[Hỏi đáp] Sửa khung bài viết

  Bài viết hay nhất1
Có bác nào sừa dùm mình khung bài viết với.
Demo
Demo 4rum: http://hoaphuong.forumvi.com/t1088-topic#1696
  Bài viết hay nhất2
Lỗi gì thì bạn mô tả rõ ra thì người ta mới biết được chứ
  Bài viết hay nhất3
Code:
http://i49.servimg.com/u/f49/17/59/85/75/31010110.jpg
Spoiler:
Code:
        <script type="text/javascript">
        //<![CDATA[
        var multiquote_img_off = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_OFF}', multiquote_img_on = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_ON}', _atr = '{JS_DIR}addthis/', _ati = '{PATH_IMG_FA}addthis/'{ADDTHIS_LANG}, addthis_localize = { share_caption: "{L_SHARE_CAPTION}", email: "{L_EMAIL}", email_caption: "{L_EMAIL_CAPTION}", favorites: "{L_SHARE_BOOKMARKS}", print: "{L_PRINT}", more: "{L_MORE}" };
        $(function(){
            _atc.cwait = 0;
            $('.addthis_button').mouseup(function(){
                if ($('#at15s').css('display') == 'block') {
                    addthis_close();
                    addthis_close();
                }
            });
        });
        //]]>
        </script>

        <table width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0">
            <tr>
                <td align="left" valign="middle" nowrap="nowrap">
                    <span class="nav">
                    <!-- BEGIN switch_user_authpost -->
                    <a href="{U_POST_NEW_TOPIC}" rel="nofollow"><img src="{POST_IMG}" id="{POST_IMG_ID}one" alt="{L_POST_NEW_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>
                    <!-- END switch_user_authpost -->
                    <!-- BEGIN switch_user_authreply -->
                    <a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><img src="{REPLY_IMG}" id="i_reply" alt="{L_POST_REPLY_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>
                    <!-- END switch_user_authreply -->
                    </span>
                </td>
                <td class="nav" valign="middle" width="100%"><span class="nav"><a class="nav" href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a>{NAV_SEP}<a class="nav" href="{U_ALBUM}">{L_ALBUM}</a>{NAV_CAT_DESC_SECOND}</span></td>
                <td align="right" valign="bottom" nowrap="nowrap" width="100%">
                    <span class="gensmall bold">
                        <a class="addthis_button" href="http://[You must be registered and logged in to see this link.]
                        |
                        <script type="text/javascript">
                        //<![CDATA[
                        insert_plus_menu('f{FORUM_ID}&t={TOPIC_ID}','{JS_SESSION_ID}', {JS_AUTH_FAVOURITES});
                        //]]>
                        </script>
                    </span>
                </td>
            </tr>
        </table>

        <table class="forumline" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
            <tr align="right">
                <td class="catHead" colspan="3" height="28">
                    <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                        <tr>
                            <td width="9%" class="noprint"> </td>
                            <td align="center" nowrap="nowrap" class="t-title"><h1 class="cattitle"> {TOPIC_TITLE}</h1></td>
                            <td align="right" nowrap="nowrap" width="9%" class="browse-arrows"><a href="{U_VIEW_OLDER_TOPIC}">{L_VIEW_PREVIOUS_TOPIC}</a> <a href="{U_VIEW_NEWER_TOPIC}">{L_VIEW_NEXT_TOPIC}</a> <a href="#bottom">{L_GOTO_DOWN}</a> </td>
                        </tr>
                    </table>
                </td>
            </tr>
        <!-- BEGIN topicpagination -->


            <tr>
                <td class="row1 pagination" colspan="2" align="right" valign="top"><span class="gensmall">{PAGINATION}</span></td>
            </tr>
            <!-- END topicpagination -->
            {POLL_DISPLAY}
            <tr>
        <!-- BEGIN postrow -->

            <!-- BEGIN displayed -->
        <table class="tborder" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
            <tr><td class="thead" height="20" colspan="3">
        <span class="smallfont">
        <img src="{postrow.displayed.MINI_TIME_IMG}"alt="" border="0"/>
        {postrow.displayed.POST_DATE}</span>
        <span align="right" style="float: right;">
        <a name="{postrow.displayed.U_POST_ID}"></a>
        <a href="{postrow.displayed.POST_URL}">#{postrow.displayed.COUNT_POSTS}</a>
        </span>
        </td></tr>

            <tr class="post">
                <td class="row1" valign="top" width="100%">

        <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"><tr>
        <td background="http://i69.servimg.com/u/f69/12/89/57/83/bg_pro11.gif" align="center" width="20%">
        <span class="postdetails poster-profile">
        <table cellSpacing="0" cellPadding="0" border="0" style="width:auto">
        <td style="padding: 0px"><img src=" http://i69.servimg.com/u/f69/12/89/57/83/ava_0110.gif"></td>
        <td style="padding: 0px" background=" http://i69.servimg.com/u/f69/12/89/57/83/ava_0210.gif"></td>
        <td style="padding: 0px"><img src=" http://i69.servimg.com/u/f69/12/89/57/83/ava_0310.gif"></td>
        </tr>
        <tr>
        <td valign="top" style="padding: 0px" background=" http://i69.servimg.com/u/f69/12/89/57/83/ava_0410.gif">
        <td style="padding: 0px; background-color: #FFFFFF" bgColor="#FFFFFF">
        {postrow.displayed.POSTER_AVATAR}
        </td>
        <td style="padding: 0px" background=" http://i69.servimg.com/u/f69/12/89/57/83/ava_0510.gif"></td>
        </tr>
        <tr>
        <td style="padding: 0px"><img src=" http://i69.servimg.com/u/f69/12/89/57/83/ava_0610.gif"></td>
        <td style="padding: 0px" background=" http://i69.servimg.com/u/f69/12/89/57/83/ava_0710.gif"></td>
        <td style="padding: 0px"><img src=" http://i69.servimg.com/u/f69/12/89/57/83/ava_0810.gif"></td>
        </table>
        </td>

        <td background="http://i69.servimg.com/u/f69/12/89/57/83/bg_pro11.gif" width="100%">

        <table width="100%">
        <tr>
        <td align="center" width="100%">
                    <table cellSpacing="0" cellPadding="0" border="0" style="width:auto">
                        <tr>
        <td style="padding: 0px"><img src="http://i69.servimg.com/u/f69/12/89/57/83/01-110.gif"/></td>
        <td style="padding: 0px" background="http://i69.servimg.com/u/f69/12/89/57/83/02-110.gif"/></td>
        <td style="padding: 0px"><img src="http://i69.servimg.com/u/f69/12/89/57/83/03-110.gif"/></td>
                        </tr>

                        <tr>
                            <td valign="top" style="padding: 0px" background="http://i69.servimg.com/u/f69/12/89/57/83/04-110.gif">

        <img src="http://i69.servimg.com/u/f69/12/89/57/83/05-110.gif"/></td>
                            <td style="padding: 0px; background-color: #FFFFFF" bgColor="#FFFFFF">
                                {postrow.displayed.POSTER_HUMOR}
                            </td>

                            <td style="padding: 0px" background="http://i69.servimg.com/u/f69/12/89/57/83/06-110.gif"></td>
                        </tr>

                        <tr>

        <td style="padding: 0px"><img src="http://i69.servimg.com/u/f69/12/89/57/83/0710.gif"/></td>
        <td style="padding: 0px" background="http://i69.servimg.com/u/f69/12/89/57/83/0810.gif"/></td>
        <td style="padding: 0px"><img src="http://i69.servimg.com/u/f69/12/89/57/83/0910.gif"/></td>
                        </tr>
                    </table>
                    </td>


          
                    <td align="center" width="5%">
        <table cellSpacing="0" cellPadding="0" border="0" style="width:100%">
        <td style="padding: 0px"><img src=" http://i69.servimg.com/u/f69/12/89/57/83/ava_0110.gif"/></td>
        <td style="padding: 0px" background=" http://i69.servimg.com/u/f69/12/89/57/83/ava_0210.gif"/></td>
        <td style="padding: 0px"><img src=" http://i69.servimg.com/u/f69/12/89/57/83/ava_0310.gif"/></td>
        </tr>
        <tr>
        <td valign="top" style="padding: 0px" background="http://i69.servimg.com/u/f69/12/89/57/83/ava_0410.gif">
        <td style="padding: 0px; background-color: #FFFFFF" bgColor="#FFFFFF">
        <img src="http://i69.servimg.com/u/f69/12/89/57/83/0_446110.png"/>

        <div align="center">
          {postrow.displayed.POSTER_RANK}</div>

        </td>
        <td style="padding: 0px" background=" http://i69.servimg.com/u/f69/12/89/57/83/ava_0510.gif"></td>
        </tr>
        <tr>
        <td style="padding: 0px"><img src=" http://i69.servimg.com/u/f69/12/89/57/83/ava_0610.gif"/></td>
        <td style="padding: 0px" background=" http://i69.servimg.com/u/f69/12/89/57/83/ava_0710.gif"/></td>
        <td style="padding: 0px"><img src=" http://i69.servimg.com/u/f69/12/89/57/83/ava_0810.gif"/></td>
        </table>
                    </td>                        
        <td align="center" width="80%">
        <span class="bigusername">
        <a name="{postrow.displayed.U_POST_ID}"></a>
        <strong>
        <table style="FILTER: glow(color=blue, strength=3)"> {postrow.displayed.POSTER_NAME} </table>
        {postrow.displayed.ONLINE_IMG}</strong>
        </span>
        <span class="smallfont">      
        {postrow.displayed.RANK_IMAGE}</p>
        {postrow.displayed.PROFILE_IMG}
        {postrow.displayed.PM_IMG}
        {postrow.displayed.EMAIL_IMG}
        {postrow.displayed.WWW_IMG}
        {postrow.displayed.AIM_IMG}
        {postrow.displayed.YIM_IMG}
        {postrow.displayed.MSN_IMG}
        {postrow.displayed.SKYPE_IMG}
        </span>
        </td>
        
        <td width="40%">
        <span class="smallfont">
        <div style="margin:20px; margin-top:5px">
        <div style="font: 12px Verdana, Geneva, Lucida, 'Lucida Grande'; margin-bottom:2px">
        <input type="button" value="Xem Thông Tin" style="width:140px;font-size:14px;margin:0px;padding:0px;" onclick="if (this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('div')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display != '') { this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('div')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display = '';        this.innerText = ''; this.value = 'Ẩn Thông Tin'; } else { this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('div')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display = 'none'; this.innerText = ''; this.value = 'Xem Lại Thông Tin'; }" />
        </div>
        <div style="min-height: 0px; max-width: 160px; background-color: transparent; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px inset;">
        <div style="display: none;">
        <!-- BEGIN profile_field -->
        <b> <size=9> <font size="0.25">
        <div class="khung">
        {postrow.displayed.profile_field.LABEL}
        {postrow.displayed.profile_field.CONTENT}
        {postrow.displayed.profile_field.SEPARATOR}
        </div>
        <!-- END profile_field -->
        {postrow.displayed.POSTER_RPG}      
        </font> </size></b></p>
        </div></div></div>
        </span>
        </td>
        </tr>
        </table>
        </td>
        </tr></table>
        </td>
        </tr>
                <tr>
                <td valign="top" width="100%" height="28" colspan="3">
        <table width="100%" align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody><tr><td width="718" background="http://i69.servimg.com/u/f69/12/89/57/83/bot510.gif" height="24"> </td></tr></tbody></table>


          
        <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                        <tr>
                            <td background="http://i69.servimg.com/u/f69/12/89/57/83/bg_ffl10.gif" valign="top" colspan="2">


        <span class="smallfont"><img src="{postrow.displayed.MINI_POST_IMG}" alt="{postrow.displayed.L_MINI_POST_ALT}"

        title="{postrow.displayed.L_MINI_POST_ALT}" border="0" />{L_POST_SUBJECT}: {postrow.displayed.POST_SUBJECT}</span></td>
                            <td align="right" valign="top" nowrap="nowrap" class="post-options">
                            <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                        <tr>
                            <td valign="middle" nowrap="nowrap">
                  
                            <script type="text/javascript"><!--
                            if ( navigator.userAgent.toLowerCase().indexOf('mozilla') != -1 &amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp; navigator.userAgent.indexOf('5.') == -1 &amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;

        navigator.userAgent.indexOf('6.') == -1 ) {
                                document.write('{postrow.displayed.ICQ_IMG}');
                            } else {
                                document.write('</td><td> </td><td valign="top" nowrap="nowrap"><div style="position:relative"><div

        style="position:absolute">{postrow.displayed.ICQ_IMG}</div><div style="position:absolute;left:3px;top:-1px">{postrow.displayed.ICQ_STATUS_IMG}</div></div>');
                            }
                            //-->
                            </script>
                            <noscript>{postrow.displayed.ICQ_IMG}</noscript>
                            </td>
                        </tr>
                    </table>
                            </td>
                        </tr>
                        <tr>
                            <td colspan="2" class="hr">
                                <hr />
                            </td>
                        </tr>
                        <tr>
                            <td background="http://i69.servimg.com/u/f69/12/89/57/83/bg_ffl11.gif" valign="top" colspan="2">

        <tr>
        <td background="http://i69.servimg.com/u/f69/12/89/57/83/bg_ffl12.gif" valign="top" colspan="2">      
      
      
          <div align="left">
      
      
        <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
            <tbody><tr>

        <td style="padding: 0px; width: 1%;">
                <img alt="" src="http://i69.servimg.com/u/f69/12/89/57/83/baivie10.gif"></td>

                <td style="padding: 0px; background-image: url(http://i69.servimg.com/u/f69/12/89/57/83/baivie12.gif);" width="100%"><img alt="" src="http://i69.servimg.com/u/f69/12/89/57/83/baivie11.gif"></td>
                <td style="padding: 0px;" width="1%">
                <img alt="" src="http://i69.servimg.com/u/f69/12/89/57/83/baivie13.gif"></td>

            </tr>
            <tr>
                <td style="padding: 0px; background-image: url(http://i69.servimg.com/u/f69/12/89/57/83/baivie14.gif); width: 1%;">
                </td>
                <td style="padding: 0px;" width="100%">

      
        <span class="postbody">
        <div class="posts"> {postrow.displayed.MESSAGE}</div></span>        </td>
        <td style="padding: 0px; background-image: url(http://i69.servimg.com/u/f69/12/89/57/83/baivie15.gif);"></td>

            </tr>

            <tr>
                <td style="padding: 0px;" valign="top">
                <img alt="" src="http://i69.servimg.com/u/f69/12/89/57/83/baivie16.gif"></td>
                <td style="padding: 0px; background-image: url(http://i69.servimg.com/u/f69/12/89/57/83/baivie17.gif);">

      
                <img valign="left" alt="" src="http://i69.servimg.com/u/f69/12/89/57/83/baivie18.gif" style="float: right;">
                </td>
                <td style="padding: 0px;" align="right">

