[Hỏi đáp] Vấn đề tooltip

  Bài viết hay nhất1
Tình hình em có thẻ :
Code:
#tooltip
nhưng bây giờ em muốn nó hiện vào title lastpost(em không biết nên cứ gọi đại loại là vậy) của index_box
Forum em là PunBB
  Bài viết hay nhất2

@trandangduat wrote:Tình hình em có thẻ :
Code:
#tooltip
nhưng bây giờ em muốn nó hiện vào title lastpost(em không biết nên cứ gọi đại loại là vậy) của index_box
Forum em là PunBB

1. Tooltip của em chứa gì
2. Tooltip tự tạo hay là sử dụng tooltip sẵn có của last.
3. Nếu là thứ 2 thì đừng nghĩ đến nhé. Làm vậy chỉ rắc rối hơn thôi.
  Bài viết hay nhất3

@markai30 wrote:
@trandangduat wrote:Tình hình em có thẻ :
Code:
#tooltip
nhưng bây giờ em muốn nó hiện vào title lastpost(em không biết nên cứ gọi đại loại là vậy) của index_box
Forum em là PunBB

1. Tooltip của em chứa gì - Xuống câu 2 ạ
2. Tooltip tự tạo hay là sử dụng tooltip sẵn có của last. - tự tạo ạ
Code:

tooltip{
  z-index: 999;
      left: -300px; top:0px;
      visibility: hidden;
      position: absolute;
      padding: 15px;
      text-align:left;
      -moz-opacity: 0.8;
      opacity: 0.8;
      filter: alpha(opacity=80);
}
tooltip{
  border: #000000 0px solid;
      border-radius: 6px;
      -moz-border-radius: 6px;
      -webkit-border-radius: 6px;
      font-size: 9pt; font-weight:bold;
      font-family: Arial; color:#fff;
      background-color: #000;
      width: auto;
      max-width: 340px;
      width:expression(document.body.clientWidth > 340? "340px": "auto");
  -webkit-transition:all 0.3s ease;
    -moz-transition:all 0.3s ease;
  transition:all 0.3s ease;
   
}
3. Nếu là thứ 2 thì đừng nghĩ đến nhé. Làm vậy chỉ rắc rối hơn thôi. - loại
  Bài viết hay nhất4

@trandangduat wrote:
@markai30 wrote:
@trandangduat wrote:Tình hình em có thẻ :
Code:
#tooltip
nhưng bây giờ em muốn nó hiện vào title lastpost(em không biết nên cứ gọi đại loại là vậy) của index_box
Forum em là PunBB

1. Tooltip của em chứa gì - Xuống câu 2 ạ
2. Tooltip tự tạo hay là sử dụng tooltip sẵn có của last. - tự tạo ạ
Code:

tooltip{
  z-index: 999;
      left: -300px; top:0px;
      visibility: hidden;
      position: absolute;
      padding: 15px;
      text-align:left;
      -moz-opacity: 0.8;
      opacity: 0.8;
      filter: alpha(opacity=80);
}
tooltip{
  border: #000000 0px solid;
      border-radius: 6px;
      -moz-border-radius: 6px;
      -webkit-border-radius: 6px;
      font-size: 9pt; font-weight:bold;
      font-family: Arial; color:#fff;
      background-color: #000;
      width: auto;
      max-width: 340px;
      width:expression(document.body.clientWidth > 340? "340px": "auto");
  -webkit-transition:all 0.3s ease;
    -moz-transition:all 0.3s ease;
  transition:all 0.3s ease;
    
}
3. Nếu là thứ 2 thì đừng nghĩ đến nhé. Làm vậy chỉ rắc rối hơn thôi. - loại

Đưa anh nguyên cái css ko. Anh hiểu chết liền. Cái tooltip của em chứa dữ liệu gì.
  Bài viết hay nhất5
Tất cả css forum em á
  Bài viết hay nhất6

