[Hỏi đáp] Xóa mục trong thanh nav invision

  Bài viết hay nhất1
Tình hình là mới làm code nav như thế này :

Đã đăng nhập:

[Hỏi đáp] Xóa mục trong thanh nav invision Nav110

Chưa đăng nhập :

[Hỏi đáp] Xóa mục trong thanh nav invision Nav210

Tình hình là em muốn :

Thứ 1 :

Khi đã đăng nhập xóa bỏ cái mục LÝ LỊCH

Thứ 2

Khi chưa đăng nhập loại bỏ mục ĐĂNG KÝĐĂNG NHẬP ở bên phải
  Bài viết hay nhất2
Lồng ngoài cái code muốn đăng nhập là hiện cái code này
Code:
<!-- BEGIN switch_user_logged_in -->   
 <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->   
Lồng ngoài cái code muốn chưa đăng nhập là hiện cái code này
Code:
<!-- BEGIN switch_user_logged_out -->   
 <!-- BEGIN switch_user_logged_out -->   
  Bài viết hay nhất3
@kingofgame wrote:Lồng ngoài cái code muốn  đăng nhập là hiện cái code này
Code:
<!-- BEGIN switch_user_logged_in -->    
 <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->    
Lồng ngoài cái code muốn chưa đăng nhập là hiện cái code này
Code:
<!-- BEGIN switch_user_logged_out -->    
 <!-- BEGIN switch_user_logged_out -->    

Thanh nav của em là mặc định mà , với cả em đang cần css cơ
  Bài viết hay nhất4
cho xem cái overall_header
  Bài viết hay nhất5
Tem overall_header :
Code:
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" dir="{S_CONTENT_DIRECTION}" lang="{L_LANG_HTML}" xml:lang="{L_LANG_HTML}" {NAMESPACE_FB} {NAMESPACE_FB_LIKE} {NAMESPACE_BBCODE}>
<head>
   <title>{SITENAME_TITLE}{PAGE_TITLE}</title>
   <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset={S_CONTENT_ENCODING}" />
   <meta http-equiv="content-script-type" content="text/javascript" />
   <meta http-equiv="content-style-type" content="text/css" />
   <!-- BEGIN switch_compat_meta -->
   <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE={switch_compat_meta.VERSION}" />
   <!-- END switch_compat_meta -->
   <!-- BEGIN switch_canonical_url -->
   <link rel="canonical" href="{switch_canonical_url.CANONICAL_URL}" />
   <!-- END switch_canonical_url -->
   {META_FAVICO}
   {META}
   {META_FB_LIKE}
   <meta name="title" content="{SITENAME_TITLE}{PAGE_TITLE}" />
   {T_HEAD_STYLESHEET}
   {CSS}
   <link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="/improvedsearch.xml" title="{SITENAME}" />
   <link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="{URL_BOARD_DIRECTORY}/search/improvedsearch.xml" title="{SEARCH_FORUMS}" />
   <script src="//code.jquery.com/jquery-1.10.2.min.js" type="text/javascript"></script>
        <script src="//code.jquery.com/jquery-migrate-1.2.1.min.js" type="text/javascript"></script>
   <script src="{JS_DIR}{L_LANG}.js" type="text/javascript"></script>
 <link rel="stylesheet" href="//cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/highlight.js/9.1.0/styles/github-gist.min.css">
<style>
/* Zzhljs - http://devs.forumvi.com */
dl.codebox:not(.spoiler) dt {
    display: none;
}
dl.codebox:not(.spoiler) dd {
    border: 0 none;
    background: #f8f8f8;
    position: relative;
    max-height: 100%;
}
.clipboard {
    display: block;
    color: #333;
    position: absolute;
    right: 4px;
    top: 4px;
    background: url(http://i.imgur.com/o9NOYtH.png) no-repeat center center #eee;
    border: 1px solid #D5D5D5;
    width: 30px;
    height: 30px;
    text-align: center;
    border-radius: 3px;
    transition: opacity 0.3s ease-in-out 0s;
    opacity: 0;
    -webkit-user-select:none;
    -moz-user-select:none;
    -ms-user-select:none;
    user-select:none;
    -webkit-appearance:none;
    cursor: pointer;
}
.clipboard.check-circle {
    background-image: url(http://i.imgur.com/CBEkyLH.png);
}
.clipboard.exclamation-triangle {
    background-image: url(http://i.imgur.com/QQkE9Wj.png);
}
dl.codebox:not(.spoiler) dd:hover .clipboard {
    opacity: 1;
}
.clipboard:hover {
    background-color:#ddd;
    border-color:#ccc;
}
.hljs {
    background: #f8f8f8;
}
dl.codebox:not(.spoiler) code,
.codebox:not(.spoiler) dd.cont_code {
    max-height: 100%;
    margin: 0;
}
.codebox:not(.spoiler) {
    background-color: transparent;
    border: 0 none;
    margin: 0;
}
</style>
<script src="//cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/highlight.js/9.1.0/highlight.min.js"></script>
<script src="//cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/clipboard.js/1.5.5/clipboard.min.js"></script>
<script>
/* Zzhljs - http://devs.forumvi.com */
jQuery(function($){
    var $code = $("code");
    if ($code.length) {
        hljs.configure({
            useBR: true
        });
        $code.each(function (i, block) {
            hljs.highlightBlock(block);
        });