                <img alt="" src="http://i69.servimg.com/u/f69/12/89/57/83/baivie19.gif"></td>

        </tr></tbody></table>


          </div>
        <div align="right" width="100%">

        {postrow.displayed.THANK_IMG}
                    {postrow.displayed.MULTIQUOTE_IMG} {postrow.displayed.QUOTE_IMG}  {postrow.displayed.EDIT_IMG}  {postrow.displayed.DELETE_IMG}  {postrow.displayed.IP_IMG}  {postrow.displayed.REPORT_IMG}
        <br> <!-- BEGIN switch_vote_active -->

                            <!-- BEGIN switch_vote -->
        <a href="{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_PLUS}"><img src="http://i69.servimg.com/u/f69/12/89/57/83/post_t10.gif"></a>
                            <!-- END switch_vote --><br>
        <b><font color=red>Số lần được cảm ơn:</font></b> <b><font color=#FFFFFF>{postrow.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}</font></b>
          <!-- END switch_vote_active --></div>

        <p align="center">
      
        {postrow.displayed.SIGNATURE}

          <span class="gensmall">{postrow.displayed.EDITED_MESSAGE}</span>        </td>
        </tr></p>


                    </table>


                        </td>
            </tr>
            </table>
            <!-- END displayed -->
            <!-- BEGIN hidden -->
        <table class="tborder" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
            <tr>
                <td class="postdetails {postrow.hidden.ROW_CLASS}" colspan="2" align="center">{postrow.hidden.MESSAGE}</td>
            </tr></table>

            <!-- END hidden -->
            <!-- END postrow -->

        <!-- Code Blog poster -->
        <div align="center">
        <center>
        <table>
        <TR>
        <TD>
        <center>

        <img src=http://i69.servimg.com/u/f69/12/89/57/83/guiban10.gif></center>

        <textarea style="background: #2D2D2D url(http://i64.servimg.com/u/f64/13/54/69/46/tuccag10.gif);color: #0033FF;font: 11px verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;" rows="2" cols="100" readonly="readonly" onclick="this.select()"> {TOPIC_TITLE} - http://diendan.4allvn.biz/{TOPIC_URL} Đây là một bài viết hay mà mình muốn gửi đến các bạn. Hãy truy cập http://diendan.4allvn.biz để ủng hộ cho forum của tụi mình nhé ^^! Thanks.</textarea>
        </TD></TR>
        </table>
        </center>
        </div>
        <!-- / Code Blog poster -->

            <!-- BEGIN no_post -->
        <table class="tborder" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
            <tr align="center">
                <td colspan="2" height="28">
                    <span class="smallfont">{no_post.L_NO_POST}</span>
                </td>
            </tr></table>
            <!-- END no_post -->
      

        <table class="tborder" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
            <tr align="right">
                <td class="tfoot" colspan="2" height="28">
                    <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                        <tr>
                            <td width="9%" class="noprint"> </td>
                            <td align="center" nowrap="nowrap" class="t-title"><a name="bottomtitle"></a><h1 class="cattitle">{TOPIC_TITLE}</h1></td>
                            <td align="right" nowrap="nowrap" width="9%" class="browse-arrows"><a href="{U_VIEW_OLDER_TOPIC}">{L_VIEW_PREVIOUS_TOPIC}</a> <a href="{U_VIEW_NEWER_TOPIC}">{L_VIEW_NEXT_TOPIC}</a> <a href="#top">{L_BACK_TO_TOP}</a> </td>
                        </tr>
                    </table>
                </td>
            </tr>
        </table>

        <table class="forumline noprint" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
            <tr>
                <td class="row2" valign="top" {COLSPAN_PAGINATION} width="150"><span class="gensmall">{PAGE_NUMBER}</span></td>
                <!-- BEGIN topicpagination -->
                <td class="row1" align="right" valign="top" ><span class="gensmall">{PAGINATION}</span></td>
                <!-- END topicpagination -->
            </tr>
            <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
            <!-- BEGIN watchtopic -->
            <tr>
                <td class="row2" colspan="2" align="right" valign="top"><span class="gensmall">{S_WATCH_TOPIC}</span></td>
            </tr>
            <!-- END watchtopic -->
            <!-- END switch_user_logged_in -->
            <tr>
                <td class="row2" colspan="2" align="center" style="padding:0px">
                    <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
                    <a name="quickreply"></a>
                    <p>
        <img src=http://i67.servimg.com/u/f67/13/77/41/37/0_439011.gif>
        <p>{QUICK_REPLY_FORM}

                    <!-- END switch_user_logged_in -->
                </td>
            </tr>
      
            <tr>
                <td style="margin:0; padding: 0;" colspan="2">
                    <table border="0" cellpadding="0" width="100%" cellspacing="0" id="info_open" style="display:''">
                        <tbody>
                <!-- BEGIN show_permissions -->
                <tr>
                    <td class="alt2" valign="top" width="25%"><span class="smallfont">{L_TABS_PERMISSIONS}</span></td>
                    <td class="alt1" valign="top" width="75%"><span class="smallfont">{S_AUTH_LIST}</span></td>
                </tr>
                <!-- END show_permissions -->
        <tr>
                    <td class="tfoot" colspan="2" height="28">
                        <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                            <tr>
                                <td valign="middle" width="100%"><span class="nav"><a class="nav" href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a>{NAV_SEP}<a

        class="nav" href="{U_ALBUM}">{L_ALBUM}</a>{NAV_CAT_DESC_SECOND}</span></td>
                                <!-- BEGIN show_permissions -->
                                <td align="right" valign="middle"><span class="smallfont"><a

        href="javascript:ShowHideLayer('info_open','info_close');"><img src="{TABS_LESS_IMG}" alt="-" align="middle" border="0" /></a></span></td>
                                <!-- END show_permissions -->
                            </tr>
                        </table>
                    </td>
                </tr>
            </tbody>
                    </table>
                </td>
            </tr>
            <tr>
                <td style="margin:0; padding: 0;" colspan="2">
                    <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" id="info_close" style="display:none;">
                        <tbody>
                <tr>
                    <td class="tfoot" colspan="2" height="28">
                        <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                            <tr>
                                <td valign="middle" width="100%"><span class="nav"><a class="nav" href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a>{NAV_SEP}<a

        class="nav" href="{U_ALBUM}">{L_ALBUM}</a>{NAV_CAT_DESC_SECOND}</span></td>
                                <td align="right" valign="middle"><span class="smallfont"><a

        href="javascript:ShowHideLayer('info_open','info_close');"><img src="{TABS_MORE_IMG}" alt="+" align="middle" border="0" /></a></span></td>
                            </tr>
                        </table>
                    </td>
                </tr>
            </tbody>
                    </table>
                </td>
            </tr>


        </table>
        <form action="{S_JUMPBOX_ACTION}" method="get" name="jumpbox" onsubmit="if(document.jumpbox.f.value == -1){return false;}">
        <table class="noprint" width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0" align="center">
            <tr>

        <td align="left" valign="middle" nowrap="nowrap">
                    <span class="nav">
                    <!-- BEGIN switch_user_authpost -->
                    <a href="{U_POST_NEW_TOPIC}" rel="nofollow"><img src="{POST_IMG}" id="{POST_IMG_ID}one" alt="{L_POST_NEW_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>
                    <!-- END switch_user_authpost -->
                    <!-- BEGIN switch_user_authreply -->
                    <a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><img src="{REPLY_IMG}" id="i_reply" alt="{L_POST_REPLY_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>
                    <!-- END switch_user_authreply -->
                    </span>
                </td>

      
                <!-- BEGIN viewtopic_bottom -->
                <td align="right" nowrap="nowrap"><span class="gensmall">{L_JUMP_TO}: {S_JUMPBOX_SELECT} <input class="liteoption" type="submit" value="{L_GO}" /></span></td>
                <!-- END viewtopic_bottom -->
                <!-- BEGIN moderation_panel -->
                <td align="center">
                    <span class="gensmall">{moderation_panel.U_YOUR_PERSONAL_MODERATE}</span>
                </td>
                <td align="center" width="250">
                    <span class="gensmall"> </span>
                </td>
                <!-- END moderation_panel -->
            </tr>
        </table>
        </form>

        <!-- BEGIN viewtopic_bottom -->
        <table class="noprint" width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0" align="center">
            <tr>
                <td colspan="2" align="left" valign="top" nowrap="nowrap">
        {S_TOPIC_ADMIN}

                    <form name="action" method="get" action="{S_FORM_MOD_ACTION}">
                        <input type="hidden" name="t" value="{TOPIC_ID}" />
                        <input type="hidden" name="sid" value="{S_SID}" />
                        <span class="gen">{L_MOD_TOOLS}
        {S_SELECT_MOD} <input class="liteoption" type="submit" value="{L_GO}" /></span>
                    </form>
                </td>
            </tr>
        </table>
        <!-- END viewtopic_bottom -->


        <!-- BEGIN switch_image_resize -->
        <script type="text/javascript">
        //<![CDATA[
        $(resize_images({ 'selector' : '.postbody', 'max_width' : {switch_image_resize.IMG_RESIZE_WIDTH}, 'max_height' : {switch_image_resize.IMG_RESIZE_HEIGHT} }));
        //]]>
        </script>
        <!-- END switch_image_resize -->
  Bài viết hay nhất4
Spoiler:

Code:
<script type="text/javascript">//<![CDATA[
                var multiquote_img_off = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_OFF}', multiquote_img_on = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_ON}', _atr = '{JS_DIR}addthis/', _ati = '{PATH_IMG_FA}addthis/'{ADDTHIS_LANG}, addthis_localize = { share_caption: "{L_SHARE_CAPTION}", email: "{L_EMAIL}", email_caption: "{L_EMAIL_CAPTION}", favorites: "{L_SHARE_BOOKMARKS}", print: "{L_PRINT}", more: "{L_MORE}" };
                $(function(){
                _atc.cwait = 0;
                $('.addthis_button').mouseup(function(){
                if ($('#at15s').css('display') == 'block') {
                addthis_close();
                }
                });
                });

                var hiddenMsgLabel = { visible:'{JS_HIDE_HIDDEN_MESSAGE}', hidden:'{JS_SHOW_HIDDEN_MESSAGE}' };
                showHiddenMessage = function(id)
                {
                    try
                    {
                        var regId = parseInt(id, 10);
                        if( isNaN(regId) ) { regId = 0; }
              
                        if( regId > 0)
                        {
                            $('.post--' + id).toggle(0, function()
                {
                if( $(this).is(":visible") )
                {
                $('#hidden-title--' + id).html(hiddenMsgLabel.visible);
                }
                else
                {
                $('#hidden-title--' + id).html(hiddenMsgLabel.hidden);
                }
                });
                        }
                    }
                    catch(e) { }
          
                return false;
                };

                //]]>
                </script>    
<!-- BEGIN switch_user_logged_in -->    
<div id="pun-visit" class="clearfix">
      
 <ul>
          
 <!-- BEGIN switch_plus_menu -->          
 <li>
 <script type="text/javascript">//<![CDATA[
                var url_favourite = '{switch_user_logged_in.U_FAVOURITE_JS_PLUS_MENU}';
                var url_newposts = '{U_NEWPOSTS_JS_PLUS_MENU}';
                var url_egosearch = '{U_EGOSEARCH_JS_PLUS_MENU}';
                var url_unanswered = '{U_UNANSWERED_JS_PLUS_MENU}';
                var url_watchsearch = '{U_WATCHSEARCH_JS_PLUS_MENU}';
                var url_tellfriend = '{U_TELLFRIEND_JS_PLUS_MENU}';
                insert_plus_menu_new('f{FORUM_ID}&amp;t={TOPIC_ID}','{JS_SESSION_ID}', {JS_AUTH_FAVOURITES});
                //]]>
                </script>          
 </li>
          
 <!-- END switch_plus_menu -->          
 <li>
            <a class="addthis_button" href="http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&pub=forumotion">{L_SHARE}</a>          
 </li>
          
 <li>
            <a href="{U_SEARCH_NEW}">{L_SEARCH_NEW}</a>          
 </li>
          
 <li>
            <a href="{U_SEARCH_SELF}">{L_SEARCH_SELF}</a>          
 </li>
          
 <!-- BEGIN watchtopic -->          
 <li>
            {S_WATCH_TOPIC}          
 </li>
          
 <!-- END watchtopic -->      
 </ul>
      
 <p>
          {LOGGED_AS}. {LAST_VISIT_DATE}      
 </p>
    
</div>
    
<!-- END switch_user_logged_in -->      
<!-- BEGIN switch_user_logged_out -->    
<div id="pun-visit">
      
 <p>
          {L_NOT_CONNECTED} {L_LOGIN_REGISTER}      
 </p>
    
</div>
    
<!-- END switch_user_logged_out -->    
<div class="pun-crumbs noprint">
      
 <p class="crumbs">
 <a href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a>{NAV_CAT_DESC} » <strong><a href="{TOPIC_URL}">{TOPIC_TITLE}</a></strong>          
 <!-- BEGIN switch_twitter_btn --><span id="twitter_btn" style="margin-left: 6px; "><a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="horizontal">Tweet</a><script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script></span>          
 <!-- END switch_twitter_btn -->          
 <!-- BEGIN switch_fb_likebtn --><span id="fb_likebtn" style="margin-left: 6px; "><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href={FORUM_URL}{TOPIC_URL}&layout=button_count&show_faces=false&width=450&action=like&colorscheme=light&height=21" style="border:none; overflow:hidden; width:auto; height:21px;" allowtransparency="true" scrolling="no" frameborder="0"></iframe></span>          
 <!-- END switch_fb_likebtn -->      
 </p>
    
</div>
    
<div class="main paged">
      
 <div class="paged-head clearfix">
          
 <!-- BEGIN topicpagination -->          
 <p class="paging">
            {PAGINATION}          
 </p>
          
 <!-- END topicpagination -->          
 <p class="posting">
            
 <!-- BEGIN switch_user_authpost --><a href="{U_POST_NEW_TOPIC}" rel="nofollow"><img src="{POST_IMG}" class="{POST_IMG_CLASS}" alt="{L_POST_NEW_TOPIC}" /></a>            
 <!-- END switch_user_authpost -->            
 <!-- BEGIN switch_user_authreply --><a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><img src="{REPLY_IMG}" class="i_reply" alt="{L_POST_REPLY_TOPIC}" /></a>            
 <!-- END switch_user_authreply -->          
 </p>
      
 </div>
        {POLL_DISPLAY}      
 <div class="main-head clearfix">
          
 <p class="h2">
 <a href="{U_VIEW_OLDER_TOPIC}">{L_VIEW_PREVIOUS_TOPIC}</a><a href="{U_VIEW_NEWER_TOPIC}">{L_VIEW_NEXT_TOPIC}</a><a href="#bottom">{L_GOTO_DOWN}</a> {L_MESSAGE} [{PAGE_NUMBER}]          
 </p>
      
 </div>
      
 <div class="main-content topic">
          
 <!-- BEGIN postrow -->          
 <!-- BEGIN hidden -->          
 <p class="p-hidden">
            {postrow.hidden.MESSAGE}          
 </p>
          
 <!-- END hidden -->          
 <!-- BEGIN displayed -->          
 <!-- BEGIN first_post_br -->      
 </div>
      