@trandangduat wrote:Tất cả css forum em á

Cái tooltip em có nội dung gì trong đó. vd: Giới thiệu topic. hay link topic hay tên thành viên.
  Bài viết hay nhất7
Giới thiệu topic aj
  Bài viết hay nhất8
đầu tiên mở topic_list_box ra, sau đó tìm
Code:
<h2 class="topic-title"><a class="topictitle" href="{topics_list_box.row.U_VIEW_TOPIC}">{topics_list_box.row.TOPIC_TITLE}</a></h2>&nbsp;
sau đó thay thế bằng:
Code:
 <h2 class="topic-title"><a onmouseover="show_tooltip(this,'Subject:  {topics_list_box.row.TOPIC_TITLE} <br><br>Posted: {topics_list_box.row.FIRST_POST_TIME}<br><br>Views:  {topics_list_box.row.VIEWS}<br><br>Replies: {topics_list_box.row.REPLIES}');" onmouseout="hidetip();" class="topictitle" href="{topics_list_box.row.U_VIEW_TOPIC}">{topics_list_box.row.TOPIC_TITLE}</a></h2>
sao đó vào js, thêm js, tích vào subforum. code:
Code:
/*
* Application: Tooltip on topic mouseover
* Description: Show tooltip when you mouseover the topic title.
* Version: 1.25112013-jq1.9.1
* Copyright (c) 2014 PunBB.biz
*/
var versionMinor = parseFloat(navigator.appVersion);
var versionMajor = parseInt(versionMinor);
var IE = document.all && !window.opera && versionMajor < 7;
var IE7 = document.all && !window.opera && versionMajor >= 7;
var OP = window.opera;
var FF = document.getElementById;
var NS = document.layers;
function get_item(name, opener) {
    if (IE) {
        return (opener) ? window.opener.document.all[name] : document.all[name]
    } else if (FF) {
        return (opener) ? window.opener.document.getElementById(name) : document.getElementById(name)
    } else if (NS) {
        return (opener) ? window.opener.document.layers[name] : document.layers[name]
    }
}
function change_display(name, value, opener) {
    if (IE) {
        element = (opener == true) ? window.opener.document.all[name].style : document.all[name].style
    } else if (FF) {
        element = (opener == true) ? window.opener.document.getElementById(name)
            .style : document.getElementById(name)
            .style
    } else if (NS) {
        element = (opener == true) ? window.opener.document.layers[name] : document.layers[name]
    }
    element.display = value
}
function reverse_display(name, opener) {
    element = get_item(name);
    if (!element) {
        return false
    }
    var display = (element.style.display != 'block') ? 'block' : 'none';
    change_display(name, display, opener)
}
var current_tooltip;
function show_tooltip(caller, content, content_title) {
    var current_tooltip = get_item('tooltip');
    if (!current_tooltip) {
        var current_tooltip = document.createElement('div');
        current_tooltip.setAttribute('id', 'tooltip');
        document.body.appendChild(current_tooltip)
    }
    current_tooltip.style.zIndex = 100;
    current_tooltip.style.position = 'absolute';
    if (content_title) {
        content = '<p class="header">' + content_title + '</p><p>' + content + '</p>'
    } else {
        content = '<p>' + content + '</p>'
    }
    current_tooltip.innerHTML = content;
    current_tooltip.style.visibility = 'visible';
    caller.onmousemove = move_tooltip;
    caller.onmouseout = function() {
        current_tooltip.style.visibility = "hidden"
    };
    caller.title = ''
}
var offsetxpoint = -60;
var offsetypoint = 20;
var real_body = (document.compatMode && document.compatMode != "BackCompat") ? document.documentElement : document.body;
real_body = (document.documentElement) ? document.documentElement : document.body;
function move_tooltip(e) {
    var curX = (!IE) ? e.pageX : event.clientX + real_body.scrollLeft;
    var curY = (!IE) ? e.pageY : event.clientY + real_body.scrollTop;
    var rightedge = IE && !window.opera ? real_body.clientWidth - event.clientX - offsetxpoint : window.innerWidth - e.clientX - offsetxpoint - 20;
    var bottomedge = IE && !window.opera ? real_body.clientHeight - event.clientY - offsetypoint : window.innerHeight - e.clientY - offsetypoint - 20;
    var leftedge = (offsetxpoint < 0) ? offsetxpoint * (-1) : -1000;
    current_tooltip = get_item('tooltip');
    if (rightedge < current_tooltip.offsetWidth) current_tooltip.style.left = IE ? real_body.scrollLeft + event.clientX - current_tooltip.offsetWidth + "px" : window.pageXOffset + e.clientX - current_tooltip.offsetWidth + "px";
    else if (curX < leftedge) current_tooltip.style.left = "5px";
    else current_tooltip.style.left = curX + offsetxpoint + "px"; if (bottomedge < current_tooltip.offsetHeight) current_tooltip.style.top = IE ? real_body.scrollTop + event.clientY - current_tooltip.offsetHeight - offsetypoint + "px" : window.pageYOffset + e.clientY - current_tooltip.offsetHeight - offsetypoint + "px";
    else current_tooltip.style.top = curY + offsetypoint + "px"
}
function popup(link, oWidth, oHeight, oName) {
    if (oWidth > screen.width) {
        oWidth = screen.width
    }
    if (oHeight > screen.height) {
        oHeight = screen.height
    }
    var PosX = (screen.width - oWidth) / 2;
    var PosY = (screen.height - oHeight) / 2;
    var params = "width=" + oWidth + ", height=" + oHeight + ", top=" + (PosY) + ",left=" + (PosX);
