[Hỏi đáp] Mất sô thống kê Chủ đề Bài viết Thành viên

  Bài viết hay nhất1
Chỉ mình khắc phục lỗi mất số
Chủ đề
Bài viết
Thành viên
Demo http://hoaphuong.forumvi.com/
  Bài viết hay nhất2
Bạn có thể tham khảo tại đây http://devs.forumvi.com/popup_help.forum?l=miscvars&i=site_desc
  Bài viết hay nhất3
Chưa hiểu lắm!
  Bài viết hay nhất4
Đặt code này trong templates chứa đoạn bị mất số (chỉ lấy code trong {})
Code:
{FORUMCOUNTOPIC} : 1467 (Tổng số chủ đề)
{FORUMCOUNTPOST} : 9994 (Tổng số bài gửi)
{FORUMCOUNTUSER} : 677 (Tổng số thành viên)
  Bài viết hay nhất5
Không hiểu thì ném index_body lên đây bạn
  Bài viết hay nhất6
Spoiler:
Code:
{JAVASCRIPT}

 
 
<li class="navbit lastnavbit">
   <a href="index.php" accesskey="1"><img title="Trang chủ" src="http://i39.servimg.com/u/f39/18/29/56/89/navbit10.png" alt="Trang chủ" /></a> <span>Diễn đàn</span>
</li>
<li class="navbit lastnavbit">
 <br /><span></span>
</li>
<li class="navbit lastnavbit">
 <br />
</li>


<div class="module main">
  
 <div class="main-head">
  
 <h3>
 
Thống kê - Forum Hoa Phượng<br />  
 </h3>
  
 </div>
</div>

 <table  class="thongke" cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%" align="center" >
    <tbody>
                                <tr>
                                  <td valign="top" width="100%">
                                      <div class="test">
    <table class="thongke" cellpadding="4" cellspacing="0" style="border: 1px #c0c0c0 solid;" border="0" width="100%" align="center">
 
   <tr>
    <td width="100%">
    <table class="thongke" cellpadding="0" cellspacing="4" border="0" width="100%" align="center">
    <thead>
          <tr valign="top">
    <td width="23%"></td><td width="100%" colspan="2"></td>
    </tr>
    <tr>
    <td><table  class="thongke" cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="110%" align="center" >
  
    <tr><td valign="top" style="border: 1px solid #9DB3C5;">
    <!-- BEGIN giefmod_index1 -->
    {giefmod_index1.MODVAR} <!-- END giefmod_index1 --></tr></thead></table>

    </td></tr></table>

    </div>
                                  </td>
        </tr><tr>
                                <td valign="top" width="100%">
 
                              </td>
                            </tr>
                        </tbody>
                      </table>
                  </div>
                </div>
            </td>
          </tr>
      </table>
<center>
 
 <table border="0" align="center" cellspacing="0" cellpadding="0" id="Table_01" style="width: 820px;">
 
 <tbody>
 
 <tr>
 
 <td>
 <img border="0" src="http://nguoiquangbinh.net/forum/diendan/mod2in1/top_1.gif" />
 </td>
 
 </tr>
 
 </tbody>
 
 </table>
 
 <table border="0" align="center" cellspacing="0" cellpadding="0" id="Table_02" style="width: 820px;">
 
 <tbody>
 
 <tr>
 
 <td>
 <img border="0" src="http://nguoiquangbinh.net/forum/diendan/mod2in1/top_left.gif" />
 </td>
 
 <td style="width: 170px; height: 18px;">
 <img border="0" title="Online Status" alt="Online Status" src="http://opi.yahoo.com/online?u=nqb01&m=g&t=5" /><a href="ymsgr:sendim?hoaphuong"><strong><span style="color: red;">Hoa Phượng</span></strong></a>
 </td>
 
 <td>
 <img border="0" src="http://nguoiquangbinh.net/forum/diendan/mod2in1/top_right.gif" />
 </td>
 
 </tr>
 
 </tbody>
 
 </table>
 
 <table border="0" align="center" cellspacing="0" cellpadding="0" id="Table_03" style="width: 820px;">
 