 <hr id="first-post-br" />
      
 <div class="main-content topic">
          
 <!-- END first_post_br -->          
 <div class="post post--{postrow.displayed.U_POST_ID}" {postrow.displayed.thank_bgcolor}="" style="{postrow.displayed.DISPLAYABLE_STATE}">
 <a name="{postrow.displayed.U_POST_ID}">
 </a>            
 <div class="postmain" {postrow.displayed.thank_bgcolor}="">
                
 <div id="p{postrow.displayed.U_POST_ID}" class="posthead" {postrow.displayed.thank_bgcolor}="">
                  
 <h2>
 <strong>{postrow.displayed.COUNT_POSTS}</strong> {postrow.displayed.ICON} <a href="{postrow.displayed.POST_URL}">{postrow.displayed.POST_SUBJECT}</a> {postrow.displayed.POST_DATE_NEW}                  
 </h2>
                
 </div>
                
 <div class="postbody" {postrow.displayed.thank_bgcolor}="">
                  
 <div class="user">
                      
 <div class="user-ident">
                        
 <div class="eti_postbit">
                            
 <center>
                              {postrow.displayed.POSTER_NAME}  {postrow.displayed.ONLINE_IMG}                            
 </center>
                        
 </div>
                        
 <div class="eti_postbit">
                            
 <center>
                                {postrow.displayed.POSTER_RANK_NEW}                            
 </center>
                        
 </div>
                        
 <center>
 <img src="http://tuoitreit.vn/tuoitreit/avatar/top.gif" /><img style="height: 2px;" src="http://i97.servimg.com/u/f97/18/29/56/89/toprig10.gif" /><img style="width: 4px;" src="http://i97.servimg.com/u/f97/18/29/56/89/left10.gif" />                            
 <div class="avatar9x">
                              
 <!--   BEGIN-----AVATA   -->                              
 <table style="width:auto" cellpadding="0" cellspacing="0" border="0">
                                  
 <tbody>
                                    
 <tr>
                                        
 <td style="padding: 0px">
                                          <img src=" http://i38.servimg.com/u/f38/16/18/15/10/138.png " />                                        
 </td>
                                        
 <td style="padding: 0px" background=" http://i38.servimg.com/u/f38/16/18/15/10/218.png ">
                                        
 </td>
                                        
 <td style="padding: 0px">
                                          <img src=" http://i38.servimg.com/u/f38/16/18/15/10/313.png " />                                        
 </td>
                                    
 </tr>
                                    
 <tr>
                                        
 <td style="padding: 0px" background=" http://i38.servimg.com/u/f38/16/18/15/10/411.png " valign="top">
                                        
 </td>
                                        
 <td style="padding: 0px; background-color: #ffffff" bgcolor="#ffffff">
                                            {postrow.displayed.POSTER_AVATAR}                                        
 </td>
                                        
 <td style="padding: 0px" background=" http://i38.servimg.com/u/f38/16/18/15/10/511.png ">
                                        
 </td>
                                    
 </tr>
                                    
 <tr>
                                        
 <td style="padding: 0px">
                                          <img src=" http://i38.servimg.com/u/f38/16/18/15/10/610.png " />                                        
 </td>
                                        
 <td style="padding: 0px" background=" http://i38.servimg.com/u/f38/16/18/15/10/710.png ">
                                        
 </td>
                                        
 <td style="padding: 0px">
                                          <img src=" http://i38.servimg.com/u/f38/16/18/15/10/810.png " />                                        
 </td>
                                    
 </tr>
                                  
 </tbody>
                              
 </table>
                              
 <!--   ENDE-----AVATA   --><br />                            
 </div>
                        
 </center>
                      
 </div>
                      
 <div class="eti_postbit">
                        
 <center>
                            {postrow.displayed.RANK_IMAGE}                        
 </center>
                      
 </div>
                      
 <div class="eti_postbit">
                        
 <center>
                            {postrow.displayed.PROFILE_IMG} {postrow.displayed.PM_IMG} {postrow.displayed.EMAIL_IMG}                            
 <!-- BEGIN contact_field --> {postrow.displayed.contact_field.CONTENT}                            
 <!-- END contact_field -->                        
 </center>
                      
 </div>
                      
 <!-- BEGIN profile_field -->                      
 <div class="eti_postbit">
                          {postrow.displayed.profile_field.LABEL}{postrow.displayed.profile_field.CONTENT}{postrow.displayed.profile_field.SEPARATOR}                      
 </div>
                      
 <!-- END profile_field --> {postrow.displayed.POSTER_RPG}                  
 </div>
                
 </div>
                
 <div class="post-entry">
                  
 <div class="entry-content">
                      
 <!-- BEGIN switch_vote_active -->                      
 <div class="vote gensmall">
                        
 <!-- BEGIN switch_vote -->                        
 <div class="vote-button">
                            <a href="{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_PLUS}">+</a>                        
 </div>
                        
 <!-- END switch_vote -->                        
 <!-- BEGIN switch_bar -->                        
 <div class="vote-bar" title="{postrow.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}">
                            
 <!-- BEGIN switch_vote_plus -->                            
 <div class="vote-bar-plus" style="height:{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_bar.switch_vote_plus.HEIGHT_PLUS}px;">
                            
 </div>
                            
 <!-- END switch_vote_plus -->                            
 <!-- BEGIN switch_vote_minus -->                            
 <div class="vote-bar-minus" style="height:{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_bar.switch_vote_minus.HEIGHT_MINUS}px;">
                            
 </div>
                            
 <!-- END switch_vote_minus -->                        
 </div>
                        
 <!-- END switch_bar -->                        
 <!-- BEGIN switch_no_bar -->                        
 <div title="{postrow.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}" class="vote-no-bar">
                            ----                        
 </div>
                        
 <!-- END switch_no_bar -->                        
 <!-- BEGIN switch_vote -->                        
 <div class="vote-button">
                            <a href="{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_MINUS}">-</a>                        
 </div>
                        
 <!-- END switch_vote -->                      
 </div>
                      
 <!-- END switch_vote_active -->                      
 <div>
                        
 <div>
                            
 <!--   Đóng khung bài viết   -->                            
 <div>
                              
 <table style="width:100%" cellpadding="0" cellspacing="0" border="0">
                                  
 <tbody>
                                    
 <tr>
                                        
 <td style="padding: 0px">
                                          <img src="http://i39.servimg.com/u/f39/18/29/56/89/admin_14.gif" />                                        
 </td>
                                        
 <td style="width: 100%;" background="http://i39.servimg.com/u/f39/18/29/56/89/admin_17.gif">
                                        
 </td>
                                        
 <td style="padding: 0px">
                                          <img src="http://i39.servimg.com/u/f39/18/29/56/89/admin_18.gif" />                                        
 </td>
                                    
 </tr>
                                    
 <tr>
                                        
 <td style="width: 10px;" background="http://i97.servimg.com/u/f97/18/29/56/89/admin_11.gif" valign="top">
 <img src="http://i39.servimg.com/u/f39/18/29/56/89/admin_13.gif" />                                        
 </td>
                                        
 <td style="padding: 0px; background-color: #ffffff" bgcolor="#ffffff">
                                            {postrow.displayed.MESSAGE}                                        
 </td>
                                        
 <td style="width: 16px;" background="http://i39.servimg.com/u/f39/18/29/56/89/admin_19.gif" valign="top">
                                        
 </td>
                                    
 </tr>
                                    
 <tr>
                                        
 <td style="padding: 0px">
                                          <img src="http://i39.servimg.com/u/f39/18/29/56/89/admin_16.gif" />                                        
 </td>
                                        
 <td style="padding: 0px" background="http://i39.servimg.com/u/f39/18/29/56/89/admin_15.gif">
                                        
 </td>
                                        
 <td style="padding: 0px">
                                          <img src="http://i39.servimg.com/u/f39/18/29/56/89/admin_12.gif" />                                        
 </td>
                                    
 </tr>
                                  
 </tbody>
                              
 </table>
                            
 </div>
                            
 <!--   KetThuc Dong Khung Cho Bai Viet   -->                            
 <!-- BEGIN switch_attachments --><dl class="attachbox"><dt>{postrow.displayed.switch_attachments.L_ATTACHMENTS}</dt><dd>                                  
 <!-- BEGIN switch_post_attachments --><dl class="file"><dt><img src="{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.U_IMG}" alt="" />                                        
 <!-- BEGIN switch_dl_att --><a class="postlink" href="{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.U_ATTACHMENT}">{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.ATTACHMENT}</a> {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.ATTACHMENT_DEL}                                        
 <!-- END switch_dl_att -->                                        
 <!-- BEGIN switch_no_dl_att --> {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT} {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT_DEL}                                        
 <!-- END switch_no_dl_att --></dt>                                    
 <!-- BEGIN switch_no_comment --><dd><em>{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_comment.ATTACHMENT_COMMENT}</em></dd>                                    
 <!-- END switch_no_comment -->                                    
 <!-- BEGIN switch_no_dl_att --><dd><em><strong>{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.TEXT_NO_DL}</strong></em></dd>                                    
 <!-- END switch_no_dl_att --><dd>({postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.FILE_SIZE}) {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.NB_DL}</dd></dl>                                  
 <!-- END switch_post_attachments --></dd></dl>                            
 <!-- END switch_attachments -->                            
 <div class="clear">
                            
 </div>
                        
 </div>
                        
 <p>
                            {postrow.displayed.EDITED_MESSAGE}                        
 </p>
                      
 </div>
                  
 </div>
                
 </div>
                
 <!-- BEGIN switch_signature -->                
 <div class="sig-content">
                
 <!--  Khung chữ ký  -->                      
 <div class="htt_002">
 <div class="htt_001">
 <div class="htt_003">
    
 </div>
 </div>
 </div>
    
 <div class="htt">
 <div style="width:100%;">
    
 <div class="signaturecontainer">
 {postrow.displayed.SIGNATURE_NEW}
 </div>
    
 </div>
    
 </div>
    
 <div class="htt_005">
 <div class="htt_004">
 <div class="htt_006">
    
 </div>
 </div>
 </div>
                
 <!--  / Khung chữ ký  -->                
 </div>
                
 <!-- END switch_signature -->                
 <div class="postfoot">
                  
 <div class="user-contact profile_{postrow.displayed.PROFILE_POSITION}">
                  
 </div>
                  
 <div class="post-options profile_{postrow.displayed.PROFILE_POSITION}">
                      
 <div style="float: left;margin-top: 1px;">
                      
 <!-- BEGIN switch_vote_active -->          
 <div class="vote vote-button" title="Thích bài viết này">
              
 <!-- BEGIN switch_vote -->          <a target="v{postrow.displayed.U_POST_ID}" href="{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_PLUS}" alt="c3zplus" class="c3zplus lvote"><span style="font: normal 11px Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif;margin-left: -2px; color: #3B5998;">Thích</span></a>              
 <!-- END switch_vote -->          
 </div>
          
 <div class="vote vote-button" title="Không thích bài viết này">
              
 <!-- BEGIN switch_vote -->            <a target="v{postrow.displayed.U_POST_ID}" href="{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_MINUS}" alt="c3zminus" class="c3zminus lvote"><span style="font: normal 11px Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif;margin-left: -2px; color: #3B5998;">Không thích</span></a>            
 <!-- END switch_vote -->
 </div>
 <div id="v{postrow.displayed.U_POST_ID}" class="loadding" style="display: none">
 <img src="http://i43.servimg.com/u/f43/16/03/04/56/icon_l12.gif" /> Đang Vote chờ xíu ^_^!
 </div>
 
 <div style="float:left; margin-top:5px;background-color:#FFF;">
                  
 <!-- BEGIN switch_vote_active -->             <iframe name="v{postrow.displayed.U_POST_ID}" class="ajaxvote" style="display:none"></iframe>    
 <!-- BEGIN switch_no_bar -->      <span class="c3zvau v{postrow.displayed.U_POST_ID}" title="{postrow.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}">{postrow.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}</span>    
 <!-- END switch_no_bar -->    
 <!-- BEGIN switch_bar -->      <span class="c3zvau v{postrow.displayed.U_POST_ID}" title="{postrow.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}">{postrow.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}</span>    
 <!-- END switch_bar -->                      
 <!-- END switch_vote_active -->
 </div>
                                                      
 <!-- END switch_vote_active -->
 </div>
     {postrow.displayed.MULTIQUOTE_IMG} {postrow.displayed.QUOTE_IMG} {postrow.displayed.EDIT_IMG} {postrow.displayed.DELETE_IMG} {postrow.displayed.IP_IMG} {postrow.displayed.REPORT_IMG}                  
 </div>
                  
 <div style="clear:both;">
                  
 </div>
                
 </div>
            
 </div>
          
 </div>
          
 <!-- END displayed -->          
 <!-- END postrow -->      
 </div>
      
 <div class="main-foot clearfix">
          
 <p class="h2">
 <a href="{U_VIEW_OLDER_TOPIC}">{L_VIEW_PREVIOUS_TOPIC}</a><a href="{U_VIEW_NEWER_TOPIC}">{L_VIEW_NEXT_TOPIC}</a><a href="#top">{L_BACK_TO_TOP}</a> {L_MESSAGE} [{PAGE_NUMBER}]          
 </p>
          
 <p class="options">
 <input name="t" value="{TOPIC_ID}" type="hidden" />            
 <!--   <input type=&amp;quot;hidden&amp;quot; name=&amp;quot;sid&amp;quot; value=&amp;quot;{S_SID}&amp;quot; />   --><input name="{SECURE_ID_NAME}" value="{SECURE_ID_VALUE}" type="hidden" />            
 <!-- BEGIN viewtopic_bottom --> {S_TOPIC_ADMIN}            
 <!-- END viewtopic_bottom -->          
 </p>
      
 </div><a name="bottomtitle"></a>      
 <div class="paged-foot clearfix">
          
 <!-- BEGIN topicpagination -->          
 <p class="paging">
            {PAGINATION}          
 </p>
          
 <!-- END topicpagination -->          
 <p class="posting">
            
 <!-- BEGIN switch_user_authpost --><a href="{U_POST_NEW_TOPIC}" rel="nofollow"><img src="{POST_IMG}" class="{POST_IMG_CLASS}" alt="{L_POST_NEW_TOPIC}" /></a>            
 <!-- END switch_user_authpost -->            
 <!-- BEGIN switch_user_authreply --><a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><img src="{REPLY_IMG}" class="i_reply" alt="{L_POST_REPLY_TOPIC}" /></a>            
 <!-- END switch_user_authreply -->          
 </p>
      
 </div>
    
</div>
    
<div class="pun-crumbs">
      
 <p class="crumbs">
 <a href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a>{NAV_CAT_DESC} » <strong><a href="{TOPIC_URL}">{TOPIC_TITLE}</a></strong>      
 </p>
    
</div>
    
<!-- BEGIN promot_trafic -->    
<div class="main" id="ptrafic_close" style="display:none">
      
 <div class="main-head clearfix">
          
 <p class="h2">
            {PROMOT_TRAFIC_TITLE}          
 </p>
          
 <p class="options">
            <a href="javascript:ShowHideLayer('ptrafic_open','ptrafic_close');"><img src="{TABS_MORE_IMG}" alt="+" align="" border="0" /></a>          
 </p>
      
