[Hỏi đáp] Fix dùm Quick login

  Bài viết hay nhất1
Cụ thể như sau :
Mình có Code quick login
Code:
 <!-- #region sign_in_popup -->
    <div id="document_modal" class="modal" style="display:none; width: 100%; height: 100%; position: fixed; top: 0px; left: 0px; z-index: 10000; opacity: 0.4; background-color: #3E3E3E;"></div>
    <div id="sign_in_popup_popup" style="display:none; z-index: 10001; top: 25%; left: 24%; position: fixed;" class="popupWrapper">
        <div id="sign_in_popup_inner" class="popupInner" style="width: 600px; max-height: 641px;">
            <div style="" class="ipbfs_login" id="inline_login_form">
                <form id="login" method="post" action="/login.forum">
                  <h3><center>Đăng nhập</center></h3>
                <!-- BEGIN switch_fb_connect -->
                <div class="ipsBox_notice">
                  <ul class="ipsList_inline">
                      <li>
                        <a class="ipsButton_secondary" href="/facebook_connect.forum" v="2" scope="{switch_user_login_form_header.switch_fb_connect.L_FB_PERMISSIONS}">
                        <img alt="Facebook" src="http://i69.servimg.com/u/f69/16/62/61/50/facebo10.png"/>  Use Facebook
                        </a>
                      </li>
                  </ul>
                </div>
                <!-- END switch_fb_connect -->
                    <div class="ipbfs_login_row">
                        <div class="ipbfs_login_col">
                            <span class="right desc lighter blend_links">
                                <a title="Lick vào đây để đăng ký!" href="/register?agreed=true&step=2">Đăng ký nhanh nào</a>
                            </span>   
                          <div class="ipsField_content">
                            <input type="text" tabindex="1" size="30" placeholder="Tên đăng nhập" name="username" class="input_text ipbfs_login_input ipbfs_luser" id="ips_username"/>
                            </div>
                        </div>
                        <div class="ipbfs_login_col">
                            <span class="right desc lighter blend_links"><a title="Quên mật khẩu" href="/profile?mode=sendpassword">Quên mật khẩu  ?</a></span>
                            <div class="ipsField_content">
                              <input type="password" tabindex="2" size="30" placeholder="Mật khẩu " name="password" class="input_text ipbfs_login_input ipbfs_lpassword" id="ips_password"/><br/>
                            </div>
                        </div>
                    </div>
                    <div class="clearfix">
                        <div class="ipbfs_login_col">
                            <input type="checkbox" class="input_check left" value="1" name="autologin" checked="checked" id="autologin">
                            <div style="padding-left: 20px;">
                                <label for="autologin">
                                    <strong>Ghi nhớ</strong>
                                    <span style="display: block; padding-top: 5px;" class="desc lighter">Không nên lưu khi xài chung máy tính</span>
                                </label>
                            </div>
                        </div>
                        <div class="ipbfs_login_col">
                          <input type="checkbox" class="input_check left" value="1" name="anonymous" id="anonymous"/>
                            <div style="padding-left: 20px;">
                                <label for="anonymous">
                                    <strong>Đăng nhập ẩn danh</strong>
                                    <span style="display: block; padding-top: 5px;" class="desc lighter"> Không hiện tên trên diễn đàn </span>
                                </label>
                            </div>
                        </div>
                    </div>
                    <div class="ipsForm_submit ipsForm_center clear" style="height: 29px;">
                      <input type="submit" name="login" value="Đăng nhập thôi ~^.^~" class="input_submit"/>
                        <input name="redirect" type="hidden" value="" />               
                  </div>
                                            <script type="text/javascript">document.write('<input type="hidden" name="redirect" value="' + location.href + '" />')</script>
                </form>
            </div>
        </div>
      <div id="sign_in_popup_close" class="popupClose clickable">
        <img alt="x" src="http://i78.servimg.com/u/f78/18/17/62/92/close_10.png" onclick="show_popup('sign_in_popup_popup');"/>
      </div>
    </div>
    <script type="text/javascript">
      //<![CDATA[
      $(document).ready(function() {
          $('#user_navigation #sign_in').attr('href', '#').attr('onclick', "show_popup('sign_in_popup_popup');");
          /*
          $('#user_navigation #sign_in').click(function() {
            sign_in_popup();
          });
          */
      });
      function show_popup(id) {
          var $oObj = $('#'+id);
          if ($oObj.css('display') == 'none') {
            $oObj.add('#document_modal').fadeIn('slow');
            $("input:text:eq(0):visible").focus();
          } else {
            $oObj.add('#document_modal').fadeOut('slow');
          }
    }
      //]]>
    </script>
  <!-- #endregion sign_in_popup -->

Code:
<a href="#" id="sign_in" original-title="" onclick="show_popup('sign_in_popup_popup');">Đăng nhập</a>
sẽ đăng nhập được
nhưng giờ mình muốn thêm 1 class vào nhưng thêm vào nó không hoạt động
link gốc
Code:
  <a href="/login" class="register bradius"><i class="fa fa-sign-in fa-2"></i> Đăng nhập</a>
giờ mình muốn làm sao link
Code:
<a href="#" id="sign_in" original-title="" onclick="show_popup('sign_in_popup_popup');">Đăng nhập</a>
thêm
Code:
class="register bradius"
cho nó hoạt động , xin cám ơn mọi người
  Bài viết hay nhất2
Không hiểu ý bạn làm thế làm gì ,nếu để tùy biến thì chỉ cần sửa lại

Code:
<a href="#" class="register bradius" original-title="" onclick="show_popup('sign_in_popup_popup');">Đăng nhập</a>

Hoặc thử đoạn code này xem sao .

Code:
<div class="register bradius">
<a href="#" id="sign_in" original-title="" onclick="show_popup('sign_in_popup_popup');">Đăng nhập</a>
</div>
  Bài viết hay nhất3
Cám ơn bạn đoạn
Code:
<a href="#" class="register bradius" original-title="" onclick="show_popup('sign_in_popup_popup');">Đăng nhập</a>
xài rất tốt nhé , cám ơn bạn nhiều
  Bài viết hay nhất4
You cannot reply to topics in this forum