[Hỏi đáp] Mất sô thống kê Chủ đề Bài viết Thành viên

  Bài viết hay nhất1
Chỉ mình khắc phục lỗi mất số
Chủ đề
Bài viết
Thành viên
Demo http://hoaphuong.forumvi.com/
  Bài viết hay nhất2
Bạn có thể tham khảo tại đây http://devs.forumvi.com/popup_help.forum?l=miscvars&i=site_desc
  Bài viết hay nhất3
Chưa hiểu lắm!
  Bài viết hay nhất4
Đặt code này trong templates chứa đoạn bị mất số (chỉ lấy code trong {})
Code:
{FORUMCOUNTOPIC} : 1467 (Tổng số chủ đề)
{FORUMCOUNTPOST} : 9994 (Tổng số bài gửi)
{FORUMCOUNTUSER} : 677 (Tổng số thành viên)
  Bài viết hay nhất5
Không hiểu thì ném index_body lên đây bạn
  Bài viết hay nhất6
Spoiler:
Code:
{JAVASCRIPT}

 
 
<li class="navbit lastnavbit">
   <a href="index.php" accesskey="1"><img title="Trang chủ" src="http://i39.servimg.com/u/f39/18/29/56/89/navbit10.png" alt="Trang chủ" /></a> <span>Diễn đàn</span>
</li>
<li class="navbit lastnavbit">
 <br /><span></span>
</li>
<li class="navbit lastnavbit">
 <br />
</li>


<div class="module main">
  
 <div class="main-head">
  
 <h3>
 
Thống kê - Forum Hoa Phượng<br />  
 </h3>
  
 </div>
</div>

 <table  class="thongke" cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%" align="center" >
    <tbody>
                                <tr>
                                  <td valign="top" width="100%">
                                      <div class="test">
    <table class="thongke" cellpadding="4" cellspacing="0" style="border: 1px #c0c0c0 solid;" border="0" width="100%" align="center">
 
   <tr>
    <td width="100%">
    <table class="thongke" cellpadding="0" cellspacing="4" border="0" width="100%" align="center">
    <thead>
          <tr valign="top">
    <td width="23%"></td><td width="100%" colspan="2"></td>
    </tr>
    <tr>
    <td><table  class="thongke" cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="110%" align="center" >
  
    <tr><td valign="top" style="border: 1px solid #9DB3C5;">
    <!-- BEGIN giefmod_index1 -->
    {giefmod_index1.MODVAR} <!-- END giefmod_index1 --></tr></thead></table>

    </td></tr></table>

    </div>
                                  </td>
        </tr><tr>
                                <td valign="top" width="100%">
 
                              </td>
                            </tr>
                        </tbody>
                      </table>
                  </div>
                </div>
            </td>
          </tr>
      </table>
<center>
 
 <table border="0" align="center" cellspacing="0" cellpadding="0" id="Table_01" style="width: 820px;">
 
 <tbody>
 
 <tr>
 
 <td>
 <img border="0" src="http://nguoiquangbinh.net/forum/diendan/mod2in1/top_1.gif" />
 </td>
 
 </tr>
 
 </tbody>
 
 </table>
 
 <table border="0" align="center" cellspacing="0" cellpadding="0" id="Table_02" style="width: 820px;">
 
 <tbody>
 
 <tr>
 
 <td>
 <img border="0" src="http://nguoiquangbinh.net/forum/diendan/mod2in1/top_left.gif" />
 </td>
 
 <td style="width: 170px; height: 18px;">
 <img border="0" title="Online Status" alt="Online Status" src="http://opi.yahoo.com/online?u=nqb01&m=g&t=5" /><a href="ymsgr:sendim?hoaphuong"><strong><span style="color: red;">Hoa Phượng</span></strong></a>
 </td>
 
 <td>
 <img border="0" src="http://nguoiquangbinh.net/forum/diendan/mod2in1/top_right.gif" />
 </td>
 
 </tr>
 
 </tbody>
 
 </table>
 
 <table border="0" align="center" cellspacing="0" cellpadding="0" id="Table_03" style="width: 820px;">
 
