[Hỏi đáp] Mã css đưa tất cả icon đầu mỗi forum về chung một size

  Bài viết hay nhất1
Làm sao để tất cả các icon đầu mỗi mục forum về 1 size như devs vậy, mã css của nó là gì
  Bài viết hay nhất2
width: XXXpx;

-_- , mỗi skin mỗi cách chọn khác nhau, nhưng đi đâu thì cái width: XXXpx; đó cũng giống nhau, chỉ là cách gọi thôi

xem ở đây : http://www.w3schools.com/cssref/pr_dim_width.asp
  Bài viết hay nhất3
mình cũng thắc mắc về cái này, tại vì fm mình có cái to cái nhỏ
  Bài viết hay nhất4
mình chưa hiểu rõ lắm về bố cục forum, mình đã tạo mã css rồi, nhưng ko biết loại mã nào là mã icon của forum, đây là mã index_box và index_body của mình
bạn xem hộ xem phải đặt class vào đâu

Index_body:
Code:
{JAVASCRIPT}
<!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
<div id="pun-visit" class="clearfix">
       <ul>
                       <li><a href="{U_SEARCH_NEW}">{L_SEARCH_NEW}</a></li>
                       <li><a href="{U_SEARCH_SELF}">{L_SEARCH_SELF}</a></li>
               <li><a href="{U_SEARCH_UNANSWERED}">{L_SEARCH_UNANSWERED}</a></li>
               <li><a href="{U_MARK_READ}">{L_MARK_FORUMS_READ}</a></li>
       </ul>
       <p>{LOGGED_AS}. {LAST_VISIT_DATE}</p>
</div>
<!-- END switch_user_logged_in -->
<!-- BEGIN switch_user_logged_out -->
<div id="pun-visit">
       <p>{L_NOT_CONNECTED} {L_LOGIN_REGISTER}</p>
</div>
<!-- END switch_user_logged_out -->


<!-- BEGIN message_admin_index -->
<div class="main">
       <!-- BEGIN message_admin_titre -->
       <div class="main-head">
               <h1 class="page-title">{message_admin_index.message_admin_titre.MES_TITRE}</h1>
       </div>
       <!-- END message_admin_titre -->


       <!-- BEGIN message_admin_txt -->
       <div id="pun-announcement">
               <p>{message_admin_index.message_admin_txt.MES_TXT}</p>
       </div>
       <!-- END message_admin_txt -->
</div>
<!-- END message_admin_index -->


<!-- BEGIN switch_user_login_form_header -->
<div class="main">
<form action="{S_LOGIN_ACTION}" method="post" name="form_login">
       <div class="user_login_form main-box center">
               <label><span class="genmed">{L_USERNAME} :</span> <input class="post" type="text" size="10" name="username" /></label> &nbsp;
               <label><span class="genmed">{L_PASSWORD} :</span> <input class="post" type="password" size="10" name="password" /></label> &nbsp;
               <label><span class="gensmall">{L_AUTO_LOGIN}</span> <input class="radio" type="checkbox" name="autologin" {AUTOLOGIN_CHECKED} /></label> &nbsp;
               {S_HIDDEN_FIELDS}<input class="mainoption" type="submit" name="login" value="{L_LOGIN}" />
               <!-- BEGIN switch_fb_connect -->
               <span class="fb_or">{switch_user_login_form_header.switch_fb_connect.L_OR}</span>
               <fb:login-button size="large" onlogin="window.location='/facebook_connect.forum'" v="2" scope="{switch_user_login_form_header.switch_fb_connect.L_FB_PERMISSIONS}">{switch_user_login_form_header.switch_fb_connect.L_FB_LOGIN_BUTTON}</fb:login-button>
               <!-- END switch_fb_connect -->
       </div>
</form>
</div>
<!-- END switch_user_login_form_header -->