 <tbody>
 
 <tr>
 
 <td>
 <img border="0" src="http://nguoiquangbinh.net/forum/diendan/mod2in1/top_2.gif" />
 </td>
 
 </tr>
 
 </tbody>
 
 </table>
 
 <table border="0" align="center" cellspacing="0" cellpadding="0" id="Table_04" style="width: 820px;" _moz_resizing="true">
 
 <tbody>
 
 <tr>
 
 <td>
 <img border="0" src="http://nguoiquangbinh.net/forum/diendan/mod2in1/left.gif" />
 </td>
 
 <td style="width: 241px; height: 190px;">
 <embed flashvars="&file=mod2in1/listmusic.xml&displayheight=97&backcolor=0x31AAEF&frontcolor=0xFFFFFF&lightcolor=0xFFFFFF&showdigits= true&showeq=true&showfsbutton=true&autostart=false&shuffle=false&repeat=true;volume=100;width=241&height=190" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" src="http://bangvu.net/violet/anhduy/banner%20quang%20cao.gif" style="width: 241px; height: 190px;" />
 </td>
 
 <td>
 <img border="0" src="http://nguoiquangbinh.net/forum/diendan/mod2in1/center.gif" />
 </td>
 
 <td style="width: 716px; height: 190px;">
 
 <div align="center">
                                          <strong><img src="http://i39.servimg.com/u/f39/18/29/56/89/thongb10.gif" /><br /><a href="showthread.php?t=90980" target="_blank" rel="nofollow"><span style="color: DarkOrchid;"><span style="color: rgb(255, 51, 51);"><img src="http://i39.servimg.com/u/f39/18/29/56/89/th/new10.gif" _moz_resizing="true" />Về việc mở diễn đàn Hoa Phượng 2015</span></span></a></strong><br /><strong></strong><strong><a href="showthread.php?t=90273" target="_blank" rel="nofollow"><span style="color: red;"><span style="color: rgb(51, 51, 255);"><img src="http://i56.servimg.com/u/f56/18/29/56/89/cs10.png" />Về việc đăng quảng cáo tại diễn đàn</span></span></a></strong><br /><strong></strong><strong><a href="/t830-topic" target="_blank" rel="nofollow"><span style="color: green;"><span style="color: rgb(255, 51, 51);"><img src="http://i39.servimg.com/u/f39/18/29/56/89/th/new10.gif" />Tuyển QTV diễn đàn Hoa Phượng 2015 </span></span></a></strong><br /><strong></strong><strong><a href="/t28-topic" target="_blank" rel="nofollow"><span style="color: Sienna;"><span style="color: rgb(51, 51, 255);"><img src="http://i39.servimg.com/u/f39/18/29/56/89/th/capcuu10.gif" />Tuyển Bảo vệ diễn đàn Hoa Phượng 2015 </span></span></a></strong><br /><strong></strong>
 </div><strong><a href="forumdisplay.php?f=76" target="_blank" rel="nofollow"><span style="color: magenta;"></span></a></strong>
 </td>
 
 <td style="width: 21px; height: 190px;">
 <img border="0" src="http://nguoiquangbinh.net/forum/diendan/mod2in1/right.gif" />
 </td>
 
 </tr>
 
 </tbody>
 
 </table>
 
 <table border="0" align="center" cellspacing="0" cellpadding="0" id="Table_05" style="width: 820px;">
 
 <tbody>
 
 <tr>
 
 <td>
 <img src="http://nguoiquangbinh.net/forum/diendan/mod2in1/bot.gif" />
 </td>
 
 </tr>
 
 </tbody>
 
 </table>
 
</center>
 
<div class="module main">
 
 <div class="main-head">
 
 <h3>
 Quà Tặng Âm Nhạc Hoa Phượng 2015<br />
 </h3>
 
 </div>
 
 <div class="main-content stat-board po-rel">
 <span class="natata"> </span><span class="netete"></span><span class="nototo"></span><span class="nututu"></span>
 <div class="qtan_main">
 