    params += ('toolbar=0,menubars=0,location=no,scrollbars=1,directories=0,statubar=0,resizable=0');
    window.open(link, ((!oName) ? 'popuped' : 'popuped'), params)
}
function add_search_engine(engine, title, category) {
    if (FF && (typeof window.sidebar == "object") && (typeof window.sidebar.addSearchEngine == "function")) {
        window.sidebar.addSearchEngine(engine + '_ff.src', engine + '.gif', title, category)
    } else if (IE7) {
        window.external.AddSearchProvider(engine + '_ie.src')
    } else {
        alert('Your browser do not support this utility')
    }
}
inter = '';
speed = 10;
frequency = 10;
L_txt_close = 'Clic to close this preview';
function showImage(event, finalWidth, finalHeight, image, img_width, img_height) {
    if (document.getElementById('preview_block')
        .firstChild) {
        for (var i = 0; i < document.getElementById('preview_block')
            .childNodes.length; i++) {
            document.getElementById('preview_block')
                .removeChild(document.getElementById('preview_block')
                    .childNodes[i])
        }
    }
    var mouseX = 0;
    var mouseY = 0;
    var vScroll = 0;
    var hScroll = 0;
    var inWidth = getWindowWidth();
    var inHeight = getWindowHeight();
    if (document.all) {
        mouseX = window.event.clientX + document.documentElement.scrollLeft;
        mouseY = window.event.clientY + document.documentElement.scrollTop;
        vScroll = document.documentElement.scrollTop;
        hScroll = document.documentElement.scrollLeft
    } else {
        mouseX = event.clientX + window.scrollX;
        mouseY = event.clientY + window.scrollY;
        vScroll = window.scrollY;
        hScroll = window.scrollX
    }
    var div = document.createElement('div');
    div.style.height = '0';
    div.style.width = '0';
    div.className = 'preview';
    div.style.position = 'absolute';
    div.style.top = mouseY + 'px';
    div.style.left = mouseX + 'px';
    div.style.zIndex = '1000';
    div.setAttribute('id', 'image');
    div.onclick = new Function("document.getElementById('preview_block').removeChild(document.getElementById('preview_block').firstChild);window.clearInterval(inter);");
    var finalLeft = (inWidth - finalWidth) / 2;
    var finalTop = (inHeight - finalHeight) / 2;
    finalTop += vScroll;
    var stepLeft = (finalLeft - mouseX) / speed;
    var stepTop = (finalTop - mouseY) / speed;
    var stepWidth = finalWidth / speed;
    var stepHeight = finalHeight / speed;
    document.getElementById('preview_block')
        .appendChild(div);
    if (!img_width) {
        img_width = 840
    }
    if (!img_height) {
        img_height = 600
    }
    inter = window.setInterval('moveAndResize(' + stepLeft + ',' + stepTop + ',' + stepWidth + ',' + stepHeight + ',' + finalHeight + ',"' + image + '",' + img_width + ',' + img_height + ')', frequency);
    return false
}
function moveAndResize(stepLeft, stepTop, stepWidth, stepHeight, finalHeight, image, img_width, img_height) {
    if (!document.getElementById('preview_block') || !document.getElementById('preview_block')
        .firstChild) {
        window.clearInterval(inter);
        return false
    }
    var div = document.getElementById('preview_block')
        .firstChild;
    var height = div.style.height.match(/[0-9\.]*/);
    var width = div.style.width.match(/[0-9\.]*/);
    var top = div.style.top.match(/[0-9\.]*/);
    var left = div.style.left.match(/[0-9\.]*/);
    height = Number(height);
    width = Number(width);
    top = Number(top);
    left = Number(left);
    height += stepHeight;
    width += stepWidth;
    top += stepTop;
    left += stepLeft;
    div.style.height = height + 'px';
    div.style.width = width + 'px';
    div.style.top = top + 'px';
    div.style.left = left + 'px';
    if (height >= finalHeight) {
        window.clearInterval(inter);
        var img = document.createElement('img');
        img.setAttribute('src', image);
        img.setAttribute('alt', L_txt_close);
        img.setAttribute('title', L_txt_close);
        img.setAttribute('width', img_width);
        img.setAttribute('height', img_height);
        img.style.cursor = 'pointer';
        div.appendChild(img);
        var p = document.createElement('p');
        p.style.cursor = 'pointer';
        div.appendChild(p)
    }
}
function getWindowHeight() {
    var pageHeight = window.innerHeight;
    pageHeight = (pageHeight) ? pageHeight : document.documentElement.clientHeight;
    pageHeight = (pageHeight) ? pageHeight : document.body.clientHeight;
    return pageHeight
}
function getWindowWidth() {
    var pageWidth = window.innerWidth;
    pageWidth = (pageWidth) ? pageWidth : document.documentElement.clientWidth;
    pageWidth = (pageWidth) ? pageWidth : document.body.clientWidth;
    return pageWidth
}
chèn vào css
Code:
#tooltip .header {display:none}
        #tooltip .tiplFMvi{border-bottom:1.5px dashed;padding-bottom:5px;margin-bottom:5px}
        #tooltip{max-width:550px;position:absolute;background-color:#FFF;border:2px solid blue;padding:5px;border-radius:3px;color:#000;z-index:99;}
nguồn:punbb
  Bài viết hay nhất9

