Tự động Load 1 page từ 1 đường link chỉ định

  Bài viết hay nhất1
Chào mọi người, hiện mình có đoạn code sau, tác dụng của nó là khi click vào 1 nút có đường link như http://devs.forumvi.com/post chẳng hạn

Code:
<span class="buttons"><a href="http://devs.forumvi.com/post">Go</a>

nó sẽ load page http://devs.forumvi.com/post dạng POPUP

Giờ mong mọi người có thể giúp mình sửa code dưới để nó có thể tự động load page ra class chỉ định mà không cần phải click nó mới load

Ví dụ: page http://devs.forumvi.com/post sẽ tự động được load và nằm ở class="noihienthipage" bên dưới cái nút span class="buttons" chứ không cần click vào nút buttons ms load page kia nữa

Hoặc nếu ai có code load page nào hay hơn, share mình vs nha!

Code:
$(function() {
  for (var a = document.getElementsByTagName('A'), i = 0, j = a.length, form; i < j; i++) {
        if (/\/post|\/spa\//.test(a[i].href)) {
            a[i].onclick = function() {
                FA.Popup.open(this.href, this.innerHTML);
                return false
            }
        }
    }
});

(function() {
    var version = 1;
    if (!window.FA) window.FA = {};
    if (FA.Popup) {
        if (window.console) console.warn('FA.Popup has already been initialized.');
        return
    }
    FA.Popup = {
        lang: {
            button_close: 'X',
            default_title: 'Popup',
            loading: 'Đang tải...'
        },
        active: false,
        forum: {
            version: version,
            content: version ? '#main-content' : '#content-container > table > tbody > tr > td[width="100%"]',
            pages: ['.gensmall:has(.sprite-arrow_subsilver_left, .sprite-arrow_subsilver_right) a[href^="/"], .nav:has(.sprite-arrow_subsilver_left, .sprite-arrow_subsilver_right) a[href^="/"]', '.pagination:not(strong) span a', '.paging a[href^="/"]', '.pagination a[href^="/"]'][version]
        },
        open: function(href, title, callback) {
            if (FA.Popup.active) FA.Popup.close();
            var box = document.createElement('DIV'),
                overlay = document.createElement('DIV'),
                content = document.createElement('DIV'),
                close = document.createElement('INPUT');
            close.type = 'button';
            close.value = FA.Popup.lang.button_close;
            close.className = 'fa_popup_button fa_popup_close';
            close.onclick = FA.Popup.close;
            content.id = 'fa_popup_content';
            content.innerHTML = '<div class="fa_popup_loading">' + FA.Popup.lang.loading + '</div>';
            overlay.id = 'fa_popup_overlay';
            overlay.style.zIndex = '99998';
            overlay.onclick = FA.Popup.close;
            if (FA.Popup.forum.version == 2) box.className += ' pun';
            box.id = 'fa_popup';
            box.style.zIndex = '99999';
            box.innerHTML = '<div class="fa_popup_title">' + (title ? title : FA.Popup.lang.default_title) + '</div>';
            box.appendChild(close);
            box.appendChild(content);
            if (href) {
                $.get(href, function(data) {
                    content.innerHTML = '';
                    if (callback) callback(data, content);
                    else {
                        var main = $(FA.Popup.forum.content, data)[0];
                        if (main) {
                            content.appendChild(main);
                            var page = $(FA.Popup.forum.pages, content);
                            if (page[0]) page.click(FA.Popup.getPage)
                        }
                    }
                }).fail(function() {
                    content.innerHTML = '<div class="fa_popup_error">' + FA.Popup.lang.error_connection + '</div>'
                })
            } else if (callback) {
                content.innerHTML = '';
                callback(content)
            }
            document.body.style.overflow = 'hidden';
            document.body.appendChild(overlay);
            document.body.appendChild(box);
            FA.Popup.active = true
        },
        close: function() {
            var box = document.getElementById('fa_popup'),
                overlay = document.getElementById('fa_popup_overlay');
            box && document.body.removeChild(box);
            overlay && document.body.removeChild(overlay);
            document.body.style.overflow = '';
            FA.Popup.active = false
        },
        getPage: function() {
            var content = document.getElementById('fa_popup_content');
            $.get(this.href, function(data) {
                var main = $(FA.Popup.forum.content, data)[0],
                    page;
                if (main) {
                    content.scrollTop = 0;
                    content.innerHTML = '';
                    content.appendChild(main);
                    page = $(FA.Popup.forum.pages, content);
                    if (page[0]) page.click(FA.Popup.getPage)
                } else {
                    content.innerHTML = '<div class="fa_popup_error">' + FA.Popup.lang.error_getPage + '</div>'
                }
            }).fail(function() {
                content.innerHTML = '<div class="fa_popup_error">' + FA.Popup.lang.error_connection + '</div>'
            });
            return false
        }
    }
})();
  Bài viết hay nhất2
Ca này nghe chừng khó :( Hóng Vóng vs Kai quá
You cannot reply to topics in this forum