[jQ Plugin] zzImgUr 1.6 - Upload ảnh lên ImgUr dùng HTML5

  Bài viết hay nhất1
zzImgUr Ver 1.6
Tác giả: Zzbaivong

Chức năng:

 1. Tải ảnh không giảm chất lượng nhờ dùng host ImgUr.
 2. Không sử dụng PHP, chỉ dùng HTML5 và javascript, CSS để định dạng.
 3. Sử dụng dễ dàng 7 định dạng BBcode mặc định, hoặc có thể tùy biến dữ liệu với 7 định dạng link.
 4. Ảnh sau khi tải lên có thể cập nhật trực tiếp vào khung soạn thảo.
 5. Có thể xóa ảnh, và loại bỏ dữ liệu trong khung soạn thảo dễ dàng.
 6. Dễ dàng chuyển đổi 2 phương pháp tải ảnh thông dụng từ máy tính và từ liên kết.
 7. Giao diện hiện đại với đầy đủ thông tin tiến trình tải ảnh.
 8. Tự chuyển về giao diện mini khi chiều rộng hẹp hơn 220px.
 9. Kiểm soát định dạng, các ảnh trùng lặp và giới hạn 10 ảnh tối đa mỗi lượt, giúp tiết kiệm băng thông (vì mỗi app đăng ký trên ImgUr bị giới hạn).


Thông tin cập nhật:

Ver 1.6:
Bổ sung và loại bỏ các tham số không cần thiết.
Bổ sung tùy biến định dạng BBcode IN HOA.
Thêm giao diện mini khi chiều rộng nhỏ hơn 220px.
Dùng CSS Sprites cho các icon.
Sửa lỗi nút Thêm URL.

Ver 1.5:
Bổ sung và sửa chữa các tham số.

Ver 1.4:
Viết lại cấu trúc, tối thiểu lỗi do css ngoài plugin.
Bổ sung tham số.
Thêm thông báo chi tiết trong chế độ tải ảnh từ URL.

Ver 1.3:
Nâng cấp, cho phép tùy biến dữ liệu xuất ra sau khi upload.

Ver 1.2
Nâng cấp jQuery plugin zzImgUr.
Bổ sung tham số.

Ver 1.1
Viết jQuery plugin zzImgUr.
Viết lại cấu trúc và giao diện.

Ver 1.0
Thêm chức năng up ảnh từ liên kết.
Sửa lỗi giao diện trên Firefox.
Đặt biến tùy chỉnh và biến ngôn ngữ.

Ver 1.0
Nâng cấp chức năng xóa ảnh sau khi tải.

Ver 0.9
Sửa lỗi xóa ảnh.
Sữa lỗi chức năng làm mới.
Viết lại quy trình chọn và tải ảnh.
Giới hạn tối đa 10 ảnh cho mỗi lượt tải.

Ver 0.8
Sửa lỗi do các định dạng không hợp lệ.
Điều chỉnh code báo lỗi, xóa ảnh và chức năng làm mới.
Xuất BBcode ảnh đã tải xong vào khung soạn thảo.

Ver 0.7
Cho phép xóa ảnh đã chọn và xóa ảnh đã tải lên.
Chức năng làm mới đế bắt đầu lượt tải khác.
Bộ đếm ảnh đã chọn và đã tải.
Hiệu ứng khi tải xong.

Ver 0.6
Thêm thanh tiến trình tải ảnh.

Ver 0.5
Lọc ảnh trùng khi chọn.
Tùy chỉnh định dạng BBcode.

...

Ver 0.2
Sửa lỗi cross domain bởi Zero.

Ver 0.1
Xuất thông số ảnh đã tải lên vào console.

http://jsfiddle.net/baivong/NvrQX/embedded/result,js,html/

Demo: http://goo.gl/mjYR0fDownload: http://goo.gl/fLc7Yp

Hướng dẫn:

Bước 1: Đăng ký Client ID tại https://api.imgur.com/oauth2/addclient

 • Application name: Đặt tên app tùy ý
 • Authorization type: Chọn dòng thứ 2 hoặc 3
 • Authorization callback URL: /
 • Application website: Tên miền của diễn đàn bạn
 • Email: Điền email của bạn
 • Description: Ghi chú cho app


Hướng dẫn bằng ảnh:


Bước 2: Cài đặt:
jQuery plugin zzImgUr hoạt động tốt với thư viện jQuery phiên bản 1.9.1 hoặc cao hơn.
Code:
<!-- zzImgUr CSS -->
<link rel="stylesheet" href="./source/zzImgUr.css" type="text/css" media="screen" />
<!-- Thư viện jQuery 1.9.1 hoặc cao hơn -->
<script src="http://code.jquery.com/jquery-1.9.1.min.js" type="text/javascript"></script>
<!-- zzImgUr plugin -->
<script type="text/javascript" src="./source/zzImgUr.js"></script>

Bước 3: Sử dụng

Gọi hàm zzImgUr với tham số tối thiểu là Client ID đã đăng ký ở Bước 1.