        function fallbackMessage(action) {
            var actionMsg = '';
            var actionKey = (action === 'cut' ? 'X' : 'C');

            if (/iPhone|iPad/i.test(navigator.userAgent)) {
                actionMsg = 'No support!';
            } else if (/Mac/i.test(navigator.userAgent)) {
                actionMsg = 'Press ⌘-' + actionKey + ' to ' + action;
            } else {
                actionMsg = 'Press Ctrl-' + actionKey + ' to ' + action;
            }

            return actionMsg;
        }

        function afterClipboard(ele) {
            setTimeout(function(){
                ele.className = 'clipboard clipboard';
            }, 400);
        }

        var snippets = document.querySelectorAll('.codebox:not(.spoiler) > dd');

        [].forEach.call(snippets, function (snippet) {
            snippet.firstChild.insertAdjacentHTML('beforebegin', '<i class="clipboard clipboard" data-clipboard></i>');
        });

        var clipboardSnippets = new Clipboard('[data-clipboard]', {
            target: function (trigger) {
                return trigger.nextElementSibling;
            }
        });

        clipboardSnippets.on('success', function (e) {
            e.clearSelection();
            e.trigger.className = 'clipboard check-circle';
            afterClipboard(e.trigger);
        });

        clipboardSnippets.on('error', function (e) {
            e.trigger.className = 'clipboard exclamation-triangle';
            afterClipboard(e.trigger);
            alert(fallbackMessage(e.action));
        });
    }
});
</script>
   <!-- BEGIN switch_fb_login -->
   <script src="http://connect.facebook.net/{switch_fb_login.FB_LOCAL}/all.js" type="text/javascript"></script>
   <script src="{switch_fb_login.JS_FB_LOGIN}" type="text/javascript"></script>
   <!-- END switch_fb_login -->

   <!-- BEGIN switch_ticker -->
   <link type="text/css" rel="stylesheet" href="{JS_DIR}jquery/ticker/ticker.css" />
   <script src="{JS_DIR}jquery/ticker/ticker.js" type="text/javascript"></script>
   <!-- END switch_ticker -->

   <script type="text/javascript">
   //<![CDATA[
   $(document).ready(function(){
      <!-- BEGIN switch_enable_pm_popup -->
         pm = window.open('{U_PRIVATEMSGS_POPUP}', '_faprivmsg', 'HEIGHT=225,resizable=yes,WIDTH=400');
         if(pm != null) { pm.focus(); }
      <!-- END switch_enable_pm_popup -->
      <!-- BEGIN switch_report_popup -->
         report = window.open('{switch_report_popup.U_REPORT_POPUP}', '_phpbbreport', 'HEIGHT={switch_report_popup.S_HEIGHT},resizable=yes,scrollbars=no,WIDTH={switch_report_popup.S_WIDTH}');
         if(report != null) { report.focus(); }
      <!-- END switch_report_popup -->
      <!-- BEGIN switch_ticker -->
         $(document).ready(function() {            
            Ticker.start({
               height : {switch_ticker.HEIGHT},
               spacing : {switch_ticker.SPACING},
               speed : {switch_ticker.SPEED},
               direction : '{switch_ticker.DIRECTION}',
               pause : {switch_ticker.STOP_TIME}
            });
         });
      <!-- END switch_ticker -->
   });