 <tbody>
 
 <tr>
 
 <td>
 <img border="0" src="http://nguoiquangbinh.net/forum/diendan/mod2in1/top_2.gif" />
 </td>
 
 </tr>
 
 </tbody>
 
 </table>
 
 <table border="0" align="center" cellspacing="0" cellpadding="0" id="Table_04" style="width: 820px;" _moz_resizing="true">
 
 <tbody>
 
 <tr>
 
 <td>
 <img border="0" src="http://nguoiquangbinh.net/forum/diendan/mod2in1/left.gif" />
 </td>
 
 <td style="width: 241px; height: 190px;">
 <embed flashvars="&file=mod2in1/listmusic.xml&displayheight=97&backcolor=0x31AAEF&frontcolor=0xFFFFFF&lightcolor=0xFFFFFF&showdigits= true&showeq=true&showfsbutton=true&autostart=false&shuffle=false&repeat=true;volume=100;width=241&height=190" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" src="http://bangvu.net/violet/anhduy/banner%20quang%20cao.gif" style="width: 241px; height: 190px;" />
 </td>
 
 <td>
 <img border="0" src="http://nguoiquangbinh.net/forum/diendan/mod2in1/center.gif" />
 </td>
 
 <td style="width: 716px; height: 190px;">
 
 <div align="center">
                                          <strong><img src="http://i39.servimg.com/u/f39/18/29/56/89/thongb10.gif" /><br /><a href="showthread.php?t=90980" target="_blank" rel="nofollow"><span style="color: DarkOrchid;"><span style="color: rgb(255, 51, 51);"><img src="http://i39.servimg.com/u/f39/18/29/56/89/th/new10.gif" _moz_resizing="true" />Về việc mở diễn đàn Hoa Phượng 2015</span></span></a></strong><br /><strong></strong><strong><a href="showthread.php?t=90273" target="_blank" rel="nofollow"><span style="color: red;"><span style="color: rgb(51, 51, 255);"><img src="http://i56.servimg.com/u/f56/18/29/56/89/cs10.png" />Về việc đăng quảng cáo tại diễn đàn</span></span></a></strong><br /><strong></strong><strong><a href="/t830-topic" target="_blank" rel="nofollow"><span style="color: green;"><span style="color: rgb(255, 51, 51);"><img src="http://i39.servimg.com/u/f39/18/29/56/89/th/new10.gif" />Tuyển QTV diễn đàn Hoa Phượng 2015 </span></span></a></strong><br /><strong></strong><strong><a href="/t28-topic" target="_blank" rel="nofollow"><span style="color: Sienna;"><span style="color: rgb(51, 51, 255);"><img src="http://i39.servimg.com/u/f39/18/29/56/89/th/capcuu10.gif" />Tuyển Bảo vệ diễn đàn Hoa Phượng 2015 </span></span></a></strong><br /><strong></strong>
 </div><strong><a href="forumdisplay.php?f=76" target="_blank" rel="nofollow"><span style="color: magenta;"></span></a></strong>
 </td>
 
 <td style="width: 21px; height: 190px;">
 <img border="0" src="http://nguoiquangbinh.net/forum/diendan/mod2in1/right.gif" />
 </td>
 
 </tr>
 
 </tbody>
 
 </table>
 
 <table border="0" align="center" cellspacing="0" cellpadding="0" id="Table_05" style="width: 820px;">
 
 <tbody>
 
 <tr>
 
 <td>
 <img src="http://nguoiquangbinh.net/forum/diendan/mod2in1/bot.gif" />
 </td>
 
 </tr>
 
 </tbody>
 
 </table>
 
</center>
 
<div class="module main">
 
 <div class="main-head">
 
 <h3>
 Quà Tặng Âm Nhạc Hoa Phượng 2015<br />
 </h3>
 
 </div>
 
 <div class="main-content stat-board po-rel">
 <span class="natata"> </span><span class="netete"></span><span class="nototo"></span><span class="nututu"></span>
 <div class="qtan_main">
 