 </div>
    
</div>
    
<div class="main" id="ptrafic_open" style="display:''">
      
 <div class="main-head clearfix">
          
 <p class="h2">
            {PROMOT_TRAFIC_TITLE}          
 </p>
          
 <p class="options">
            <a href="javascript:ShowHideLayer('ptrafic_open','ptrafic_close');"><img src="{TABS_LESS_IMG}" alt="-" align="" border="0" /></a>          
 </p>
      
 </div>
      
 <div class="main-content clearfix">
          
 <!-- BEGIN link --> » <a href="{promot_trafic.link.U_HREF}" target="_blank" title="{promot_trafic.link.TITLE}">{promot_trafic.link.TITLE}</a><br />          
 <!-- END link -->      
 </div>
    
</div>
    
<!-- END promot_trafic -->    
<!-- BEGIN switch_forum_rules -->    
<div class="main" id="forum_rules">
      
 <div class="main-head clearfix">
          
 <p class="h2">
            {L_FORUM_RULES}          
 </p>
      
 </div>
      
 <table class="main-content frm">
          
 <tbody>
            
 <tr>
                
 <!-- BEGIN switch_forum_rule_image -->                
 <td class="logo">
 <img src="{RULE_IMG_URL}" alt="" />                
 </td>
                
 <!-- END switch_forum_rule_image -->                
 <td class="rules entry-content">
                    {RULE_MSG}                
 </td>
            
 </tr>
          
 </tbody>
      
 </table>
    
</div>
    
<!-- END switch_forum_rules -->    
 <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
<a name="quickreply"></a>
{QUICK_REPLY_FORM}
<!-- END switch_user_logged_in -->

<div id="pun-info" class="main">
      
 <div class="main-content">
          
 <div id="stats">
            
 <p>
                {L_TABS_PERMISSIONS} <br />{S_AUTH_LIST}            
 </p>
          
 </div>
      
 </div>
    
</div>
    
<!-- BEGIN switch_image_resize --><script type="text/javascript">
                //<![CDATA[
                $(resize_images({ 'selector' : '.post-entry .entry-content', 'max_width' : {switch_image_resize.IMG_RESIZE_WIDTH}, 'max_height' : {switch_image_resize.IMG_RESIZE_HEIGHT} }));
                //]]>
                </script>    
<!-- END switch_image_resize --><script src="{JS_DIR}addthis/addthis_widget.js" type="text/javascript"></script><style>
                  .eti_postbit {
                Padding-left: 2px;
                Padding-right: 2px;
                Padding-top: 2px;
                Padding-bottom: 2px;
                Background-color: rgb(240,240,240);
                Border-top: 1px solid #dddddd;
                Border-right: 1px solid #dddddd;
                Border-left: 1px solid #c4c4c4;
                Border-bottom: 1px solid #c4c4c4;
                Margin-bottom: 3px;
                border-radius:3px;
                -moz-border-radius:3px;
                -webkit-border-radius:3px;
                }
                </style>    <style>
    /*colorbox*/
    #colorbox,#cboxOverlay,#cboxWrapper{position:absolute;top:0;left:0;z-index: 999;overflow:hidden;}#cboxOverlay{position:fixed;width:100%;height:100%;background:#000;}#cboxMiddleLeft,#cboxBottomLeft{clear:left;}#cboxContent{position:relative;background:#fff;overflow:visible;}#cboxLoadedContent{overflow:auto;margin-bottom:5px;}#cboxTitle{position:absolute;bottom:-25px;left:0;text-align:center;width:100%;font-weight:700;color:#7C7C7C;margin:0;}#cboxLoadingOverlay,#cboxLoadingGraphic{position:absolute;top:0;left:0;width:100%;}#cboxPrevious,#cboxNext,#cboxClose,#cboxSlideshow{cursor:pointer;position:absolute;bottom:-29px;background:url(http://i20.servimg.com/u/f20/15/90/59/25/contro26.png) no-repeat 0 0;width:23px;height:23px;text-indent:-9999px;}.cboxPhoto{float:left;border:0;display:block;margin:auto;}.cboxIframe{width:100%;height:100%;display:block;border:0;}#cboxTopLeft{width:14px;height:14px;background:url(http://i20.servimg.com/u/f20/15/90/59/25/contro27.png) no-repeat 0 0;}#cboxTopCenter{height:14px;background:url(http://i20.servimg.com/u/f20/15/90/59/25/border23.png) repeat-x top left;}#cboxTopRight{width:14px;height:14px;background:url(http://i20.servimg.com/u/f20/15/90/59/25/contro28.png) no-repeat -36px 0;}#cboxBottomLeft{width:14px;height:43px;background:url(http://i20.servimg.com/u/f20/15/90/59/25/contro29.png) no-repeat 0 -32px;}#cboxBottomCenter{height:43px;background:url(http://i20.servimg.com/u/f20/15/90/59/25/border24.png) repeat-x bottom left;}#cboxBottomRight{width:14px;height:43px;background:url(http://i20.servimg.com/u/f20/15/90/59/25/contro30.png) no-repeat -36px -32px;}#cboxMiddleLeft{width:14px;background:url(http://i20.servimg.com/u/f20/15/90/59/25/contro30.png) repeat-y -175px 0;}#cboxMiddleRight{width:14px;background:url(http://i20.servimg.com/u/f20/15/90/59/25/contro30.png) repeat-y -211px 0;}#cboxLoadingOverlay{background:url(http://i20.servimg.com/u/f20/14/50/49/34/loadin10.png) no-repeat center center;}#cboxLoadingGraphic{background:url(http://i20.servimg.com/u/f20/15/90/59/25/loadin12.gif) no-repeat center center;}#cboxCurrent{position:absolute;bottom:-25px;left:58px;font-weight:700;color:#7C7C7C;}#cboxPrevious{left:0;background-position:-51px -25px;}#cboxPrevious.hover{background-position:-51px 0;}#cboxNext{left:27px;background-position:-75px -25px;}#cboxNext.hover{background-position:-75px 0;}#cboxClose{right:0;background-position:-100px -25px;}#cboxClose.hover{background-position:-100px 0;}.cboxSlideshow_on #cboxSlideshow{background-position:-125px 0;right:27px;}.cboxSlideshow_on #cboxSlideshow.hover{background-position:-150px 0;}.cboxSlideshow_off #cboxSlideshow{background-position:-150px -25px;right:27px;}.cboxSlideshow_off #cboxSlideshow.hover{background-position:-125px 0;}.colorpicker {
    width: 356px;
    height: 176px;
    overflow: hidden;
    position: absolute;
    background: url(http://i27.servimg.com/u/f27/14/67/90/38/bg1010.png);
    font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
    display: none;
    }
    </style>            
<center>
 <div>
 <iframe src="http://www.facebook.com/plugins/comments.php?href=http://hoaphuong.forumvi.com/{TOPIC_URL}
            " scrolling="no" data-num-posts="20" style="border:none;overflow:hidden;width:600px;height:220px;" allowtransparency="true" frameborder="0">
 </iframe>
 </div>
</center>
      <style>
        
/* OldEditor Color picker by Colpick */
.colpick{position:absolute;width:346px;height:170px;overflow:hidden;display:none;font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;background:#ebebeb;-webkit-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;-o-user-select:none;user-select:none}
.colpick_color{position:absolute;left:10px;top:7px;width:156px;height:156px;overflow:hidden;outline:1px solid #aaa;cursor:crosshair}
.colpick_color_overlay1{position:absolute;left:0;top:0;width:156px;height:156px;filter:progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(GradientType=1,startColorstr='#ffffff',endColorstr='#00ffffff');-ms-filter:"progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(GradientType=1,startColorstr='#ffffff', endColorstr='#00ffffff')";background:linear-gradient(to right,rgba(255,255,255,1), rgba(255,255,255,0))}
.colpick_color_overlay2{position:absolute;left:0;top:0;width:156px;height:156px;filter:progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(GradientType=0,startColorstr='#00000000',endColorstr='#000000');-ms-filter:"progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(GradientType=0,startColorstr='#00000000', endColorstr='#000000')";background:linear-gradient(to bottom,rgba(0,0,0,0), rgba(0,0,0,1))}
.colpick_selector_outer{background:none;position:absolute;width:11px;height:11px;border:1px solid #000;border-radius:50%;margin:-6px 0 0 -6px}
.colpick_selector_inner{position:absolute;width:9px;height:9px;border:1px solid #FFF;border-radius:50%}
.colpick_hue{position:absolute;top:6px;left:175px;width:19px;height:158px;border:1px solid #aaa;cursor:n-resize}
.colpick_hue_arrs{position:absolute;left:-8px;width:33px;height:7px;margin:-7px 0 0}
.colpick_hue_larr{position:absolute;width:0;height:0;border-top:6px solid transparent;border-bottom:6px solid transparent;border-left:7px solid #858585}
.colpick_hue_rarr{position:absolute;right:0;width:0;height:0;border-top:6px solid transparent;border-bottom:6px solid transparent;border-right:7px solid #858585}
.colpick_new_color{position:absolute;left:207px;top:6px;width:60px;height:25px;background:red;border:1px solid #8f8f8f;border-radius:3px 0 0 3px;-webkit-border-radius:3px 0 0 3px;-moz-border-radius:3px 0 0 3px}
.colpick_current_color{position:absolute;left:277px;top:6px;width:60px;height:25px;background:red;border:1px solid #8f8f8f;border-radius:0 3px 3px 0;-webkit-border-radius:0 3px 3px 0;-moz-border-radius:0 3px 3px 0}
.colpick_field,.colpick_hex_field{position:absolute;height:20px;width:60px;overflow:hidden;background:#f3f3f3;color:#b8b8b8;font-size:12px;border:1px solid #bdbdbd;-webkit-border-radius:3px;-moz-border-radius:3px;border-radius:3px}
.colpick_rgb_r{top:40px;left:207px}
.colpick_rgb_g{top:67px;left:207px}
.colpick_rgb_b{top:94px;left:207px}
.colpick_hsb_h{top:40px;left:277px}
.colpick_hsb_s{top:67px;left:277px}
.colpick_hsb_b{top:94px;left:277px}
.colpick_hex_field{width:68px;left:207px;top:121px}
.colpick_focus{border-color:#999}
.colpick_field_letter{position:absolute;z-index:10;width:12px;height:20px;line-height:20px;padding-left:4px;background:#efefef;border-right:1px solid #bdbdbd;font-weight:700;color:#777}
.colpick_field input,.colpick_hex_field input{position:absolute;right:11px;height:20px;line-height:20px;background:transparent;border:none;font-size:12px;font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;color:#555;text-align:right;outline:none;margin:0;padding:0}
.colpick_hex_field input{right:4px}
.colpick_field_arrs{position:absolute;top:0;right:0;width:9px;height:21px;cursor:n-resize}
.colpick_field_uarr{position:absolute;top:5px;width:0;height:0;border-left:4px solid transparent;border-right:4px solid transparent;border-bottom:4px solid #959595}
.colpick_field_darr{position:absolute;bottom:5px;width:0;height:0;border-left:4px solid transparent;border-right:4px solid transparent;border-top:4px solid #959595}
.colpick_submit{position:absolute;left:207px;top:149px;width:130px;height:22px;line-height:22px;background:#efefef;text-align:center;color:#555;font-size:12px;font-weight:700;border:1px solid #bdbdbd;-webkit-border-radius:3px;-moz-border-radius:3px;border-radius:3px}
.colpick_submit:hover{background:#f3f3f3;cursor:pointer;border-color:#999}
.colpick_full_ns .colpick_new_color{width:130px;height:25px}
.colpick_rgbhex{width:282px}
.colpick_rgbhex .colpick_field,.colpick_rgbhex .colpick_submit{width:68px}
.colpick_rgbhex .colpick_new_color{width:34px;border-right:none}
.colpick_rgbhex .colpick_current_color{width:34px;left:240px;border-left:none}
.colpick_rgbhex_ns .colpick_new_color{width:68px;border:1px solid #8f8f8f}
.colpick_hex{width:203px;height:201px}
.colpick_hex .colpick_hex_field{width:72px;height:25px;top:168px;left:80px}
.colpick_hex .colpick_hex_field div,.colpick_hex .colpick_hex_field input{height:25px;line-height:25px}
.colpick_hex .colpick_new_color{left:9px;top:168px;width:30px;border-right:none}
.colpick_hex .colpick_current_color{left:39px;top:168px;width:30px;border-left:none}
.colpick_hex .colpick_submit{left:164px;top:168px;width:30px;height:25px;line-height:25px}
.colpick_hex_ns .colpick_hex_field{width:80px}
.colpick_hex_ns .colpick_new_color{width:60px;border:1px solid #8f8f8f}
.colpick_dark{background:#161616;border-color:#2a2a2a}
.colpick_dark .colpick_color{outline-color:#333}
.colpick_dark .colpick_hue{border-color:#555}
.colpick_dark .colpick_field,.colpick_dark .colpick_hex_field{background:#101010;border-color:#2d2d2d}
.colpick_dark .colpick_field_letter{background:#131313;color:#696969;border-color:#2d2d2d}
.colpick_dark .colpick_field input,.colpick_dark .colpick_hex_field input{color:#7a7a7a}
.colpick_dark .colpick_field_uarr{border-bottom-color:#696969}
.colpick_dark .colpick_field_darr{border-top-color:#696969}
.colpick_dark .colpick_focus{border-color:#444}
.colpick_dark .colpick_submit{background:#131313;color:#7a7a7a;border-color:#2d2d2d}
.colpick_dark .colpick_submit:hover{background-color:#101010;border-color:#444}
.colpick_full_ns .colpick_submit,.colpick_full_ns .colpick_current_color,.colpick_rgbhex .colpick_hsb_h,.colpick_rgbhex .colpick_hsb_s,.colpick_rgbhex .colpick_hsb_b,.colpick_rgbhex_ns .colpick_submit,.colpick_rgbhex_ns .colpick_current_color,.colpick_hex .colpick_hsb_h,.colpick_hex .colpick_hsb_s,.colpick_hex .colpick_hsb_b,.colpick_hex .colpick_rgb_r,.colpick_hex .colpick_rgb_g,.colpick_hex .colpick_rgb_b,.colpick_hex_ns .colpick_submit,.colpick_hex_ns .colpick_current_color{display:none}
.colpick_full_ns .colpick_rgb_r,.colpick_full_ns .colpick_hsb_h,.colpick_rgbhex_ns .colpick_rgb_r{top:42px}
.colpick_full_ns .colpick_rgb_g,.colpick_full_ns .colpick_hsb_s,.colpick_rgbhex_ns .colpick_rgb_g{top:73px}
.colpick_full_ns .colpick_rgb_b,.colpick_full_ns .colpick_hsb_b,.colpick_rgbhex_ns .colpick_rgb_b{top:104px}
.colpick_full_ns .colpick_hex_field,.colpick_rgbhex_ns .colpick_hex_field{top:135px}

/* OldEditor zzEmoFb ver 0.1 by zzbaivong */
.smiley_FB{background:url(//i.imgur.com/9LHQNIC.png) no-repeat left top transparent;border:0 none;height:17px;width:16px}
#smiley_FB_frame p{width:236px;text-align:center;color:#999}
#smiley_FB_frame *{cursor:pointer}