<div id="{ID_LEFT}" class="main">
  <div class="main-head">
     <div class="page-title">
        <h2>Thống kê bài viết</h2>
     </div>
  </div>
  <div class="main-content">
     <table cellspacing="0" class="table">
        <tbody class="statused">
           <!-- BEGIN giefmod_index1 -->
           {giefmod_index1.MODVAR}
           <!-- END giefmod_index1 -->
        </tbody>
     </table>
  </div>
  <script type="text/javascript">
     //<![CDATA[
     var versionMinor = parseFloat(navigator.appVersion),
        versionMajor = parseInt(versionMinor),
        IE = document.all && !window.opera && 7 > versionMajor,
        IE7 = document.all && !window.opera && 7 <= versionMajor,
        OP = window.opera,
        FF = document.getElementById,
        NS = document.layers;

     function get_item(a, c) {
        if (IE) return c ? window.opener.document.all[a] : document.all[a];
        if (FF) return c ? window.opener.document.getElementById(a) : document.getElementById(a);
        if (NS) return c ? window.opener.document.layers[a] : document.layers[a]
     }

     var current_tooltip;

     function show_tooltip(a, c) {
        var b = get_item("tooltip");
        b || (b = document.createElement("div"), b.setAttribute("id", "tooltip"), document.body.appendChild(b));
        b.style.zIndex = 1000;
        b.style.position = "absolute";
        b.innerHTML = "<p>" + c + "</p>";
        b.style.visibility = "visible";
        a.onmousemove = move_tooltip;
        a.onmouseout = function() {
           b.style.visibility = "hidden"
        };
        a.title = ""
     }
     var offsetxpoint = -60,
        offsetypoint = 20,
        real_body = document.compatMode && "BackCompat" != document.compatMode ? document.documentElement : document.body,
        real_body = document.documentElement ? document.documentElement : document.body;

     function move_tooltip(a) {
        var c = !IE ? a.pageX : event.clientX + real_body.scrollLeft,
           d = !IE ? a.pageY : event.clientY + real_body.scrollTop,
           b = IE && !window.opera ? real_body.clientWidth - event.clientX - offsetxpoint : window.innerWidth - a.clientX - offsetxpoint - 20,
           e = IE && !window.opera ? real_body.clientHeight - event.clientY - offsetypoint : window.innerHeight - a.clientY - offsetypoint - 20,
           f = 0 > offsetxpoint ? -1 * offsetxpoint : -1E3;
        current_tooltip = get_item("tooltip");
        current_tooltip.style.left = b < current_tooltip.offsetWidth ? IE ? real_body.scrollLeft + event.clientX - current_tooltip.offsetWidth + "px" : window.pageXOffset + a.clientX - current_tooltip.offsetWidth + "px" : c < f ? "5px" : c + offsetxpoint + "px";
        current_tooltip.style.top = e < current_tooltip.offsetHeight ? IE ? real_body.scrollTop + event.clientY - current_tooltip.offsetHeight - offsetypoint + "px" : window.pageYOffset + a.clientY - current_tooltip.offsetHeight - offsetypoint + "px" : d + offsetypoint + "px"
     }
     $("#recent_topics li a:first-child").mouseover(function() {
        show_tooltip(this, $(this).next().html())
     });
     $("#active_topics a, #viewed_topics a").mouseover(function() {
        show_tooltip(this, $(this).prev().text().replace(/(.*)\s-\s\d+.+/, "$1"));
     }).after(function() {
        return '<span class="lastRight">' + this.title.replace(/.*\s-\s(\d+.+)/, "$1") + '</span>'
     });
     $(".changeLast").change(function() {
        $(".half.group_" + $(this).data("group")).hide();
        $("#" + this.value).show();
     });
      //]]>
  </script>
</div>
{CHATBOX_TOP}
<!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
 <iframe scrolling="no" width="100%" height="340" src="/h1-page" frameborder="0" allowfullscreen=""></iframe>
 <!-- END switch_user_logged_in -->
<table border="0" style="width:100%">
  <tr>
    <td style="width:100%" valign="top">
{BOARD_INDEX}
</td>
    <td valign="top">
                 <div class="sidebar" style="width:300px;padding: 10px;">
                    <script>
function chuyenmuc(n,idcm)
{
 $(function () {
       $.ajax({url: "/feed/?f="+n,
 success: function (tb) {
for(var i=2;i<7;i++)
{
var DL=$(tb).find("link:eq("+i+")").text();
var title=$(tb).find("title:eq("+i+")").text();
 $('<li><a href="'+DL+'">'+title+'</a></li>').appendTo(idcm);
}
}})
       })
}
</script>
 <div class="widget bd-green">
<h3 class="bg-green"><a href="/f4-">Thông báo mới từ BQT</a></h3>
                 <div id="thongbao"></div>
<script>chuyenmuc(4,'#thongbao')</script>