 <div id="vf_music" style="height:177px">
 
 <table style="width: 100%;">
 
 <tbody>
 
 <tr>
 
 <td min-width="50%">
 
 <table style="width: 100%;">
 
 <tbody>
 
 <tr>
 
 <td style="width: 120px;" valign="top">
 
 <div class="qtan_avatar">
 
 <div id="th_avarx" style="width:32px;height:32px">
 <img _moz_resizing="true" src="http://i39.servimg.com/u/f39/18/29/56/89/captur10.png" alt="Avatar" />
 </div>
 
 </div>
 
 </td>
 
 <td>
 
 <div style="background-image: -webkit-gradient(linear, left top, right bottom, color-stop(0%, #E2E2E2), color-stop(90%, #FFF));">
 
 <div class="qtan_info">
 <img src="http://i16.servimg.com/u/f16/17/97/23/90/nguoig10.gif" /><span style="color: red;">Thúy Huỳnh<strong><a class="c3userlink" href="#"><strong class="siriustar"><span class="siriustar"></span></strong></a></strong></span>
 </div>
 
 <div class="qtan_info">
 <img src="http://i16.servimg.com/u/f16/17/97/23/90/cakhuc10.gif" />: <span style="color: blue; font-family: Comic Sans MS; font-size: 16px;"><span style="color: blue;">Gửi cho Anh</span></span>
 </div>
 
 <div class="qtan_info">
 <img src="http://i16.servimg.com/u/f16/17/97/23/90/guiden10.gif" /> : 30/10/2015-10/<strong>11</strong>/2015
 </div>
 
 </div>
 
 </td>
 
 </tr>
 
 </tbody>
 
 </table>
 
 </td>
 
 <td max-width="70%" style="background: url(http://findicons.com/files/icons/808/on_stage/128/music.png) no-repeat right;">
 
 <center>
 
                                                                  
                                                                  
                                                                  
                                                                  
                                                                  
                                                                  
                                                                  
                                                                <object style="width: 410px; height: 100px;"><param id="movie" value="http://mp3.zing.vn/embed/song/ZW67IBZB?autostart=false" /><param id="quality" value="high" /><param id="wmode" value="transparent" /><param id="allowfullscreen" value="true" /><param id="allowscriptaccess" value="always" /><embed style="width: 410px; height: 100px;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" src="http://mp3.zing.vn/embed/song/ZW67IBZB?autostart=false" quality="high" wmode="transparent" /></object><br
                                                                  
                                                                  
                                                                  
                                                                  
                                                                  
                                                                  
                                                                  
                                                                  
                                                                  
                                                                  
                                                                  
                                                                  
                                                                  
                                                                  
                                                                  
                                                                  <span style="color: Green; font-family: verdana;"><strong>♥ Bạn muốn yêu cầu ca khúc <a href="/f81-forum">Click Here</a><strong></strong></strong></span>
 <div class="sms_logo">
 
 </div>
 
 </center>
 
 </td>
 
 </tr>
 
 <tr>
 
 <td style="height: 15px;" colspan="2">
 
 </td>
 
 </tr>
 
 </tbody>
 
 </table>
 
 <div class="sms_bg">
 <img src="http://i16.servimg.com/u/f16/17/97/23/90/qtan10.png" style="top:-6px;margin-left: 50px;position: absolute;" title="" alt="" />
 <div class="qtan_sms">
 
 <marquee scrollamount="1" direction="left" loop="true" truespeed="" scrolldelay="25" onmouseover="this.stop()" onmouseout="this.start()">
 Chúc mọi người vui vẻ khi nghe bài hát này!
 </marquee>
 
 </div>
 
 <div class="loinhan">
 Thông điệp >>
 </div>
 
 </div>
 
 </div>
 
 </div>
 
 </div><style>.qtan_main {border: 1px solid #c4c4c4;background: url("http://i16.servimg.com/u/f16/17/97/23/90/bg-bod10.jpg") repeat scroll 0 0 transparent;margin: 20px 0;}

