[Userscript] Download ảnh ở Worldcosplay

  Bài viết hay nhất1
Worldcosplay.net không cho phép download ảnh nên bạn không thể sử dụng cách thông thường để tải được. Userscript này sẽ tạo thêm nút download bên dưới ảnh để bạn có thể dễ dàng làm việc đó.

Demo(Nút download ảnh đã thêm vào)
Download trong Album:


Cài đặt


Dùng một trong các link sau:

  1. https://greasyfork.org/vi/scripts/16114-worldcosplay-download
  2. https://openuserjs.org/scripts/baivong/Worldcosplay_download
  3. https://github.com/baivong/Userscript/raw/master/worldcosplay_downloader/worldcosplay_downloader.user.js

Mã nguồn


Code:
// ==UserScript==
// @name        Worldcosplay download
// @namespace    http://devs.forumvi.com/
// @description  Download photo(s) on worldcosplay.net
// @version      2.2.1
// @icon        http://i.imgur.com/gJLjIzb.png
// @author      Zzbaivong
// @license      MIT
// @match        http://worldcosplay.net/*/photos*
// @match        http://worldcosplay.net/*/favorites*
// @match        http://worldcosplay.net/photo/*
// @match        http://worldcosplay.net/tag/*
// @match        http://worldcosplay.net/search/photos?*
// @match        http://worldcosplay.net/collections/*
// @match        http://worldcosplay.net/character/*
// @match        http://worldcosplay.net/title/*
// @match        http://worldcosplay.net/photos
// @match        http://worldcosplay.net/popular
// @match        http://worldcosplay.net/ranking/good*
// @match        http://worldcosplay.net/*/photo/*
// @match        http://worldcosplay.net/*/tag/*
// @match        http://worldcosplay.net/*/search/photos?*
// @match        http://worldcosplay.net/*/collections/*
// @match        http://worldcosplay.net/*/character/*
// @match        http://worldcosplay.net/*/title/*
// @match        http://worldcosplay.net/*/photos
// @match        http://worldcosplay.net/*/popular
// @match        http://worldcosplay.net/*/ranking/good*
// @match        https://worldcosplay.net/*/photos*
// @match        https://worldcosplay.net/*/favorites*
// @match        https://worldcosplay.net/photo/*
// @match        https://worldcosplay.net/tag/*
// @match        https://worldcosplay.net/search/photos?*
// @match        https://worldcosplay.net/collections/*
// @match        https://worldcosplay.net/character/*
// @match        https://worldcosplay.net/title/*
// @match        https://worldcosplay.net/photos
// @match        https://worldcosplay.net/popular
// @match        https://worldcosplay.net/ranking/good*
// @match        https://worldcosplay.net/*/photo/*
// @match        https://worldcosplay.net/*/tag/*
// @match        https://worldcosplay.net/*/search/photos?*
// @match        https://worldcosplay.net/*/collections/*
// @match        https://worldcosplay.net/*/character/*
// @match        https://worldcosplay.net/*/title/*
// @match        https://worldcosplay.net/*/photos
// @match        https://worldcosplay.net/*/popular
// @match        https://worldcosplay.net/*/ranking/good*
// @require      https://code.jquery.com/jquery-3.2.1.slim.min.js
// @require      https://greasyfork.org/scripts/18532-filesaver/code/FileSaver.js?version=164030
// @require      https://greasyfork.org/scripts/5392-waitforkeyelements/code/WaitForKeyElements.js?version=115012
// @noframes
// @connect      self
// @supportURL  https://github.com/baivong/Userscript/issues
// @run-at      document-idle
// @grant        GM_xmlhttpRequest
// @grant        GM_download
// ==/UserScript==