 <div id="vf_music" style="height:177px">
 
 <table style="width: 100%;">
 
 <tbody>
 
 <tr>
 
 <td min-width="50%">
 
 <table style="width: 100%;">
 
 <tbody>
 
 <tr>
 
 <td style="width: 120px;" valign="top">
 
 <div class="qtan_avatar">
 
 <div id="th_avarx" style="width:32px;height:32px">
 <img _moz_resizing="true" src="http://i39.servimg.com/u/f39/18/29/56/89/captur10.png" alt="Avatar" />
 </div>
 
 </div>
 
 </td>
 
 <td>
 
 <div style="background-image: -webkit-gradient(linear, left top, right bottom, color-stop(0%, #E2E2E2), color-stop(90%, #FFF));">
 
 <div class="qtan_info">
 <img src="http://i16.servimg.com/u/f16/17/97/23/90/nguoig10.gif" /><span style="color: red;">Thúy Huỳnh<strong><a class="c3userlink" href="#"><strong class="siriustar"><span class="siriustar"></span></strong></a></strong></span>
 </div>
 
 <div class="qtan_info">
 <img src="http://i16.servimg.com/u/f16/17/97/23/90/cakhuc10.gif" />: <span style="color: blue; font-family: Comic Sans MS; font-size: 16px;"><span style="color: blue;">Gửi cho Anh</span></span>
 </div>
 
 <div class="qtan_info">
 <img src="http://i16.servimg.com/u/f16/17/97/23/90/guiden10.gif" /> : 30/10/2015-10/<strong>11</strong>/2015
 </div>
 
 </div>
 
 </td>
 
 </tr>
 
 </tbody>
 
 </table>
 
 </td>
 
 <td max-width="70%" style="background: url(http://findicons.com/files/icons/808/on_stage/128/music.png) no-repeat right;">
 
 <center>
 
                                                                  
                                                                  
                                                                  
                                                                  
                                                                  
                                                                  
                                                                  
                                                                <object style="width: 410px; height: 100px;"><param id="movie" value="http://mp3.zing.vn/embed/song/ZW67IBZB?autostart=false" /><param id="quality" value="high" /><param id="wmode" value="transparent" /><param id="allowfullscreen" value="true" /><param id="allowscriptaccess" value="always" /><embed style="width: 410px; height: 100px;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" src="http://mp3.zing.vn/embed/song/ZW67IBZB?autostart=false" quality="high" wmode="transparent" /></object><br
                                                                  
                                                                  
                                                                  
                                                                  
                                                                  
                                                                  
                                                                  
                                                                  
                                                                  
                                                                  
                                                                  
                                                                  
                                                                  
                                                                  
                                                                  
                                                                  <span style="color: Green; font-family: verdana;"><strong>♥ Bạn muốn yêu cầu ca khúc <a href="/f81-forum">Click Here</a><strong></strong></strong></span>
 <div class="sms_logo">
 
 </div>
 
 </center>
 
 </td>
 
 </tr>
 
 <tr>
 
 <td style="height: 15px;" colspan="2">
 
 </td>
 
 </tr>
 
 </tbody>
 
 </table>
 
 <div class="sms_bg">
 <img src="http://i16.servimg.com/u/f16/17/97/23/90/qtan10.png" style="top:-6px;margin-left: 50px;position: absolute;" title="" alt="" />
 <div class="qtan_sms">
 
 <marquee scrollamount="1" direction="left" loop="true" truespeed="" scrolldelay="25" onmouseover="this.stop()" onmouseout="this.start()">
 Chúc mọi người vui vẻ khi nghe bài hát này!
 </marquee>
 
 </div>
 
 <div class="loinhan">
 Thông điệp >>
 </div>
 
 </div>
 
 </div>
 
 </div>
 
 </div><style>.qtan_main {border: 1px solid #c4c4c4;background: url("http://i16.servimg.com/u/f16/17/97/23/90/bg-bod10.jpg") repeat scroll 0 0 transparent;margin: 20px 0;}

