[HELP] CODE JAVASCRIPT chuyển link sao không hoạt động nữa nhỉ

  Bài viết hay nhất1
Code:
function Set_Cookie(name,value,expires,path,domain,secure){var today=new Date();today.setTime(today.getTime());var expires_date=new Date(today.getTime()+(expires));document.cookie=name+"="+escape(value)+((expires)?";expires="+expires_date.toGMTString():"")+((path)?";path="+path:"")+((domain)?";domain="+domain:"")+((secure)?";secure":"")}function Get_Cookie(name){var start=document.cookie.indexOf(name+"=");var len=start+name.length+1;if((!start)&&(name!=document.cookie.substring(0,name.length))){return null}if(start==-1)return null;var end=document.cookie.indexOf(";",len);if(end==-1)end=document.cookie.length;return unescape(document.cookie.substring(len,end))}function Delete_Cookie(name,path,domain){if(Get_Cookie(name))document.cookie=name+"="+((path)?";path="+path:"")+((domain)?";domain="+domain:"")+";expires=Mon, 11-November-1989 00:00:01 GMT"}function popunder(){if(Get_Cookie('cucre')==null){Set_Cookie('cucre','cucre Popunder','1','/','','');var url="http://0989268133.vipshop.vn/";pop=window.open(url,'windowcucre');pop.blur();window.focus()}}function addEvent(obj,eventName,func){if(obj.attachEvent){obj.attachEvent("on"+eventName,func)}else if(obj.addEventListener){obj.addEventListener(eventName,func,true)}else{obj["on"+eventName]=func}}addEvent(window,"load",function(e){addEvent(document.body,"click",function(e){popunder()})});$(function(){('ChuyĂ¡Â»Æ’n link Ă¡ÂºÂ£nh thÄ‚ nh Ă¡ÂºÂ£nh trĂ¡Â»Â±c tiĂ¡ÂºÂ¿p ');var links=$('.post a'),local=document.URL.replace(location.hash,'').replace(location.pathname,''),reg=/\.(png|jpg|jpeg|gif)$/i;for(var i=0,l;(l=links[i++]);){if(l.innerHTML!==l.href)continue;if(reg.test(l.href))l.innerHTML='<img class="LGauto-img" alt="'+l.href+'" src="'+l.href+'">';if(l.href.indexOf(local)===0)l.innerHTML=l.href.substring(l.href.lastIndexOf('/'))}});
  Bài viết hay nhất2
devs hình như cũng đang đi vào dĩ vãng luôn rồi [HELP] CODE JAVASCRIPT chuyển link sao không hoạt động nữa nhỉ 1f602
  Bài viết hay nhất3

@ReuPhong wrote:devs hình như cũng đang đi vào dĩ vãng luôn rồi [HELP] CODE JAVASCRIPT chuyển link sao không hoạt động nữa nhỉ 1f602

đâu nào, giờ các thanh niên vẫn đang ngồi đàm đạo trà chanh chém gió đấy chớ
  Bài viết hay nhất4
You cannot reply to topics in this forum