@Kelvin_Kingleon wrote:đầu tiên mở topic_list_box ra, sau đó tìm
Code:
<h2 class="topic-title"><a class="topictitle" href="{topics_list_box.row.U_VIEW_TOPIC}">{topics_list_box.row.TOPIC_TITLE}</a></h2>&nbsp;
sau đó thay thế bằng:
Code:
 <h2 class="topic-title"><a onmouseover="show_tooltip(this,'Subject:  {topics_list_box.row.TOPIC_TITLE} <br><br>Posted: {topics_list_box.row.FIRST_POST_TIME}<br><br>Views:  {topics_list_box.row.VIEWS}<br><br>Replies: {topics_list_box.row.REPLIES}');" onmouseout="hidetip();" class="topictitle" href="{topics_list_box.row.U_VIEW_TOPIC}">{topics_list_box.row.TOPIC_TITLE}</a></h2>
sao đó vào js, thêm js, tích vào subforum. code:
Code:
/*
* Application: Tooltip on topic mouseover
* Description: Show tooltip when you mouseover the topic title.
* Version: 1.25112013-jq1.9.1
* Copyright (c) 2014 PunBB.biz
*/
var versionMinor = parseFloat(navigator.appVersion);
var versionMajor = parseInt(versionMinor);
var IE = document.all && !window.opera && versionMajor < 7;
var IE7 = document.all && !window.opera && versionMajor >= 7;
var OP = window.opera;
var FF = document.getElementById;
var NS = document.layers;
function get_item(name, opener) {
    if (IE) {
        return (opener) ? window.opener.document.all[name] : document.all[name]
    } else if (FF) {
        return (opener) ? window.opener.document.getElementById(name) : document.getElementById(name)
    } else if (NS) {
        return (opener) ? window.opener.document.layers[name] : document.layers[name]
    }
}
function change_display(name, value, opener) {
    if (IE) {
        element = (opener == true) ? window.opener.document.all[name].style : document.all[name].style
    } else if (FF) {
        element = (opener == true) ? window.opener.document.getElementById(name)
            .style : document.getElementById(name)
            .style
    } else if (NS) {
        element = (opener == true) ? window.opener.document.layers[name] : document.layers[name]
    }
    element.display = value
}
function reverse_display(name, opener) {
    element = get_item(name);
    if (!element) {
        return false
    }
    var display = (element.style.display != 'block') ? 'block' : 'none';
    change_display(name, display, opener)
}
var current_tooltip;
function show_tooltip(caller, content, content_title) {
    var current_tooltip = get_item('tooltip');
    if (!current_tooltip) {
        var current_tooltip = document.createElement('div');
        current_tooltip.setAttribute('id', 'tooltip');
        document.body.appendChild(current_tooltip)
    }
    current_tooltip.style.zIndex = 100;
    current_tooltip.style.position = 'absolute';
    if (content_title) {
        content = '<p class="header">' + content_title + '</p><p>' + content + '</p>'
    } else {
        content = '<p>' + content + '</p>'
    }
    current_tooltip.innerHTML = content;
    current_tooltip.style.visibility = 'visible';
    caller.onmousemove = move_tooltip;
    caller.onmouseout = function() {
        current_tooltip.style.visibility = "hidden"
    };
    caller.title = ''
}
var offsetxpoint = -60;
var offsetypoint = 20;
var real_body = (document.compatMode && document.compatMode != "BackCompat") ? document.documentElement : document.body;
real_body = (document.documentElement) ? document.documentElement : document.body;
function move_tooltip(e) {
    var curX = (!IE) ? e.pageX : event.clientX + real_body.scrollLeft;
    var curY = (!IE) ? e.pageY : event.clientY + real_body.scrollTop;