                   
</div>
<div class="widget bd-green">
<h3 class="bg-green"><a href="/f35-">Event đang hoạt động</a></h3>
                 <div id="event"></div>
<script>chuyenmuc(35,'#event')</script>

                 </div>
    </td>
  </tr>
</table>
<!-- BEGIN disable_viewonline -->
<div id="pun-info" class="main"><div class="cat_bar">
                       <h3 class="catbg">
                               <img class="icon" id="upshrink_ic" src="https://googledrive.com/host/0B2-QB5P_9vH_YVNTOFB4dWZCdjQ/Skyline/img/collapse.gif" alt="*" title="Shrink or expand the header." style="cursor: pointer;">
                               DzinerStudio Demo - Info Center
                       </h3>
               </div>
       <div class="main-content">
         <div class="title_barIC">
                               <h4 class="titlebg">
                                       <span class="ie6_header floatleft">
                                               <a href=""><img class="icon" src="https://googledrive.com/host/0B2-QB5P_9vH_YVNTOFB4dWZCdjQ/Skyline/img/info.gif" alt="Forum Stats"></a>
                                               Forum Stats
                                       </span>
                               </h4>
                       </div>
               <div id="stats">
                       <p class="right">{TOTAL_POSTS}</p>
                       <p>{TOTAL_USERS}</p>
                       <p>{NEWEST_USER}</p>
               </div><div class="title_barIC">
                               <h4 class="titlebg">
                                       <span class="ie6_header floatleft">
                                               <img class="icon" src="https://googledrive.com/host/0B2-QB5P_9vH_YVNTOFB4dWZCdjQ/Skyline/img/online.gif" alt="Users Online">
                                               Users Online
                                       </span>
                               </h4>
                       </div>
               <div id="onlinelist">
                       <img src="{L_ONLINE_IMG}" alt="{L_WHO_IS_ONLINE}" />
                       <p class="right">
                               <!-- BEGIN switch_viewonline_link -->
                               <a href="{U_VIEWONLINE}" rel="nofollow">{L_WHO_IS_ONLINE}</a>
                               <!-- END switch_viewonline_link -->
                               <!-- BEGIN switch_viewonline_nolink -->
                               {L_WHO_IS_ONLINE}
                               <!-- END switch_viewonline_nolink -->
                       </p>
                       <p>{TOTAL_USERS_ONLINE}<br />
                       {RECORD_USERS}


                       <br />
                       {LOGGED_IN_USER_LIST}


                       {L_ONLINE_USERS}
                       {L_CONNECTED_MEMBERS}<br />
                       {L_WHOSBIRTHDAY_TODAY}{L_WHOSBIRTHDAY_WEEK}</p>
                       <div class="clear"></div>


