[Đóng góp]MOD Thông điệp yêu thương

  Bài viết hay nhất1
tình hình là có nhiều bạn xài last của bác Vong thì xài TDYT hay bị lỗi
hôm nay mình share cái này - cách fix thì bác Vong cũng đã bày rồi nên mình k nói thêm ở đây
và đây là demo : http://www.nhipsongcva.forumvi.com/
còn đây là cách làm
ACP >> DISPLAY >> QLTT >> PORTAL >> MOD_News *thay toàn bộ code trong đó bằng code dưới đây
Spoiler:
Code:
<tr>
  <td colspan="3">
    <div class="main-contentr" style="border-bottom: 1px solid #E8E8E8;-webkit-border-radius: 5px 5px 5px 5px;-moz-border-radius: 5px 5px 5px 5px;border-radius: 5px 5px 5px 5px;">
     
      <div style="height:75px;position:relative;border-bottom: 5px solid #359bed;">
        <div style="width: 100%;position:relative;">
         
          <marquee behavior="scroll" onmouseover="this.stop()" onmouseout="this.start()" scrollamount="1" scrolldelay="20" direction="left" truespeed="truespeed" style="float: right;position: absolute;top: 14px;right: 13px;left:5px">
            <!-- BEGIN post_row -->
            <span onmouseover="show_tooltip(this,this.getElementsByTagName('div')[0].innerHTML,'Thông Báo');"
            onmouseout="hidetip();" style="color:#2F2F2F; font-size:11px">
              <b>
                <span class="gensmall" style="font-size: 9pt"  >
                  <b>
                    {post_row.POSTER}
                  </b>
                </span>
               
              </b>
             
              <span style="font-size: 9pt">
                nhắn với
              </span>
             
              <span style="color:#FF009A;font-weight:bold;font-size: 9pt">
                {post_row.TITLE}
              </span>
              <div id="hoang" style="display: none;">
                gửi vào lúc {post_row.TIME} ...
              </div>
            </span>
            :
            <span class="lovemes" style="font-size: 9pt">
              <font color="blue">
                {post_row.TEXT}
              </font>
            </span>
            <span style="padding: 0px 40px">
            </span>
          </span>
          <!-- END post_row -->
        </marquee>
        <span  onmouseover="show_tooltip(this, 'Bấm vào đây để gửi thông điệp', 'Thông báo');" onMouseOut="hidetip();" class='thongbao' style="cursor: pointer;">
          <img src="http://i.imgur.com/HZrBpXi.png" style="float:left;position:absolute;bottom:-73px;left:0px;border:0" >
         
          <div style="display:none">
            <!-- BEGIN switch_user_logged_out -->
            <div id='noidungne' style='padding:10px; overflow:hidden;'>
              <table width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
                <tr>
                  <td class="starsTitle" height="25">
                    <span class="genmed module-title">
                      <center>
                        Bạn phải đăng nhập để gửi Thông điệp
                      </center>
                    </span>
                  </td>
                </tr>
                <tr>
                  <td>
                    <form action="/login" method="post">
                      <table align="center" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="3">
                        <tr>
                          <td align="center" width="50%">
                            <span class="gen">
                              Tài khoản:
                            </span>
                          </td>
                          <td align="center" width="50%">
                            <span class="gen">
                              Mật khẩu:
                            </span>
                          </td>
                      </tr>
                      <tr>
                        <td align="center" style="position:relative;padding-right:5px;">
                          <input type="text" name="username" value="" size="20" maxlength="40" style="width:100%;"/>
                        </td>
                        <td align="center" style="position:relative;padding-right:5px;">
                          <input type="password" name="password" size="20" maxlength="32" style="width:100%;"/>
                        </td>
                      </tr>
                      <tr align="center">
                        <td colspan="2">
                          <span class="gen">
                            Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập:
                            <input type="checkbox" name="autologin"
                            checked="checked"/>
                          </span>
                        </td>
                      </tr>
                      <tr align="center">
                        <td colspan="2">
                          <br />
                          <input class="mainoption" type="submit" name="login" value="Đăng Nhập"/>
                        </td>
                      </tr>
                      <tr align="center">
                        <td colspan="2">
                          <span class="gensmall">
                            <a class="gensmall" href="/profile?mode=sendpassword" rel="nofollow">
                              :: Quên mật khẩu
                            </a>
                          </span>
                        </td>
                      </tr>
                  </table>
              </form>
          </td>
      </tr>
  </table>
    </div>
    <!-- END switch_user_logged_out -->
    <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
    <div id='noidungne' style='padding:10px; overflow:hidden;'>
      <form action="/post" method="post" name="post" onsubmit="return vB_Editor['text_editor'].prepare_submit(0,0);"
      enctype="multipart/form-data">
        <table width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
          <tbody>
            <tr>
              <td width="12%" nowrap="nowrap">
                <span class="gen">
                  <b>
                    Gửi đến :
                  </b>
                </span>
              </td>
              <td width="88%">
                <table cellspacing="0" cellpadding="0">
                  <tbody>
                    <tr>
                      <td width="60%">
                        <input class="post gen" style="width:200px; display:inline" type="text"
                        name="subject" value="Tất cả thành viên" onblur="if(this.value=='') this.value='Tất cả thành viên';"
                        onfocus="if(this.value=='Tất cả thành viên') this.value='';" size="45" maxlength="40"
                        tabindex="2" title="" onkeypress="if (event.keyCode==13){return false}"/>
                      </td>
                     
