if ($.isFunction($this)) {
                $this = $('<a/>');
                options.open = true
            } else if (!$this[0]) {
                return $this
            }
            if (callback) {
                options.onComplete = callback
            }
            $this.each(function() {
                $.data(this, colorbox, $.extend({}, $.data(this, colorbox) || defaults, options))
            }).addClass(boxElement);
            if (($.isFunction(options.open) && options.open.call($this)) || options.open) {
                launch($this[0])
            }
        }
        return $this
    };
    publicMethod.position = function(speed, loadedCallback) {
        var css, top = 0,
            left = 0,
            offset = $box.offset(),
            scrollTop, scrollLeft;
        $window.unbind('resize.' + prefix);
        $box.css({
            top: -9e4,
            left: -9e4
        });
        scrollTop = $window.scrollTop();
        scrollLeft = $window.scrollLeft();
        if (settings.fixed && !isIE6) {
            offset.top -= scrollTop;
            offset.left -= scrollLeft;
            $box.css({
                position: 'fixed'
            })
        } else {
            top = scrollTop;
            left = scrollLeft;
            $box.css({
                position: 'absolute'
            })
        }
        if (settings.right !== false) {
            left += Math.max($window.width() - settings.w - loadedWidth - interfaceWidth - setSize(settings.right, 'x'), 0)
        } else if (settings.left !== false) {
            left += setSize(settings.left, 'x')
        } else {
            left += Math.round(Math.max($window.width() - settings.w - loadedWidth - interfaceWidth, 0) / 2)
        }
        if (settings.bottom !== false) {
            top += Math.max(winheight() - settings.h - loadedHeight - interfaceHeight - setSize(settings.bottom, 'y'), 0)
        } else if (settings.top !== false) {
            top += setSize(settings.top, 'y')
        } else {
            top += Math.round(Math.max(winheight() - settings.h - loadedHeight - interfaceHeight, 0) / 2)
        }
        $box.css({
            top: offset.top,
            left: offset.left,
            visibility: 'visible'
        });
        speed = ($box.width() === settings.w + loadedWidth && $box.height() === settings.h + loadedHeight) ? 0 : speed || 0;
        $wrap[0].style.width = $wrap[0].style.height = "9999px";

        function modalDimensions(that) {
            $topBorder[0].style.width = $bottomBorder[0].style.width = $content[0].style.width = (parseInt(that.style.width, 10) - interfaceWidth) + 'px';
            $content[0].style.height = $leftBorder[0].style.height = $rightBorder[0].style.height = (parseInt(that.style.height, 10) - interfaceHeight) + 'px'
        }
        css = {
            width: settings.w + loadedWidth + interfaceWidth,
            height: settings.h + loadedHeight + interfaceHeight,
            top: top,
            left: left
        };
        if (speed === 0) {
            $box.css(css)
        }
        $box.dequeue().animate(css, {
            duration: speed,
            complete: function() {
                modalDimensions(this);
                active = false;
                $wrap[0].style.width = (settings.w + loadedWidth + interfaceWidth) + "px";
                $wrap[0].style.height = (settings.h + loadedHeight + interfaceHeight) + "px";
                if (settings.reposition) {
                    setTimeout(function() {
                        $window.bind('resize.' + prefix, publicMethod.position)
                    }, 1)
                }
                if (loadedCallback) {
                    loadedCallback()
                }
            },
            step: function() {
                modalDimensions(this)
            }
        })
    };
    publicMethod.resize = function(options) {
        if (open) {
            options = options || {};
            if (options.width) {
                settings.w = setSize(options.width, 'x') - loadedWidth - interfaceWidth
            }
            if (options.innerWidth) {
                settings.w = setSize(options.innerWidth, 'x')
            }
            $loaded.css({
                width: settings.w
            });
            if (options.height) {
                settings.h = setSize(options.height, 'y') - loadedHeight - interfaceHeight
            }
            if (options.innerHeight) {
                settings.h = setSize(options.innerHeight, 'y')
            }
            if (!options.innerHeight && !options.height) {
                $loaded.css({
                    height: "auto"
                });
                settings.h = $loaded.height()
            }
            $loaded.css({
                height: settings.h
            });
            publicMethod.position(settings.transition === "none" ? 0 : settings.speed)
        }
    };
    publicMethod.prep = function(object) {
        if (!open) {
            return
        }
        var callback, speed = settings.transition === "none" ? 0 : settings.speed;
        $loaded.empty().remove();
        $loaded = $tag(div, 'LoadedContent').append(object);