            .sms_bg{background:url(http://i16.servimg.com/u/f16/17/97/23/90/sms_bg10.png) repeat scroll 0 0 transparent;border-bottom:1px solid #09F;border-top:1px solid #09F;border-right:1px solid #09F;clear:both;height:45px;position:relative;width:100%;padding:5px 0;}
            .qtan_sms{background:none repeat scroll 0 0 #FFF;border-radius:4px 4px 4px 4px;color:#09c3f1;font-weight:700;height:20px;margin:2px 10px 5px 150px;padding:10px 0;}
            .loinhan {border: 0 none;color: #FFFFFF;font-family: cursive;font-weight: bold;margin-left: 10px;margin-top: -38px;font-size: 20px;}
        .qtan_avatar img {
            padding: 1px;
            border: 1px solid rgb(221, 221, 221);
            float: left;
            border-radius: 4px 4px 4px 4px;
            margin: 4px;
            height: 110px;
            width: 110px;
            overflow: hidden;
            background: none repeat scroll 0% 0% white;
        }
            .sms_logo {
          background: url("http://i80.servimg.com/u/f80/17/97/23/90/patter10.gif") transparent;
          width:201px;
          height: 47px;
          border: 0px;
          margin-top: -28px;
          margin-bottom: 5px;
        }
            .qtan_info {
          border-bottom: 1px solid #DFDFDF;
          color: #069A75;font-size: 15px;
          font-family: comic Sans MS;
          font-weight: bold;
          padding: 5px 0 3px 5px;
        }
      
            
              </style>
</div>
 
<!-- BEGIN message_admin_index -->
<div class="main">
 <!-- BEGIN message_admin_titre -->
 <div class="main-head">
 <h1 class="page-title">{message_admin_index.message_admin_titre.MES_TITRE}</h1>
 </div>
 <!-- END message_admin_titre -->

 <!-- BEGIN message_admin_txt -->
 <div id="pun-announcement">
 <p>{message_admin_index.message_admin_txt.MES_TXT}</p>
 </div>
 <!-- END message_admin_txt -->
</div>
<!-- END message_admin_index -->


{CHATBOX_TOP}<iframe scrolling="no" width="100%" height="340" src="http://hoaphuong.forumvi.com/h17-page" frameborder="0" allowfullscreen=""></iframe>
<table width="100%"><tbody><tr><td width="90%" valign="top">
      {BOARD_INDEX}</td>
      <td width="10%" valign="top" style="padding-left:10px">
      
       <div id="sidebar_container" class="" style="width: 270px;">
 <a id="sidebar_button_link" href="#">
 
                  <img id="sidebar_button" src="http://i39.servimg.com/u/f39/18/29/56/89/tab-co10.png" alt="">
 
 </a>
 <ul id="sidebar" style="opacity: 1; display: block;">
 <li>
 <div class="block smaller">
 <div class="blocksubhead">
 <a class="collapse" id="collapse_block_html_5" href="#top"><img alt="" src="http://i39.servimg.com/u/f39/18/29/56/89/collap10.png" id="collapseimg_html_5"></a>
 <span class="blocktitle">Việt Nam Muôn Năm</span>
 </div>
 <div class="widget_content blockbody floatcontainer">
 <div id="block_html_5" class="blockrow">
 <center>
<a href="http://tayninhonline.net/forum/" target="_blank"><img src="http://i39.servimg.com/u/f39/18/29/56/89/blockh10.jpg" border="1" alt="Hoàng sa, Trường sa là của Việt Nam" height="324" width="250" title="Hoàng sa, Trường sa là của Việt Nam"></a>
</center>
 </div>
 </div>
 </div>
 <div class="underblock"></div>
</li><li>
 <div class="block smaller">
 <div class="blocksubhead">
 <a class="collapse" id="collapse_block_html_1" href="#top"><img alt="" src="http://i39.servimg.com/u/f39/18/29/56/89/collap10.png" id="collapseimg_html_1"></a>
 <span class="blocktitle">FACEBOOK HOA PHƯỢNG</span>
 </div>
 <div class="widget_content blockbody floatcontainer">
 <div id="block_html_1" class="blockrow">
 <iframe src="//www.facebook.com/plugins/likebox.php?href=https://www.facebook.com/pages/Hoa-Ph%C6%B0%E1%BB%A3ng-Forum/742232559170239&amp;width=250&amp;height=300&amp;colorscheme=light&amp;show_faces=true&amp;header=true&amp;stream=false&amp;show_border=true" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:250px; height:300px;" allowtransparency="true"></iframe>
 </div>
 </div>
 </div>
 <div class="underblock"></div>
</li><li>
 <div class="block smaller">
 <div class="blocksubhead">
 <a class="collapse" id="collapse_block_html_2" href="#top"><img alt="" src="http://i39.servimg.com/u/f39/18/29/56/89/collap10.png" id="collapseimg_html_2"></a>
 <span class="blocktitle">Thư viện</span>
 </div>
 <div class="widget_content blockbody floatcontainer">
 <div id="block_html_2" class="blockrow">
 <!-- TayNinhOnline.Net Tab Menü Baþlangýç -->