                      <td width="40%">
                        <a onMouseOver="_tooltip(this, 'Chèn emoticon vào thông điệp, 'Thông báo');" onMouseOut="hidetip();" id="emoclik" style="font-size:10px" href="#emo">
                          <b>
                            Mặt cười
                          </b>
                        </a>
                        <a onMouseOver="show_tooltip(this, 'Chèn emoticon vào thông điệp, 'Thông báo');" onMouseOut="hidetip();" id="emoclik2" style="font-size:10px;display:none;" href="#emo">
                          <b>
                            Ẩn Emo
                          </b>
                        </a>
                      </td>
                     
                      <td align="right" width="40">
                        <input onClick="set_solved(this.form.elements['subject'],'» '), dongtimo()" class="mainoption" style="float:right" type="submit" name="post" value="Gửi ..." tabindex="6" accesskey="s" />
                      </td>
                     
                    </tr>
                   
                    <tr>
                      <td>
                      </td>
                     
                    </tr>
                   
                   
                   
                   
                  </tbody>
                </table>
              </td>
          </tr>
          <tr>
            <td nowrap="nowrap" valign="top">
              <p style="padding: 2px;">
              </p>
              <span class="gen">
                <b>
                  Lời nhắn :
                </b>
              </span>
              <br>
            </td>
            <br />
            <td valign="top">
              <p style="padding: 2px;">
              </p>
              <textarea id="c3z_lovemess" class="gen" style="width: 100%; height: 100px; display: inline;" onClick="storeCaret(this)" onKeyUp="storeCaret(this)" name="message" rows="1" cols="35" tabindex="3" onSelect="storeCaret(this)" wrap="virtual">
              </textarea>
            </td>
           
            <tr>
              <td>
              </td>
          </tr>
          <tr>
            <td id="security">
            </td>
            <td>
              <div id="xong" style="width: 100%; height: auto; margin-top: 6px; display: block;">
               
              </div>
            </td>
          </tr>
         
          <b>
            <input type="hidden" name="lt" value="0"/>
            <input type="hidden" name="mode" value="newtopic"/>
            <input type="hidden" name="f" value="42"/>
          </b>
      </td>
            </tr>
           
