[Userscript] 10wallpaper downloader

  Bài viết hay nhất1
Tải hình nền từ 10wallpaper.com chỉ với 1-Click. Có thể chọn độ phân giải cố định để tải xuống.

DemoTải hình nền từ 10wallpaper

Cài đặt


Dùng một trong các link sau:

  1. https://greasyfork.org/vi/scripts/19854-10wallpaper-downloader
  2. https://openuserjs.org/scripts/baivong/10wallpaper_downloader
  3. https://github.com/baivong/Userscript/raw/master/10wallpaper_downloader/10wallpaper_downloader.user.js

Mã nguồn


Code:
// ==UserScript==
// @name         10wallpaper downloader
// @namespace    http://baivong.github.io/
// @version      1.1.0
// @description  1-Click download on 10wallpaper. You should select the resolution before downloading.
// @icon         http://i.imgur.com/08zfJez.png
// @author       Zzbaivong
// @license      MIT
// @match        http://10wallpaper.com/*
// @noframes
// @supportURL   https://github.com/baivong/Userscript/issues
// @run-at       document-idle
// @grant        none
// ==/UserScript==

(function () {
    'use strict';

    // Resolution config:
    var resolution = ''; // Eg: 1920x1200, 1366x768, 1280x1024, ...


    // Do not change the code below this line, unless you know how.
    var list = document.querySelectorAll('a[href^="/view/"], a[href^="/list/"]');
    if (!/\d+x\d+/.test(resolution)) resolution = screen.width + 'x' + screen.height;
    [].forEach.call(list, function (link) {
        var img = link.querySelector('img');

        if (!img) return;
        img = img.src.replace(/(\/|_)(small|medium)(\/|\.)/g, '$1' + resolution + '$3');

        link.setAttribute('href', img);
        link.setAttribute('download', '');

        link.addEventListener('contextmenu', function (e) {
            e.preventDefault();
            window.open(img, '_blank');
        });

        link.setAttribute('title', 'Click to download this image\nRight Click to open in new tab');
    });
})();

Hướng dẫn


Thông thường trang 10wallpaper sẽ tự thiết lập độ phân giải (resolution) tương ứng với thiết bị của bạn. Tuy nhiên, bạn có thể thay đổi bằng cách chỉnh tham số resolution trong mã nguồn, dòng 20.
Nhấn chuột vào ảnh để download.
Nhấn chuột phải để mở ảnh trong cửa sổ mới (cần cho phép bật popup).
Tags: #userscript #download #photo #10wallpaper
You cannot reply to topics in this forum