[Userscript] Wallpaperscraft downloader

  Bài viết hay nhất1
Tải hình nền từ wallpaperscraft.com chỉ với 1-Click. Có thể chọn độ phân giải cố định để tải xuống.

DemoTải hình nền từ Wallpaperscraft

Cài đặt


Dùng một trong các link sau:

  1. https://greasyfork.org/vi/scripts/19843-wallpaperscraft-downloader
  2. https://openuserjs.org/scripts/baivong/Wallpaperscraft_downloader
  3. https://github.com/baivong/Userscript/raw/master/wallpaperscraft_downloader/wallpaperscraft_downloader.user.js

Mã nguồn


Code:
// ==UserScript==
// @name         Wallpaperscraft downloader
// @namespace    http://baivong.github.io/
// @version      1.1.0
// @description  1-Click download on Wallpaperscraft. You should select the resolution before downloading.
// @icon         http://i.imgur.com/NA96TWE.png
// @author       Zzbaivong
// @license      MIT
// @include      http://wallpaperscraft.com/*
// @exclude      http://wallpaperscraft.com/wallpaper/*
// @exclude      http://wallpaperscraft.com/download/*
// @include      https://wallpaperscraft.com/*
// @exclude      https://wallpaperscraft.com/wallpaper/*
// @exclude      https://wallpaperscraft.com/download/*
// @noframes
// @supportURL   https://github.com/baivong/Userscript/issues
// @run-at       document-idle
// @grant        none
// ==/UserScript==

(function () {
    'use strict';

    var list = document.querySelectorAll('.wallpaper_pre');
    [].forEach.call(list, function (item) {
        var link = item.querySelector('a'),
            res = item.querySelector('.pre_size'),
            url;

        if (!res) res = item.querySelector('.preview_size');

        url = link.href.replace(/\/\d+x\d+$/, '').replace(/\/(download|wallpaper)\//, '/image/') + '_' + res.textContent + '.jpg';

        link.setAttribute('href', url);
        link.removeAttribute('target');
        link.setAttribute('download', '');

        link.addEventListener('contextmenu', function (e) {
            e.preventDefault();
            window.open(url, '_blank');
        });

 link.setAttribute('title', 'Click to download this image\nRight Click to open in new tab');
    });
})();

Hướng dẫn


Chọn độ phân giải (resolution) từ menu bên phải trước khi download.
Nhấn chuột vào ảnh để download.
Nhấn chuột phải để mở ảnh trong cửa sổ mới (cần cho phép bật popup).
Tags: #userscript #download #photo #wallpaperscraft
You cannot reply to topics in this forum