<div class="block" style="border:1px solid gray; padding:1px; height:200px; width:100%; overflow:auto">
<style type="text/css">
.adv{margin:0 auto;}
.adv td{padding:0;}
.adv a{padding:6px 0 3px;height:20px;display:block;text-align:left;text-decoration:none;}.adv a:hover{background-color:orange;}.adv a span{display:none;}
</style>
<div class="tborder adv" cellpadding="1" cellspacing="1" border="1" width="100%" align="center">

<div style="border:1px solid #999999; padding:1px;">
<a href="http://hoaphuong.forum.st/h12-page" title="Photohsop Online"><b>» Photohsop Online</b></a></div>

<div style="border:1px solid #999999; padding:1px;">
<a href="http://www.datax5.com/" title="Up File"><b>» Up File</b></a></div>

<div style="border:1px solid #999999; padding:1px;">
<a href="http://androidblog.vn/tools/apkleaks/?pkg=com.gamebai.nhatantat&gplink=https%3A%2F%2Fplay.google.com%2Fstore%2Fapps%2Fdetails%3Fid%3Dcom.gamebai.nhatantat" title="Tải File Apk"><b>» Tải File Apk</b></a></div>

<div style="border:1px solid #999999; padding:1px;">
<a href="http://shoptayninh.net/vi/shops/HANG-GIA-DUNG/" title="HÀNG GIA DỤNG"><b>» HÀNG GIA DỤNG</b></a></div>

<div style="border:1px solid #999999; padding:1px;">
<a href="http://shoptayninh.net/vi/shops/OTO-XE-MAY-THIET-BI-DINH-VI/" title="ÔTÔ, XE MÁY &amp; THIẾT BỊ ĐỊNH VỊ"><b>» ÔTÔ, XE MÁY &amp; THIẾT BỊ ĐỊNH VỊ</b></a></div>

<div style="border:1px solid #999999; padding:1px;">
<a href="http://shoptayninh.net/vi/shops/THOI-TRANG-TRANG-SUC/" title="THỜI TRANG &amp; TRANG SỨC"><b>» THỜI TRANG &amp; TRANG SỨC</b></a></div>


</div>
</div>

<!-- / TayNinhOnline.Net Tab Menu Son -->
 </div>
 </div>
 </div>
                  
                  
 <!--  bắt đầu -->              
                  
                  
    <div class="underblock"></div>
</li><li>
 <div class="block smaller">
 <div class="blocksubhead">
 <a class="collapse" id="collapse_block_html_3" href="#top"><img alt="" src="http://i39.servimg.com/u/f39/18/29/56/89/collap10.png" id="collapseimg_html_3"></a>
 <span class="blocktitle">Thư viện</span>
 </div>
 <div class="widget_content blockbody floatcontainer">
 <div id="block_html_3" class="blockrow">
 <center>
 <center>
<a href="http://shoptayninh.net/vi/shops/"><img src="http://m.f21.photo.zdn.vn/upload/original/2014/05/03/12/31/3005638442_402588853_320_320.jpg" border="1" alt="Quản bá sản phẩm" height="150" width="250" title="Quản bá sản phẩm">
</a></center>
                      