        function getWidth() {
            settings.w = settings.w || $loaded.width();
            settings.w = settings.mw && settings.mw < settings.w ? settings.mw : settings.w;
            return settings.w
        }

        function getHeight() {
            settings.h = settings.h || $loaded.height();
            settings.h = settings.mh && settings.mh < settings.h ? settings.mh : settings.h;
            return settings.h
        }
        $loaded.hide().appendTo($loadingBay.show()).css({
            width: getWidth(),
            overflow: settings.scrolling ? 'auto' : 'hidden'
        }).css({
            height: getHeight()
        }).prependTo($content);
        $loadingBay.hide();
        $(photo).css({
            'float': 'none'
        });
        callback = function() {
            var total = $related.length,
                iframe, frameBorder = 'frameBorder',
                allowTransparency = 'allowTransparency',
                complete;
            if (!open) {
                return
            }

            function removeFilter() {
                if (isIE) {
                    $box[0].style.removeAttribute('filter')
                }
            }
            complete = function() {
                clearTimeout(loadingTimer);
                $loadingOverlay.hide();
                trigger(event_complete, settings.onComplete)
            };
            if (isIE) {
                if (photo) {
                    $loaded.fadeIn(100)
                }
            }
            $title.html(settings.title).add($loaded).show();
            if (total > 1) {
                if (typeof settings.current === "string") {
                    $current.html(settings.current.replace('{current}', index + 1).replace('{total}', total)).show()
                }
                $next[(settings.loop || index < total - 1) ? "show" : "hide"]().html(settings.next);
                $prev[(settings.loop || index) ? "show" : "hide"]().html(settings.previous);
                if (settings.slideshow) {
                    $slideshow.show()
                }
                if (settings.preloading) {
                    $.each([getIndex(-1), getIndex(1)], function() {
                        var src, img, i = $related[this],
                            data = $.data(i, colorbox);
                        if (data && data.href) {
                            src = data.href;
                            if ($.isFunction(src)) {
                                src = src.call(i)
                            }
                        } else {
                            src = $(i).attr('href')
                        }
                        if (src && isImage(data, src)) {
                            src = retinaUrl(data, src);
                            img = new Image();
                            img.src = src
                        }
                    })
                }
            } else {
                $groupControls.hide()
            }
            if (settings.iframe) {
                iframe = $tag('iframe')[0];
                if (frameBorder in iframe) {
                    iframe[frameBorder] = 0
                }
                if (allowTransparency in iframe) {
                    iframe[allowTransparency] = "true"
                }
                if (!settings.scrolling) {
                    iframe.scrolling = "no"
                }
                $(iframe).attr({
                    src: settings.href,
                    name: (new Date()).getTime(),
                    'class': prefix + 'Iframe',
                    allowFullScreen: true,
                    webkitAllowFullScreen: true,
                    mozallowfullscreen: true
                }).one('load', complete).appendTo($loaded);
                $events.one(event_purge, function() {
                    iframe.src = "//about:blank"
                });
                if (settings.fastIframe) {
                    $(iframe).trigger('load')
                }
            } else {
                complete()
            }
            if (settings.transition === 'fade') {
                $box.fadeTo(speed, 1, removeFilter)
            } else {
                removeFilter()
            }
        };
        if (settings.transition === 'fade') {
            $box.fadeTo(speed, 0, function() {
                publicMethod.position(0, callback)
            })
        } else {
            publicMethod.position(speed, callback)
        }
    };
    publicMethod.load = function(launched) {
        var href, setResize, prep = publicMethod.prep,
            $inline, request = ++requests;
        active = true;
        photo = false;
        element = $related[index];
        if (!launched) {
            makeSettings()
        }
        if (className) {
            $box.add($overlay).removeClass(className)
        }
        if (settings.className) {
            $box.add($overlay).addClass(settings.className)
        }
        className = settings.className;
        trigger(event_purge);
        trigger(event_load, settings.onLoad);
        settings.h = settings.height ? setSize(settings.height, 'y') - loadedHeight - interfaceHeight : settings.innerHeight && setSize(settings.innerHeight, 'y');
        settings.w = settings.width ? setSize(settings.width, 'x') - loadedWidth - interfaceWidth : settings.innerWidth && setSize(settings.innerWidth, 'x');