            .sms_bg{background:url(http://i16.servimg.com/u/f16/17/97/23/90/sms_bg10.png) repeat scroll 0 0 transparent;border-bottom:1px solid #09F;border-top:1px solid #09F;border-right:1px solid #09F;clear:both;height:45px;position:relative;width:100%;padding:5px 0;}
            .qtan_sms{background:none repeat scroll 0 0 #FFF;border-radius:4px 4px 4px 4px;color:#09c3f1;font-weight:700;height:20px;margin:2px 10px 5px 150px;padding:10px 0;}
            .loinhan {border: 0 none;color: #FFFFFF;font-family: cursive;font-weight: bold;margin-left: 10px;margin-top: -38px;font-size: 20px;}
        .qtan_avatar img {
            padding: 1px;
            border: 1px solid rgb(221, 221, 221);
            float: left;
            border-radius: 4px 4px 4px 4px;
            margin: 4px;
            height: 110px;
            width: 110px;
            overflow: hidden;
            background: none repeat scroll 0% 0% white;
        }
            .sms_logo {
          background: url("http://i80.servimg.com/u/f80/17/97/23/90/patter10.gif") transparent;
          width:201px;
          height: 47px;
          border: 0px;
          margin-top: -28px;
          margin-bottom: 5px;
        }
            .qtan_info {
          border-bottom: 1px solid #DFDFDF;
          color: #069A75;font-size: 15px;
          font-family: comic Sans MS;
          font-weight: bold;
          padding: 5px 0 3px 5px;
        }
      
            
              </style>
</div>
 
<!-- BEGIN message_admin_index -->
<div class="main">
 <!-- BEGIN message_admin_titre -->
 <div class="main-head">
 <h1 class="page-title">{message_admin_index.message_admin_titre.MES_TITRE}</h1>
 </div>
 <!-- END message_admin_titre -->

 <!-- BEGIN message_admin_txt -->
 <div id="pun-announcement">
 <p>{message_admin_index.message_admin_txt.MES_TXT}</p>
 </div>
 <!-- END message_admin_txt -->
</div>
<!-- END message_admin_index -->


{CHATBOX_TOP}<iframe scrolling="no" width="100%" height="340" src="http://hoaphuong.forumvi.com/h17-page" frameborder="0" allowfullscreen=""></iframe>
<table width="100%"><tbody><tr><td width="90%" valign="top">
      {BOARD_INDEX}</td>
      <td width="10%" valign="top" style="padding-left:10px">
      
       <div id="sidebar_container" class="" style="width: 270px;">
 <a id="sidebar_button_link" href="#">
 
                  <img id="sidebar_button" src="http://i39.servimg.com/u/f39/18/29/56/89/tab-co10.png" alt="">
 
 </a>
 <ul id="sidebar" style="opacity: 1; display: block;">
 <li>
 <div class="block smaller">
 <div class="blocksubhead">
 <a class="collapse" id="collapse_block_html_5" href="#top"><img alt="" src="http://i39.servimg.com/u/f39/18/29/56/89/collap10.png" id="collapseimg_html_5"></a>
 <span class="blocktitle">Việt Nam Muôn Năm</span>
 </div>
 <div class="widget_content blockbody floatcontainer">
 <div id="block_html_5" class="blockrow">
 <center>
<a href="http://tayninhonline.net/forum/" target="_blank"><img src="http://i39.servimg.com/u/f39/18/29/56/89/blockh10.jpg" border="1" alt="Hoàng sa, Trường sa là của Việt Nam" height="324" width="250" title="Hoàng sa, Trường sa là của Việt Nam"></a>
</center>
 </div>
 </div>
 </div>
 <div class="underblock"></div>
</li><li>
 <div class="block smaller">
 <div class="blocksubhead">
 <a class="collapse" id="collapse_block_html_1" href="#top"><img alt="" src="http://i39.servimg.com/u/f39/18/29/56/89/collap10.png" id="collapseimg_html_1"></a>
 <span class="blocktitle">FACEBOOK HOA PHƯỢNG</span>
 </div>
 <div class="widget_content blockbody floatcontainer">
 <div id="block_html_1" class="blockrow">
 <iframe src="//www.facebook.com/plugins/likebox.php?href=https://www.facebook.com/pages/Hoa-Ph%C6%B0%E1%BB%A3ng-Forum/742232559170239&amp;width=250&amp;height=300&amp;colorscheme=light&amp;show_faces=true&amp;header=true&amp;stream=false&amp;show_border=true" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:250px; height:300px;" allowtransparency="true"></iframe>
 </div>
 </div>
 </div>
 <div class="underblock"></div>
</li><li>
 <div class="block smaller">
 <div class="blocksubhead">
 <a class="collapse" id="collapse_block_html_2" href="#top"><img alt="" src="http://i39.servimg.com/u/f39/18/29/56/89/collap10.png" id="collapseimg_html_2"></a>
 <span class="blocktitle">Thư viện</span>
 </div>
 <div class="widget_content blockbody floatcontainer">
 <div id="block_html_2" class="blockrow">
 <!-- TayNinhOnline.Net Tab Menü Baþlangýç -->