   <!-- BEGIN switch_login_popup -->
      var logInPopUpLeft, logInPopUpTop, logInPopUpWidth = {LOGIN_POPUP_WIDTH}, logInPopUpHeight = {LOGIN_POPUP_HEIGHT}, logInBackgroundResize = false, logInBackgroundClass = 'box-content';
   <!-- END switch_login_popup -->

   <!-- BEGIN switch_login_popup -->
   $(document).ready( function() {
      $(window).resize(function() {
         var windowWidth = document.documentElement.clientWidth;
         var popupWidth = $("#login_popup").width();
         var mypopup = $("#login_popup");

         $("#login_popup").css({
         "left": windowWidth/2 - popupWidth/2
            });
      });
   });
   <!-- END switch_login_popup -->
   //]]>
   </script>
   {GREETING_POPUP}
   <script src="{JS_DIR}invision.js" type="text/javascript"></script>


   <!-- BEGIN switch_ticker_new -->
   <script src="{JS_DIR}jquery/jcarousel/jquery.jcarousel.js" type="text/javascript"></script>
   <script type="text/javascript">//<![CDATA[
      /* Definir le sens de direction en fonction du panneau admin */
      var tickerDirParam = "{switch_ticker.DIRECTION}";
      var slid_vert = false;
      var auto_dir = 'next';
      var h_perso = parseInt({switch_ticker.HEIGHT});

      switch( tickerDirParam )
      {
         case 'top' :
            slid_vert = true;
            break;

         case 'left':
            break;

         case 'bottom':
            slid_vert = true;
            auto_dir = 'prev';
            break;

         case 'right':
            auto_dir = 'prev';
            break;

         default:
            slid_vert = true;
      }      $(document).ready(function() {

         $('#fa_ticker_content').css('display','block');

         var width_max = $('ul#fa_ticker_content').width();
         var width_item = Math.floor(width_max / {switch_ticker.SIZE});

         if (width_max > 0)
         {
            $('ul#fa_ticker_content li').css('float','left').css('list-style','none').width(width_item).find('img').each(function () {
               if ($(this).width() > width_item)
               {
               var ratio      = $(this).width() / width_item;
               var new_height = Math.round($(this).height() / ratio);
               $(this).height(new_height).width(width_item);
               }
            });

            if (slid_vert)
         {
               var height_max = h_perso;

            $('ul#fa_ticker_content li').each( function () {
                  if ($(this).height() > height_max)
                  {
                     height_max = $(this).height();
                  }
               } );

            $('ul#fa_ticker_content').width(width_item).height(height_max).css('marginLeft','auto').css('marginRight','auto');
            $('ul#fa_ticker_content li').height(height_max);
         }

            $('#fa_ticker_content').jcarousel({
                  vertical: slid_vert,
               wrap: 'circular',
               auto: {switch_ticker.STOP_TIME},
               auto_direction: auto_dir,
            scroll: 1,
            size: {switch_ticker.SIZE},
            height_max: height_max,
            animation: {switch_ticker.SPEED}
            });
         }
         else
         {
            $('ul#fa_ticker_content li:not(:first)').css('display','none');
            $('ul#fa_ticker_content li:first').css('list-style','none').css('text-align','center');
         }
      });
   //]]>
   </script>

   <style>
   .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item {
      text-align:center;
      width: 50px;
   }

   .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item-horizontal {
      margin-right: {switch_ticker.SPACING}px;
   }

   .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item-vertical {
      margin-bottom: {switch_ticker.SPACING}px;
   }
   </style>
   <!-- END switch_ticker_new -->
   {HOSTING_JS}
  <script type="text/javascript">
//<![CDATA[
if(typeof(_userdata) == "undefined") var _userdata = new Object();
_lang["Share"] = "Chia sẻ";
_lang["Login"] = "Đăng nhập";
_lang["Register"] = "Đăng ký";
_lang["Welcome"] = "";
_lang["Notifications"] = "Thông báo";
_lang["See_my_profile"] = "Xem lý Lịch";
_lang["Edit_profile"] = "Thay đổi lý lịch của bạn";
_lang["All_Topics"] = "Tất cả chủ đề";
_lang["All_Messages"] = "Tất cả tin nhắn";
_lang["js_topics_followed"] = "Bài viết đang theo dõi";
_lang["Admin_panel"] = "Bảng điều khiển quản trị";
_lang["Logout"] = "Thoát";
 