/* OldEditor zzImgUr ver 1.6 by zzbaivong */
.imgur_Zzbv,.imgur_Zzbv *{box-sizing:content-box;-moz-boxsizing:content-box;-webkit-box-sizing:content-box;margin:0;padding:0}
.imgur_Zzbv{border:1px solid #333;background:#FFF;height:auto}
.imgur_Zzbv-iconError,.imgur_Zzbv-iconDevs,.imgur_Zzbv-delete,.imgur_Zzbv-remove,.imgur_Zzbv-iconSelect,.imgur_Zzbv-button div img,.imgur_Zzbv-iconComplete,.imgur_Zzbv-iconImage{display:inline-block;background:url(//i.imgur.com/e9GpBzF.png) no-repeat center center;width:16px;height:16px;float:left;margin:7px}
.imgur_Zzbv-iconDevs{background-position:0 0}
.imgur_Zzbv-iconComplete{background-position:-32px -16px}
.imgur_Zzbv-status img{margin:0!important}
.imgur_Zzbv-iconError{background-position:0 -32px}
.imgur_Zzbv-iconSelect{background-position:0 -16px}
.imgur_Zzbv-iconUpload{background-position:-16px -16px}
.imgur_Zzbv-button div img.imgur_Zzbv-iconReset{background-position:-16px 0}
.imgur_Zzbv-iconImage{background-position:-16px -32px}
.imgur_Zzbv-iconImage.imgur_Zzbv-iconUrl{background-position:-32px -32px}
.imgur_Zzbv-mode{cursor:pointer;width:30px;height:30px;float:left;background-color:#FF475D}
.imgur_Zzbv-mode.imgur_Zzbv-zzURL{background-color:#0B704C}
.imgur_Zzbv-button div{cursor:pointer;background-color:#359BED;border:0;height:30px;display:none;padding:0 10px 0 0}
.imgur_Zzbv-button .imgur_Zzbv-reset{background-color:#01686D}
.imgur_Zzbv-delete,.imgur_Zzbv-remove{background-position:-32px 0;position:absolute;right:3px;top:3px;height:16px;width:16px;text-indent:-9999px;overflow:hidden;background-color:transparent;margin:0}
.imgur_Zzbv-control{position:relative;height:30px;line-height:30px;overflow:hidden;background:#333;color:#FFF}
.imgur_Zzbv-preview{overflow-y:auto;overflow-x:hidden}
.imgur_Zzbv-li{background:#f2f2f2;list-style-type:none;position:relative;height:68px;border-top:1px solid #DDD;overflow:hidden}
.imgur_Zzbv-li:first-child{border-top:0 none}
.imgur_Zzbv-li:nth-child(2n){background:#E7E6E6}
.imgur_Zzbv-li:hover{background:#007CEE;color:#FFF}
.imgur_Zzbv-li.imgur_Zzbv-success{background:#FFFFA1}
.imgur_Zzbv-image{width:100px;overflow:hidden;position:absolute;height:100%}
.imgur_Zzbv-image img{max-width:100%;max-height:100%;position:absolute;top:0;right:0;bottom:0;left:0;margin:auto}
.imgur_Zzbv-info{position:absolute;left:100px;top:0;right:0;height:100%}
.imgur_Zzbv-info > *{white-space:nowrap}
.imgur_Zzbv-dl{line-height:34px}
.imgur_Zzbv-dl > div{height:34px}
.imgur_Zzbv-dt{float:left;width:70px;font-weight:300;font-size:12px}
.imgur_Zzbv input.imgur_Zzbv-input{width:calc(100% - 84px)!important;height:16px!important;line-height:16px!important;margin:8px 0!important;padding:0!important}
.imgur_Zzbv-status{position:absolute;width:16px;height:16px;line-height:16px;left:5px;top:7px;display:none}
.imgur_Zzbv-add{cursor:pointer;position:absolute;width:100px;height:30px;overflow:hidden;background:orange;left:30px;top:0;z-index:10}
.imgur_Zzbv-upload-URL.imgur_Zzbv-add{background:#C100E6}
.imgur_Zzbv-textSelect{position:absolute;width:100%;left:30px;height:30px;line-height:30px}
.imgur_Zzbv-choose{cursor:pointer;z-index:10;opacity:0;filter:alpha(opacity=0);-moz-opacity:0;font-size:300px;height:1000px;right:0;top:0;position:absolute}
.imgur_Zzbv-length{position:absolute;width:50px;text-align:center;top:0;left:50%;margin-left:-25px;display:none}
.imgur_Zzbv-button{position:absolute;width:90px;right:0;top:0;white-space:nowrap;z-index:10}
.imgur_Zzbv-mode:hover,.imgur_Zzbv-button div:hover,.imgur_Zzbv-add:hover{background-color:#666}
.imgur_Zzbv-devs-icon{position:absolute;right:0;top:0;line-height:16px}
.imgur_Zzbv-tip{height:24px;font-size:13px;font-style:italic;line-height:26px}
.imgur_Zzbv-tip img{vertical-align:middle;float:none;margin:-4px 0 0}
.imgur_Zzbv-wrap-progress{background:#FFF;height:3px;border:0;position:absolute;bottom:0;left:-100px;right:0}
.imgur_Zzbv-progress{height:3px;background:red;width:1px}
.imgur_Zzbv-errorURL{color:red}
.imgur_Zzbv input.imgur_Zzbv-imageURL{width:calc(100% - 31px)!important;border:0 none!important;box-shadow:0 0 0 1px #DDD!important;height:16px!important;line-height:16px!important;margin:0 0 0 1px !important}
.imgur_Zzbv-mini .imgur_Zzbv-button,.imgur_Zzbv-mini .imgur_Zzbv-add{width:30px}
.imgur_Zzbv-mini .imgur_Zzbv-info{left:10px}
.imgur_Zzbv-mini .imgur_Zzbv-wrap-progress{left:-10px}
.imgur_Zzbv-upload-URL,.imgur_Zzbv-mini .imgur_Zzbv-image{display:none}

/* OldEditor zzAutoSave ver 0.1 by zzbaivong */
#autoSave img{background:url(//i56.servimg.com/u/f56/18/59/49/93/icon_s10.png) no-repeat scroll right top rgba(0,0,0,0)}
#autoSave.have img{background-position:left top}

/* OldEditor Quickreply by zzbaivong */
.left-box{float:left}
.right-box{text-align:right}
#pun-qpost .frm-set{border:0 none;padding:0}
#quick_reply .frm-buttons{text-align:center;border-top:0 none}
.pun .main-head a.exthelp,.pun .main-head a.exthelp:link,.pun .main-head a.exthelp:visited{background-image:url(//r19.imgfast.net/users/1911/13/87/62/album/th/giupdo10.png)}

/* OldEditor Control by zzbaivong */
#textarea_content, #textarea_content *{-webkit-box-sizing:border-box;-moz-box-sizing:border-box;box-sizing:border-box}
#text_editor_controls{background:#F4F4F4;border-image:none;border-color:#DDD;border-style:solid;border-width:1px 1px 0}
#text_edit button.button2{background:#FFF!important;border:1px outset #DDD!important;margin:2px 2px 2px 1px;padding:5px 7px!important}
#text_edit button.button2:hover{border-style:inset!important}
#text_edit{text-align:left}
#text_editor_controls{white-space:normal}
.select{transition:all .2s,-webkit-transition:all .2s}
.select > a{display:block;padding:5px}
.select > a:hover{background:none repeat scroll 0 0 #DDD}
#other a{border:1px outset #DDD;display:inline-block;padding:7px}
#other a:hover{border-style:inset}
fieldset.frm-set dl dd{margin-left:0;width:100%!important}
fieldset.frm-set dl dt{float:none;text-align:left;width:100%}
.helpline{font-weight:300;margin-left:10px}
div.posting-block{float:none;margin-right:0;width:100%}
#text_editor_controls{text-align:center;margin:0}
fieldset.frm-set dl,.pun .frm dd.frm-input input,.frm-form fieldset.frm-set textarea.inputbox,.frm-form fieldset.frm-set .inputbox{width:100%!important}
.frm-form fieldset.frm-set textarea{resize:vertical;border:1px solid #DDD;padding:10px}
.select input.inputNum{width:40px!important;padding:0 5px!important}
.select input.inputText{width:300px!important;padding:0 5px!important}
    /*vote*/
    .ost,.share,.c3zvau .qua,.no{background-position:5px 50%;background-repeat:no-repeat;border:1px solid #C2D5E3;margin:6px 2px 0;padding:5px 8px 5px 25px}.share{background-image:url(http://i43.servimg.com/u/f43/16/03/04/56/fav10.png)}.qua{background-image:url(http://i43.servimg.com/u/f43/16/03/04/56/no10.gif);padding-left:29px!important}.no{padding:5px 8px}.no .vop{background:url(http://i48.servimg.com/u/f48/16/58/89/73/like_b12.png) no-repeat left center;padding:0 0 0 18px}.no .vom{background:url(http://i48.servimg.com/u/f48/16/58/89/73/dislik15.png) no-repeat left center;padding:0 0 0 18px}
    .vote-button{float:left;width:60px}
    .c3zplus:hover{background-color:#ebedf4;border-color:#9dacce}
    .c3zminus:hover{background-color:#ebedf4;border-color:#9dacce}
    .c3zplus {
    background: url(http://i48.servimg.com/u/f48/16/58/89/73/like_b12.png) no-repeat scroll 0 0 #FFFFFF;
    background-position: 6px 36%;
    background-repeat: no-repeat;
    border: 1px solid #CAD4E7;
    border-radius: 3px 3px 3px 3px;
    color: white!important;
    display: block;
    float: left;
    height: 13px;
    margin: -4px 2px 0;
    padding: 4px 4px 5px 24px;
    position: relative;
    text-align: left;
    width: 25px;
    }
    .c3zminus {
    background: url(http://i48.servimg.com/u/f48/16/58/89/73/dislik15.png) no-repeat scroll #FFFFFF;
    background-position: 6px 36%;
    background-repeat: no-repeat;
    border: 1px solid #CAD4E7;
    border-radius: 3px 3px 3px 3px;
    color: white!important;
    display: block;
    float: left;
    height: 13px;
    margin: -4px 0px 0;
    padding: 4px 4px 5px 24px;
    position: relative;
    text-align: left;
    width: 55px;
    }
    </style>    <script type="text/javascript">
     function chvote(a, b) {
       "Message not voted" == b && (b = "c3zone z vietk 0% (0 vote)");
       var d = parseInt(b.split(" ")[3], 10) / 100,
          c = parseInt(b.split(" ")[4].substr(1), 10),
          b = "Message reputation : " + Math.round(100 * ("c3zplus" == a ? (d * c + 1) / (c + 1) : d * c / (c + 1))) + "% (" + (c + 1) + " vote)";
       return votetrans(b)
    }
    $(".c3zvau").each(function () {
       var a = $(this).text();
       $(this).html(votetrans(    <script type="text/javascript">
    if(document.location.protocol=='http:'){
     var Tynt=Tynt||[];Tynt.push('b-YHwq12Wr3784adbi-bnq');Tynt.i={"ap":"Nguồn gốc bài viết : ","as":"Link gốc : Cntt-k3.biz"};
     (function(){var s=document.createElement('script');s.async="async";s.type="text/javascript";s.src='http://tcr.tynt.com/ti.js';var h=document.getElementsByTagName('script')[0];h.parentNode.insertBefore(s,h);})();
    }
    </script>


Ý là lấy khung bài viết có hình ở lá cây ghép vào code khung bài viết này á
  Bài viết hay nhất5
Muốn hổ trợ nhanh gọn Send nick Admin qua Facebook tôi chỉnh sửa đàng hoàng cho =]] có cả skin mới :v nhìn forum ông não nề quá trời =]]

https://www.facebook.com/thanh.kent.271
  Bài viết hay nhất6
Chỉ chế sao mà khung bài viết giống ảnh đầu tiên mình gửi. Cảm ơn mọi người.
  Bài viết hay nhất7
Spoiler:
Code:
<script type="text/javascript">//<![CDATA[
                var multiquote_img_off = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_OFF}', multiquote_img_on = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_ON}', _atr = '{JS_DIR}addthis/', _ati = '{PATH_IMG_FA}addthis/'{ADDTHIS_LANG}, addthis_localize = { share_caption: "{L_SHARE_CAPTION}", email: "{L_EMAIL}", email_caption: "{L_EMAIL_CAPTION}", favorites: "{L_SHARE_BOOKMARKS}", print: "{L_PRINT}", more: "{L_MORE}" };
                $(function(){
                _atc.cwait = 0;
                $('.addthis_button').mouseup(function(){
                if ($('#at15s').css('display') == 'block') {
                addthis_close();
                }
                });
                });

                var hiddenMsgLabel = { visible:'{JS_HIDE_HIDDEN_MESSAGE}', hidden:'{JS_SHOW_HIDDEN_MESSAGE}' };
                showHiddenMessage = function(id)
                {
                    try
                    {
                        var regId = parseInt(id, 10);
                        if( isNaN(regId) ) { regId = 0; }
              
                        if( regId > 0)
                        {
                            $('.post--' + id).toggle(0, function()
                {
                if( $(this).is(":visible") )
                {
                $('#hidden-title--' + id).html(hiddenMsgLabel.visible);
                }
                else
                {
                $('#hidden-title--' + id).html(hiddenMsgLabel.hidden);
                }
                });
                        }
                    }
                    catch(e) { }
          
                return false;
                };

                //]]>
                </script>    
<!-- BEGIN switch_user_logged_in -->    
<div id="pun-visit" class="clearfix">
      
 <ul>
          
 <!-- BEGIN switch_plus_menu -->          
 <li>
 <script type="text/javascript">//<![CDATA[
                var url_favourite = '{switch_user_logged_in.U_FAVOURITE_JS_PLUS_MENU}';
                var url_newposts = '{U_NEWPOSTS_JS_PLUS_MENU}';
                var url_egosearch = '{U_EGOSEARCH_JS_PLUS_MENU}';
                var url_unanswered = '{U_UNANSWERED_JS_PLUS_MENU}';
                var url_watchsearch = '{U_WATCHSEARCH_JS_PLUS_MENU}';
                var url_tellfriend = '{U_TELLFRIEND_JS_PLUS_MENU}';
                insert_plus_menu_new('f{FORUM_ID}&amp;t={TOPIC_ID}','{JS_SESSION_ID}', {JS_AUTH_FAVOURITES});
                //]]>
                </script>          
 </li>
          
 <!-- END switch_plus_menu -->          
 <li>
            <a class="addthis_button" href="http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&pub=forumotion">{L_SHARE}</a>          
 </li>
          
 <li>
            <a href="{U_SEARCH_NEW}">{L_SEARCH_NEW}</a>          
 </li>
          
 <li>
            <a href="{U_SEARCH_SELF}">{L_SEARCH_SELF}</a>          
 </li>
          
 <!-- BEGIN watchtopic -->          
 <li>
            {S_WATCH_TOPIC}          
 </li>
          