<div class="block" style="border:1px solid gray; padding:1px; height:200px; width:100%; overflow:auto">
<style type="text/css">
.adv{margin:0 auto;}
.adv td{padding:0;}
.adv a{padding:6px 0 3px;height:20px;display:block;text-align:left;text-decoration:none;}.adv a:hover{background-color:orange;}.adv a span{display:none;}
</style>
<div class="tborder adv" cellpadding="1" cellspacing="1" border="1" width="100%" align="center">

<div style="border:1px solid #999999; padding:1px;">
<a href="http://hoaphuong.forum.st/h12-page" title="Photohsop Online"><b>» Photohsop Online</b></a></div>

<div style="border:1px solid #999999; padding:1px;">
<a href="http://www.datax5.com/" title="Up File"><b>» Up File</b></a></div>

<div style="border:1px solid #999999; padding:1px;">
<a href="http://androidblog.vn/tools/apkleaks/?pkg=com.gamebai.nhatantat&gplink=https%3A%2F%2Fplay.google.com%2Fstore%2Fapps%2Fdetails%3Fid%3Dcom.gamebai.nhatantat" title="Tải File Apk"><b>» Tải File Apk</b></a></div>

<div style="border:1px solid #999999; padding:1px;">
<a href="http://shoptayninh.net/vi/shops/HANG-GIA-DUNG/" title="HÀNG GIA DỤNG"><b>» HÀNG GIA DỤNG</b></a></div>

<div style="border:1px solid #999999; padding:1px;">
<a href="http://shoptayninh.net/vi/shops/OTO-XE-MAY-THIET-BI-DINH-VI/" title="ÔTÔ, XE MÁY &amp; THIẾT BỊ ĐỊNH VỊ"><b>» ÔTÔ, XE MÁY &amp; THIẾT BỊ ĐỊNH VỊ</b></a></div>

<div style="border:1px solid #999999; padding:1px;">
<a href="http://shoptayninh.net/vi/shops/THOI-TRANG-TRANG-SUC/" title="THỜI TRANG &amp; TRANG SỨC"><b>» THỜI TRANG &amp; TRANG SỨC</b></a></div>


</div>
</div>

<!-- / TayNinhOnline.Net Tab Menu Son -->
 </div>
 </div>
 </div>
                  
                  
 <!--  bắt đầu -->              
                  
                  
    <div class="underblock"></div>
</li><li>
 <div class="block smaller">
 <div class="blocksubhead">
 <a class="collapse" id="collapse_block_html_3" href="#top"><img alt="" src="http://i39.servimg.com/u/f39/18/29/56/89/collap10.png" id="collapseimg_html_3"></a>
 <span class="blocktitle">Thư viện</span>
 </div>
 <div class="widget_content blockbody floatcontainer">
 <div id="block_html_3" class="blockrow">
 <center>
 <center>
<a href="http://shoptayninh.net/vi/shops/"><img src="http://m.f21.photo.zdn.vn/upload/original/2014/05/03/12/31/3005638442_402588853_320_320.jpg" border="1" alt="Quản bá sản phẩm" height="150" width="250" title="Quản bá sản phẩm">
</a></center>
                      