            <!-- END switch_user_logged_in -->
<script>
    jQuery("#emoclik").click(function () {
        jQuery(this).hide();
        jQuery("#emoclik2").show();
        jQuery("#c3z_lovemess").animate({
            height: "-=50"
        }, 2000);
        jQuery.ajax({
            type: "POST",
            url: "/h42-",
            success: function (emo) {
                jQuery("#xong").html(emo).show("slow");
            }
        });
    });
    jQuery("#emoclik2").click(function () {
        jQuery(this).hide();
        jQuery("#emoclik").show();
        jQuery("#c3z_lovemess").animate({
            height: "+=50"
        }, 2000);
        jQuery.ajax({
            type: "POST",
            url: "/h42-",
            success: function (emo) {
                jQuery("#xong").html(emo).hide("slow");
            }
        });
    });
    $(function () {
        var x = $('#hoang');
        for (i = 0; i < x.length; i++) {
            x[i].innerHTML = x[i].innerHTML.replace('Today at', 'Hôm nay: ').replace('Yesterday at', 'Hôm qua: ').replace('Tue', 'Thứ 3 -').replace('Mon', 'Thứ 2 -').replace('Wed', 'Thứ 4 -').replace('Thu', 'Thứ 5 -').replace('Fri', 'Thứ 6 -').replace('Sat', 'Thứ 7 -').replace('Sun', 'Chủ nhật -').replace('Feb', '/ 2/').replace('Jan', '/ 1/').replace('Mar', '/ 3/').replace('Apr', '/ 4/').replace('May', '/ 5/').replace('Jun', '/ 6/').replace('Jul', '/ 7/').replace('Aug', '/8/').replace('Sep', '/ 9/').replace('Oct', '/ 10/').replace('Nov', '/ 11/').replace('Dec', '/ 12/').replace(',', '/');
        }
    });
</script>
<script>
            function dongtimo() {
    var t = setTimeout("reloadgiumcon()", 500);
}

function reloadgiumcon() {
    window.location.replace("/forum")
}
jQuery(document).ready(function () {
    jQuery(".thongbao").colorbox({
        width: "52%",
        innerHeight: "175px",
        title: 'Gửi Thông Điệp Yêu Thương',
        inline: true,
        href: "#noidungne",
        onOpen: function () {
            jQuery("#security").load("/post?f=42&mode=newtopic input[name^=auth]");
        }