 </div>
 </div>              
                  
         <!-- / kết thúc -->          
                  
           <!--  bắt đầu -->    
 <div class="underblock"></div>
</li><li>
 <div class="block smaller">
 <div class="blocksubhead">
 <a class="collapse" id="collapse_block_html_3" href="#top"><img alt="" src="http://i39.servimg.com/u/f39/18/29/56/89/collap10.png" id="collapseimg_html_3"></a>
 <span class="blocktitle">Quảng cáo</span>
 </div>
 <div class="widget_content blockbody floatcontainer">
 <div id="block_html_3" class="blockrow">
 <center>
<a href="http://shoptayninh.net/vi/shops/"><img src="http://m.f21.photo.zdn.vn/upload/original/2014/05/03/12/31/3005638442_402588853_320_320.jpg" border="1" alt="Quản bá sản phẩm" height="150" width="250" title="Quản bá sản phẩm">
</a></center>
                          
                          
                          <center>
<a href="http://www.violympic.vn"><img src="http://i39.servimg.com/u/f39/18/29/56/89/violym11.jpg" border="1" alt="Quản bá sản phẩm" height="150" width="250" title="Quản bá sản phẩm">
</a></center>
                            
                             <center>
<a href="http://shoptayninh.net/vi/shops/"><img src="http://i38.servimg.com/u/f38/16/58/45/96/300x2510.jpg" border="1" alt="Quản bá sản phẩm" height="250" width="250" title="Quản bá sản phẩm">
</a></center>
                              
                      
                          
 </div>
 </div>
 </div>
                  
<!-- / kết thúc -->      
          
                  
                  
                  
 <div class="underblock"></div>
</li>
 
 </ul>
 </div>
 </div>
 <div class="underblock"></div>
</li>
 </ul>
 </div>
          
      
  </td></tr></tbody></table>
                                  

<!-- BEGIN disable_viewonline -->
<div id="wgo" class="collapse wgo_block block">
  <h2 class="blockhead" style="background: url(http://i18.servimg.com/u/f18/18/29/56/89/thread10.png);border:0px solid rgb(255, 153, 51);border-radius: 5px 5px 0 0;">Tình hình diễn đàn</h2>
  <div class="blockbody formcontrols floatcontainer">
    <div id="wgo_onlineusers" class="wgo_subblock section">
      <h4 class="blocksubhead">
        <img src="http://i.imgur.com/GxyDNKR.png" alt="Thành viên đang hoạt động " title="Thành viên đang hoạt động ">Số người Online trên Diễn Đàn Hoa Phượng</h4>
        <div>
          <table border="0">
            <tbody>
              <tr>
              <td>
               {TOTAL_USERS_ONLINE}<br />
 {RECORD_USERS}

 <br />
                 {LOGGED_IN_USER_LIST}

 {L_ONLINE_USERS}
 {L_CONNECTED_MEMBERS}
                </td></tr>
            </tbody></table>
        
        
          </div></div>
      
        <div id="wgo_stats" class="wgo_subblock section">
          <h3 class="blocksubhead"></h3> <div>
           <p>{GROUP_LEGEND}</p>
      </div></div>
          
          
       <div id="wgo_stats" class="wgo_subblock section">
        <h3 class="blocksubhead">
          <img src="http://i39.servimg.com/u/f39/18/29/56/89/birthd10.png" alt="Thống kê " title="Thống kê ">Sinh nhật hôm nay </h3>
          <div>
           <p>{L_WHOSBIRTHDAY_TODAY}{L_WHOSBIRTHDAY_WEEK}</p>
      </div></div>
      
      <div id="wgo_stats" class="wgo_subblock section">
        <h3 class="blocksubhead">
          <img src="http://i.imgur.com/vvT9r3L.png" alt="Thống kê " title="Thống kê ">Thống kê </h3>
          <div>
            <dl><dt>Chủ đề</dt><dd><span class="FORUMCOUNTOPIC"></span></dd><dt>Bài viết</dt><dd><span class="FORUMCOUNTPOST"></span></dd><dt>Thành viên</dt><dd><span class="FORUMCOUNTUSER"></span></dd></dl><p>
      {NEWEST_USER}</p>
          