_lang["Notif_see_all"] = "Xem tất cả các thông báo.";
_lang["Notif_priv_msg"] = "Bạn nhận được một <a href=\"/privmsg?folder=inbox&nid=%(nid)s\">tin nhắn riêng</a> từ <a href=\"/u%(id)d\">%(name)s</a>.";
_lang["Notif_report"] = "<a href=\"/u%(id)d\">%(name)s</a> đã gửi một <a href=\"/report?nid=%(nid)s\">tin báo cáo</a>.";
_lang["Notif_friend_req"] = "Bạn nhận được một <a href=\"/profile?mode=editprofile&nid=%(nid)s&page_profil=friendsfoes\">yêu cầu kết bạn</a> từ <a href=\"/u%(id)d\">%(name)s</a>.";
_lang["Notif_group_req"] = "<a href=\"/u%(id)d\">%(name)s</a> đã gửi một yêu cầu tham gia nhóm <a href=\"/g%(group_id)d-%(group_url_name)s?nid=%(nid)s\">%(group_name)s</a>.";
_lang["Notif_friend_con"] = "<a href=\"/u%(id)d\">%(name)s</a> đã đăng nhập";
_lang["Notif_wall_msg"] = "<a href=\"/u%(id)d\">%(name)s</a> vừa viết một tin nhắn lên <a href=\"/u%(self)dwall?nid=%(nid)s\">tường nhà bạn</a>.";
_lang["Notif_abuse"] = "<a href=\"/admin/index.forum?mode=active&nid=%(nid)s&part=misc&sub=support\">Một tố cáo</a> đã được gửi.";
_lang["Notif_topic_watch"] = "<a href=\"/u%(id)d\">%(name)s</a> đã gửi bài <a href=\"/t%(topic_id)d-%(topic_name)s?nid=%(nid)s#%(post_id)d\">vào bài viết bạn đang theo dõi</a>.";
_lang["Notif_topic_watch_p"] = "<a href=\"/u%(id)d\">%(name)s</a> đã gửi bài <a href=\"/t%(topic_id)dp%(start)d-%(topic_name)s?nid=%(nid)s#%(post_id)d\">vào bài viết bạn đang theo dõi</a>.";
_lang["Notif_topic_watch_guest"] = "Có một khách đã gửi bài <a href=\"/t%(topic_id)d-%(topic_name)s?nid=%(nid)s#%(post_id)d\">vào bài viết bạn đang theo dõi</a>.";
_lang["Notif_topic_watch_p_guest"] = "Có một khách đã gửi bài <a href=\"/t%(topic_id)dp%(start)d-%(topic_name)s?nid=%(nid)s#%(post_id)d\">vào bài viết bạn đang theo dõi</a>.";
_lang["Notif_mention"] = "Tên bạn là <a href=\"/u%(id)d\">%(name)s</a> được nhắc trong <a href=\"/t%(topic_id)dp%(start)d-%(topic_name)s?nid=%(nid)s#%(post_id)d\">bài viết này</a>.";
_lang["Notif_hashtag"] = "Từ khóa <a href=\"/tags/%(tag)s\">#%(tag)s</a> được ghi vào <a href=\"/t%(topic_id)dp%(start)d-%(topic_name)s?nid=%(nid)s#%(post_id)d\">bài viết này</a>.";
_lang["All_PMs"] = "Tin nhắn riêng";
_lang["No_assigned_rank"] ="Không có chỉ định cấp bậc đặc biệt.";
_lang["Posts"] = "Số bài";
_lang["PMs"] = "Tin nhắn riêng";
_lang["Reputation"] ="Được cảm ơn";

//]]>
</script>
   <!-- BEGIN google_analytics_code -->
   <script type="text/javascript">
   //<![CDATA[
    var _gaq = _gaq || [];
    _gaq.push(["_setAccount", "{G_ANALYTICS_ID}"]);
    _gaq.push(["_trackPageview"]);
   _gaq.push(['_trackPageLoadTime']);

   <!-- BEGIN google_analytics_code_bis -->
   _gaq.push(['b._setAccount', '{G_ANALYTICS_ID_BIS}']);
   _gaq.push(['b._trackPageview']);
   <!-- END google_analytics_code_bis -->