        settings.mw = settings.w;
        settings.mh = settings.h;
        if (settings.maxWidth) {
            settings.mw = setSize(settings.maxWidth, 'x') - loadedWidth - interfaceWidth;
            settings.mw = settings.w && settings.w < settings.mw ? settings.w : settings.mw
        }
        if (settings.maxHeight) {
            settings.mh = setSize(settings.maxHeight, 'y') - loadedHeight - interfaceHeight;
            settings.mh = settings.h && settings.h < settings.mh ? settings.h : settings.mh
        }
        href = settings.href;
        loadingTimer = setTimeout(function() {
            $loadingOverlay.show()
        }, 100);
        if (settings.inline) {
            $inline = $tag(div).hide().insertBefore($(href)[0]);
            $events.one(event_purge, function() {
                $inline.replaceWith($loaded.children())
            });
            prep($(href))
        } else if (settings.iframe) {
            prep(" ")
        } else if (settings.html) {
            prep(settings.html)
        } else if (isImage(settings, href)) {
            href = retinaUrl(settings, href);
            $(photo = new Image()).addClass(prefix + 'Photo').bind('error', function() {
                settings.title = false;
                prep($tag(div, 'Error').html(settings.imgError))
            }).one('load', function() {
                var percent;
                if (request !== requests) {
                    return
                }
                if (settings.retinaImage && window.devicePixelRatio > 1) {
                    photo.height = photo.height / window.devicePixelRatio;
                    photo.width = photo.width / window.devicePixelRatio
                }
                if (settings.scalePhotos) {
                    setResize = function() {
                        photo.height -= photo.height * percent;
                        photo.width -= photo.width * percent
                    };
                    if (settings.mw && photo.width > settings.mw) {
                        percent = (photo.width - settings.mw) / photo.width;
                        setResize()
                    }
                    if (settings.mh && photo.height > settings.mh) {
                        percent = (photo.height - settings.mh) / photo.height;
                        setResize()
                    }
                }
                if (settings.h) {
                    photo.style.marginTop = Math.max(settings.mh - photo.height, 0) / 2 + 'px'
                }
                if ($related[1] && (settings.loop || $related[index + 1])) {
                    photo.style.cursor = 'pointer';
                    photo.onclick = function() {
                        publicMethod.next()
                    }
                }
                if (isIE) {
                    photo.style.msInterpolationMode = 'bicubic'
                }
                setTimeout(function() {
                    prep(photo)
                }, 1)
            });
            setTimeout(function() {
                photo.src = href
            }, 1)
        } else if (href) {
            $loadingBay.load(href, settings.data, function(data, status) {
                if (request === requests) {
                    prep(status === 'error' ? $tag(div, 'Error').html(settings.xhrError) : $(this).contents())
                }
            })
        }
    };
    publicMethod.next = function() {
        if (!active && $related[1] && (settings.loop || $related[index + 1])) {
            index = getIndex(1);
            publicMethod.load()
        }
    };
    publicMethod.prev = function() {
        if (!active && $related[1] && (settings.loop || index)) {
            index = getIndex(-1);
            publicMethod.load()
        }
    };
    publicMethod.close = function() {
        if (open && !closing) {
            closing = true;
            open = false;
            trigger(event_cleanup, settings.onCleanup);
            $window.unbind('.' + prefix + ' .' + event_ie6);
            $overlay.fadeTo(200, 0);
            $box.stop().fadeTo(300, 0, function() {
                $box.add($overlay).css({
                    'opacity': 1,
                    cursor: 'auto'
                }).hide();
                trigger(event_purge);
                $loaded.empty().remove();
                setTimeout(function() {
                    closing = false;
                    trigger(event_closed, settings.onClosed)
                }, 1)
            })
        }
    };
    publicMethod.remove = function() {
        $([]).add($box).add($overlay).remove();
        $box = null;
        $('.' + boxElement).removeData(colorbox).removeClass(boxElement);
        $(document).unbind('click.' + prefix)
    };
    publicMethod.element = function() {
        return $(element)
    };
    publicMethod.settings = defaults
}(jQuery, document, window));
  Bài viết hay nhất32

@anhoang_qn wrote:
trong đó tìm ("/post?f=42&mode=newtopic input[name^=auth]")
và : <input type="hidden" name="f" value="42"/>
thay số 42 bằng số box TĐYT của bạn
sau đó tìm url: "/h42-",
thay /h42- bằng link emo của forum bạn
--xong :)
anhoang_qn
Hỏi ngu tí, các bước này là sao vậy các bác
Nhờ các bác giúp giùm
http://thongtintructuyentes.forumvi.com/
pass: 103301ns1983
  Bài viết hay nhất33
You cannot reply to topics in this forum