    var rightedge = IE && !window.opera ? real_body.clientWidth - event.clientX - offsetxpoint : window.innerWidth - e.clientX - offsetxpoint - 20;
    var bottomedge = IE && !window.opera ? real_body.clientHeight - event.clientY - offsetypoint : window.innerHeight - e.clientY - offsetypoint - 20;
    var leftedge = (offsetxpoint < 0) ? offsetxpoint * (-1) : -1000;
    current_tooltip = get_item('tooltip');
    if (rightedge < current_tooltip.offsetWidth) current_tooltip.style.left = IE ? real_body.scrollLeft + event.clientX - current_tooltip.offsetWidth + "px" : window.pageXOffset + e.clientX - current_tooltip.offsetWidth + "px";
    else if (curX < leftedge) current_tooltip.style.left = "5px";
    else current_tooltip.style.left = curX + offsetxpoint + "px"; if (bottomedge < current_tooltip.offsetHeight) current_tooltip.style.top = IE ? real_body.scrollTop + event.clientY - current_tooltip.offsetHeight - offsetypoint + "px" : window.pageYOffset + e.clientY - current_tooltip.offsetHeight - offsetypoint + "px";
    else current_tooltip.style.top = curY + offsetypoint + "px"
}
function popup(link, oWidth, oHeight, oName) {
    if (oWidth > screen.width) {
        oWidth = screen.width
    }
    if (oHeight > screen.height) {
        oHeight = screen.height
    }
    var PosX = (screen.width - oWidth) / 2;
    var PosY = (screen.height - oHeight) / 2;
    var params = "width=" + oWidth + ", height=" + oHeight + ", top=" + (PosY) + ",left=" + (PosX);
    params += ('toolbar=0,menubars=0,location=no,scrollbars=1,directories=0,statubar=0,resizable=0');
    window.open(link, ((!oName) ? 'popuped' : 'popuped'), params)
}
function add_search_engine(engine, title, category) {
    if (FF && (typeof window.sidebar == "object") && (typeof window.sidebar.addSearchEngine == "function")) {
        window.sidebar.addSearchEngine(engine + '_ff.src', engine + '.gif', title, category)
    } else if (IE7) {
        window.external.AddSearchProvider(engine + '_ie.src')
    } else {
        alert('Your browser do not support this utility')
    }
}
inter = '';
speed = 10;
frequency = 10;
L_txt_close = 'Clic to close this preview';
function showImage(event, finalWidth, finalHeight, image, img_width, img_height) {
    if (document.getElementById('preview_block')
        .firstChild) {
        for (var i = 0; i < document.getElementById('preview_block')
            .childNodes.length; i++) {
            document.getElementById('preview_block')
                .removeChild(document.getElementById('preview_block')
                    .childNodes[i])
        }
    }
    var mouseX = 0;
    var mouseY = 0;
    var vScroll = 0;
    var hScroll = 0;
    var inWidth = getWindowWidth();
    var inHeight = getWindowHeight();
    if (document.all) {
        mouseX = window.event.clientX + document.documentElement.scrollLeft;
        mouseY = window.event.clientY + document.documentElement.scrollTop;
        vScroll = document.documentElement.scrollTop;
        hScroll = document.documentElement.scrollLeft
    } else {
        mouseX = event.clientX + window.scrollX;
        mouseY = event.clientY + window.scrollY;
        vScroll = window.scrollY;
        hScroll = window.scrollX
    }
    var div = document.createElement('div');
    div.style.height = '0';
    div.style.width = '0';
    div.className = 'preview';
    div.style.position = 'absolute';
    div.style.top = mouseY + 'px';
    div.style.left = mouseX + 'px';