 <!-- END watchtopic -->      
 </ul>
      
 <p>
          {LOGGED_AS}. {LAST_VISIT_DATE}      
 </p>
    
</div>
    
<!-- END switch_user_logged_in -->      
<!-- BEGIN switch_user_logged_out -->    
<div id="pun-visit">
      
 <p>
          {L_NOT_CONNECTED} {L_LOGIN_REGISTER}      
 </p>
    
</div>
    
<!-- END switch_user_logged_out -->    
<div class="pun-crumbs noprint">
      
 <p class="crumbs">
 <a href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a>{NAV_CAT_DESC} » <strong><a href="{TOPIC_URL}">{TOPIC_TITLE}</a></strong>          
 <!-- BEGIN switch_twitter_btn --><span id="twitter_btn" style="margin-left: 6px; "><a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="horizontal">Tweet</a><script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script></span>          
 <!-- END switch_twitter_btn -->          
 <!-- BEGIN switch_fb_likebtn --><span id="fb_likebtn" style="margin-left: 6px; "><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href={FORUM_URL}{TOPIC_URL}&layout=button_count&show_faces=false&width=450&action=like&colorscheme=light&height=21" style="border:none; overflow:hidden; width:auto; height:21px;" allowtransparency="true" scrolling="no" frameborder="0"></iframe></span>          
 <!-- END switch_fb_likebtn -->      
 </p>
    
</div>
    
<div class="main paged">
      
 <div class="paged-head clearfix">
          
 <!-- BEGIN topicpagination -->          
 <p class="paging">
            {PAGINATION}          
 </p>
          
 <!-- END topicpagination -->          
 <p class="posting">
            
 <!-- BEGIN switch_user_authpost --><a href="{U_POST_NEW_TOPIC}" rel="nofollow"><img src="{POST_IMG}" class="{POST_IMG_CLASS}" alt="{L_POST_NEW_TOPIC}" /></a>            
 <!-- END switch_user_authpost -->            
 <!-- BEGIN switch_user_authreply --><a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><img src="{REPLY_IMG}" class="i_reply" alt="{L_POST_REPLY_TOPIC}" /></a>            
 <!-- END switch_user_authreply -->          
 </p>
      
 </div>
        {POLL_DISPLAY}      
 <div class="main-head clearfix">
          
 <p class="h2">
 <a href="{U_VIEW_OLDER_TOPIC}">{L_VIEW_PREVIOUS_TOPIC}</a><a href="{U_VIEW_NEWER_TOPIC}">{L_VIEW_NEXT_TOPIC}</a><a href="#bottom">{L_GOTO_DOWN}</a> {L_MESSAGE} [{PAGE_NUMBER}]          
 </p>
      
 </div>
      
 <div class="main-content topic">
          
 <!-- BEGIN postrow -->          
 <!-- BEGIN hidden -->          
 <p class="p-hidden">
            {postrow.hidden.MESSAGE}          
 </p>
          
 <!-- END hidden -->          
 <!-- BEGIN displayed -->          
 <!-- BEGIN first_post_br -->      
 </div>
      
 <hr id="first-post-br" />
      
 <div class="main-content topic">
          
 <!-- END first_post_br -->          
 <div class="post post--{postrow.displayed.U_POST_ID}" {postrow.displayed.thank_bgcolor}="" style="{postrow.displayed.DISPLAYABLE_STATE}">
 <a name="{postrow.displayed.U_POST_ID}">
 </a>            
 <div class="postmain" {postrow.displayed.thank_bgcolor}="">
                
 <div id="p{postrow.displayed.U_POST_ID}" class="posthead" {postrow.displayed.thank_bgcolor}="">
                  
 <h2>
 <strong>{postrow.displayed.COUNT_POSTS}</strong> {postrow.displayed.ICON} <a href="{postrow.displayed.POST_URL}">{postrow.displayed.POST_SUBJECT}</a> {postrow.displayed.POST_DATE_NEW}                  
 </h2>
                
 </div>
                
 <div class="postbody" {postrow.displayed.thank_bgcolor}="">
                  
 <div class="user">
                      
 <div class="user-ident">
                        
 <div class="eti_postbit">
                            
 <center>
                              {postrow.displayed.POSTER_NAME}  {postrow.displayed.ONLINE_IMG}                            
 </center>
                        
 </div>
                        
 <div class="eti_postbit">
                            
 <center>
                                {postrow.displayed.POSTER_RANK_NEW}                            
 </center>
                        
 </div>
                        
 <center>
 <img src="http://i97.servimg.com/u/f97/18/29/56/89/toprig10.gif" /><img style="height: 2px;" src="http://i97.servimg.com/u/f97/18/29/56/89/toprig10.gif" /><img style="width: 4px;" src="http://i97.servimg.com/u/f97/18/29/56/89/left10.gif" />                            
 <div class="avatar9x">
                              
 <!--   BEGIN-----AVATA   -->                              
 <table style="width:auto" cellpadding="0" cellspacing="0" border="0">
                                  
 <tbody>
                                    
 <tr>
                                        
 <td style="padding: 0px">
                                          <img src=" http://i38.servimg.com/u/f38/16/18/15/10/138.png " />                                        
 </td>
                                        
 <td style="padding: 0px" background=" http://i38.servimg.com/u/f38/16/18/15/10/218.png ">
                                        
 </td>
                                        
 <td style="padding: 0px">
                                          <img src=" http://i38.servimg.com/u/f38/16/18/15/10/313.png " />                                        
 </td>
                                    
 </tr>
                                    
 <tr>
                                        
 <td style="padding: 0px" background=" http://i38.servimg.com/u/f38/16/18/15/10/411.png " valign="top">
                                        
 </td>
                                        
 <td style="padding: 0px; background-color: #ffffff" bgcolor="#ffffff">
                                            {postrow.displayed.POSTER_AVATAR}                                        
 </td>
                                        
 <td style="padding: 0px" background=" http://i38.servimg.com/u/f38/16/18/15/10/511.png ">
                                        
 </td>
                                    
 </tr>
                                    
 <tr>
                                        
 <td style="padding: 0px">
                                          <img src=" http://i38.servimg.com/u/f38/16/18/15/10/610.png " />                                        
 </td>
                                        
 <td style="padding: 0px" background=" http://i38.servimg.com/u/f38/16/18/15/10/710.png ">
                                        
 </td>
                                        
 <td style="padding: 0px">
                                          <img src=" http://i38.servimg.com/u/f38/16/18/15/10/810.png " />                                        
 </td>
                                    
 </tr>
                                  
 </tbody>
                              
 </table>
                              
 <!--   ENDE-----AVATA   --><br />                            
 </div>
                        
 </center>
                      
 </div>
                      
 <div class="eti_postbit">
                        
 <center>
                            {postrow.displayed.RANK_IMAGE}                        
 </center>
                      
 </div>
                      
 <div class="eti_postbit">
                        
 <center>
                            {postrow.displayed.PROFILE_IMG} {postrow.displayed.PM_IMG} {postrow.displayed.EMAIL_IMG}                            
 <!-- BEGIN contact_field --> {postrow.displayed.contact_field.CONTENT}                            
 <!-- END contact_field -->                        
 </center>
                      
 </div>
                      
 <!-- BEGIN profile_field -->                      
 <div class="eti_postbit">
                          {postrow.displayed.profile_field.LABEL}{postrow.displayed.profile_field.CONTENT}{postrow.displayed.profile_field.SEPARATOR}                      
 </div>
                      
 <!-- END profile_field --> {postrow.displayed.POSTER_RPG}                  
 </div>
                
 </div>
                
 <div class="post-entry">
                  
 <div class="entry-content">
                      
 <!-- BEGIN switch_vote_active -->                      
 <div class="vote gensmall">
                        
 <!-- BEGIN switch_vote -->                        
 <div class="vote-button">
                            <a href="{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_PLUS}">+</a>                        
 </div>
                        
 <!-- END switch_vote -->                        
 <!-- BEGIN switch_bar -->                        
 <div class="vote-bar" title="{postrow.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}">
                            
 <!-- BEGIN switch_vote_plus -->                            
 <div class="vote-bar-plus" style="height:{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_bar.switch_vote_plus.HEIGHT_PLUS}px;">
                            
 </div>
                            
 <!-- END switch_vote_plus -->                            
 <!-- BEGIN switch_vote_minus -->                            
 <div class="vote-bar-minus" style="height:{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_bar.switch_vote_minus.HEIGHT_MINUS}px;">
                            
 </div>
                            
 <!-- END switch_vote_minus -->                        
 </div>
                        
 <!-- END switch_bar -->                        
 <!-- BEGIN switch_no_bar -->                        
 <div title="{postrow.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}" class="vote-no-bar">
                            ----                        
 </div>
                        
 <!-- END switch_no_bar -->                        
 <!-- BEGIN switch_vote -->                        
 <div class="vote-button">
                            <a href="{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_MINUS}">-</a>                        
 </div>
                        
 <!-- END switch_vote -->                      
 </div>
                      
 <!-- END switch_vote_active -->                      
 <div>
                        
 <div>
                            
 <!--   Đóng khung bài viết   -->                            
 
                                                          
                                                                
      
          <div align="left">
      
      
        <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
            <tbody><tr>

        <td style="padding: 0px; width: 1%;">
                <img alt="" src="http://i69.servimg.com/u/f69/12/89/57/83/baivie10.gif"></td>

                <td style="padding: 0px; background-image: url(http://i69.servimg.com/u/f69/12/89/57/83/baivie12.gif);" width="100%"><img alt="" src="http://i69.servimg.com/u/f69/12/89/57/83/baivie11.gif"></td>
                <td style="padding: 0px;" width="1%">
                <img alt="" src="http://i69.servimg.com/u/f69/12/89/57/83/baivie13.gif"></td>

            </tr>
            <tr>
                <td style="padding: 0px; background-image: url(http://i69.servimg.com/u/f69/12/89/57/83/baivie14.gif); width: 1%;">
                </td>
                <td style="padding: 0px;" width="100%">

      
        <span class="postbody">
        <div class="posts"> {postrow.displayed.MESSAGE}</div></span>        </td>
        <td style="padding: 0px; background-image: url(http://i69.servimg.com/u/f69/12/89/57/83/baivie15.gif);"></td>

            </tr>

            <tr>
                <td style="padding: 0px;" valign="top">
                <img alt="" src="http://i69.servimg.com/u/f69/12/89/57/83/baivie16.gif"></td>
                <td style="padding: 0px; background-image: url(http://i69.servimg.com/u/f69/12/89/57/83/baivie17.gif);">

      
                <img valign="left" alt="" src="http://i69.servimg.com/u/f69/12/89/57/83/baivie18.gif" style="float: right;">
                </td>
                <td style="padding: 0px;" align="right">

                <img alt="" src="http://i69.servimg.com/u/f69/12/89/57/83/baivie19.gif"></td>

        </tr></tbody></table>


          </div>
                                                          
                                                          
                            
 <!--   KetThuc Dong Khung Cho Bai Viet   -->                            
 <!-- BEGIN switch_attachments --><dl class="attachbox"><dt>{postrow.displayed.switch_attachments.L_ATTACHMENTS}</dt><dd>                                  
 <!-- BEGIN switch_post_attachments --><dl class="file"><dt><img src="{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.U_IMG}" alt="" />                                        
 <!-- BEGIN switch_dl_att --><a class="postlink" href="{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.U_ATTACHMENT}">{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.ATTACHMENT}</a> {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.ATTACHMENT_DEL}                                        
 <!-- END switch_dl_att -->                                        
 <!-- BEGIN switch_no_dl_att --> {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT} {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT_DEL}                                        
 <!-- END switch_no_dl_att --></dt>                                    
 <!-- BEGIN switch_no_comment --><dd><em>{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_comment.ATTACHMENT_COMMENT}</em></dd>                                    
 <!-- END switch_no_comment -->                                    
 <!-- BEGIN switch_no_dl_att --><dd><em><strong>{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.TEXT_NO_DL}</strong></em></dd>                                    
 <!-- END switch_no_dl_att --><dd>({postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.FILE_SIZE}) {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.NB_DL}</dd></dl>                                  
 <!-- END switch_post_attachments --></dd></dl>                            
 <!-- END switch_attachments -->                            
 <div class="clear">
                            
 </div>
                        
 </div>
                        
 <p>
                            {postrow.displayed.EDITED_MESSAGE}                        
 </p>
                      
 </div>
                  
 </div>
                
 </div>
                
 <!-- BEGIN switch_signature -->                
 <div class="sig-content">
                
 <!--  Khung chữ ký  -->                      
 <div class="htt_002">
 <div class="htt_001">
 <div class="htt_003">
    
 </div>
 </div>
 </div>
    
 <div class="htt">
 <div style="width:100%;">
    
 <div class="signaturecontainer">
 {postrow.displayed.SIGNATURE_NEW}
 </div>
    
 </div>
    
 </div>
    
 <div class="htt_005">
 <div class="htt_004">
 <div class="htt_006">
    
 </div>
 </div>
 </div>
                
 <!--  / Khung chữ ký  -->                
 </div>
                
 <!-- END switch_signature -->                
 <div class="postfoot">
                  
 <div class="user-contact profile_{postrow.displayed.PROFILE_POSITION}">
                  
 </div>
                  
 <div class="post-options profile_{postrow.displayed.PROFILE_POSITION}">
                      
 <div style="float: left;margin-top: 1px;">
                      
 <!-- BEGIN switch_vote_active -->          
 <div class="vote vote-button" title="Thích bài viết này">
              
 <!-- BEGIN switch_vote -->          <a target="v{postrow.displayed.U_POST_ID}" href="{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_PLUS}" alt="c3zplus" class="c3zplus lvote"><span style="font: normal 11px Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif;margin-left: -2px; color: #3B5998;">Thích</span></a>              
 <!-- END switch_vote -->          
 </div>
          
 <div class="vote vote-button" title="Không thích bài viết này">
              
 <!-- BEGIN switch_vote -->            <a target="v{postrow.displayed.U_POST_ID}" href="{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_MINUS}" alt="c3zminus" class="c3zminus lvote"><span style="font: normal 11px Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif;margin-left: -2px; color: #3B5998;">Không thích</span></a>            
 <!-- END switch_vote -->
 </div>
 <div id="v{postrow.displayed.U_POST_ID}" class="loadding" style="display: none">
 <img src="http://i43.servimg.com/u/f43/16/03/04/56/icon_l12.gif" /> Đang Vote chờ xíu ^_^!
 </div>
 
 <div style="float:left; margin-top:5px;background-color:#FFF;">
                  
 <!-- BEGIN switch_vote_active -->             <iframe name="v{postrow.displayed.U_POST_ID}" class="ajaxvote" style="display:none"></iframe>    
 <!-- BEGIN switch_no_bar -->      <span class="c3zvau v{postrow.displayed.U_POST_ID}" title="{postrow.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}">{postrow.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}</span>    
 <!-- END switch_no_bar -->    
 <!-- BEGIN switch_bar -->      <span class="c3zvau v{postrow.displayed.U_POST_ID}" title="{postrow.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}">{postrow.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}</span>    
 <!-- END switch_bar -->                      
 <!-- END switch_vote_active -->
 </div>
                                                      