    });
});
</script>
<script src="//nhipsongcva.forumvi.com/28339.js" type="text/javascript"></script>
  <style type="text/css">
@charset "utf-8";.lovemes table,.lovemes div,.lovemes hr,.lovemes br,.lovemes embed{display:none!important}
.lovemes{font-weight:bold;font-size:11px}
.lovemes img{vertical-align:middle;max-height:30px}
.lovemes table,.lovemes div,.lovemes hr,.lovemes br,.lovemes embed{display:none!important}
.lovemes{font-weight:bold;font-size:11px}
.lovemes img{vertical-align:middle;max-height:30px}
#colorbox,#cboxOverlay,#cboxWrapper{position:absolute;top:0;left:0;z-index:999;overflow:hidden}
#cboxOverlay{position:fixed;width:100%;height:100%;background:rgba(56,56,56,1)}
#cboxMiddleLeft,#cboxBottomLeft{clear:left}
#cboxContent{position:relative;background:#fff;overflow:visible}
#cboxLoadedContent{overflow:auto;margin-bottom:5px}
#cboxTitle{position:absolute;bottom:-25px;left:0;text-align:center;width:100%;font-weight:700;color:#7C7C7C;margin:0}
#cboxLoadingOverlay,#cboxLoadingGraphic{position:absolute;top:0;left:0;width:100%}
#cboxPrevious,#cboxNext,#cboxClose,#cboxSlideshow{cursor:pointer;position:absolute;bottom:-29px;background:url(http://i20.servimg.com/u/f20/15/90/59/25/contro26.png) no-repeat 0 0!important;width:23px;height:23px!important;text-indent:-9999px;border:none}
.cboxPhoto{float:left;border:0;display:block;margin:auto}
.cboxIframe{width:100%;height:100%;display:block;border:0}
.thongbao img:hover{transition:.7s all;opacity:.7}
#cboxTopLeft{width:14px;height:14px;background:url(http://i20.servimg.com/u/f20/15/90/59/25/contro27.png) no-repeat 0 0}
#cboxTopCenter{height:14px;background:url(http://i20.servimg.com/u/f20/15/90/59/25/border23.png) repeat-x top left}
#cboxTopRight{width:14px;height:14px;background:url(http://i20.servimg.com/u/f20/15/90/59/25/contro28.png) no-repeat -36px 0}
#cboxBottomLeft{width:14px;height:43px;background:url(http://i20.servimg.com/u/f20/15/90/59/25/contro29.png) no-repeat 0 -32px}
#cboxBottomCenter{height:43px;background:url(http://i20.servimg.com/u/f20/15/90/59/25/border24.png) repeat-x bottom left}
#cboxBottomRight{width:14px;height:43px;background:url(http://i20.servimg.com/u/f20/15/90/59/25/contro30.png) no-repeat -36px -32px}
#cboxMiddleLeft{width:14px;background:url(http://i20.servimg.com/u/f20/15/90/59/25/contro30.png) repeat-y -175px 0}
#cboxMiddleRight{width:14px;background:url(http://i20.servimg.com/u/f20/15/90/59/25/contro30.png) repeat-y -211px 0}
#cboxLoadingOverlay{background:url(http://i20.servimg.com/u/f20/14/50/49/34/loadin10.png) no-repeat center center}
#cboxLoadingGraphic{background:url(http://i20.servimg.com/u/f20/15/90/59/25/loadin12.gif) no-repeat center center}
#cboxCurrent{position:absolute;bottom:-25px;left:58px;font-weight:700;color:#7C7C7C}
#cboxPrevious{left:0;background-position:-51px -25px}
#cboxPrevious.hover{background-position:-51px 0}
#cboxNext{left:27px;background-position:-75px -25px}
#cboxNext.hover{background-position:-75px 0}
#cboxClose{right:0;background-position:-100px -25px!important}
#cboxClose.hover{background-position:-100px 0}
.cboxSlideshow_on #cboxSlideshow{background-position:-125px 0;right:27px}
.cboxSlideshow_on #cboxSlideshow.hover{background-position:-150px 0}
.cboxSlideshow_off #cboxSlideshow{background-position:-150px -25px;right:27px}
.cboxSlideshow_off #cboxSlideshow.hover{background-position:-125px 0}
 </style>
trong đó tìm ("/post?f=42&mode=newtopic input[name^=auth]")
và : <input type="hidden" name="f" value="42"/>
thay số 42 bằng số box TĐYT của bạn
sau đó tìm url: "/h42-",
thay /h42- bằng link emo của forum bạn
--xong :)
anhoang_qn
  Bài viết hay nhất2
bạn chia sẻ nốt cách ẩn TĐYT đi. mình làm theo bài http://www.devs.cf/t215-dong-gop-thu-thuat-kha-don-gian-de-an-tdyt-va-nhieu-thu-khac chưa được.
Demo: www.cafeht.com
  Bài viết hay nhất3
ẩn gì bạn - ẩn bài của TĐYT trên last hả :)
  Bài viết hay nhất4
@anhoang_qn wrote:ẩn gì bạn - ẩn bài của TĐYT trên last hả :)
đúng rồi. ẩn bài có ký tự "»" ở trước ấy.
  Bài viết hay nhất5
quăng cái này vào recent (cách mình làm ẩn bài trên last) - còn cái của Méo mình chưa tham khảo - đợi lát rảnh mình xem rồi up code sau
Code:
<script type="text/javascript">//<![CDATA[
$(function(){
$("#left a:contains('»')").closest("li").remove();
});//]]> 
</script>
  Bài viết hay nhất6
Cảm ơn bạn, mình làm được rồi. là chỗ nà "#left a" mà mãi không ra :)
P/s: xóa giùm cái topic vừa mới viết nhầm nhe. tks
  Bài viết hay nhất7
Mình làm được nhưng lại gặp 1 lỗi là Bài viết recenttopic trên cùng bị thụt đi còn 11 bài (gửi test 1 thông điệp).
Thử vào mod news tăng số bài viết lên nhưng mà chỗ Recenttopic lại bị thừa... chứ không cố định height được.
Bạn có cách nào xử lý trường hợp này chỉ với? tks trc
  Bài viết hay nhất8
Cái này thì ráng chịu thôi bác, cách ẩn TDYT là xóa bài viết đó trên last, thành ra giả sử có 50 bài mới, 5 TĐYT trên last, sau khi xóa thì chỉ còn 45 bài trên last thôi :v
  Bài viết hay nhất9
@NCat wrote:Cái này thì ráng chịu thôi bác, cách ẩn TDYT là xóa bài viết đó trên last, thành ra giả sử có 50 bài mới, 5 TĐYT trên last, sau khi xóa thì chỉ còn 45 bài trên last thôi :v
bạn không hiểu ý mình rồi.
ý mình là giả sử cố định có 12 bài ở recent. nếu mình để số bài là 50 thì cũng chỉ có 12 DÒNG được nhìn thấy còn lại là bị ẨN hoặc alf có thanh trược Sroll để kéo lên xuống. Như thế có tầm vài thông điệp yêu thương cũng không ảnh hưởng tới KHUNG của Recent topic ấy
  Bài viết hay nhất10
Chỉnh khoảng mod_recent khoảng 30 bài, rồi thêm vào bên dưới code ẩn TDYT:
Code:
$("#recent_topics li:gt(11)").hide();
Trong số 11 tương ứng với hiển thị 12 bài viết.
  Bài viết hay nhất11
@baivong wrote:Chỉnh khoảng mod_recent khoảng 30 bài, rồi thêm vào bên dưới code ẩn TDYT:
Code:
$("#recent_topics li:gt(11)").hide();
Trong số 11 tương ứng với hiển thị 12 bài viết.
gọn thế thôi hả huynh - e phải dùng css hide ìn xèo @@
  Bài viết hay nhất12
@baivong wrote:Chỉnh khoảng mod_recent khoảng 30 bài, rồi thêm vào bên dưới code ẩn TDYT:
Code:
$("#recent_topics li:gt(11)").hide();
Trong số 11 tương ứng với hiển thị 12 bài viết.