 </div>
 </div>              
                  
         <!-- / kết thúc -->          
                  
           <!--  bắt đầu -->    
 <div class="underblock"></div>
</li><li>
 <div class="block smaller">
 <div class="blocksubhead">
 <a class="collapse" id="collapse_block_html_3" href="#top"><img alt="" src="http://i39.servimg.com/u/f39/18/29/56/89/collap10.png" id="collapseimg_html_3"></a>
 <span class="blocktitle">Quảng cáo</span>
 </div>
 <div class="widget_content blockbody floatcontainer">
 <div id="block_html_3" class="blockrow">
 <center>
<a href="http://shoptayninh.net/vi/shops/"><img src="http://m.f21.photo.zdn.vn/upload/original/2014/05/03/12/31/3005638442_402588853_320_320.jpg" border="1" alt="Quản bá sản phẩm" height="150" width="250" title="Quản bá sản phẩm">
</a></center>
                          
                          
                          <center>
<a href="http://www.violympic.vn"><img src="http://i39.servimg.com/u/f39/18/29/56/89/violym11.jpg" border="1" alt="Quản bá sản phẩm" height="150" width="250" title="Quản bá sản phẩm">
</a></center>
                            
                             <center>
<a href="http://shoptayninh.net/vi/shops/"><img src="http://i38.servimg.com/u/f38/16/58/45/96/300x2510.jpg" border="1" alt="Quản bá sản phẩm" height="250" width="250" title="Quản bá sản phẩm">
</a></center>
                              
                      
                          
 </div>
 </div>
 </div>
                  
<!-- / kết thúc -->      
          
                  
                  
                  
 <div class="underblock"></div>
</li>
 
 </ul>
 </div>
 </div>
 <div class="underblock"></div>
</li>
 </ul>
 </div>
          
      
  </td></tr></tbody></table>
                                  

<!-- BEGIN disable_viewonline -->
<div id="wgo" class="collapse wgo_block block">
  <h2 class="blockhead" style="background: url(http://i18.servimg.com/u/f18/18/29/56/89/thread10.png);border:0px solid rgb(255, 153, 51);border-radius: 5px 5px 0 0;">Tình hình diễn đàn</h2>
  <div class="blockbody formcontrols floatcontainer">
    <div id="wgo_onlineusers" class="wgo_subblock section">
      <h4 class="blocksubhead">
        <img src="http://i.imgur.com/GxyDNKR.png" alt="Thành viên đang hoạt động " title="Thành viên đang hoạt động ">Số người Online trên Diễn Đàn Hoa Phượng</h4>
        <div>
          <table border="0">
            <tbody>
              <tr>
              <td>
               {TOTAL_USERS_ONLINE}<br />
 {RECORD_USERS}

 <br />
                 {LOGGED_IN_USER_LIST}

 {L_ONLINE_USERS}
 {L_CONNECTED_MEMBERS}
                </td></tr>
            </tbody></table>
        
        
          </div></div>
      
        <div id="wgo_stats" class="wgo_subblock section">
          <h3 class="blocksubhead"></h3> <div>
           <p>{GROUP_LEGEND}</p>
      </div></div>
          
          
       <div id="wgo_stats" class="wgo_subblock section">
        <h3 class="blocksubhead">
          <img src="http://i39.servimg.com/u/f39/18/29/56/89/birthd10.png" alt="Thống kê " title="Thống kê ">Sinh nhật hôm nay </h3>
          <div>
           <p>{L_WHOSBIRTHDAY_TODAY}{L_WHOSBIRTHDAY_WEEK}</p>
      </div></div>
      
      <div id="wgo_stats" class="wgo_subblock section">
        <h3 class="blocksubhead">
          <img src="http://i.imgur.com/vvT9r3L.png" alt="Thống kê " title="Thống kê ">Thống kê </h3>
          <div>
            <dl><dt>Chủ đề</dt><dd><span class="FORUMCOUNTOPIC"></span></dd><dt>Bài viết</dt><dd><span class="FORUMCOUNTPOST"></span></dd><dt>Thành viên</dt><dd><span class="FORUMCOUNTUSER"></span></dd></dl><p>
      {NEWEST_USER}</p>
          