    div.style.zIndex = '1000';
    div.setAttribute('id', 'image');
    div.onclick = new Function("document.getElementById('preview_block').removeChild(document.getElementById('preview_block').firstChild);window.clearInterval(inter);");
    var finalLeft = (inWidth - finalWidth) / 2;
    var finalTop = (inHeight - finalHeight) / 2;
    finalTop += vScroll;
    var stepLeft = (finalLeft - mouseX) / speed;
    var stepTop = (finalTop - mouseY) / speed;
    var stepWidth = finalWidth / speed;
    var stepHeight = finalHeight / speed;
    document.getElementById('preview_block')
        .appendChild(div);
    if (!img_width) {
        img_width = 840
    }
    if (!img_height) {
        img_height = 600
    }
    inter = window.setInterval('moveAndResize(' + stepLeft + ',' + stepTop + ',' + stepWidth + ',' + stepHeight + ',' + finalHeight + ',"' + image + '",' + img_width + ',' + img_height + ')', frequency);
    return false
}
function moveAndResize(stepLeft, stepTop, stepWidth, stepHeight, finalHeight, image, img_width, img_height) {
    if (!document.getElementById('preview_block') || !document.getElementById('preview_block')
        .firstChild) {
        window.clearInterval(inter);
        return false
    }
    var div = document.getElementById('preview_block')
        .firstChild;
    var height = div.style.height.match(/[0-9\.]*/);
    var width = div.style.width.match(/[0-9\.]*/);
    var top = div.style.top.match(/[0-9\.]*/);
    var left = div.style.left.match(/[0-9\.]*/);
    height = Number(height);
    width = Number(width);
    top = Number(top);
    left = Number(left);
    height += stepHeight;
    width += stepWidth;
    top += stepTop;
    left += stepLeft;
    div.style.height = height + 'px';
    div.style.width = width + 'px';
    div.style.top = top + 'px';
    div.style.left = left + 'px';
    if (height >= finalHeight) {
        window.clearInterval(inter);
        var img = document.createElement('img');
        img.setAttribute('src', image);
        img.setAttribute('alt', L_txt_close);
        img.setAttribute('title', L_txt_close);
        img.setAttribute('width', img_width);
        img.setAttribute('height', img_height);
        img.style.cursor = 'pointer';
        div.appendChild(img);
        var p = document.createElement('p');
        p.style.cursor = 'pointer';
        div.appendChild(p)
    }
}
function getWindowHeight() {
    var pageHeight = window.innerHeight;
    pageHeight = (pageHeight) ? pageHeight : document.documentElement.clientHeight;
    pageHeight = (pageHeight) ? pageHeight : document.body.clientHeight;
    return pageHeight
}
function getWindowWidth() {
    var pageWidth = window.innerWidth;
    pageWidth = (pageWidth) ? pageWidth : document.documentElement.clientWidth;
    pageWidth = (pageWidth) ? pageWidth : document.body.clientWidth;
    return pageWidth
}
chèn vào css
Code:
#tooltip .header {display:none}
        #tooltip .tiplFMvi{border-bottom:1.5px dashed;padding-bottom:5px;margin-bottom:5px}
        #tooltip{max-width:550px;position:absolute;background-color:#FFF;border:2px solid blue;padding:5px;border-radius:3px;color:#000;z-index:99;}
nguồn:punbb

Chỉ hiện một cái tiêu đề bài viết. Có cần chèn cả một đống thế kia không? Bó tay.
  Bài viết hay nhất10
tình hình là e mới đọc lại và biết mình đã chỉ sai bạn đó bảo hình như là hiện tên topic trong index_box thì phải :v ko hình dung nổi mà
  Bài viết hay nhất11
You cannot reply to topics in this forum