          </div></div></div></div>
<script src="http://my-project-na.googlecode.com/files/FMvar.js"></script>
    <!-- END disable_viewonline -->
    
  </div> </div> </div>  </div>
<!-- BEGIN switch_user_login_form_footer -->
<form action="{S_LOGIN_ACTION}" method="post" name="form_login">
 <div class="user_login_form main-box center">
 <label><span class="genmed">{L_USERNAME} :</span> <input class="post" type="text" size="10" name="username"/></label> &nbsp;
 <label><span class="genmed">{L_PASSWORD} :</span> <input class="post" type="password" size="10" name="password"/></label> &nbsp;
 <label><span class="gensmall">{L_AUTO_LOGIN}</span> <input class="radio" type="checkbox" name="autologin" {AUTOLOGIN_CHECKED} /></label> &nbsp;
 {S_HIDDEN_FIELDS}<input class="mainoption" type="submit" name="login" value="{L_LOGIN}" />
 <!-- BEGIN switch_fb_connect -->
 <span class="genmed fb_or">{switch_user_login_form_footer.switch_fb_connect.L_OR}</span>
 <fb:login-button size="large" onlogin="window.location='/facebook_connect.forum'" v="2" scope="{switch_user_login_form_footer.switch_fb_connect.L_FB_PERMISSIONS}">{switch_user_login_form_footer.switch_fb_connect.L_FB_LOGIN_BUTTON}</fb:login-button>
 <!-- END switch_fb_connect -->
 </div>
</form>
<!-- END switch_user_login_form_footer -->

{CHATBOX_BOTTOM}

<!-- BEGIN switch_legend -->
<ul id="pun-legend">
 <li>
 <img src="{FORUM_NEW_IMG}" alt="{L_NEW_POSTS}" />&nbsp;{L_NEW_POSTS}
 <img src="{FORUM_IMG}" alt="{L_NO_NEW_POSTS}" />&nbsp;{L_NO_NEW_POSTS}
 <img src="{FORUM_LOCKED_IMG}" alt="{L_FORUM_LOCKED}" />&nbsp;{L_FORUM_LOCKED}
 </li>
</ul>
<!-- END switch_legend -->

{AUTO_DST}

<!-- BEGIN switch_fb_index_login -->
<div id="fb-root"></div>
<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
FB.init({
 appId: '{switch_fb_index_login.FACEBOOK_APP_ID}',
 status: true,
 cookie: true,
 xfbml: true,
 oauth: true
});
//]]>
</script>
<!-- END switch_fb_index_login -->
<script type="text/javascript" src="http://tayninhonline.net/forum/clientscript/vbulletin-sidebar.js?v=420"></script>

  Bài viết hay nhất7
Chưa ai giúp mình ah
  Bài viết hay nhất8
quăng code này cuối index_body
Code:
<script type="text/javascript">function treatvar(nom){var trouve=xhr.responseText.replace(RegExp("^.+<li style=\"margin-bottom:5px;direction:ltr;text-align:left;\"><strong>{"+nom+"}<\\/strong>&nbsp;:&nbsp;(.*?)&nbsp;<span style='direction:ltr'>\\(.*?\\)<\\/span><br \\/><\\/li>.+$"),'$1');if(xhr.responseText==trouve)return;var children=document.getElementsByTagName('*')||document.all;var v=new Array();var i=-1;while(++i<children.length){var child=children[i];var classNames=child.className.split(' ');for(var j=0;j<classNames.length;j++){if(classNames[j]==nom){v.push(child);break}}}i=-1;while(++i!=v.length)if(v[i].tagName=='INPUT'||v[i].tagName=='TEXTAREA')v[i].value+=trouve;else v[i].innerHTML+=trouve};if(window.ActiveXObject){var xhr=new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP")}else if(window.XMLHttpRequest){var xhr=new XMLHttpRequest()}if(xhr!=null){xhr.onreadystatechange=function(){if(xhr.readyState==4){treatvar('FORUMURL');treatvar('FORUMURLINK');treatvar('FORUMNAME');treatvar('FORUMNAMELINK');treatvar('FORUMDESC');treatvar('FORUMBIRTHDAY');treatvar('FORUMAGE');treatvar('FORUMCOUNTFORUM');treatvar('FORUMCOUNTOPIC');treatvar('FORUMCOUNTPOST');treatvar('FORUMCOUNTUSER');treatvar('FORUMONLINEUSER');treatvar('FORUMONLINEDATE');treatvar('FORUMLASTUSER');treatvar('FORUMLASTUSERLINK');treatvar('USERNAME');treatvar('USERLINK');treatvar('USERBIRTHDAY');treatvar('USERAGE');treatvar('USERREGDATE');treatvar('USERLASTVISIT');treatvar('USERCOUNTPOST')}};xhr.open("GET","/popup_help.forum?l=miscvars",true);xhr.send(null)}</script>
  Bài viết hay nhất9