/* global GM_download, waitForKeyElements */
(function ($, window) {
    'use strict';

    window.URL = window.URL || window.webkitURL;

    function downloadPhoto(el, url) {
        var photoName = url.replace(/.*\//g, '');
        if (typeof GM_download !== 'undefined') {
            GM_download({
                url: url,
                name: photoName,
                saveAs: false,
                onerror: function (err) {
                    console.error(err);
                }
            });
        } else {
            GM_xmlhttpRequest({
                method: 'GET',
                url: url,
                responseType: 'blob',
                onload: function (response) {
                    var blob = response.response;
                    $(el).attr({
                        href: window.URL.createObjectURL(blob),
                        download: photoName
                    }).off('click');
                    saveAs(blob, photoName);
                },
                onerror: function (err) {
                    console.error(err);
                }
            });
        }
    }

    function getImage3000(url) {
        var hasMax = url.match(/\/max\-(\d+)\//);
        if (hasMax) return url.replace(/\-[\dx]+\./, '-' + hasMax[1] + '.');

        return url.replace(/\-[\dx]+\./, '-3000.');
    }

    if (/^(\/[a-z\-]+)?\/photo\/\d+$/.test(location.pathname)) {

        var $btn = $('<a>', {
            href: '#download',
            'class': 'download-this-photo',
            html: '<div class="side_buttons" style="right: 250px;"><div class="like-this-photo button fave fa fa-download"><div class="effect-ripple"></div></div></div>'
        });
        $btn.on('click', function (e) {
            e.preventDefault();
            e.stopPropagation();
            downloadPhoto(this, getImage3000($('#photoContainer').find('.img').attr('src')));
        });
        $btn.insertAfter('.side_buttons');

    } else {

        var addBtn = function () {
            $('.preview').not('.added-download-btn').each(function () {
                var $this = $(this),
                    $btn = $('<a>', {
                        href: '#download',
                        'class': 'download-this-photo',
                        html: '<div class="item likes" style="top: 50px;"><span class="like-this-photo"><i class="fa fa-download"></i><span class="effect-ripple"></span></span></div>'
                    });
                $btn.on('click', function (e) {
                    e.preventDefault();
                    e.stopPropagation();
                    downloadPhoto(this, getImage3000($this.find('.photo_img').css('backgroundImage').slice(5, -2)));
                });
                $this.find('.options').append($btn);
                $this.addClass('added-download-btn');
            });
        };
        addBtn();

        waitForKeyElements('.preview', addBtn);

    }

})(jQuery, window);

Tags: #userscript #download #photo #cosplay #cure #worldcosplay
  Bài viết hay nhất2
Cài từ lúc lão dở hơi post trên face :3 Tưởng có mỗi mình biết trang này <(")
  Bài viết hay nhất3

@KirigayaKazuto wrote:Cài từ lúc lão dở hơi post trên face :3 Tưởng có mỗi mình biết trang này <(")
Worldcosplay á? đùa sao, trang này lớn lắm đấy, coser thường tung shot lên đây sau khi tung lên twitter (hoặc facebook) mà. Vậy nên cái BXH của trang này cũng có "giá" lắm ;))
  Bài viết hay nhất4
Thanks bác Zzbaivong nhiều nha
Giờ có rồi thì đỡ vất vả rồi :3
Mình thì hay lấy ảnh ở trang đó bằng cách này .
Đầu tiên Ctr + U
Sau đó link ảnh nó hiện ngay ở đây luôn . Save về máy thôi
  Bài viết hay nhất5
Cập nhật

  1. Hỗ trợ download nhanh trên Firefox
  2. Thêm chức năng download ở trang search, tag
  Bài viết hay nhất6
Cập nhật: Sửa lỗi download trong album sau khi Worldcosplay nâng cấp.
  Bài viết hay nhất7
Cập nhật v2.2.0:

- Bổ sung danh sách chuyên mục ảnh.
- Sửa lỗi không hiện nút tải xuống khi dùng ngôn ngữ riêng.
- Sửa lỗi kích thước ảnh khi tải xuống.
  Bài viết hay nhất8
Cập nhật v2.2.1:

- Sửa lỗi không tải được các ảnh bị giới hạn kích thước.
  Bài viết hay nhất9
You cannot reply to topics in this forum