                       <p>{LEGEND}&nbsp;:&nbsp;{GROUP_LEGEND}</p>


               </div>
               <!-- BEGIN switch_chatbox_activate -->
               <div id="onlinechat">
                       <p class="page-bottom">
                       {TOTAL_CHATTERS_ONLINE}&nbsp;:&nbsp;
                       {CHATTERS_LIST}<br />
                       <!-- BEGIN switch_chatbox_popup -->
                               <div id="chatbox_popup"></div>
                               <script type="text/javascript">
                                       insertChatBoxPopup('{disable_viewonline.switch_chatbox_activate.switch_chatbox_popup.U_FRAME_CHATBOX}', '{L_CLICK_TO_JOIN_CHAT}');
                               </script>
                       <!-- END switch_chatbox_popup -->
                       </p>
               </div>
               <!-- END switch_chatbox_activate -->
       </div>
</div>
<!-- END disable_viewonline -->


<!-- BEGIN switch_user_login_form_footer -->
<form action="{S_LOGIN_ACTION}" method="post" name="form_login">
       <div class="user_login_form main-box center">
               <label><span class="genmed">{L_USERNAME} :</span> <input class="post" type="text" size="10" name="username"/></label> &nbsp;
               <label><span class="genmed">{L_PASSWORD} :</span> <input class="post" type="password" size="10" name="password"/></label> &nbsp;
               <label><span class="gensmall">{L_AUTO_LOGIN}</span> <input class="radio" type="checkbox" name="autologin" {AUTOLOGIN_CHECKED} /></label> &nbsp;
               {S_HIDDEN_FIELDS}<input class="mainoption" type="submit" name="login" value="{L_LOGIN}" />
               <!-- BEGIN switch_fb_connect -->
               <span class="genmed fb_or">{switch_user_login_form_footer.switch_fb_connect.L_OR}</span>
               <fb:login-button size="large" onlogin="window.location='/facebook_connect.forum'" v="2" scope="{switch_user_login_form_footer.switch_fb_connect.L_FB_PERMISSIONS}">{switch_user_login_form_footer.switch_fb_connect.L_FB_LOGIN_BUTTON}</fb:login-button>
               <!-- END switch_fb_connect -->
       </div>
</form>
<!-- END switch_user_login_form_footer -->


{CHATBOX_BOTTOM}


<!-- BEGIN switch_legend -->
<ul id="pun-legend">
       <li>
               <img src="{FORUM_NEW_IMG}" alt="{L_NEW_POSTS}" />&nbsp;{L_NEW_POSTS}
               <img src="{FORUM_IMG}" alt="{L_NO_NEW_POSTS}" />&nbsp;{L_NO_NEW_POSTS}
               <img src="{FORUM_LOCKED_IMG}" alt="{L_FORUM_LOCKED}" />&nbsp;{L_FORUM_LOCKED}
       </li>
</ul>
<!-- END switch_legend -->


{AUTO_DST}


<!-- BEGIN switch_fb_index_login -->
<div id="fb-root"></div>
<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
FB.init({
        appId: '{switch_fb_index_login.FACEBOOK_APP_ID}',
         status: true,
         cookie: true,
         xfbml: true,
        oauth: true
});
//]]>
</script>
<!-- END switch_fb_index_login -->
Index_box:
Code:
  <div class="pun-crumbs">
       <p class="crumbs"><a href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a><strong>{NAV_CAT_DESC}</strong></p>
</div>
<div class="main">
<!-- BEGIN catrow -->
       <!-- BEGIN tablehead -->
               <div class="main-head">
                       <div class="page-title">{catrow.tablehead.L_FORUM}</div>
               </div>
               <div class="main-content">
                       <table cellspacing="0" class="table">
                               <thead>
                                       <tr>
                                               <th class="tcl">{L_FORUM}</th>


                                               <th class="tcr">{L_LASTPOST}</th>
                                               <th class="tc2">{L_POSTS}</th>
                                       </tr>
                               </thead>
                               <tbody class="statused">
       <!-- END tablehead -->


