[Đóng góp] Share code chatbox :))

  Bài viết hay nhất1
Chén vào css

demon : gắn vào dj rùi bít

Code:
/*---chatbox---*/
#chatbox_main_options{margin-top:6px}.chatbox-options li,.chatbox-options li a,.chatbox-options li label{color:#999}#chatbox_footer{padding:3px 0}
#message,#submit_button{border:1px solid #A8A8A8;border-width:1px;height:24px!important;line-height:22px!important;padding:2px 5px!important}#message{background:#FFF url(http://i57.servimg.com/u/f57/17/73/81/22/sd2310.png) left center no-repeat;width:510px}#message:hover{background:#FFF}#divstrike{display:none}#chatbox_messenger_form{margin-top:2px}.chatbox-title{font-weight:300;padding:7px 5px 0!important}
#chatbox_header.main-head{margin:-1px 0 0}
#chatbox_header.main-head {border-bottom: 10px solid #ccc;padding: 0 1.3em;}
#chatbox,#chatbox_footer,#chatbox_header.main-head,#chatbox_members{background:url(http://i55.servimg.com/u/f55/18/64/88/24/main_b10.png)}
.chatbox-title,.chatbox-title a.chat-title{color:#000}#show_color{display:block!important;height:20px;width:20px}#chatbox_footer #submit_button{background:#359BED!important;color:#FFF;height:30px!important;padding:4px 8px!important}#chatbox_messenger_form .right:last-child{-webkit-transition:all .3s;bottom:1px;opacity:0;padding:6px;position:absolute;right:700px;transition:all .3s;width:180px}#divcolor img{display:none}#chatbox_messenger_form .right:first-child{color:transparent}#chatbox_messenger_form .right:first-child:hover + .right,#chatbox_messenger_form .right:last-child:hover{opacity:1;right:570px}
#chatbox_members {
border-right: 1px solid #ccc;
bottom: 39px;
overflow: auto;
position: absolute;
top: 30px;
width: 180px;
}
#chatbox_footer {
border-top: 1px solid #ccc;
bottom: 0;
left: 0;
position: absolute;
right: 0;
}
#chatbox {
bottom: 39px;
left: 181px;
line-height: 10px;
overflow: auto;
position: absolute;
right: 0;
top: 30px;
}
.chatbox_row_1, .chatbox_row_2 {
background: url(http://i55.servimg.com/u/f55/18/64/88/24/main_b10.png);
color: #adadad;
}
#chatbox_members .member-title {
background-color: #000;
background-image: none;
color: #FFFFFF;
font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif;
font-size: 12px;
padding: .5em .25em;
text-align: center;
}
#chatbox_members ul li {
font-weight: 700;
}
/*---chatbox---*/
/*xoa @ chatbox----------*/ 
#chatbox_members ul li a span:before{display: none!important;}
#chatbox_members ul li a span:after{display: none!important;}
#chatbox .user span, .online-users li a span, .online-users li span, .away-users li a span, .away-users li span {display: none;}
#chatbox .user a *, .online-users li a span:last-child, .away-users li a span:last-child {display: inline-block !important;}
 

  Bài viết hay nhất2
Yêu cầu demo + Nguồn
  Bài viết hay nhất3
nhìn css là bít :)) ăn trộm darkmon, chatboxx này của devs
  Bài viết hay nhất4
You cannot reply to topics in this forum