Cần giúp đỡ code việt hóa thời gian dạng time ago

  Bài viết hay nhất1
Mình có tìm được đoạn code này, nó việt hóa dạng thời gian 01.02.18 11:12 sang dạng 1 phút, 1 giờ trước, 1 ngày trước nhưng không có gộp trên 7 ngày thành 1 tuần, và tháng năm.
Nhờ các bác giúp mình với!

Code:
$(function() {
    var x = $('.timez');
    for (i = 0; i < x.length; i++) {
        x[i].innerHTML = x[i].innerHTML.replace('on', '')
    };
    (function(g) {
        function e(a) {
            var c = (new Date).getHours();
            a = parseInt(((new Date).getTime() - (new Date(a)).getTime()) / 6E4);
            var b = parseInt(a / 60);
            if (0 === b) return a + " ph\u00fat tr\u01b0\u1edbc";
            if (b <= c) return b + " gi\u1edd tr\u01b0\u1edbc";
            if (b > c && b < c + 24) return b + " gi\u1edd tr\u01b0\u1edbc";
            if (b > c + 24) return parseInt((b - c) / 24) + 1 + " ng\u00e0y tr\u01b0\u1edbc"
        }
        g(".timez").text(function() {
            var a = this.textContent.trim();
            if (/^(Yester|To)day\sat\s\d{1,2}:\d{2,2}$/.test(a)) {
                var c = a.match(/\s(\d{1,2})\:(\d{2,2})$/),
                    b = new Date,
                    d = new Date(b),
                    f = function(a) {
                        var b = a.getDate(),
                            d = a.getMonth();
                        a = a.getFullYear();
                        return e(new Date(a, d, b, c[1], c[2]))
                    };
                d.setDate(b.getDate() - 1);
                return -1 !== a.indexOf("Today") ? f(b) : f(d)
            }
            if (/^\d{2,2}\.\d{2,2}\.\d{2,2}\s\d{1,2}:\d{2,2}$/.test(a)) return a = a.split(/\W/), a = new Date("20" + a[2], parseInt(a[1], 10) - 1, a[0], a[3], a[4]), e(a)
        })
    })(jQuery);
});
  Bài viết hay nhất2
Close ạ.
You cannot reply to topics in this forum