    (function() {
      var ga = document.createElement("script"); ga.type = "text/javascript"; ga.async = true;
      ga.src = ("https:" == document.location.protocol ? "https://ssl" : "http://www") + ".google-analytics.com/ga.js";
      var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s);
    })();
   //]]>
   </script>
   <!-- END google_analytics_code -->
</head>
<body>
<!-- BEGIN hitskin_preview -->
<div id="hitskin_preview" style="display: block;">
   <h1><img src="http://illiweb.com/fa/hitskin/hitskin_logo.png" alt="" /> <em>Hit</em>skin.com</h1>
   <div class="content">
      <p>
         {hitskin_preview.L_THEME_SITE_PREVIEW}
         <br />
         <span>{hitskin_preview.U_INSTALL_THEME}<a href="http://{hitskin_preview.U_RETURN_THEME}">{hitskin_preview.L_RETURN_THEME}</a></span>
      </p>

   </div>
</div>
<!-- END hitskin_preview -->

<!-- BEGIN switch_login_popup -->
<div id="login_popup" class="module borderwrap" style="z-index: 10000 !important;">
   <div id="login_popup_content">
      <div id="login_popup_background">
         <div id="login_popup_title" class="maintitle"><h3>{SITENAME}</h3></div>
         <div class="box-content">
            {LOGIN_POPUP_MSG}
            <div id="login_popup_buttons">
               <form action="{S_LOGIN_ACTION}" method="get" target="_parent">
                  <input type="submit" class="button" value="{L_LOGIN}" />
                  <input type="button" class="button" value="{L_REGISTER}" onclick="parent.location='{U_REGISTER}';" />
                  <input id="login_popup_close" type="button" class="button" value="{L_DONT_DISPLAY_AGAIN}" />
               </form>
            </div>
         </div>
      </div>
   </div>
</div>
<!-- END switch_login_popup -->

<div class="minwidth_IE">
   <div class="layout_IE">
      <div class="container_IE">

         <div id="ipbwrapper">

            <a id="top" name="top" accesskey="t"></a>

            <div id="logostrip" class="clearfix">
               <a href="{U_INDEX}" id="logo" title="{L_INDEX}"><img src="{LOGO}" alt="{L_INDEX}" /></a>
               <!-- BEGIN switch_h1 -->
               <div id="main-title">{switch_h1.MAIN_SITENAME}</div>
               <!-- END switch_h1 -->
               <!-- BEGIN switch_desc -->
               <p id="site-desc">{switch_desc.SITE_DESCRIPTION}</p>
               <!-- END switch_desc -->
            </div>

            <div id="submenu">
               <ul>
                                          <li class="clearfix">{GENERATED_NAV_BAR}</li>
               </ul>
            </div>
                          <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
                          <div class="bardropdown">
                          <div class="dropdown">
                                          <a href="/profile?mode=editprofile"><div class="dropbtn">Cài đặt thông tin cá nhân ▼</div></a>
                                            <div class="dropdown-content">
                                            <a href="/profile?mode=editprofile&amp;page_profil=preferences"><i class="fa fa-lock fa-1"></i> Tùy chọn riêng tư</a>
                                              <div class="line"><a href="/profile?mode=editprofile&amp;page_profil=signature"><i class="fa fa-pencil-square-o fa-1"></i> Sửa chữ ký</a></div>
                                            <a href="/profile?mode=editprofile&amp;page_profil=avatars"><i class="fa fa-picture-o fa-1"></i> Thay ảnh đại diện</a>
                                              <div class="line"><a href="/search?search_id=watchsearch"><i class="fa fa-bookmark fa-1"></i> Bài đang theo dõi</a></div>
                                              <a href="/search?search_id=favouritesearch"><i class="fa fa-heart fa-1"></i> Bài viết ưa thích</a>
                                              <a href="/search?search_id=newposts"><i class="fa fa-star fa-1"></i> Xem bài viết mới</a>
                                              <a href="/search?search_id=egosearch"><i class="fa fa-user fa-1"></i> Bài viết của bạn</a>
                                              <a href="/search?search_id=unanswered"><i class="fa fa-ban fa-1"></i> Bài chưa trả lời</a>
                                             