 <!-- END switch_vote_active -->
 </div>
     {postrow.displayed.MULTIQUOTE_IMG} {postrow.displayed.QUOTE_IMG} {postrow.displayed.EDIT_IMG} {postrow.displayed.DELETE_IMG} {postrow.displayed.IP_IMG} {postrow.displayed.REPORT_IMG}                  
 </div>
                  
 <div style="clear:both;">
                  
 </div>
                
 </div>
            
 </div>
          
 </div>
          
 <!-- END displayed -->          
 <!-- END postrow -->      
 </div>
      
 <div class="main-foot clearfix">
          
 <p class="h2">
 <a href="{U_VIEW_OLDER_TOPIC}">{L_VIEW_PREVIOUS_TOPIC}</a><a href="{U_VIEW_NEWER_TOPIC}">{L_VIEW_NEXT_TOPIC}</a><a href="#top">{L_BACK_TO_TOP}</a> {L_MESSAGE} [{PAGE_NUMBER}]          
 </p>
          
 <p class="options">
 <input name="t" value="{TOPIC_ID}" type="hidden" />            
 <!--   <input type=&amp;quot;hidden&amp;quot; name=&amp;quot;sid&amp;quot; value=&amp;quot;{S_SID}&amp;quot; />   --><input name="{SECURE_ID_NAME}" value="{SECURE_ID_VALUE}" type="hidden" />            
 <!-- BEGIN viewtopic_bottom --> {S_TOPIC_ADMIN}            
 <!-- END viewtopic_bottom -->          
 </p>
      
 </div><a name="bottomtitle"></a>      
 <div class="paged-foot clearfix">
          
 <!-- BEGIN topicpagination -->          
 <p class="paging">
            {PAGINATION}          
 </p>
          
 <!-- END topicpagination -->          
 <p class="posting">
            
 <!-- BEGIN switch_user_authpost --><a href="{U_POST_NEW_TOPIC}" rel="nofollow"><img src="{POST_IMG}" class="{POST_IMG_CLASS}" alt="{L_POST_NEW_TOPIC}" /></a>            
 <!-- END switch_user_authpost -->            
 <!-- BEGIN switch_user_authreply --><a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><img src="{REPLY_IMG}" class="i_reply" alt="{L_POST_REPLY_TOPIC}" /></a>            
 <!-- END switch_user_authreply -->          
 </p>
      
 </div>
    
</div>
    
<div class="pun-crumbs">
      
 <p class="crumbs">
 <a href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a>{NAV_CAT_DESC} » <strong><a href="{TOPIC_URL}">{TOPIC_TITLE}</a></strong>      
 </p>
    
</div>
    
<!-- BEGIN promot_trafic -->    
<div class="main" id="ptrafic_close" style="display:none">
      
 <div class="main-head clearfix">
          
 <p class="h2">
            {PROMOT_TRAFIC_TITLE}          
 </p>
          
 <p class="options">
            <a href="javascript:ShowHideLayer('ptrafic_open','ptrafic_close');"><img src="{TABS_MORE_IMG}" alt="+" align="" border="0" /></a>          
 </p>
      
 </div>
    
</div>
    
<div class="main" id="ptrafic_open" style="display:''">
      
 <div class="main-head clearfix">
          
 <p class="h2">
            {PROMOT_TRAFIC_TITLE}          
 </p>
          
 <p class="options">
            <a href="javascript:ShowHideLayer('ptrafic_open','ptrafic_close');"><img src="{TABS_LESS_IMG}" alt="-" align="" border="0" /></a>          
 </p>
      
 </div>
      
 <div class="main-content clearfix">
          
 <!-- BEGIN link --> » <a href="{promot_trafic.link.U_HREF}" target="_blank" title="{promot_trafic.link.TITLE}">{promot_trafic.link.TITLE}</a><br />          
 <!-- END link -->      
 </div>
    
</div>
    
<!-- END promot_trafic -->    
<!-- BEGIN switch_forum_rules -->    
<div class="main" id="forum_rules">
      
 <div class="main-head clearfix">
          
 <p class="h2">
            {L_FORUM_RULES}          
 </p>
      
 </div>
      
 <table class="main-content frm">
          
 <tbody>
            
 <tr>
                
 <!-- BEGIN switch_forum_rule_image -->                
 <td class="logo">
 <img src="{RULE_IMG_URL}" alt="" />                
 </td>
                
 <!-- END switch_forum_rule_image -->                
 <td class="rules entry-content">
                    {RULE_MSG}                
 </td>
            
 </tr>
          
 </tbody>
      
 </table>
    
</div>
    
<!-- END switch_forum_rules -->    
 <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
<a name="quickreply"></a>
{QUICK_REPLY_FORM}
<!-- END switch_user_logged_in -->

<div id="pun-info" class="main">
      
 <div class="main-content">
          
 <div id="stats">
            
 <p>
                {L_TABS_PERMISSIONS} <br />{S_AUTH_LIST}            
 </p>
          
 </div>
      
 </div>
    
</div>
    
<!-- BEGIN switch_image_resize --><script type="text/javascript">
                //<![CDATA[
                $(resize_images({ 'selector' : '.post-entry .entry-content', 'max_width' : {switch_image_resize.IMG_RESIZE_WIDTH}, 'max_height' : {switch_image_resize.IMG_RESIZE_HEIGHT} }));
                //]]>
                </script>    
<!-- END switch_image_resize --><script src="{JS_DIR}addthis/addthis_widget.js" type="text/javascript"></script><style>
                  .eti_postbit {
                Padding-left: 2px;
                Padding-right: 2px;
                Padding-top: 2px;
                Padding-bottom: 2px;
                Background-color: rgb(240,240,240);
                Border-top: 1px solid #dddddd;
                Border-right: 1px solid #dddddd;
                Border-left: 1px solid #c4c4c4;
                Border-bottom: 1px solid #c4c4c4;
                Margin-bottom: 3px;
                border-radius:3px;
                -moz-border-radius:3px;
                -webkit-border-radius:3px;
                }
                </style>    <style>
    /*colorbox*/
    #colorbox,#cboxOverlay,#cboxWrapper{position:absolute;top:0;left:0;z-index: 999;overflow:hidden;}#cboxOverlay{position:fixed;width:100%;height:100%;background:#000;}#cboxMiddleLeft,#cboxBottomLeft{clear:left;}#cboxContent{position:relative;background:#fff;overflow:visible;}#cboxLoadedContent{overflow:auto;margin-bottom:5px;}#cboxTitle{position:absolute;bottom:-25px;left:0;text-align:center;width:100%;font-weight:700;color:#7C7C7C;margin:0;}#cboxLoadingOverlay,#cboxLoadingGraphic{position:absolute;top:0;left:0;width:100%;}#cboxPrevious,#cboxNext,#cboxClose,#cboxSlideshow{cursor:pointer;position:absolute;bottom:-29px;background:url(http://i20.servimg.com/u/f20/15/90/59/25/contro26.png) no-repeat 0 0;width:23px;height:23px;text-indent:-9999px;}.cboxPhoto{float:left;border:0;display:block;margin:auto;}.cboxIframe{width:100%;height:100%;display:block;border:0;}#cboxTopLeft{width:14px;height:14px;background:url(http://i20.servimg.com/u/f20/15/90/59/25/contro27.png) no-repeat 0 0;}#cboxTopCenter{height:14px;background:url(http://i20.servimg.com/u/f20/15/90/59/25/border23.png) repeat-x top left;}#cboxTopRight{width:14px;height:14px;background:url(http://i20.servimg.com/u/f20/15/90/59/25/contro28.png) no-repeat -36px 0;}#cboxBottomLeft{width:14px;height:43px;background:url(http://i20.servimg.com/u/f20/15/90/59/25/contro29.png) no-repeat 0 -32px;}#cboxBottomCenter{height:43px;background:url(http://i20.servimg.com/u/f20/15/90/59/25/border24.png) repeat-x bottom left;}#cboxBottomRight{width:14px;height:43px;background:url(http://i20.servimg.com/u/f20/15/90/59/25/contro30.png) no-repeat -36px -32px;}#cboxMiddleLeft{width:14px;background:url(http://i20.servimg.com/u/f20/15/90/59/25/contro30.png) repeat-y -175px 0;}#cboxMiddleRight{width:14px;background:url(http://i20.servimg.com/u/f20/15/90/59/25/contro30.png) repeat-y -211px 0;}#cboxLoadingOverlay{background:url(http://i20.servimg.com/u/f20/14/50/49/34/loadin10.png) no-repeat center center;}#cboxLoadingGraphic{background:url(http://i20.servimg.com/u/f20/15/90/59/25/loadin12.gif) no-repeat center center;}#cboxCurrent{position:absolute;bottom:-25px;left:58px;font-weight:700;color:#7C7C7C;}#cboxPrevious{left:0;background-position:-51px -25px;}#cboxPrevious.hover{background-position:-51px 0;}#cboxNext{left:27px;background-position:-75px -25px;}#cboxNext.hover{background-position:-75px 0;}#cboxClose{right:0;background-position:-100px -25px;}#cboxClose.hover{background-position:-100px 0;}.cboxSlideshow_on #cboxSlideshow{background-position:-125px 0;right:27px;}.cboxSlideshow_on #cboxSlideshow.hover{background-position:-150px 0;}.cboxSlideshow_off #cboxSlideshow{background-position:-150px -25px;right:27px;}.cboxSlideshow_off #cboxSlideshow.hover{background-position:-125px 0;}.colorpicker {
    width: 356px;
    height: 176px;
    overflow: hidden;
    position: absolute;
    background: url(http://i27.servimg.com/u/f27/14/67/90/38/bg1010.png);
    font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
    display: none;
    }
    </style>            
<center>
 <div>
 <iframe src="http://www.facebook.com/plugins/comments.php?href=http://hoaphuong.forumvi.com/{TOPIC_URL}
            " scrolling="no" data-num-posts="20" style="border:none;overflow:hidden;width:600px;height:220px;" allowtransparency="true" frameborder="0">
 </iframe>
 </div>
</center>
      <style>
        
/* OldEditor Color picker by Colpick */
.colpick{position:absolute;width:346px;height:170px;overflow:hidden;display:none;font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;background:#ebebeb;-webkit-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;-o-user-select:none;user-select:none}
.colpick_color{position:absolute;left:10px;top:7px;width:156px;height:156px;overflow:hidden;outline:1px solid #aaa;cursor:crosshair}
.colpick_color_overlay1{position:absolute;left:0;top:0;width:156px;height:156px;filter:progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(GradientType=1,startColorstr='#ffffff',endColorstr='#00ffffff');-ms-filter:"progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(GradientType=1,startColorstr='#ffffff', endColorstr='#00ffffff')";background:linear-gradient(to right,rgba(255,255,255,1), rgba(255,255,255,0))}
.colpick_color_overlay2{position:absolute;left:0;top:0;width:156px;height:156px;filter:progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(GradientType=0,startColorstr='#00000000',endColorstr='#000000');-ms-filter:"progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(GradientType=0,startColorstr='#00000000', endColorstr='#000000')";background:linear-gradient(to bottom,rgba(0,0,0,0), rgba(0,0,0,1))}
.colpick_selector_outer{background:none;position:absolute;width:11px;height:11px;border:1px solid #000;border-radius:50%;margin:-6px 0 0 -6px}
.colpick_selector_inner{position:absolute;width:9px;height:9px;border:1px solid #FFF;border-radius:50%}
.colpick_hue{position:absolute;top:6px;left:175px;width:19px;height:158px;border:1px solid #aaa;cursor:n-resize}
.colpick_hue_arrs{position:absolute;left:-8px;width:33px;height:7px;margin:-7px 0 0}
.colpick_hue_larr{position:absolute;width:0;height:0;border-top:6px solid transparent;border-bottom:6px solid transparent;border-left:7px solid #858585}
.colpick_hue_rarr{position:absolute;right:0;width:0;height:0;border-top:6px solid transparent;border-bottom:6px solid transparent;border-right:7px solid #858585}
.colpick_new_color{position:absolute;left:207px;top:6px;width:60px;height:25px;background:red;border:1px solid #8f8f8f;border-radius:3px 0 0 3px;-webkit-border-radius:3px 0 0 3px;-moz-border-radius:3px 0 0 3px}
.colpick_current_color{position:absolute;left:277px;top:6px;width:60px;height:25px;background:red;border:1px solid #8f8f8f;border-radius:0 3px 3px 0;-webkit-border-radius:0 3px 3px 0;-moz-border-radius:0 3px 3px 0}
.colpick_field,.colpick_hex_field{position:absolute;height:20px;width:60px;overflow:hidden;background:#f3f3f3;color:#b8b8b8;font-size:12px;border:1px solid #bdbdbd;-webkit-border-radius:3px;-moz-border-radius:3px;border-radius:3px}
.colpick_rgb_r{top:40px;left:207px}
.colpick_rgb_g{top:67px;left:207px}
.colpick_rgb_b{top:94px;left:207px}
.colpick_hsb_h{top:40px;left:277px}
.colpick_hsb_s{top:67px;left:277px}
.colpick_hsb_b{top:94px;left:277px}
.colpick_hex_field{width:68px;left:207px;top:121px}
.colpick_focus{border-color:#999}
.colpick_field_letter{position:absolute;z-index:10;width:12px;height:20px;line-height:20px;padding-left:4px;background:#efefef;border-right:1px solid #bdbdbd;font-weight:700;color:#777}
.colpick_field input,.colpick_hex_field input{position:absolute;right:11px;height:20px;line-height:20px;background:transparent;border:none;font-size:12px;font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;color:#555;text-align:right;outline:none;margin:0;padding:0}
.colpick_hex_field input{right:4px}
.colpick_field_arrs{position:absolute;top:0;right:0;width:9px;height:21px;cursor:n-resize}
.colpick_field_uarr{position:absolute;top:5px;width:0;height:0;border-left:4px solid transparent;border-right:4px solid transparent;border-bottom:4px solid #959595}
.colpick_field_darr{position:absolute;bottom:5px;width:0;height:0;border-left:4px solid transparent;border-right:4px solid transparent;border-top:4px solid #959595}
.colpick_submit{position:absolute;left:207px;top:149px;width:130px;height:22px;line-height:22px;background:#efefef;text-align:center;color:#555;font-size:12px;font-weight:700;border:1px solid #bdbdbd;-webkit-border-radius:3px;-moz-border-radius:3px;border-radius:3px}
.colpick_submit:hover{background:#f3f3f3;cursor:pointer;border-color:#999}
.colpick_full_ns .colpick_new_color{width:130px;height:25px}
.colpick_rgbhex{width:282px}
.colpick_rgbhex .colpick_field,.colpick_rgbhex .colpick_submit{width:68px}
.colpick_rgbhex .colpick_new_color{width:34px;border-right:none}
.colpick_rgbhex .colpick_current_color{width:34px;left:240px;border-left:none}
.colpick_rgbhex_ns .colpick_new_color{width:68px;border:1px solid #8f8f8f}
.colpick_hex{width:203px;height:201px}
.colpick_hex .colpick_hex_field{width:72px;height:25px;top:168px;left:80px}
.colpick_hex .colpick_hex_field div,.colpick_hex .colpick_hex_field input{height:25px;line-height:25px}
.colpick_hex .colpick_new_color{left:9px;top:168px;width:30px;border-right:none}
.colpick_hex .colpick_current_color{left:39px;top:168px;width:30px;border-left:none}
.colpick_hex .colpick_submit{left:164px;top:168px;width:30px;height:25px;line-height:25px}
.colpick_hex_ns .colpick_hex_field{width:80px}
.colpick_hex_ns .colpick_new_color{width:60px;border:1px solid #8f8f8f}
.colpick_dark{background:#161616;border-color:#2a2a2a}
.colpick_dark .colpick_color{outline-color:#333}
.colpick_dark .colpick_hue{border-color:#555}
.colpick_dark .colpick_field,.colpick_dark .colpick_hex_field{background:#101010;border-color:#2d2d2d}
.colpick_dark .colpick_field_letter{background:#131313;color:#696969;border-color:#2d2d2d}
.colpick_dark .colpick_field input,.colpick_dark .colpick_hex_field input{color:#7a7a7a}
.colpick_dark .colpick_field_uarr{border-bottom-color:#696969}
.colpick_dark .colpick_field_darr{border-top-color:#696969}
.colpick_dark .colpick_focus{border-color:#444}
.colpick_dark .colpick_submit{background:#131313;color:#7a7a7a;border-color:#2d2d2d}
.colpick_dark .colpick_submit:hover{background-color:#101010;border-color:#444}
.colpick_full_ns .colpick_submit,.colpick_full_ns .colpick_current_color,.colpick_rgbhex .colpick_hsb_h,.colpick_rgbhex .colpick_hsb_s,.colpick_rgbhex .colpick_hsb_b,.colpick_rgbhex_ns .colpick_submit,.colpick_rgbhex_ns .colpick_current_color,.colpick_hex .colpick_hsb_h,.colpick_hex .colpick_hsb_s,.colpick_hex .colpick_hsb_b,.colpick_hex .colpick_rgb_r,.colpick_hex .colpick_rgb_g,.colpick_hex .colpick_rgb_b,.colpick_hex_ns .colpick_submit,.colpick_hex_ns .colpick_current_color{display:none}
.colpick_full_ns .colpick_rgb_r,.colpick_full_ns .colpick_hsb_h,.colpick_rgbhex_ns .colpick_rgb_r{top:42px}
.colpick_full_ns .colpick_rgb_g,.colpick_full_ns .colpick_hsb_s,.colpick_rgbhex_ns .colpick_rgb_g{top:73px}
.colpick_full_ns .colpick_rgb_b,.colpick_full_ns .colpick_hsb_b,.colpick_rgbhex_ns .colpick_rgb_b{top:104px}
.colpick_full_ns .colpick_hex_field,.colpick_rgbhex_ns .colpick_hex_field{top:135px}