       <!-- BEGIN forumrow -->
                                       <tr>
                                               <td class="main" style="padding-right: {catrow.forumrow.INC_LEVEL_RIGHT}; padding-left: {catrow.forumrow.INC_LEVEL_LEFT};">
                                                       <span class="status" style="margin-right: -{catrow.forumrow.INC_WIDTH_ICON}; margin-left: -{catrow.forumrow.INC_WIDTH_ICON};">
                                                               <img title="{catrow.forumrow.L_FORUM_FOLDER_ALT}" src="{catrow.forumrow.FORUM_FOLDER_IMG}" alt="{catrow.forumrow.L_FORUM_FOLDER_ALT}" />
                                                       </span>
                                                       <h{catrow.forumrow.LEVEL} class="hierarchy"><a href="{catrow.forumrow.U_VIEWFORUM}" class="forumtitle">{catrow.forumrow.FORUM_NAME}</a></h{catrow.forumrow.LEVEL}>
                                                       <br />
                                                       {catrow.forumrow.FORUM_DESC}
                                                       <!-- BEGIN switch_moderators_links -->
                                                       <br />
                                                       {catrow.forumrow.switch_moderators_links.L_MODERATOR}{catrow.forumrow.switch_moderators_links.MODERATORS}
                                                       <!-- END switch_moderators_links -->
                                                       {catrow.forumrow.L_LINKS}{catrow.forumrow.LINKS}
                                                       <strong>{forumrow.L_SUBFORUM_STR}</strong> {forumrow.SUBFORUMS}
                                               </td>


                                               <td class="tcr">
                                                       <span>
                                                       <!-- BEGIN switch_topic_title -->
                                                       <a href="{catrow.forumrow.U_LATEST_TOPIC}" title="{catrow.forumrow.LATEST_TOPIC_TITLE}">{catrow.forumrow.LATEST_TOPIC_NAME}</a><br />
                                                       <!-- END switch_topic_title -->
                                                       {catrow.forumrow.USER_LAST_POST}
                                                       </span>
                                               </td>                                          <td class="tc2">{catrow.forumrow.TOPICS} Chủ đề<br/>{catrow.forumrow.POSTS} Bài viết</td>
                                       </tr>
       <!-- END forumrow -->


       <!-- BEGIN tablefoot -->
                               </tbody>
                       </table>
               </div>
       <!-- END tablefoot -->
<!-- END catrow -->
</div>


<!-- BEGIN switch_on_index -->
<div class="main-box clearfix">
       <ul>
               <li><a href="{U_TODAY_ACTIVE}">{L_TODAY_ACTIVE}</a></li>
               <li><a href="{U_TODAY_POSTERS}">{L_TODAY_POSTERS}</a></li>
               <li><a href="{U_OVERALL_POSTERS}">{L_OVERALL_POSTERS}</a></li>
       </ul>
       <!-- BEGIN switch_delete_cookies -->
       <p class="right">
               <a href="{switch_on_index.switch_delete_cookies.U_DELETE_COOKIES}">{switch_on_index.switch_delete_cookies.L_DELETE_COOKIES}</a>
       </p>
       <!-- END switch_delete_cookies -->
</div>
<!-- END switch_on_index -->
  Bài viết hay nhất5
link demo?
  Bài viết hay nhất6
Demo : http://studymore.forumvi.com/
Mình đã phải sửa lại tất cả các icon bằng imgur, nhưng bạn có thể cho mình biết phải chèn vào class vị trí nào được ko
  Bài viết hay nhất7
Bạn có thể thêm style cho hình ảnh bằng cách
Code:
<img src="http://i56.servimg.com/u/f56/18/59/49/93/13848610.png" style="width: 40px;">
Tự động hình sẽ được chỉnh lại đúng với kích thước mà bạn đã yêu cầu.
Ngoài ra bạn có thể xem lại post 2 của bạn @anhoang_qn để hiểu rõ hơn về thuộc tính này, cũng như tùy chỉnh chúng.
  Bài viết hay nhất8
cảm ơn
  Bài viết hay nhất9
You cannot reply to topics in this forum