                                          </div>
                                        </div>
                          </div>
                          <!-- END switch_user_logged_in -->
                          <!-- BEGIN switch_user_logged_out -->
                          <div class="khungdkdn">
                            <a href="/login" class="btndn">Đăng nhập</a>
                          <a href="/register" class="btndk">Đăng kí</a>
                  </div>
                          <!-- END switch_user_logged_out -->
            <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
            <div id="userlinks" class="clearfix">
               <ul>
                     <li><a href="{U_SEARCH_NEW}">{L_SEARCH_NEW}</a></li>
                     <li><a href="{U_SEARCH_SELF}">{L_SEARCH_SELF}</a></li>
                  <li class="last"><a href="{U_SEARCH_UNANSWERED}">{L_SEARCH_UNANSWERED}</a></li>
               </ul>
               <p>{LOGGED_AS}.</p>
            </div>
            <!-- END switch_user_logged_in -->
                          <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
            <!-- END switch_user_logged_in -->
                          <!-- BEGIN switch_ticker_new -->
            <div id="fa_ticker_block" style="margin-top:4px;margin-bottom:4px;">
               <div class="module borderwrap">
                  <div class="box-content">
                     <div id="fa_ticker_container">
                        <ul id="fa_ticker_content" class="jcarousel-skin-tango" style="display:none">
                           <!-- BEGIN ticker_row -->
                           <li>{switch_ticker.ticker_row.ELEMENT}</li>
                           <!-- END ticker_row -->
                        </ul>
                     </div>
                  </div>
               </div>
            </div>
            <!-- END switch_ticker_new -->

            <!-- BEGIN switch_ticker -->
            <div id="fa_ticker_block" style="margin-top:4px;margin-bottom:4px;">
               <div class="module borderwrap">
                  <div class="box-content">
                     <div id="fa_ticker_container">
                        <div id="fa_ticker" style="height:{switch_ticker.HEIGHT}px;">
                           <div class="fa_ticker_content">
                              <!-- BEGIN ticker_row -->
                              <div>{switch_ticker.ticker_row.ELEMENT}</div>
                              <!-- END ticker_row -->
                           </div>
                        </div>
                     </div>
                  </div>
               </div>
            </div>
            <!-- END switch_ticker -->

            <div id="{ID_CONTENT_CONTAINER}"{CLASS_CONTENT_CONTAINER}>
               <div id="outer-wrapper">
                  <div id="wrapper">
                     <div id="container">
                        <div id="content">
                                                                 
                           <div id="main">
                              <div id="main-content">

                                                                                  <!-- BEGIN switch_user_logged_out -->
                                                                                  <div class="notice_all" id="load_notice_all"> <div class="n_body"><div class="n_head"><span>DÀNH CHO KHÁCH</span> <i class="fa fa-times" aria-hidden="true"></i></div><div class="n_content">Vui lòng <a href="/h5-page"><b>đăng nhập</b></a> hoặc <a href="/register"><b>đăng kí </b></a>để tham gia diễn đàn</div></div></div>
                                                                                  <style>.notice_all{border-bottom:1px solid #ddd;display:block;margin:0 0 1.5em;padding:1em;width:100%}#load_notice_all{-moz-box-sizing:border-box;background:#FFF;border:1px solid #F1ECEC;bottom:1em;box-shadow:0 1px 2px rgba(0,0,0,.1);color:#7BA60D;left:1em;position:fixed;width:200px;z-index:5}.n_head{height:18px;padding:0 0 .3em;position:relative;width:100%}.n_head i{color:red;cursor:pointer;position:absolute;right:0}.btn-slidebar-mobi{color:#FFF;cursor:pointer;float:left;font-size:2.5em;margin-left:.2em;margin-top:.2em}.tags{border:1px solid #00b5ad;border-radius:2px;margin:.5em;padding:.5em}</style>
                                                                                  <!-- END switch_user_logged_out -->
                                                                                  <script type="text/javascript">$(document).ready(function(){$('#wbox').fadeOut("1000");});</script><div id="wbox"></div>
                                                                                  <style>.ads-top + div{overflow: hidden!important}</style>
                                                                                  <div class="ads-top"></div>
                                                                                 
  Bài viết hay nhất6
Đưa link forum cho xem cái đi bạn ơi !
  Bài viết hay nhất7
Send pm nhé !
  Bài viết hay nhất8
You cannot reply to topics in this forum