Code:
$(selector).zzImgUr({
   cliendID: "CLIEND-ID"
});

Trong code trên selector sẽ là nơi công cụ upload được gắn vào.

THAM SỐ PHÂN LOẠI GHI CHÚ
cliendID string Đây là tham số bắt buộc. Đăng ký tại https://api.imgur.com/oauth2/addclient
mode string Chế độ tải ảnh mặc định, người dùng vẫn có thể chuyển đổi chế độ tải ảnh bằng nút chức năng. Dùng "url" cho chế độ tải ảnh từ liên kết.
format string Có 7 định dạng BBcode mặc định o|s|b|t|m|l|h và null. Xem thêm hướng dẫn tùy biến bên dưới.
css object Thiết đặt css cho công cụ upload.
max number Giới hạn số lượng ảnh tải lên trong 1 lượt.
loading image URL Biểu tượng đang tải, hiển thị khi đang tải ảnh.
lang object Tùy chỉnh ngôn ngữ cho các thông báo
success function Hàm chạy sau khi tải ảnh xong
input function Hàm chạy sau khi tạo input
remove function Hàm chạy sau khi ảnh xóa thành công

Các tham số mặc định:

Code:
$(selector).zzImgUr({
   cliendID: "CLIEND-ID",
   mode: "file",
   format: "o,",
   css: {
      width: "100%"
   },
   max: 10,
   loading: "./source/images/loading.gif",
   lang: {
      noID: "Ứng dụng chưa đăng ký",
      addImage: "Chọn ảnh",
      addURL: "Thêm URL",
      reset: "Làm mới",
      upload: "Tải lên",
      choose: "Đã chọn",
      waitConnect: "Đang kết nối...",
      waitUpload: "Đang tải lên...",
      noteURL: "Nhập URL ảnh vào đây:",
      errContact: '<a href="http://devs.forumvi.com/t131-jq-plugin-jquery-plugin-zzimgur#831" rel="nofollow" target="_blank">Nhấn vào đây</a> để báo lỗi.',
      errURL: "URL không truy cập được.",
      errSize: "URL lỗi hoặc kích thước quá nhỏ.",
      errRepeat: "URL không hợp lệ hoặc đã được sử dụng."
   },
   success: function (firstVal, arrVal) {
   },
   input: function (arrInput) {
      arrInput.click(function () {
         this.select();
      });
   },
   remove: function (firstVal, arrVal) {
   }
});


Hướng dẫn tùy biến định dạng ảnh:

Bảng thống kê định dạng ảnh:
HẬU TỐ TÊN KÍCH THƯỚC GIỮ TỈ LỆ ẢNH
s Small Square 90x90 Không
b Big Square160x160 Không
t Small Yesumbnail 160x160
m Medium Thumbnail 320x320
l Large Thumbnail 640x640
h Huge Thumbnail 1024x1024
o Original Không đổi

Có 7 giá trị BBcode mặc định tương ứng với 7 hậu tố.
Khi bạn sử dụng riêng từng tên hậu tố, định dạng ảnh sẽ là BBcode với URL là ảnh gốc, còn IMG tương ứng với hậu tố, trừ hậu tố o.
Code:
format = "s" // Ví dụ: [url=http://i.imgur.com/YtCJ2HJs.jpg][img]http://i.imgur.com/YtCJ2HJ.jpg[/img][/url]
Hậu tố o, định dạng ảnh sẽ là BBcode IMG cho ảnh gốc.
Code:
format = "o" // Ví dụ: [img]http://i.imgur.com/YtCJ2HJ.jpg[/img]
Nếu bạn không đặt hậu tố, tức là null, thì định dạng sẽ là URL ảnh gốc.
Code:
format = "" // Ví dụ: http://i.imgur.com/YtCJ2HJ.jpg
Sử dụng hậu tố IN HOA để xuất định dạng BBcode IN HOA.
Code:
format = "O" // Ví dụ: [IMG]http://i.imgur.com/YtCJ2HJ.jpg[/IMG]

Để xuất ra nhiều định dạng ảnh, bạn dùng dấu , để ngăn cách giữa các định dạng.
Code:
format = "s, o" // Ví dụ: [url=http://i.imgur.com/YtCJ2HJs.jpg][img]http://i.imgur.com/YtCJ2HJ.jpg[/img][/url] và [img]http://i.imgur.com/YtCJ2HJ.jpg[/img]
Code:
format = "S, O" // Ví dụ: [URL=http://i.imgur.com/YtCJ2HJs.jpg][IMG]http://i.imgur.com/YtCJ2HJ.jpg[/IMG][/URL] và [IMG]http://i.imgur.com/YtCJ2HJ.jpg[/URL]