          </div></div></div></div>
<script src="http://my-project-na.googlecode.com/files/FMvar.js"></script>
    <!-- END disable_viewonline -->
    
  </div> </div> </div>  </div>
<!-- BEGIN switch_user_login_form_footer -->
<form action="{S_LOGIN_ACTION}" method="post" name="form_login">
 <div class="user_login_form main-box center">
 <label><span class="genmed">{L_USERNAME} :</span> <input class="post" type="text" size="10" name="username"/></label> &nbsp;
 <label><span class="genmed">{L_PASSWORD} :</span> <input class="post" type="password" size="10" name="password"/></label> &nbsp;
 <label><span class="gensmall">{L_AUTO_LOGIN}</span> <input class="radio" type="checkbox" name="autologin" {AUTOLOGIN_CHECKED} /></label> &nbsp;
 {S_HIDDEN_FIELDS}<input class="mainoption" type="submit" name="login" value="{L_LOGIN}" />
 <!-- BEGIN switch_fb_connect -->
 <span class="genmed fb_or">{switch_user_login_form_footer.switch_fb_connect.L_OR}</span>
 <fb:login-button size="large" onlogin="window.location='/facebook_connect.forum'" v="2" scope="{switch_user_login_form_footer.switch_fb_connect.L_FB_PERMISSIONS}">{switch_user_login_form_footer.switch_fb_connect.L_FB_LOGIN_BUTTON}</fb:login-button>
 <!-- END switch_fb_connect -->
 </div>
</form>
<!-- END switch_user_login_form_footer -->

{CHATBOX_BOTTOM}

<!-- BEGIN switch_legend -->
<ul id="pun-legend">
 <li>
 <img src="{FORUM_NEW_IMG}" alt="{L_NEW_POSTS}" />&nbsp;{L_NEW_POSTS}
 <img src="{FORUM_IMG}" alt="{L_NO_NEW_POSTS}" />&nbsp;{L_NO_NEW_POSTS}
 <img src="{FORUM_LOCKED_IMG}" alt="{L_FORUM_LOCKED}" />&nbsp;{L_FORUM_LOCKED}
 </li>
</ul>
<!-- END switch_legend -->

{AUTO_DST}

<!-- BEGIN switch_fb_index_login -->
<div id="fb-root"></div>
<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
FB.init({
 appId: '{switch_fb_index_login.FACEBOOK_APP_ID}',
 status: true,
 cookie: true,
 xfbml: true,
 oauth: true
});
//]]>
</script>
<!-- END switch_fb_index_login -->
<script type="text/javascript" src="http://tayninhonline.net/forum/clientscript/vbulletin-sidebar.js?v=420"></script>

  Bài viết hay nhất7
Chưa ai giúp mình ah
  Bài viết hay nhất8
quăng code này cuối index_body
Code:
<script type="text/javascript">function treatvar(nom){var trouve=xhr.responseText.replace(RegExp("^.+<li style=\"margin-bottom:5px;direction:ltr;text-align:left;\"><strong>{"+nom+"}<\\/strong>&nbsp;:&nbsp;(.*?)&nbsp;<span style='direction:ltr'>\\(.*?\\)<\\/span><br \\/><\\/li>.+$"),'$1');if(xhr.responseText==trouve)return;var children=document.getElementsByTagName('*')||document.all;var v=new Array();var i=-1;while(++i<children.length){var child=children[i];var classNames=child.className.split(' ');for(var j=0;j<classNames.length;j++){if(classNames[j]==nom){v.push(child);break}}}i=-1;while(++i!=v.length)if(v[i].tagName=='INPUT'||v[i].tagName=='TEXTAREA')v[i].value+=trouve;else v[i].innerHTML+=trouve};if(window.ActiveXObject){var xhr=new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP")}else if(window.XMLHttpRequest){var xhr=new XMLHttpRequest()}if(xhr!=null){xhr.onreadystatechange=function(){if(xhr.readyState==4){treatvar('FORUMURL');treatvar('FORUMURLINK');treatvar('FORUMNAME');treatvar('FORUMNAMELINK');treatvar('FORUMDESC');treatvar('FORUMBIRTHDAY');treatvar('FORUMAGE');treatvar('FORUMCOUNTFORUM');treatvar('FORUMCOUNTOPIC');treatvar('FORUMCOUNTPOST');treatvar('FORUMCOUNTUSER');treatvar('FORUMONLINEUSER');treatvar('FORUMONLINEDATE');treatvar('FORUMLASTUSER');treatvar('FORUMLASTUSERLINK');treatvar('USERNAME');treatvar('USERLINK');treatvar('USERBIRTHDAY');treatvar('USERAGE');treatvar('USERREGDATE');treatvar('USERLASTVISIT');treatvar('USERCOUNTPOST')}};xhr.open("GET","/popup_help.forum?l=miscvars",true);xhr.send(null)}</script>
  Bài viết hay nhất9