/* OldEditor zzEmoFb ver 0.1 by zzbaivong */
.smiley_FB{background:url(//i.imgur.com/9LHQNIC.png) no-repeat left top transparent;border:0 none;height:17px;width:16px}
#smiley_FB_frame p{width:236px;text-align:center;color:#999}
#smiley_FB_frame *{cursor:pointer}

/* OldEditor zzImgUr ver 1.6 by zzbaivong */
.imgur_Zzbv,.imgur_Zzbv *{box-sizing:content-box;-moz-boxsizing:content-box;-webkit-box-sizing:content-box;margin:0;padding:0}
.imgur_Zzbv{border:1px solid #333;background:#FFF;height:auto}
.imgur_Zzbv-iconError,.imgur_Zzbv-iconDevs,.imgur_Zzbv-delete,.imgur_Zzbv-remove,.imgur_Zzbv-iconSelect,.imgur_Zzbv-button div img,.imgur_Zzbv-iconComplete,.imgur_Zzbv-iconImage{display:inline-block;background:url(//i.imgur.com/e9GpBzF.png) no-repeat center center;width:16px;height:16px;float:left;margin:7px}
.imgur_Zzbv-iconDevs{background-position:0 0}
.imgur_Zzbv-iconComplete{background-position:-32px -16px}
.imgur_Zzbv-status img{margin:0!important}
.imgur_Zzbv-iconError{background-position:0 -32px}
.imgur_Zzbv-iconSelect{background-position:0 -16px}
.imgur_Zzbv-iconUpload{background-position:-16px -16px}
.imgur_Zzbv-button div img.imgur_Zzbv-iconReset{background-position:-16px 0}
.imgur_Zzbv-iconImage{background-position:-16px -32px}
.imgur_Zzbv-iconImage.imgur_Zzbv-iconUrl{background-position:-32px -32px}
.imgur_Zzbv-mode{cursor:pointer;width:30px;height:30px;float:left;background-color:#FF475D}
.imgur_Zzbv-mode.imgur_Zzbv-zzURL{background-color:#0B704C}
.imgur_Zzbv-button div{cursor:pointer;background-color:#359BED;border:0;height:30px;display:none;padding:0 10px 0 0}
.imgur_Zzbv-button .imgur_Zzbv-reset{background-color:#01686D}
.imgur_Zzbv-delete,.imgur_Zzbv-remove{background-position:-32px 0;position:absolute;right:3px;top:3px;height:16px;width:16px;text-indent:-9999px;overflow:hidden;background-color:transparent;margin:0}
.imgur_Zzbv-control{position:relative;height:30px;line-height:30px;overflow:hidden;background:#333;color:#FFF}
.imgur_Zzbv-preview{overflow-y:auto;overflow-x:hidden}
.imgur_Zzbv-li{background:#f2f2f2;list-style-type:none;position:relative;height:68px;border-top:1px solid #DDD;overflow:hidden}
.imgur_Zzbv-li:first-child{border-top:0 none}
.imgur_Zzbv-li:nth-child(2n){background:#E7E6E6}
.imgur_Zzbv-li:hover{background:#007CEE;color:#FFF}
.imgur_Zzbv-li.imgur_Zzbv-success{background:#FFFFA1}
.imgur_Zzbv-image{width:100px;overflow:hidden;position:absolute;height:100%}
.imgur_Zzbv-image img{max-width:100%;max-height:100%;position:absolute;top:0;right:0;bottom:0;left:0;margin:auto}
.imgur_Zzbv-info{position:absolute;left:100px;top:0;right:0;height:100%}
.imgur_Zzbv-info > *{white-space:nowrap}
.imgur_Zzbv-dl{line-height:34px}
.imgur_Zzbv-dl > div{height:34px}
.imgur_Zzbv-dt{float:left;width:70px;font-weight:300;font-size:12px}
.imgur_Zzbv input.imgur_Zzbv-input{width:calc(100% - 84px)!important;height:16px!important;line-height:16px!important;margin:8px 0!important;padding:0!important}
.imgur_Zzbv-status{position:absolute;width:16px;height:16px;line-height:16px;left:5px;top:7px;display:none}
.imgur_Zzbv-add{cursor:pointer;position:absolute;width:100px;height:30px;overflow:hidden;background:orange;left:30px;top:0;z-index:10}
.imgur_Zzbv-upload-URL.imgur_Zzbv-add{background:#C100E6}
.imgur_Zzbv-textSelect{position:absolute;width:100%;left:30px;height:30px;line-height:30px}
.imgur_Zzbv-choose{cursor:pointer;z-index:10;opacity:0;filter:alpha(opacity=0);-moz-opacity:0;font-size:300px;height:1000px;right:0;top:0;position:absolute}
.imgur_Zzbv-length{position:absolute;width:50px;text-align:center;top:0;left:50%;margin-left:-25px;display:none}
.imgur_Zzbv-button{position:absolute;width:90px;right:0;top:0;white-space:nowrap;z-index:10}
.imgur_Zzbv-mode:hover,.imgur_Zzbv-button div:hover,.imgur_Zzbv-add:hover{background-color:#666}
.imgur_Zzbv-devs-icon{position:absolute;right:0;top:0;line-height:16px}
.imgur_Zzbv-tip{height:24px;font-size:13px;font-style:italic;line-height:26px}
.imgur_Zzbv-tip img{vertical-align:middle;float:none;margin:-4px 0 0}
.imgur_Zzbv-wrap-progress{background:#FFF;height:3px;border:0;position:absolute;bottom:0;left:-100px;right:0}
.imgur_Zzbv-progress{height:3px;background:red;width:1px}
.imgur_Zzbv-errorURL{color:red}
.imgur_Zzbv input.imgur_Zzbv-imageURL{width:calc(100% - 31px)!important;border:0 none!important;box-shadow:0 0 0 1px #DDD!important;height:16px!important;line-height:16px!important;margin:0 0 0 1px !important}
.imgur_Zzbv-mini .imgur_Zzbv-button,.imgur_Zzbv-mini .imgur_Zzbv-add{width:30px}
.imgur_Zzbv-mini .imgur_Zzbv-info{left:10px}
.imgur_Zzbv-mini .imgur_Zzbv-wrap-progress{left:-10px}
.imgur_Zzbv-upload-URL,.imgur_Zzbv-mini .imgur_Zzbv-image{display:none}

/* OldEditor zzAutoSave ver 0.1 by zzbaivong */
#autoSave img{background:url(//i56.servimg.com/u/f56/18/59/49/93/icon_s10.png) no-repeat scroll right top rgba(0,0,0,0)}
#autoSave.have img{background-position:left top}

/* OldEditor Quickreply by zzbaivong */
.left-box{float:left}
.right-box{text-align:right}
#pun-qpost .frm-set{border:0 none;padding:0}
#quick_reply .frm-buttons{text-align:center;border-top:0 none}
.pun .main-head a.exthelp,.pun .main-head a.exthelp:link,.pun .main-head a.exthelp:visited{background-image:url(//r19.imgfast.net/users/1911/13/87/62/album/th/giupdo10.png)}

/* OldEditor Control by zzbaivong */
#textarea_content, #textarea_content *{-webkit-box-sizing:border-box;-moz-box-sizing:border-box;box-sizing:border-box}
#text_editor_controls{background:#F4F4F4;border-image:none;border-color:#DDD;border-style:solid;border-width:1px 1px 0}
#text_edit button.button2{background:#FFF!important;border:1px outset #DDD!important;margin:2px 2px 2px 1px;padding:5px 7px!important}
#text_edit button.button2:hover{border-style:inset!important}
#text_edit{text-align:left}
#text_editor_controls{white-space:normal}
.select{transition:all .2s,-webkit-transition:all .2s}
.select > a{display:block;padding:5px}
.select > a:hover{background:none repeat scroll 0 0 #DDD}
#other a{border:1px outset #DDD;display:inline-block;padding:7px}
#other a:hover{border-style:inset}
fieldset.frm-set dl dd{margin-left:0;width:100%!important}
fieldset.frm-set dl dt{float:none;text-align:left;width:100%}
.helpline{font-weight:300;margin-left:10px}
div.posting-block{float:none;margin-right:0;width:100%}
#text_editor_controls{text-align:center;margin:0}
fieldset.frm-set dl,.pun .frm dd.frm-input input,.frm-form fieldset.frm-set textarea.inputbox,.frm-form fieldset.frm-set .inputbox{width:100%!important}
.frm-form fieldset.frm-set textarea{resize:vertical;border:1px solid #DDD;padding:10px}
.select input.inputNum{width:40px!important;padding:0 5px!important}
.select input.inputText{width:300px!important;padding:0 5px!important}
    /*vote*/
    .ost,.share,.c3zvau .qua,.no{background-position:5px 50%;background-repeat:no-repeat;border:1px solid #C2D5E3;margin:6px 2px 0;padding:5px 8px 5px 25px}.share{background-image:url(http://i43.servimg.com/u/f43/16/03/04/56/fav10.png)}.qua{background-image:url(http://i43.servimg.com/u/f43/16/03/04/56/no10.gif);padding-left:29px!important}.no{padding:5px 8px}.no .vop{background:url(http://i48.servimg.com/u/f48/16/58/89/73/like_b12.png) no-repeat left center;padding:0 0 0 18px}.no .vom{background:url(http://i48.servimg.com/u/f48/16/58/89/73/dislik15.png) no-repeat left center;padding:0 0 0 18px}
    .vote-button{float:left;width:60px}
    .c3zplus:hover{background-color:#ebedf4;border-color:#9dacce}
    .c3zminus:hover{background-color:#ebedf4;border-color:#9dacce}
    .c3zplus {
    background: url(http://i48.servimg.com/u/f48/16/58/89/73/like_b12.png) no-repeat scroll 0 0 #FFFFFF;
    background-position: 6px 36%;
    background-repeat: no-repeat;
    border: 1px solid #CAD4E7;
    border-radius: 3px 3px 3px 3px;
    color: white!important;
    display: block;
    float: left;
    height: 13px;
    margin: -4px 2px 0;
    padding: 4px 4px 5px 24px;
    position: relative;
    text-align: left;
    width: 25px;
    }
    .c3zminus {
    background: url(http://i48.servimg.com/u/f48/16/58/89/73/dislik15.png) no-repeat scroll #FFFFFF;
    background-position: 6px 36%;
    background-repeat: no-repeat;
    border: 1px solid #CAD4E7;
    border-radius: 3px 3px 3px 3px;
    color: white!important;
    display: block;
    float: left;
    height: 13px;
    margin: -4px 0px 0;
    padding: 4px 4px 5px 24px;
    position: relative;
    text-align: left;
    width: 55px;
    }
    </style>    <script type="text/javascript">
     function chvote(a, b) {
       "Message not voted" == b && (b = "c3zone z vietk 0% (0 vote)");
       var d = parseInt(b.split(" ")[3], 10) / 100,
          c = parseInt(b.split(" ")[4].substr(1), 10),
          b = "Message reputation : " + Math.round(100 * ("c3zplus" == a ? (d * c + 1) / (c + 1) : d * c / (c + 1))) + "% (" + (c + 1) + " vote)";
       return votetrans(b)
    }
    $(".c3zvau").each(function () {
       var a = $(this).text();
       $(this).html(votetrans(    <script type="text/javascript">
    if(document.location.protocol=='http:'){
     var Tynt=Tynt||[];Tynt.push('b-YHwq12Wr3784adbi-bnq');Tynt.i={"ap":"Nguồn gốc bài viết : ","as":"Link gốc : Cntt-k3.biz"};
     (function(){var s=document.createElement('script');s.async="async";s.type="text/javascript";s.src='http://tcr.tynt.com/ti.js';var h=document.getElementsByTagName('script')[0];h.parentNode.insertBefore(s,h);})();
    }
    </script>

  Bài viết hay nhất8
Tìm đoạn
Code:
<img valign="left" alt="" src="http://i69.servimg.com/u/f69/12/89/57/83/baivie18.gif" style="float: right;">
Và thay thành
Code:
<img valign="left" alt="" src="http://i69.servimg.com/u/f69/12/89/57/83/baivie18.gif" style="float: right;margin-left:524px">

Bạn lưu ý lần sau code dài thì bỏ vào thẻ spoiler nhé, mình đã sửa cho bạn mấy bài ở trên rồi đó.
  Bài viết hay nhất9
You cannot reply to topics in this forum