Để tùy biến, bạn đặt hậu tố vào giữa 2 dấu ngoặc nhọn. Lúc này nó sẽ là URL tương ứng với hậu tố đó.
Code:
format = "<a class='lightbox' href='{o}'><img src='{l}' alt='640x640' /></a>, <img src='{h}' alt='1024x1024' />"
// Ví dụ: <a class='lightbox' href='http://i.imgur.com/YtCJ2HJ.jpg'><img src='http://i.imgur.com/YtCJ2HJl.jpg' alt='640x640' /></a> và <img src='http://i.imgur.com/YtCJ2HJh.jpg' alt='1024x1024' />

Lưu ý: Khi bạn sử dụng từ 2 định dạng ở lên, khi tải xong, sẽ hiển thị 2 định dạng đầu tiên, rê chuột vào để hiện toàn bộ.


Hướng dẫn truy xuất dữ liệu:

Bạn cần quan tâm đến 2 function successremove.
Code:
success: function (firstVal, arrVal) {} // Thực hiện sau khi tải ảnh hoàn tất
remove: function (firstVal, arrVal) {} // Thực hiện sau khi xóa ảnh hoàn tất
Dữ liệu ảnh sau khi tải và sau khi xóa sẽ tương ứng với tùy biến định dạng (format).
 • firstVal: Giá trị đầu tiên
 • arrVal: Mảng (array) chứa tất cả các giá trị. Có nghĩa là:
  Code:
  firstVal == arrVal[0]


Xem ví dụ: http://jsfiddle.net/baivong/cSLgW/
  Bài viết hay nhất2
Nhờ Zero mà ad có thể loại được lý do "thiết lập sever của fm", vòng vòng đi vòng lại, nguyên nhân nằm ở chỗ thư viên jQuery 1.7.2, nâng cấp lên phiên bản 1.10.2 thì vấn đề đã được giải quyết ^^!
  Bài viết hay nhất3
Cho em xin phép lấy cái này vào GOeditor nhé ^.^
  Bài viết hay nhất4
chừng nào share?
  Bài viết hay nhất5
Ad chưa viết code nên nếu muốn thì mọi người tự phát triển 1 bản riêng xem :)
Lưu ý: đăng ký app trên imgur để lấy Client-ID
https://api.imgur.com/oauth2/addclient
  Bài viết hay nhất6
Thôi kệ em cứ lấy cái của ad đưa vào đỡ phải đăng ký ^.^
  Bài viết hay nhất7
1 app bị giới hạn lưu lượng, đăng ký 1 cái mà dùng, khi đưa vào editor cũng phải hướng dẫn mem tự đăng ký 1 cái, và code upload cũng phải tìm cách giới hạn mem spam ảnh, ít nhất là các ảnh trùng lặp, nếu không bị xóa app đấy.
https://api.imgur.com/#limits
  Bài viết hay nhất8
Ều thế thôi em đi kiếm host chung khác ^.^
  Bài viết hay nhất9
Góp ý. Khi up xong hiện ra 2 cái tùy chọn, bấm vào cái nào bôi đen luôn thì hay :D
  Bài viết hay nhất10
Code này ảnh upload xong là đưa vào bài viết luôn. Mấy cái đó chỉ là tiểu tiết, nếu cần thì làm sau, click vào copy luôn cũng được.
  Bài viết hay nhất11
mình đang cho cái này vào zeditor http://api.imageshack.us/
  Bài viết hay nhất12
Lúc imageshack mới ra bản beta, nhảy vào thử mà làm không được, toàn phải dùng đến php nên bỏ xó luôn, e có cách nào không dùng php gửi code anh tham khảo :)
  Bài viết hay nhất13
Js thu vien moi nó làm chỗ gửi tin nhắn bị lỗi ?
  Bài viết hay nhất14
Trước giờ forum em vẫn dùng bình thường, sao tự nhiên hôm nay k up ảnh lên được ạ, mong Ad sửa giúp!!! Em dùng old editor
link: http://future-generation.forumvi.com/t1-forum-forumvi
nick test:member2000
pass:matkhau
Em cảm ơn trước!
  Bài viết hay nhất15
Trong diễn đàn bạn có đến 2 thư viện jQuery, có thể đó là nguyên nhân.
Bạn hãy thử gỡ bỏ nó ra, nó nằm ở đoạn plugin colorbox trong temp header.
Code:
<script src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.7.2/jquery.min.js" type="text/javascript"></script>
Nếu không được hãy thử tiếp tục gỡ bỏ các chức năng gần đây nhất bạn đã thêm vào diễn đàn.
Nhớ thông báo lại kết quả sau đó.
  Bài viết hay nhất16
Dạ em đã gỡ bỏ và đã thành công, cảm ơn anh!
  Bài viết hay nhất17
You cannot reply to topics in this forum