@nguoidaukho_qn wrote:quăng code này cuối index_body
Code:
<script type="text/javascript">function treatvar(nom){var trouve=xhr.responseText.replace(RegExp("^.+<li style="margin-bottom:5px;direction:ltr;text-align:left;"><strong>{"+nom+"}<\\/strong>&nbsp;:&nbsp;(.*?)&nbsp;<span style='direction:ltr'>\\(.*?\\)<\\/span><br \\/><\\/li>.+$"),'$1');if(xhr.responseText==trouve)return;var children=document.getElementsByTagName('*')||document.all;var v=new Array();var i=-1;while(++i<children.length){var child=children[i];var classNames=child.className.split(' ');for(var j=0;j<classNames.length;j++){if(classNames[j]==nom){v.push(child);break}}}i=-1;while(++i!=v.length)if(v[i].tagName=='INPUT'||v[i].tagName=='TEXTAREA')v[i].value+=trouve;else v[i].innerHTML+=trouve};if(window.ActiveXObject){var xhr=new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP")}else if(window.XMLHttpRequest){var xhr=new XMLHttpRequest()}if(xhr!=null){xhr.onreadystatechange=function(){if(xhr.readyState==4){treatvar('FORUMURL');treatvar('FORUMURLINK');treatvar('FORUMNAME');treatvar('FORUMNAMELINK');treatvar('FORUMDESC');treatvar('FORUMBIRTHDAY');treatvar('FORUMAGE');treatvar('FORUMCOUNTFORUM');treatvar('FORUMCOUNTOPIC');treatvar('FORUMCOUNTPOST');treatvar('FORUMCOUNTUSER');treatvar('FORUMONLINEUSER');treatvar('FORUMONLINEDATE');treatvar('FORUMLASTUSER');treatvar('FORUMLASTUSERLINK');treatvar('USERNAME');treatvar('USERLINK');treatvar('USERBIRTHDAY');treatvar('USERAGE');treatvar('USERREGDATE');treatvar('USERLASTVISIT');treatvar('USERCOUNTPOST')}};xhr.open("GET","/popup_help.forum?l=miscvars",true);xhr.send(null)}</script>
Vẫn mất số bạn ơi
  Bài viết hay nhất10
đoạn code mình vẫn đang xài nhé , bạn xem lại đi
  Bài viết hay nhất11
Không biết bị gì nữa
  Bài viết hay nhất12
tham khảo thêm tại đây
Code:
http://gameland.forumvi.com/popup_help.forum?l=miscvars
  Bài viết hay nhất13

@nguoidaukho_qn wrote:tham khảo thêm tại đây

Code:
http://gameland.forumvi.com/popup_help.forum?l=miscvars

Có thể nó bị code index_body vì khi mình thử gỡ code thì nó hiện số lên.
  Bài viết hay nhất14
vậy cuối cùng nó được chưa , nếu được rồi Close Topic hay sao ? !!!
  Bài viết hay nhất15
tóm lại chưa dc
  Bài viết hay nhất16
Cuối cùng đã tự làm được rồi.
  Bài viết hay nhất17
You cannot reply to topics in this forum