Được rồi yeahhhhhhhhhhh thanks so much!!
The author of this message was banned from the forum - See the message
  Bài viết hay nhất14
@anhoang_qn wrote:
@baivong wrote:Chỉnh khoảng mod_recent khoảng 30 bài, rồi thêm vào bên dưới code ẩn TDYT:
Code:
$("#recent_topics li:gt(11)").hide();
Trong số 11 tương ứng với hiển thị 12 bài viết.
gọn thế thôi hả huynh - e phải dùng css hide ìn xèo @@
Dùng CSS như này cũng có tác dụng tương tự :
Code:
li:nth-child(11) ~ li {
display: none;
}
  Bài viết hay nhất15
@Gdesign wrote:
Dùng CSS như này cũng có tác dụng tương tự :
Code:
li:nth-child(11) ~ li {
display: none;
}

Đâu được, cái này là xóa bài thứ 11, mà lỡ nó nhảy lên bài 1 hay tụt xuống bài 12 thì mấy bài không phải TĐYT sẽ bị xóa oan :v
  Bài viết hay nhất16
Cách của Gdesign chuẩn đấy (y)
  Bài viết hay nhất17
À, méo hiểu nhầm :v
The author of this message was banned from the forum - See the message
  Bài viết hay nhất19
@Gang wrote:http://conanfamily.yourme.net/ bị lỗi thế này là sao ạ?
Thông điệp không kèm theo link nhé
The author of this message was banned from the forum - See the message
  Bài viết hay nhất21
@Gang wrote:thì ở trong forum đó cái TĐ nó bị lỗi
có nghĩa là trong thông điệp gữi đi k được kèm theo link nào cả, nếu có link nó sẽ bị "lỗi" @@
The author of this message was banned from the forum - See the message
  Bài viết hay nhất23
Khắc phục lỗi trên:
Tìm trong code dòng:

Code:
style="float: right;position: absolute;top: 14px;right: 13px;left:5px"

Thay bằng code sau:
Code:
style="float: right;position: absolute;top: 40px;right: 13px;left:116px"

Hi vọng sẽ thành công !
The author of this message was banned from the forum - See the message
  Bài viết hay nhất25
Ai cho mình hỏi ví dụ như mình tạo 1 diễn đàn có tên thông điệp yêu thương thì số 42 mình ghi là 1 ạ?
Còn cái link emo là sao, mình không hiểu. Mong mọi người giúp đỡ.
  Bài viết hay nhất26
You cannot reply to topics in this forum