nguoidaukho_qn wrote:quăng code này cuối index_body
Code:
<script type="text/javascript">function treatvar(nom){var trouve=xhr.responseText.replace(RegExp("^.+<li style="margin-bottom:5px;direction:ltr;text-align:left;"><strong>{"+nom+"}<\\/strong>&nbsp;:&nbsp;(.*?)&nbsp;<span style='direction:ltr'>\\(.*?\\)<\\/span><br \\/><\\/li>.+$"),'$1');if(xhr.responseText==trouve)return;var children=document.getElementsByTagName('*')||document.all;var v=new Array();var i=-1;while(++i<children.length){var child=children[i];var classNames=child.className.split(' ');for(var j=0;j<classNames.length;j++){if(classNames[j]==nom){v.push(child);break}}}i=-1;while(++i!=v.length)if(v[i].tagName=='INPUT'||v[i].tagName=='TEXTAREA')v[i].value+=trouve;else v[i].innerHTML+=trouve};if(window.ActiveXObject){var xhr=new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP")}else if(window.XMLHttpRequest){var xhr=new XMLHttpRequest()}if(xhr!=null){xhr.onreadystatechange=function(){if(xhr.readyState==4){treatvar('FORUMURL');treatvar('FORUMURLINK');treatvar('FORUMNAME');treatvar('FORUMNAMELINK');treatvar('FORUMDESC');treatvar('FORUMBIRTHDAY');treatvar('FORUMAGE');treatvar('FORUMCOUNTFORUM');treatvar('FORUMCOUNTOPIC');treatvar('FORUMCOUNTPOST');treatvar('FORUMCOUNTUSER');treatvar('FORUMONLINEUSER');treatvar('FORUMONLINEDATE');treatvar('FORUMLASTUSER');treatvar('FORUMLASTUSERLINK');treatvar('USERNAME');treatvar('USERLINK');treatvar('USERBIRTHDAY');treatvar('USERAGE');treatvar('USERREGDATE');treatvar('USERLASTVISIT');treatvar('USERCOUNTPOST')}};xhr.open("GET","/popup_help.forum?l=miscvars",true);xhr.send(null)}</script>
Vẫn mất số bạn ơi
  Bài viết hay nhất10
đoạn code mình vẫn đang xài nhé , bạn xem lại đi
  Bài viết hay nhất11
Không biết bị gì nữa
  Bài viết hay nhất12
tham khảo thêm tại đây
Code:
http://gameland.forumvi.com/popup_help.forum?l=miscvars
  Bài viết hay nhất13

nguoidaukho_qn wrote:tham khảo thêm tại đây

Code:
http://gameland.forumvi.com/popup_help.forum?l=miscvars

Có thể nó bị code index_body vì khi mình thử gỡ code thì nó hiện số lên.
  Bài viết hay nhất14
vậy cuối cùng nó được chưa , nếu được rồi Close Topic hay sao ? !!!
  Bài viết hay nhất15
tóm lại chưa dc
  Bài viết hay nhất16
Cuối cùng đã tự làm được rồi.
You cannot reply to topics in this forum